ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ - ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ

ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΕΞΑΡΙΘΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Γράφει ο Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος, μαθηματικός - καθηγητής ΤΕΙ,

Επαλήθευσις, µυθολογική (καί ἱστορική) [βλέπε 1)]
Ἡ έπαλήθευσις εἶναι τοιαύτη, ὡς έάν ὁλόκληρος ἡ ἐξεταζόμενη μυθολογία ἒχει ἀντληθεῖ ἐκ τῆς δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ὑπό τῶν «Μυθολόγων» μέ κάποιο εἶδος μεθοδολογίας, ἢ περαιτέρω, ὡς ἐάν ἡ Ἑλληνική γλῶσσα κατασκευάσθηκε καί δομήθηκε οὓτως, ὣστε νά ἀπεικονίζει πιστῶς τά διαδραματισθέντα ἱστορικά γεγονότα τοῦ παρελθόντος.

Παραδείγματα:
1) Είναι εντυπωσιακόν το γεγονός κατά το οποίον το νεοελληνικόν κύριον όνοµα «Μεγαλέξανδρος» (δηµιουργηθέν εν τή Ελληνική γλώσση τελευταίως - οπωσδήποτε µετά το έτος 1453) ενετάγη λεξαριθµικώς εις την γνωµονικήν ακολουθίαν τού λεξαρίθµου 920, εις την ισόψηφον οµάδα τού οποίου ανήκει και το κύριον όνοµα Μακεδών:
Ο Μεγαλέξανδρος ήτο Μακεδών!

2) Εντυπωσιακόν, επίσης, είναι το γεγονός τής εµφανίσεως ή εντάξεως εν τή αυτή γνωµονική ακολουθία τών κυρίων ονοµάτων Όσιρις (Ύσιρις) και Ίσις (ίση), τού θρυλικού και οµωνύµου ζεύγους τών αδελφών και συζύγων τής «αιγυπτιακής µυθολογίας», τών µοιραζοµένων «εξ ίσου» (Ίση και ίση) τον θρόνον τής Αιγύπτου :
Ερωτάται τις, δεν αποτελεί έκπληξιν το λεξαριθµικόν γεγονός, κατά το οποίον το όνοµα «θεογονία», εκφράζον την οµώνυµον και µοναδικήν εν τώ κόσµω Θεογονίαν (την γέννησιν των θεών), συνυπάρχει (εις την αυτήν γνωµονικήν ακολουθίαν) µετά του ονόµα-τος του ποιητού της (τού δηµιουργού της) Ησιόδου;

Η Θεογονία εποιήθη υπό του Ησιόδου! 
3) Το Τάν είναι διαλεκτική µορφή τού ονόµατος Ζεύς ( Ζάν ή Ζήν - Θάν και Θεύς - Τάν και Τεύς - Σάν και Σεύς) - κατά την Λεξαριθµικήν Θεωρίαν.

4) Εις το γένος τού ∆ιός ανήκουν : Η Ίσις (ως αδελφή τού Ισίριδος), αι Λιταί (ως κόραι του), ο Σθένελος, ως υιός τού Περσέως [Βλέπε: την έναρθρον µορφήν τού «Μακεδών»], ο Μακεδών (ως υιός του, ως υιός τού Οσίριδος), ο Ατιντάνης (ως υιός τού Μακεδόνος), ο Ύσιρις (ως υιός του), ο Ιφιµέδων [ως εγγονός τού Σθενέλου (υιού Περσέως, υιού τού ∆ιός), ο Μεγαλέξανδρος (Μέγας Αλέξανδρος) (ιστορική παράδοσις).

5) Συνάγεται (ανήκουν εις το αυτό γενεαλογικόν δένδρον) η συγγένεια των Μακεδόνων (υπό τον γενάρχην Μακεδόνα), τών Ατιντάνων (υπό τον γενάρχην Ατιντάνην) και των Ιλλυριών (υπό τον γενάρχην Ιλλυριόν).

6) Επιβεβαιούται και το ιστορικόν γεγονός (πέραν τού µυθολογικού) ότι οι Μακεδόνες, (ως απόγονοι του γενάρχου Μακεδόνος) κατάγονται εκ του βασιλικού οίκου τού Νεοπτολέµου [βλέπε: και εν τώ παρόντι, Ο Νεοπτόλεµος ως πρόγονος του Μακεδόνος].

7) Επιβεβαιούται το µυθολογικόν γεγονός ότι οι Γαλάται είναι και απόγονοι του Ηρακλέους, αφού ο γεννάρχης Γαλάτης φέρεται και ως υιός του:
 Ενδεχοµένως η Γαλάτεια (φέρεται και ως Γαλάτη) να υπήρξεν σύζυγος του Ηρακλέους.
Γαλάτη είναι έν άλλο κύριον όνοµα διά την Γαλατίαν (σηµερινήν Γαλλίαν).
Ως υιοί τής Γαλατείας (εκ του γίγαντος Πολυφήµου εν Ιταλία), κατ’ άλλην εκδοχήν, φέρονται ο Γαλάτης, γενάρχης και επώνυµος των Γαλατών ή Γάλλων, ο Κελτός, γενάρχης και επώνυµος των Κελτών, ο Ιλλυριός, γενάρχης και επώνυµος των Ιλλυριών.

8) Επιβεβαιούται, επίσης, το ιστορικόν γεγονός ότι ο Ησίοδος (Εισίοδος) ανήκε εις θείον γένος, αφού, κατά την προσφώνησιν αυτού προς τον αδελφόν του Πέρσην (εν τώ έργω του «Έργα και Ηµέραι», στίχος 633) χρησιµοποιεί τον όρον «δίιον γένος», δηλούν ότι αµφότεροι ανήγοντο εις το γένος τού ∆ιός.

9) Συνάγεται εκ της φύσεως της Γνωµονικής Ακολουθίας (οµοία µεταβολή, το αυτό γενεαλογικόν δένδρον, απόγονοι εκ τού αυτού γενάρχου, αρχικού ή ενδιαµέσου) ότι οι γενάρχαι Μακεδών, Ατιντάνης, Ιλλυριός, Γαλά-της και οι απόγονοί των, Μακεδόνες, Ατιντάνες ή Ατιντάνιοι, Ιλλυριοί και Γαλάται (Γάλλοι), ανήκουν εις το γένος τού Ηρακλέους (εκ ∆ιός και Αλκµήνης, ανηκούσης εις το γένος τού Περσέως), είναι δηλαδή Ηρακλείδαι.

10) Η περίεργος γενεαλογική σύνδεσις του γενάρχου Μακεδόνος και του αιγυπτιακού θεού Όσιρις πρέπει ν’ αναφέρεται εις την ελληνοαιγυπτιακήν µυθολογίαν (το µέρος της Ελληνικής Μυθολογίας, διαµορφωθέν εν Αιγύπτω µετά την κατάκτησίν της υπό του Μεγάλου Αλεξάνδρου :
Ο µύθος τής Ίσης ή Ίσιδος πρέπει να θεωρηθή ανάπλασις τού παµπαλαίου µύθου τής Ιούς εν Άργει:
Το «ίσις» δύναται να µετασχηµατισθή εις «ίη» ή «ιή» ή «ιώ» - αν ληφθή υπ’ όψιν ο µετασχηµατισµός τού η εις ω.
Ο µετασχηµατισµός ακολουθεί τα υποδείγµατα : µάθη(σις) µάθη, φύ(σις)
φύη.
 Εποµένως δύναται να ισχύση : Ί(σις) Ίη και Ιώ, Ιώ και Ίη Ί(σις)¤
Ίσις και Ίση.

 Ἐν Λαρίση τῆ 9.1.2018.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ, ΣΚΟΠΙΑ, ΣΚΟΠΙΑΝΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΘΕΟΓΟΝΙΑ, ΗΣΙΟΔΟΣ, ΕΙΣΙΟΔΟΣ, ΟΣΙΡΙΣ, ΥΣΙΡΙΣ, ΙΣΙΣ, ΖΕΥΣ, ΔΙΑΣ, ΛΙΤΕΣ, ΣΘΕΝΕΛΟΣ, ΠΕΡΣΕΑΣ, ΠΕΡΣΕΥΣ, ΜΑΚΕΔΩΝ, ΑΤΙΝΤΑΝΗΣ, ΙΦΙΜΕΔΩΝ, ΙΛΛΥΡΙΟΣ, ΙΛΛΥΡΙΟΙ, ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, ΓΑΛΑΤΗΣ, ΓΑΛΑΤΕΣ, ΓΑΛΑΤΕΙΑ, ΓΑΛΑΤΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΕΛΤΟΣ, ΚΕΛΤΕΣ, ΠΕΡΣΗΣ, ΑΛΚΜΗΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΙΣ, ΙΩ, ΑΡΓΟΣ, ΙΩΣ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ