ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ: ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Τι εστίν uomo; Τι εστίν άνθρωπος; - του Ν. Μπαραμπούτη


ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ:
ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τι εστίν uomo;
Τι εστίν άνθρωπος;Τήν ἀπάντησιν θά τήν λάβωμεν ἀπό τήν Ἰταλικήν Etimologia καί ἀπό τήν πραγματείαν τοῦ Πλάτωνος «ΚΡΑΤΥΛΟΣ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΔΩ.


Etimologia: La parola uomo deriva dal latino hŏmō, legato a hŭmus (terra), avente senso, quindi, di "terrestre". Δηλ. λέξις uomo προέρχεται ἀπό τήν Λατινικήν hŏmō(χῶμα) συνδεόμενον μέ τό hŭmus (Γῆ), ἔχοντα γνῶσιν, δηλ. Γήινος. L'equivalente greco di homo è invece ἄνθρωπος (ànthrōpos). Ἀντιθέτως τό ἰσοδύναμον τοῦ homo εἰς τά Ἑλληνικά εἶναι ἄνθρωπος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΑΝΘΡΩΠΟ, ΕΔΩ.

 Σχεδόν, ἡ παγκόσμιος κοινότης διά τήν ἀναμεταξύ της ἐπικοινωνία κάμει χρήσιν τῆς Ἑλληνικῆς γραμματείας, τοῦ Ἑλληνικοῦ λεξιλογίου, τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. Κυρίως δέ, ἡ ἐπιστημονική ὁρολογία κατά κύριον λόγον εἶναι Ἑλληνική. Κατά περίεργον τρόπον ἡ μόνη λέξις ἡ ὁποία δέν χρησιμοποιεῖται ἀπό τήν παγκόσμιον κοινότητα εἶναι ἡ λέξις ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ἀντ' αὐτῆς χρησιμοποῦν τήν Λατινικήν λέξιν ΗΟΜUS, μόνον καί πού αὐτή εἶναι Ἑλληνική, εἶναι τό χῶμα. Εἰς δέ τάς Μουσουλμανικάς χώρας ἡ λέξις ἄνθρωπος θά ἔχη κάποιαν ἄλλην ἔννοιαν ἀπό αὐτήν πού ἐμεῖς δίδομεν.
 «Σωκράτης: ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ, ὁ δὲ ἄνθρωπος ἅμα ἑώρακεν τοῦτο δ᾽ ἐστὶ [τὸ] ὄπωπε καὶ ἀναθρεῖ καὶ λογίζεται τοῦτο ὃ ὄπωπεν. ἐντεῦθεν δὴ μόνον τῶν θηρίων ὀρθῶς ὁ ἄνθρωπος ἄνθρωπος ὠνομάσθη, ἀναθρῶν ἃ ὄπωπε».
 Δηλ. λοιπόν, σημαίνει τοῦτο τό ὄνομα ἄνθρωπος, ὅτι τά μέν ἄλλα θηρία(τά ζῶα) καί ἔξ αὐτῶν ὅσα βλέπουν, τίποτε δέν παρατηροῦν, τίποτε δέν ἀναλογίζονται καί τίποτε δέν ἐξετάζουν μέ προσοχή, ὁ δέ ἄνθρωπος συγχρόνως καί βλέπει, τοῦτο δέ εἶναι τό ἔχω δεῖ, καί παρατηρεῖ μέ προσοχή καί λογίζεται αὐτό τό ὁποῖον ἔχει ἰδεῖ. Ἀπ΄ ἐδῶ καί εἰς τό ἐξῆς, ἀπό ὅλα τά θηρία(τά ζῶα) ὁ ἄνθρωπος ὀρθῶς ὠνομάσθη ἄνθρωπος, διότι ἔχει τήν ἰκανότητα νά διακρίνη μέ τόν νοῦν αὐτά τά ὁποία ἔχει δεῖ».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΣΩΚΡΑΤΗ, ΕΔΩ.

 Ὁράω-ῶ, ἑώρων, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ἑωράκειν. Παρακείμενος β! ὄπωπα, ὑπερσυντέλικος β! ὀπώπειν.
ἐπι-σκοπέω-ῶ=παρατηρῶ, ἐξετάζω, προσέχω, ἐρευνῶ, ἐπιβλέπω, μελετῶ
ἀθρέω-ῶ= βλέπω μετά προσοχῆς, παρατηρῶ, διακρίνω, ἐξετάζω
ἀναθρῶ= παρατηρῶ μέ προσοχήν, βλέπω πρός τά ἐπάνω
θρώσκω=πηδῶ, ἀναπηδῶ, τινάζομαι, ὁρμῶ, ἐφορμῶ.
ἀναθρώσκω=ἀναπηδῶ, τινάσσομαι ἐπάνω
πέπονθεν=παρακείμενος τοῦ πάσχω
ἀναθρε+οπ+ος>ἀνθρε+οπ+ος>ἄνθρωπος
 τούτων τοίνυν ἓν καὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων ὄνομα πέπονθεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ἐκ γὰρ ῥήματος ὄνομα γέγονεν, ἑνὸς γράμματος τοῦ ἄλφα ἐξαιρεθέντος καὶ βαρυτέρας τῆς τελευτῆς γενομένης.
 Ἀφαιρέθηκε ἕνα ἄλφα, συναιρέθηκαν ε+ο σέ ω καί τό βαρύτονον ἀρχικό ἄλφα μετατράπηκε σέ ὀξύτονο.
 (Πτωχός ὁ Ἰταλικός ἐννοιολογικός ὀρισμός)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΠΛΑΤΩΝΑ, ΕΔΩ.

Πλάτων διά νά δώση καί ἕναν ὀντολογικόν ὁρισμόν τοῦ ἀνθρώπου λέγει ὅτι:
«ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὄν δίπουν καί ἄπτερον». Καί πράγματι ἔτσι εἶναι, παρατηρόντας τό ζωϊκόν βασίλειον θά διαπιστώσωμεν ὅτι πράγματι τοῦτον εἶναι ἀληθές. Τόν ἀκούει ὅμως καί κάποιος ἄλλος, ἕνας σαρκαστής, ὁ Διογένης ὁ κυνικός ὁ ὁποῖος τί κάμει! ξεπουπουλιάζει μίαν κότα καί περιφερόμενος περί τήν Ἀκαδημίαν τοῦ Πλάτωνος φώναζε, ἰδού ὁ ἄνθρωπος τοῦ Πλάτωνος.
 Ἄνθρωπος μία λέξις ἀρχαιοΕλληνική, πού ἀπευθύνεται ἀπό Ἕλληνας, μόνον πρός Ἕλληνας, διότι οἱ ἄλλοι ἀπλούστατα ἦσαν βάρβαροι. Ὁ κάθε λαός ἔχει τό δικαίωμα νά αὐτοπροσδιορίζεται ὅπως ἐπιθυμεῖ. Ὁ μέγιστος Εὐριπίδης λέγει: «βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός, ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους, μῆτερ, Ἑλλήνων· τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἳ δ᾽ ἐλεύθεροι» «Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι», (1400).
 Δηλ. ὀρθόν εἶναι, νά κυβερνοῦν οἱ Ἕλληνες τούς βαρβάρους, καί ὄχι οἱ βάρβαροι τους Έλληνες, διότι οἱ μέν εἶναι δοῦλοι, οἱ δέ ἐλεύθεροι.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 26.11.2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κείμενα του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗ, ΕΔΩ.


ΛΕΞΕΙΣΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ουομο, ανθρωπος, Μπαραμπουτης, Ιταλια, Πλατωνας, ΚΡΑΤΥΛΟΣ, Λατινικη, χωμα, χουμους, Γη, γνωση, γηινος, χομο, ελληνικη γραμματεια, ελληνικο αλφαβητο, ορολογια, μουσουλμανισμος, ονομα, θηριο, διποδο, απτερος.σαρκασμος, Διογενης, κυνικος, κοτα, Ακαδημια Πλατωνος, Ελληνες, Ελληνας, βαρβαροι, Ευριπιδης, Ιφιγενεια η εν Αυλιδι, βαρβαρος, δουλοι, δουλος, ελευθεροι, ελευθερια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ