ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

"Εν δε τω προνάω
τα εν Δελφοίς γεγραμμένα,
εστιν ωφελήματα ανθρώποις"

Παυσανίας


1. Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
2. Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την αισχύνη-εντροπή.
3.  Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
4.  Ακούσας νόει. Αφού ακούσεις, κατανόησε.
5.  Αμαρτάνων μετανόει. Όταν αμαρτάνεις-σφάλλεις, να μετανοείς.
6.  Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
7. Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον (κατάλληλο) καιρό, να μην απαντάς αμέσως.
8.                       Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
9.                       Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
10.                   Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς επί του εαυτού σου.
11.                   Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με τον άτυχο.
12.                   Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία, βιασύνη, να μη βιάζεσαι.
13.                   Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
14.                   Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
15.                   Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς την γλώσσα σου.
16.                   Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς πάνω στην γλώσσα σου.
17.                   Γνους πράττε. Να πράττεις με γνώση-επίγνωση.
18.                   Γνώθι μαθών. Αφού μάθεις, γνώρισε κιόλας.
19.                   Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
20.                   Διαβολήν μίσει. Να μισείς την διαβολή.
21.                   Δικαίως κτω. Να αποκτάς με δίκαιο τρόπο.
22.                   Δόλον φοβού. Να φοβάσαι τον δόλο.
23.                   Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
24.                   Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
25.                   Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τον νεκρό.
26.                   Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για την ρώμη (δύναμή) σου.
27.                   Έπου θεώ. Να έπεσαι του θεού.
28.                   Εργάσου κτητά. Να εργάζεσαι για πράγματα άξια κτήσεως.
29.                   Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
30.                   Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
31.                   Ευγένειαν άσκει. Να ασκείσαι στην ευγένεια.
32.                   Ευγνώμων γίνου. Να γίνεις ευγνώμων.
33.                   Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
34.                   Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
35.                   Ευπροσήγορος γίνου. Να γίνεις ευπροσήγορος.
36.                   Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι την ευτυχία.
37.                   Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις την ευφημία-καλή φήμη.
38.                   Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
39.                   Εχθρούς αμύνου. Να αμύνεσαι από τους εχθρούς.
40.                   Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
41.                   Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
42.                   Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλλεσαι για το δίκαιο.
43.                   Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
44.                   Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα.
45.                   Θυμού κράτε. Να συγκρατείς τον θυμό σου.
46.                   Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
47.                   Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
48.                   Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
49.                   Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
50.                   Λέγε ειδώς. Να λες, γνωρίζοντας.
51.                   Μανθάνων μη κάμνε. Να μην αποκάμεις-κουράζεσαι να μαθαίνεις.
52.                   Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
53.                   Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με ύβρεις-αλαζονεία.
54.                   Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεωτέρους.
55.                   Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
56.                   Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
57.                   Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι το όνειδος, την ντροπή.
58.                   Όρκω μη χρω. Να μην μεταχειρίζεσαι όρκους.
59.                   Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
60.                   Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
61.                   Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
62.                   Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στον νόμο.
63.                   Παιδείας αντέχου. Να αντέχεις στην παιδεία.
64.                   Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις με δίκαιο τρόπο.
65.                   Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
66.                   Πόνει μετά δικαίου. Να πονάς (κοπιάζεις) με τα δίκαια.
67.                   Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις έτσι ώστε να μην μετανοήσεις μετά.
68.                   Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
69.                   Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους πρεσβύτερους.
70.                   Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις-τιμάς τους προγόνους σου.
71.                   Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
72.                   Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
73.                   Σεαυτόν ευ ποίει. Για τον εαυτό σου να κάνεις τα καλλίτερα.
74.                   Σοφοίς χρω. Με σοφούς να συναναστρέφεσαι.
75.                   Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς την σοφία.
76.                   Τελεύτα άλυπος. Να (φροντίσεις να) πεθάνεις χωρίς λύπη.
77.                   Τέχνη χρω. Να ασκείς τέχνη.
78.                   Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις στην τύχη.
79.                   Ύβριν αμύνου. Να αμύνεσεσαι όταν ακούς ύβρεις.
80.                   Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρι.
81.                   Υιούς παίδευε. Να παιδεύεις (εκπαιδεύεις) τους γιους σου.
82.                   Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος με κανέναν.
83.                   Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανέναν.
84.                   Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς την φιλία.
85.                   Φιλίαν φύλασσε. Να (προ)φυλάττεις την φιλία.
86.                   Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
87.                   Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
88.                   Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
89.                   Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός-φιλόφρων με όλους.
90.                   Φόνου απέχου. Να απέχεις από φόνους.
91.                   Χρόνου φείδου. Να μην σπαταλάς τον χρόνο.
92.                   Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανέναν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ για το Δελφικό Έψιλον, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΕΛΦΟΙ, ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ