ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1829-1830)

ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(1829-1830) 

Στα ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1829-1830) - ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ περιλαμβάνονται:

Αντίγραφο αναφοράς του υποϋγειαστυνόμου Μαραθοκάμπου Πραγματευτάκη προς την Γεν. υγειαστυνομολιμ. Σάμου.

Αναφορά της Επαρχιακής Δημογεροντίας Σάμου προς την Εκτ. Επιτροπείαν των Ανατολ. Σποράδων.

Αναφορά του αστυνομογραμματέως Χώρας και των πέριξ προς τον ΄Εκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά της Επαρχιακής Δημογεροντίας Σάμου προς την Έκτακτη Επιτροπεία των Ανατ. Σποράδων.

Συνοδευτικό έγγραφο του υποϋγειαστυνομολιμενάρχη προς τον Τοποτηρητήν του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά της Δημογεροντίας Κουμεΐκων προς τον Τοποτηρητή του Εκτάκτου Επιτρόπου.

Αίτηση φυλακισμένου προς την ΄Εκτακτη Επιτροπεία των Ανατολ. Σποράδων.

Αναφορά της Γεν. Αστυνομίας Σάμου προς τον Εκτ. Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά του υποϋγειαστυνόμου προς τον Τοποτηρητή του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Αντίγραφο διαταγής του μέλους της επί των προσόδων της Νήσου Επιτροπής Α. Αλεξιόπουλου προς άπαντας τους ενταύθα εμπορευομένους κρασιά.

Αντίγραφο προσκλήσεως της Δημογεροντίας Ν. Καρλοβάσου προς τον υφυγειαστυνομολιμενάρχη Καρλοβάσου.

Αντίγραφο εγγράφου του Α. Αλεξιόπουλου, μέλους της "Επί των εθνικών προσόδων της Σάμου" Επιτροπής προς τον Υφυγειαστυνομολιμενάρχη των Καρλοβασίων.

Αντίγραφο διαβιβαστικού του υφυγειαστυνομολιμενάρχη των Καρλοβασίων προς το ενταύθα μέλος της επί των προσόδων της Σάμου Επιτροπής.

Αναφορά της Δημογεροντίας Νοτίου Καρλοβάσου προς τον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Διαβιβαστικό αναφοράς της Δημογεροντίας Ν. Καρλοβάσου προς τον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αντίγραφο αναφοράς της Ελένης συζύγου Μαν. Παρασκευάδενας και της Μαρίας Δημ. Γκιάκα (Γκέκα) προς την Δημογεροντία της Κωμοπόλεως Νέου Καρλοβάσου.

Διαμαρτύρηση της επί των Προσόδων Επιτροπής προς την ΄Εκτακτη Επιτροπεία των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά της Δημογεροντίας Ν. Καρλοβάσου προς τον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά της Δημογεροντίας Ν. Καρλοβάσου προς τον ΄Εκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά της Δημογεροντίας Νέου Καρλοβάσου προς τον ΄Εκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά του αξιωματικού της φρουράς Βουρλιωτών προς τον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Κατάλογος ονομαστικός των στρατιωτών της φρουράς Βουρλιωτών και των πέριξ.

Αίτηση του πολίτη Σταμάτη Καριότογλου προς την Έκτακτη Επιτροπεία των Ανατολικών Σποράδων και τον Τοποτηρητή.

Αιρετοκριτικό έγγραφο επικυρωμένο από τον προσωρινό Γεν. υγειαστυνομολιμενάρχη Σάμου Ν. Βαλέττα.

Αντίγραφο αναφοράς του υποϋγειαστυνομολιμεναρχείου Μαραθοκάμπου προς την Γεν. υγειαστυνομολιμεναρχία της Ν. Σάμου.

Αναφορά της Γεν. Αστυν. Σάμου προς τον Εκτακτο Επίτροπο των Ανατ. Σποράδων.

Αίτηση του πολίτη Γρηγορίου Σταύρακα προς τον Τοποτηρητή του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά του υφυγειαστυνομολιμενάρχη των Καρλοβασίων προς τον Έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Διάταγμα για τον διορισμό του Σπυρίδωνος Σκαρδίλη.

Διαταγή του Εκτ. Επιτρ. των Ανατολικών Σποράδων προς τον Α. Ποκκίλη.

Κοινοποίηση του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων προς τον Τοποτηρητή του.

Δηλοποίηση του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Διαβιβαστικό του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολ. Σποράδων προς τον Εξοχώτατον Κυβερνήτην της Ελλάδος.

Δήλωση πολιτών προς την Επιτροπεία των Ανατολ. Σποράδων και την Επαρχιακή Δημογεροντία της Σάμου.

Αντίγραφο αιτήσεως του Δημητρίου Τζανή προς την Έκτακτη Επιτροπεία των Ανατολ. Σποράδων.

Έγγραφο συμφωνητικό μεταξύ του Κωσταντή Βασιλιά και Ιωάννη Σιτζηλιάνου.

Αντίγραφο αναφοράς του υγειονομοφύλακος Τηγανίου Δημητρίου Γιάμαρη προς τον Προσωρινό Διοικητή της Ν. Σάμου.

Αίτηση του πολίτη Αναγνώστη Αϊβαλιώτη προς την Γεν. Αστυνομία Σάμου.

Αίτηση του πολίτη Σταμάτη Καράλη προς την Γεν. Αστυνομία Σάμου

Αίτηση του πολίτη Χριστοδούλου Ξίπα προς τον Διοικητή της Ν. Σάμου.

Διαβιβαστικό αναφοράς του Προσωρινού Διοικητή Σάμου προς τον 'Εκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Έγγραφο της δημογεροντίας Κοντακαιΐκων προς τον υφυγειονομολιμενάρχη Ν. Καρλοβασίου.

Αίτηση του πολίτη Γεωργίου Χ#Ιωάννου προς την Γενικήν Αστυνομία της Νήσου Σάμου.

Αίτηση του Παπά Νικολάκη Εμανουήλ προς τον Αστυνόμο Κύριο Ιωάννη.

Αίτηση του πολίτη Αναγνώστη Αϊβαλιώτη προς τον διοικητή της Νήσου Σάμου.

Διαμαρτυρική αναφορά του πολίτη Σαράντου Ταμπάκη προς την Γεν. Αστυνομία Σάμου.

Αίτηση του Αντωνίου Πεταλά, βρετανού υπηκόου προς τον Θ. Σπάθην, αντιπρόξενο της Μ. Βρετανίας στη Σάμο.

Διαταγή του Γενικού υγειονομολιμενάρχη Σάμου προς τον υγειονομολιμενάρχη Καρλοβασίων.

Διαταγή του προσωρινού διοικητή Σάμου προς τη Γεν. Αστυνομία.

Διαβιβαστικό της Δημογεροντίας Μ. Καρλοβάσου προς τον υφυγειαστυνομολιμενάρχη Καρλοβασίων.

Αίτηση της Γρηγορίας Καλογραία από Σκουρέικα προς τον Γεν. Αστυνόμο Σάμου.

Αναφορά του Δημητρίου Χατζή Παρασκευά από τους Φούρνους προς τη Γενική Αστυνομία Σάμου.

Αναφορά του πολίτη Αντωνίου Μαρούλη προς την Γεν. Αστυνομία Σάμου.

Καταγραφή των χρεών του Αθανασίου, επιστάτη Δασμοτελωνίου Χώρας προς τον Αντώνιο Μαρούλη.

Αίτηση του Κοσμάτου Μοσούρη προς την Γενική Αστυνομία Σάμου.

Έγγραφο της δημογεροντίας Πύργου.

Αναφορά του Νικολάου Κρητικού.

Αιρετοκριτικό έγγραφο των Αθανασίου Ανωγιανού Κρητικού και Νικολάου Κρητικού.

Απόφαση των αιρετοκριτών Παναγή Γαλετζάτου, Μανωλάκη Μαρμαρά και Μάρκου Παπαδημητρίου ("αποφασιστικόν έγγραφον").

Αναφορά του πολίτη Ιωάννη Τζητζηλιάνου προς τον Διοικητή της Νήσου Σάμου.

Διαταγή του Προσωρ. διοικητή Σάμου προς τη Γεν. Αστυνομία.

Αίτηση του πολίτη Κυριάκου Βρέτα προς τη Γ. Αστυνομία Σάμου.

Διαταγή του Προσωρινού Διοικητή Σάμου Δ. Χρηστίδη προς την Γενική Αστυνομία.

Οδηγίες του προσωρινού γενικού υγειονομολιμενάρχη Σάμου προς τους υγειονομολιμενάρχες της νήσου.

Συμβολαιογραφική πράξη. Σχέδιον εγγυήσεως.

Αναφορά στρατιωτών προς τον έκτακτον Επίτροπο των ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά του Δ. Χρηστίδη προς τον έκτακτο επίτροπο των ανατολικών Σποράδων.

Αναφορά του προσωρινού διοικητή Σάμου προς την Επιτροπή της Οικονομίας.

Αίτηση του πολίτη Χ#Δούκα Κοτζανά προς τον Προσωρινό Διοικητή Σάμου.

Διαβιβαστικό της Δημογεροντίας Ν. Καρλοβάσου προς την Προσωρινή Διοίκηση Σάμου.

Αντίγραφο εκδίκασης υποθέσεως από την δημογεροντία Ν. Καρλοβάσου.

Διαβιβαστικό του υγειαστυνομολιμενάρχη Ικαρίας προς τον Προσωρ. Διοικητή Πάτμου, Καλύμνου, Λέρου κλπ.

Αντίγραφο αναφοράς του Κωνσταντίνου Λαχανά προς τον Γενικό Αστυνόμο Σάμου Ιω. Λεκάτη.

Αντίγραφο αναφοράς του Κωνστ. Λαχανά προς τον Ιω. Λεκάτη.

Διαβιβαστικό της Γεν. Αστυνομίας προς την Διοίκηση Σάμου.

Αντίγραφο εγκυκλίου της Γραμματείας της Επικρατείας "προς τους κατά την επικράτεια εκτάκτους επιτρόπους και προσωρινό διοικητή".

Εγκύκλιος του Eκτάκτου Eπιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων προς τον Προσωρινό Διοικητή της Σάμου.

Έγγραφο του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων προς τον Προσωρινό Διοικητή της Σάμου.

Αναφορά της δημογεροντίας Βαθέος προς τον Προσωρινό Διοικητή της Σάμου.

Εγκύκλιος του εκτάκτου επιτρόπου Ανατολικών Σποράδων προς τον υγειονόμο Καρλοβασίων.

Αντίγραφο αναφοράς της Ευδοκίας Χ#Γεωργίου Πα#ανδρέου προς την Γεν. Αστυνομία Σάμου.

Αναφορά του Ν. Βιθυνού, ελληνικού διδασκάλου, προς τον Προσωρ. Διοικητή Σάμου Δ. Χρηστίδη.

Αντίγραφο διατάγματος του εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων. Διάταγμα του Ιωάννη Κωλέττη με το οποίο επικυρώνεται η εκλογή νέας δημογεροντίας του Βαθέος την οποία απαρτίζουν οι Ιωάννης Παπαχαντζή και Δημήτριος Πρωτοπαπά. Δίνοται επίσης οδηγίες για τις υποχρεώσεις της δημογεροντίας.

Αντίγραφο πρακτικού εκλογής της νέας δημογεροντίας Βαθέος.

Διαβιβαστικό του Γραμματέα της Εκτ. Επιτροπής Ανατολικών Σποράδων προς τον Προσ. Διοικητή της νήσου Σάμου.

Διάταγμα του εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Εγκύκλιος του υγειονομολιμενάρχη Σάμου προς τον υφυγειονομολιμενάρχη Καρλοβασίων.

Αντίγραφο αναφοράς του αξιωματικού της φρουράς Νικολάου Κασιώτη προς τον αστυνόμο του τμήματος Βαθέος της Σάμου.

Αναφορά του αστυνόμου του τμήματος Βαθέος της Σάμου προς τον έκτακτο Επίτροπο των Ανατολικών Σποράδων.

Εγκύκλιος του Γεν. υγειονόμου Σάμου προς τους τους υφυγειονομολιμενάρχες.

Απάντηση του υγειονομολιμεναρχείου Πόρου σε αναφορά του υγειονομολιμεναρχείου Καρλοβασίων.

Αντίγραφο διατάγματος του Εκτάκτου Επιτρόπου των Ανατολικών Σποράδων.

Δύο Εντυπα μονόφυλλα, σχέδια. 

ΠΗΓΗ: ΓΑΚ ΣΑΜΟΥ, GRGSA-SAM_COL005.01.F000001, Τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΕΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ Α3. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 25.12.2020.

ΣΑΜΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, 1829, 1830, ΑΡΧΕΙΟ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, Σαμος, βλαχογιαννης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ