ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ, ο χριστιανικός πληθυσμός τους, η ομιλουμένη γλώσσα τους, τα επαγγέλματά τους, η κατάστασίς τους - Βάσει του Συντάγματος η Τουρκική Κυβέρνησις έπρεπε να μισθοδοτεί τους διδασκάλους της Τουρκικής, αλλά η απόφασις δεν επραγματοποιήθη!


ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,
ο χριστιανικός πληθυσμός τους,
η ομιλουμένη γλώσσα τους,
τα επαγγέλματά τους,
η κατάστασίς τους…

Βάσει του Συντάγματος η Τουρκική Κυβέρνησις
έπρεπε να μισθοδοτεί τους διδασκάλους της Τουρκικής,
αλλά η απόφασις δεν επραγματοποιήθη!


Δια να εννοηθή η κατάστασις εις ην ευρίσκοντο προ της καταστροφής τα τε Μουδανιά και τα λοιπά ελληνικά χωρία υπό έποψιν Θρησκευτικήν και Εκπαιδευτικήν, θα επεκτείνωμεν τας σημειώσεις ταύτας και δια τας ομοφύλους Κοινότητας, αίτινες υπήγοντο εις την Μητρόπολιν Προύσης· διότι αι διάφοροι Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχον την γενικήν Θρησκευτικήν και Εκπαιδευτικήν εποπτείαν των υπ’ αυτάς ελληνικών Κοινοτήτων, αίτινες εξ ιδίων συνετήρουν Εκκλησίας και Σχολάς. Μετά την ανακήρυξιν του Συντάγματος απεφασίσθη, όπως η Τουρκική Κυβέρνησις μισθοδοτή τους διδασκάλους της Τουρκικής, άλλ’ η απόφασις δεν επραγματοποιήθη.
Προ πάσης άλλης σημειώσεως δέον να δοθή τοιαύτη επίσημος απογραφή περί του πληθυσμού (χριστιαν. ορθοδόξου), της γλώσσης των κατοίκων, του επαγγέλματος αυτών και της οικονομικής καταστάσεως των ελληνικών χωρίων.ΠΗΓΗ: "Αντίλαλοι απ' τα Μουδανιά και τα γύρω", έκδ. Συνδέσμου Προσφύγων Μουδανιών, Θεσσαλονίκη, 1931.


ΛΕΞΕΙΣ: ΜΟΥΔΑΝΙΑ, χριστιανοι, πληθυσμος, γλωσσα, επαγγελμα, Συνταγμα, Τουρκικη Κυβερνηση, δασκαλος, Τουρκικη, Προυσα, Οικουμενικο Πατριαρχειο, Τριγλεια, Συγη, Δεμιρδεσι, Παλλαδαρι, Ελιγμοι, Μεσαιπολις, Νεοχωριον, Αρβανιτοχωρι, Πλατυανος, Τεπετζικ, Καλασανι, Σουσουρλουκ, Μεσαιπολη, Νεοχωρι
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ