Ανοικτή επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών

Ανοικτή επιστολή
προς τον πουργν Οκονομικν

Του Κώστα Μαυρόπουλουkostzina@gmail.com

Κύριε, Ὑπουργέ!

Σᾶς εἴχα γράψει πρὶν μερικοὺς μῆνες γιά τὸ ἴδιο θέμα καὶ δεν μοῦ ἀπαντήσατε, ἴσως ἐπειδὴ δείχνετε ἐνδιαφέρον γιά τοὺς ψηφοφόρους, ὅπως ὅλοι οἱ πολιτικοί, μόνον κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἐκλογῶν!
 Ἐπειδὴ ὅμως, ἐγὼ ἐνδιαφέρομαι γιά τὴν Ἑλλάδαν (ἀλήθεια, ἐσεῖς ἐνδιαφέσθε;) καὶ δεν θέλω ἐπ’ οὐδενὶ λόγον τὴν ἐδραίωσιν τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἐπανέρχομαι μέ τὸ ἴδιον θέμα, ἐπειδὴ θέλετε, ἔτσι δείχνουν τὰ πράγματα, νά ἐπιβάλετε στήν Ἑλλὰ- δαν τὸ «πλαστικὸν χρῆμα», κατὰ παραγγελίαν τῶν Παγκοσμιοποιητῶν! Μήπως δέν γνωρίζετε, τὶ κρύβεται πίσῳ ἀπὸ τὸ «πλαστικὸν χρῆμα;». Νά σᾶς τὸ ἐξηγήσω ἑγώ:
 Τὸ Τραπεζικὸν σύστημα ἐπεβλήθη ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους καὶ δεν εἶναι τίποτα ἄλλον, παρὰ «νομιμοποίησις τῆς τοκογλυφίας»! Οἱ Ἑβραῖοι μεγαλοτραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι συγκέντρωσαν μέχρι σήμερον τὸ 72% τοῦ Παγκοσμίου χρήματος, ἐσκέφθησαν καὶ μίαν ἄλλην ἀπάτην: τὸ «χαρτονόμισμα», τὸ ὁποῖον κάποτε ἐκαλύπτετο ἀπὸ χρυσόν! Μετά, κατήργησαν τὴν κάλυψιν ἀπὸ χρυσόν, ὁπότε τὸ «χαρτονόμισμα», μετεβλήθη εἰς ἁπλὸν χαρτί, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι δικαίωμα νά ἐκδίδουν «χαρτονόμισμα» ἔχουν μόνον οἱ Κεντρικὲς Τράπεζες! Οἱ Παγκοσμιοποιητὲς ὅμως καὶ, συγκεκριμένως, ὁ Rothchaild, προχώρησαν παρακάτω. Ὅσον, λοιπόν, τὸ «ἀπατηλὸν» χαρτονόμισμα συνεχίζει νά ὑπάρχῃ, οἱ Τράπεζες εἶναι ἀναγκασμένες νά παραδέχονται ὅτι οἱ πολίτες ἔχουν κάποιον «λογαριασμόν»! Γι’ αὐτὸ καὶ πέρασαν στό «πλαστικὸν χρῆμα»! Εκεῖνος πού θά ἐναντιωθῆ στήν «Παγκοσμιοποίησιν», ἡ «πλαστικὴ κάρτα» του θὰ ἀκυρώνε- ται καὶ ἔτσι δεν θὰ ἔχη χρήματα οὔτε γιά ψωμί! Δέν τὸ γνωρίζετε οὔτε αὐτό;
 Ἀντί, λοιπόν, ὡς καλὸς Οἰκονομολόγος, νά ἀκολουθήσετε τὸ παράδειγμα τῶν ΗΠΑ, ὅπου ὄλες οἱ ἀποδείξεις, ἀκόμα γιά τὴν ἐνέργειαν, τὸ νερό, τὸ τηλέφωνον κλπ, νά ὑπολογίζονται ὡς ἔξοδα τῶν πολιτῶν, κατὰ τὴν σύνταξιν τῶν δηλώσεων στήν Ἐφορίαν, ἐσεῖς, ὄχι μόνον καταργήσατε τὸ προηγούμενον ἔτος ὄλες τίς ἀποδείξεις, πλὴν τοῦ «πλαστικοῦ χρήματος», ἀλλὰ φέτος, προχωρήσατε καὶ εἰς τὴν κατάργησιν τῶν ἀποδείξεων ἰατρῶν καὶ φραμακείων!
 Γιατὶ πήρατε αὐτὴν τὴν φρικαλέαν ἀπόφασιν; Δέν ὁμιλῶ περὶ περικοπῶν τῶν συντάξεων καὶ ἐπιδομάτων Χριστουγένων, Πάσχα καὶ ἀδείας, περὶ καθαρής, δηλαδή, κλεψιᾶς!
 Λέτε ὅτι θέλετε νά καταστείλετε τὴν φοροδιαφυγήν! Δέν γνωρίζεται τὰ ἑξῆς:
α) Οἱ «μεγαλογιατροὶ» δέν ἔδιδαν καὶ δέν δίδουν ἀποδείξεις, ἀκόμα καὶ ὅταν ἀπαιτούν ἀπὸ τὸν ἀσθενὴν νά τοὺς καταβάλῃ 170 εὑρῶ, διὰ μίαν ἐξέτασιν.
β) Οἱ «μεγαλοδικηγόροι», ἀλλὰ καὶ οἱ ἁπλοί, ἐνῶ ὁ νόμος λέει, πῶς ὅταν κερδίζουν μίαν δίκην, ἐκεῖνος πού χάνει τὴν δίκην, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔξοδα τοῦ δικαστηρίου, κατα-βάλλει καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ δικηγόρου, ποὺ κέρδισεν τὴν δίκην.
 Πότε ὅμως, ὁ δικηγόρος, πού κέρδισεν τὴν δίκην, ἐπέστρεψεν εἰς τὸν πελάτην του τὰ χρήματα, πού τοῦ προπλήρωσεν; Ὅλοι τούς, μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον, κερδίζουν τὸ διπλὸν ποσόν! Μήπως θὰ ἔπρεπεν νά ἀρχίσετε ἀπὸ τούς ἀνωτέρω τὴν καταστολὴν τῆς φοροδιαφυγῆς;
 Ἔτσι, ὅπως πᾶτε, θὰ ἑξαναγκάσετε τὸ λαὸν νά ἐξεγερθῇ καὶ τότε δέν θὰ βρῆτε μέρος νά κρυφθῆτε!
 Ἀπαιτῶ, σὰν πολίτης, ἀπὸ τὸν ὁποῖον λαμβάνετε τὸν μισθὸν σας, νά ἀπαντήσετε!

Κώστας Μαυρόπουλος
δημοσιογράφος-συγγραφεὺς,

Νέα Σμύρνη, 25 Σεπτεμβρίου 2017.
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ