ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ («ΕΥΕΔ») ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51Α ΤΟΥ Ν. 4481/2017, ΣΕ 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(ΕΥΕΔ)
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51Α
ΤΟΥ Ν. 4481/2017

ΣΕ 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΕΔ

Η Προσωρινή Διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ, κατʼ εφαρμογήν των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, προσκαλεί τα μέλη της ΕΥΕΔ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 13η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ., στην αίθουσα «ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ» του ξενοδοχείου «DIVANI PALACE ACROPOLIS» (ΝΤΙΒΑΝΙ ΠΑΛΛΑΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ), οδός Παρθενώνος 19-25, Αθήνα, 117 42, τηλ. 210 9280100, στάση μετρό «ΑΚΡΟΠΟΛΗ»).Σε περίπτωση μη επίτευξης της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΥΕΔ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από πέντε (5) ημέρες, ήτοι στις 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση εκ νέου μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΥΕΔ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από τρεις (3) ημέρες, ήτοι στις 23 Οκτωβρίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται, ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά.
Σας ενημερώνουμε ότι κάθε μέλος της ΕΥΕΔ έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση των μελών, σύμφωνα με τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας κανονισμό ψηφοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την ΕΥΕΔ.
Επίσης κάθε μέλος της ΕΥΕΔ έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη της ΕΥΕΔ. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Συνεπώς προηγούμενες χορηγηθείσες πληρεξουσιότητες δεν ισχύουν και πρέπει να προσκομισθούν νέες. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.
Η ημερησία διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως αποτελείται από τα εξής Θέματα:

1.           Εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 5 και στο άρθρο 10 του Ν. 4481/2017 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκλογών, ο οποίος ψηφίσθηκε κατά την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

2.           Έγκριση Κανονισμού Διανομής.

3.           Έγκριση προτεινόμενων κρατήσεων επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 18 του Ν.4481/2017.

4.           Ανακοινώσεις για διάφορα θέματα.
Κατά τα λοιπά για την συγκαλούμενη γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.
Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΕΔ θα παράσχει, βάσει του νόμου, από πλευράς της, την κατά το δυνατόν οποιαδήποτε πρόσφορη υλικοτεχνική βοήθεια ή πληροφορίες απαιτηθούν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης από τα αρμόδια όργανα αυτής και τους συνεργάτες της, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της. Για το λόγο αυτό, κατά την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, θα παρίστανται συνεργάτες της ΕΥΕΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση επαναληπτικής ή δεύτερης επαναληπτικής συνεδριάσεώς της.

Η Προσωρινή Διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ
Μαρία Βλάχου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΕΔ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του ν. 4481/2017, «Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών.[…] Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλος του ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 «κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, το οποίο παρακολουθεί τις δραστηριότητες και τις ενέργειες των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να είναι από τρία (3) έως εννέα (9).».
Στο πλαίσιο αυτής της πρόβλεψης του νόμου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στους ΟΣΔ παγκοσμίως και δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού μελών της ΕΥΕΔ (σε σύγκριση με άλλους ΟΣΔ που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα), ο κανονισμός εκλογών θα αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των μελών για συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση, αλλά παράλληλα θα απονέμει αυξημένο αριθμό ψήφων, με γνώμονα το ύψος των διανομών τους, σε εκείνα τα μέλη που λαμβάνουν ετήσιες ακαθάριστες διανομές πάνω από 2000 €, ώστε να υπάρχει δίκαιη και αναλογική αντιπροσώπευση.
Με βάση τα ανωτέρω ψηφίστηκε από την Γ.Σ. των μελών της ΕΥΕΔ ο ακόλουθος κανονισμός ψηφοφορίας:
1.           Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΥΕΔ θα αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων τα έξι (6) θα προέρχονται από την κατηγορία των συνθετών – στιχουργών – κληρονόμων – ιδιοκτητών ρεπερτορίων και τα τρία (3) θα προέρχονται από την κατηγορία των εκδοτών μουσικής και θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

2.           Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και βρίσκεται σε απαρτία όπως ο νόμος ορίζει.

3.           Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου όλα τα μέλη της ΕΥΕΔ από όλες τις κατηγορίες μελών της ΕΥΕΔ, συνθέτες, στιχουργούς, κληρονόμους και ιδιοκτήτες ρεπερτορίων (1η κατηγορία) και εκδότες μουσικής (2η κατηγορία).

4.           Σταδιακά αυξανόμενο σε αριθμό δικαίωμα ψήφου στην Γ.Σ. θα έχουν τα μέλη που είχαν κατά προηγούμενο ημερολογιακό έτος (ετήσιο) ακαθάριστο εισόδημα από διανομές της ΑΕΠΙ μεγαλύτερο των 2.000 € ανάλογα με το εισόδημά τους.

1.           Στο εισόδημα κάθε μέλους της 1ης κατηγορίας θα υπολογίζεται το σύνολο της διανομής που αφορά το μέλος αυτό, είτε έχει αποδοθεί στο φυσικό πρόσωπο είτε σε νομικό πρόσωπο στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είναι εταίρος, μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος.
2.           . Σε περίπτωση κληρονόμων ενός ρεπερτορίου, λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος από διανομές, ανά ρεπερτόριο.
3.           . Σε περίπτωση ιδιοκτητών περισσότερων ρεπερτορίων λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος από διανομές ανά ιδιοκτήτη, δικαίωμα ψήφου δε έχει ο ιδιοκτήτης.
4.           . Σε περίπτωση που υφίστανται περισσότεροι του ενός κληρονόμοι ή ιδιοκτήτες ρεπερτορίου ενός δημιουργού, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ψηφίζει ένας από αυτούς κατόπιν συμφωνίας με τους λοιπούς, οι οποίοι ή σε περίπτωση μεταξύ τους διαφωνίας, ο πλειοψηφών κληρονόμος ή ιδιοκτήτης ή ο κατά πλειοψηφία εξουσιοδοτημένος.
5.           . Στο εισόδημα κάθε μέλους της 2ης κατηγορίας σε περίπτωση εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο η διανομή θα υπολογίζεται για το σύνολο του ομίλου των εταιριών.

5.           Η γενική συνέλευση στα γενικά θέματα αποφασίζει δι’ ανατάσεως των χειρών με απόλυτη πλειοψηφία ψήφων των παρόντων, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει ανά περίπτωση η Γ.Σ.
6.           Η λήψη οποιασδήποτε έγκυρης απόφασης προϋποθέτει την υπερψήφισή της από μέλη και των δύο κατηγοριών.

7.           Οι αρχαιρεσίες για το Εποπτικό Συμβούλιο πραγματοποιούνται με κάλπη, με μυστική ψηφοφορία και χωριστά για την 1η κατηγορία μελών (δημιουργών – κληρονόμων – ιδιοκτητών ρεπερτορίων) και χωριστά για την 2η κατηγορία μελών (εκδοτών μουσικής). Τα μέλη που ανήκουν ταυτόχρονα σε διαφορετικές κατηγορίες δηλ. έχουν την ιδιότητα τόσο του δημιουργού όσο και του εκδότη (ή εταίρου ή νομίμου εκπροσώπου εκδοτικής επιχείρησης) μπορούν να συμμετέχουν μόνο σε μία κατηγορία μελών, οφείλουν δε να δηλώσουν την επιλογή τους αυτή στην Εφορευτική Επιτροπή.

8.           Για κάθε κατηγορία μελών καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Τα μέλη και των δύο κατηγοριών θα λαμβάνουν ένα ψηφοδέλτιο της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία ανήκουν, επί του οποίου η Εφορευτική Επιτροπή θα έχει θέσει τον αριθμό των ψήφων που το μέλος αυτό δικαιούται, με μονογραφή και σφραγίδα.
Κάθε μέλος της 1ης κατηγορίας μπορεί να θέτει μέχρι τέσσερις σταυρούς και κάθε μέλος της 2ης κατηγορίας μπορεί να θέτει μέχρι 2 σταυρούς.
Εκλέγονται οι έξι πλειοψηφήσαντες της 1ης κατηγορίας και οι 3 πλειοψηφήσαντες της 2ης κατηγορίας. Εφόσον στην 1η κατηγορία υπάρχουν λιγότερες από έξι υποψηφιότητες, εκλέγονται στη θέση τους υποψήφιοι από την 2η κατηγορία. Εφόσον στην 2η κατηγορία υπάρχουν λιγότερες από τρεις υποψηφιότητες εκλέγονται υποψήφιοι από την 1η κατηγορία.

9.           Ο αριθμός των ψήφων κάθε μέλους είναι εμπιστευτικός και δεν γνωστοποιείται σε τρίτους πάρα μόνον στην Εφορευτική Επιτροπή, διαμορφώνεται δε, ανάλογα με το κάθε φορά ετήσιο ακαθάριστο εισόδημά του από διανομή ως εξής:
Ποσό    Ποσό  Ψήφοι       Δικαιούχοι    Σύνολο
Από       Έως                                         Ψήφων

                          
0            2000     1                   8294              8294
2001     3000      2                    165                330
3001     4000      3                     124              372
4001     5000      4                       84              336
5001     6000      5                       58               290
6001     7000      6                       39              234
7001     8000      7                       36             252
8001     9000      8                       29              232
9001     10000    9                       21              189
10001  12000     10                     31                310
12001  14000     11                     19              209
14001  16000     12                     18                216
16001  18000      13                    17                 221
18001  20000      14                   11                154
20001  22000      15                   10                150
22001  24000       16                   6                   96
24001  26000       17                   9                 153
26001  28000       18                   3                  54
28001  30000       19                   7                133
30001  50000        20                 31               620
50001  100000      25                 18              450
100001-200000     30                   2                 60
200001                   35                 2                 70
                                                 9.034             13.425

10.        Οι έχοντες δικαίωμα ψήφου κατά τα ανωτέρω μπορούν να εξασκούν το δικαίωμά τους αυτό είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.
Τα μέλη- εταιρίες, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν θα πρέπει να εκπροσωπούνται δια εξουσιοδοτήσεως του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

11.        Δικαίωμα υποψηφιότητας για κάθε κατηγορία μελών έχουν όλα τα μέλη που έχουν και δικαίωμα ψήφου. Ειδικά για τα μέλη – εταιρίες, το υποψήφιο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει οριστεί από Δ.Σ. της εταιρίας που θα εκπροσωπεί.

12.        Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από έναν δικηγόρο που ορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος και θα είναι Πρόεδρος αυτής και από 4 μέλη που θα οριστούν από τη Γ.Σ. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και της σύνταξης των σχετικών πρακτικών και πρωτοκόλλων.

Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2018.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΥΕΔ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΥΕΔ, ΑΕΠΙ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ