ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: «Έθνος Ελληνικό υπήρχε και υπάρχει και δεν κατέπεσεν ποτέ»! - της Ιω. Γ. Καραγκιούλογλου

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ: «Έθνος Ελληνικό
υπήρχε και υπάρχει
και δεν κατέπεσεν ποτέ»! 

Της νομικού και επιστήμονος οικονομικής
και κοινωνικής διοικήσεως,
Ιωάννας Γ. Καραγκιούλογλου

 

[Ἔθνος Ἑλληνικὸ ὑπῆρχε καὶ ὑπάρχει καὶ δὲν κατέπεσεν ποτέ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ]

 

Γενάρης τοῦ 21.

Ὑποπτευόμενες ἐνδεχόμενη συνωμοσία τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς φίλης τους Τουρκίας καὶ, μὴ δυνάμενες νὰ ἐκμηδενίσουν τὸν κίνδυνο, Ἀγγλία καὶ Αὐστρία ἀποφασίζουν νὰ συνωμοτήσουν.

Μὲ πρόταση τοῦ Μέττερνιχ, συγκαλεῖται στὸ Λαϋμπὰχ ἡ Σύνοδος τῶν Ἡγεμόνων τῆς Εὐρώπης. Εἶχε ἤδη προαποφασισθεῖ ὄχι μόνον ἡ καθιέρωση ἀπονομῆς ἀνεξαρτησίας σὲ ὑπόδουλα Ἔθνη ἀλλὰ καὶ ἡ καταδίκη σὲ δουλεία γιὰ Ἔθνη ποῦ θεωροῦνταν ἀνίκανα ἀνεξαρτησίας, βάσει νόμου παραγραφῆς. Συνελόντι εἰπεῖν, εἶχε προαποφασισθεῖ ἡ ἐπαίσχυντος νομιμοποίηση τῆς δουλείας.

Σκοπὸς τῆς Συνόδου δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὴν διαγραφή κάθε ἐπαναστατικῆς κίνησης ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Τουρκίας καὶ τῆς Αὐστρίας. Πίστευαν ὅτι ἔτσι θὰ μποροῦσαν νὰ συντρίψουν τὴν Ἰδέα τῆς Ἀνεξαρτησίας. Οἱ δυτικὲς δυνάμεις εἶχαν καταβάλει οὐκ ὀλίγες προσπάθειες νὰ καταπολεμήσουν κάθε ἐπαναστατικὸ κίνημα φροντίζοντας -πάσῃ δυνάμει- ἀφ' ἑνὸς νὰ νομιμοποιήσουν τὴν ὑποδούλωση τῶν Ἑλλήνων, ἀφ' ἑτέρου νὰ ἐμποδίσουν ὁποιαδήποτε ἐπέμβαση ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν Ρωσσία.

Μὲ τὸ πού πληροφορεῖται τὰ τεκταινόμενα ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, Γενικὸς Ἐπίτροπος καὶ πληρεξούσιος τῶν Φιλικῶν, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ Σύνοδος ἦταν ἡ καταστροφὴ κάθε ἀπελευθερωτικοῦ σχεδίου τοῦ Ἔθνους.

Εὐθὺς ἀμέσως καλεῖ σὲ μυστικὴ Γενικὴ Συνέλευση τὰ Μέλη τῆς Ἑταιρείας καὶ ἐνημερώνει τοὺς ἔμπειρους καὶ πεπαιδευμένους Ὁμογενεῖς γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δύσης. Καὶ , καταδικάζοντας τὰ χθόνια σχέδια τῆς Συνόδου, ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Φιλικῶν ἐγκρίνει παμψηφεὶ τὴν Προκήρυξη τῆς Ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῆς Δουλείας.

Ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες καὶ ἐνῶ ἦταν προκαθορισμένη γιὰ τὸ ἔτος 1831, κηρύσσεται ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1821.

Στήν ἀναγγελία τῆς Εἴδησης, ταραχὴ πέφτει στοὺς εὐρωπαϊκοὺς κύκλους τοῦ Λαϋμπὰχ. Ὁμοφώνως ἀπέδωσαν τὸ κίνημα στὴν Ρωσσία. Καλοῦν σὲ μυστικὴ σύσκεψη τὸν πληρεξούσιο τῆς Ρωσσίας Ἰωάννη Καποδίστρια καὶ τοῦ ἀνακοινώνουν τὶς ὑποψίες τους, διακηρύσσοντάς του ὅτι

-ἡ Ἀγγλία θὰ κατακτήσει ὅλες τὶς νήσους τοῦ Αἰγαίου.

-Ἡ Γαλλία τὴν Πελοπόννησο καὶ ὅλη τὴν Στερεά.

-Ἡ Αὐστρία ὅλα τὰ Σλαβικὰ ἔθνη καὶ

-ἡ Ρωσσία τὴν Μικρὰ Ἀσία.

Ἡ τύχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχε ἀποσιωπηθεῖ.

Ὁ Καποδίστριας εἶδε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος κινδύνευε νὰ καταστραφεῖ καὶ ὅτι ματαιωνόταν ἡ Ἐπανάσταση. Θεωρῶντας τὸν εὐρωπαϊκό ζυγὸ χειρότερο τοῦ τουρκικοῦ, ἀρνήθηκε κάθε ἀνάμειξη τῆς Ρωσσίας λέγοντας ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ἐπαναστάτησε αὐθόρμητα.

Καὶ εὐφυέστατα, προτείνει τὸ Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος. Σύμφωνα μὲ αὐτό, θὰ ἴσχυαν ἀμοιβαῖες δεσμεύσεις. Ἡ μὲν Εὐρώπη δὲν θὰ βοηθοῦσε τοὺς Τούρκους, ἡ δὲ Ρωσσία δὲν θὰ βοηθοῦσε τοὺς Ἕλληνες.

Ἰούνιος τοῦ 1821. Ὁ Δράμαλης μὲ 32.000 στρατὸ εἰσβάλλει στὴν Στερεά. Οἱ φιλότουρκες δυνάμεις ὑπὸ τὸν φόβο μήπως ἡ Ρωσσία κηρύξει αἰφνιδιαστικὰ τὸν πόλεμο κατὰ τῆς Τουρκίας, ἀποφασίζουν νὰ ὑπογράψουν τὴν λύση πού εἶχε προτείνει ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Τὸ σωτήριο Πρωτόκολλο τῆς Οὐδετερότητος, χωρὶς τὸ ὁποῖο ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος θὰ ἦταν ἀδύνατη.

Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας εἶχε καταφέρει νὰ μεταβάλει τὴν Εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πρωτοκόλλου, τὸ ἀνελέητο κυνήγι κατὰ τῶν Ἑλλήνων Ἐπαναστατῶν σταμάτησε. Ἀπαγορεύθηκε ἡ σφαγή τῶν ἄοπλων Ἑλλήνων ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Καί, μὲ τὴν συνέργεια μεταξὺ Καποδίστρια καὶ Στρογγανώφ, πρέσβυ τῆς Ρωσσίας στὴν Κωνσταντινούπολη, ὁ πόλεμος περιορίζεται στοὺς ἔνοπλους Ἕλληνες.

Ὁ Ρώσσος Πρέσβυς κατάφερε μὲ ἄκρα μυστικότητα νὰ ἐνεργήσει ὑπὲρ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, τὸν ὁποῖο στήριζαν ἀνοιχτὰ ἡ Ἀγγλία καὶ Αὐστρία. Τότε μόνον ἔπαυσε καὶ ὁ διωγμὸς τῶν Ἑπτανησίων ἀπὸ τὸν Ἄγγλο Ἁρμοστή.

Ὅταν δὲ ἔφθασε στὸ Λαϋμπὰχ ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ καταστροφὴ τοῦ Δράμαλη καὶ τὴν ὕπαρξη κραταιοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Στερεὰ ἔπεσε ἀκόμη μεγαλύτερη ταραχὴ σὲ κάθε μισελληνικὴ καρδιά.

Ἀπευθυνόμενος τότε στὸ συμβούλιο τῆς Εὐρώπης ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, λέει.

- Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος σᾶς εὐγνωμονεῖ. Μέσῳ τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Οὐδετερότητος ἀναγνωρίστηκαν τὰ δικαιώματά του νὰ ἐπαναστατήσει καὶ νὰ ζητήσει ἐνόπλως ἀνεξαρτησία ἀπὸ τὴν τουρκικὴ δυναστεία. Τὸ Πρωτόκολλο αὐτὸ διέσωσε τὰ δικαιώματά του ἀπὸ τὸν νόμο τῆς παραγραφῆς.

Ὁ σκοπὸς τοῦ συμβουλίου εἶχε ἐξ ὁλοκλήρου ματαιωθεῖ. Διαλύθηκε ἄπρακτο.

Οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Ἀγγλίας καὶ Αὐστρίας Κάσλρεϊ καὶ Μέττερνιχ, σπεύδουν νὰ ρωτήσουν τὸν Καποδίστρια.

-Ποιὸ εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος;

-Ποῦ ὑπάρχει;

-Ποῦ κατοικεῖ;

Καὶ ὁ Ἕλλην ἀπαντᾶ.

-Το Ἑλληνικό Ἔθνος ὑπάρχει καὶ κατοικεῖ ἐξ ἀμνημονεύτων αἰώνων εἰς τὴν γενέτειραν αὐτοῦ γῆν, ὁμιλεῖ τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ πρεσβεύει σύμπαν τὴν Ὀρθόδοξον χριστιανικὴν θρησκείαν.

Ὁ Κάσλρεϊ, ἐνώπιον τοῦ Δικαίου τῆς Ἐπαναστάσεως ὑποχωρεῖ καὶ ὑπογράφει τὸ Πρωτόκολλο. Καὶ ντροπιασμένος, αὐτοκτονεῖ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΕΔΩ.

Φίλτατε Ἀναγνώστη.

Δὲν πρόκειται γιὰ καινοφανές φαινόμενο. Οἱ φιλότουρκες δυνάμεις θέλουν τὸ Ἑλληνικό Ἔθνος ἀνύπαρκτο στοὺς χάρτες καὶ τὴν ζῶσα Ἱστορία.

Ὅμως. Ἕνας Ἕλλην ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀνατραποῦν κατάπτυστα σχέδια καὶ νὰ διασωθεῖ ἡ Ἀξιοπρέπεια τῆς Ἑλλάδος. Αὐτό συμβαίνει ὅταν ἕνα ἀπέραντο σύνολο δυνάμεων ἐνεργοῦν, συλλειτουργοῦν καὶ μετουσιώνονται σὲ Ἰδέα.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μεταλάβει Ἑλληνικὴ Συνείδηση ἃς κοιτάξει τοὺς Ἥρωες. Τὰ πρόσωπα τοῦ Ἔθνους ποὺ κάτι δημιούργησαν. Τὸ τὶ θὰ ποῦν κάτι δουλοπρεπεῖς δὲν ἐνδιαφέρει καὶ οὔτε ἀξίζει νὰ τοὺς συλλογιέται κανείς. Οὔτε σπιθαμὴ ὑποχώρηση. Ἄλλος Τρόπος δὲν ὑπάρχει.

Ἡ Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ περιορίζεται σὲ ἕναν ἄχαρο, στενὸ καὶ ἀφώτιστο κύκλο ἐκπροσώπων νηπιακῆς σκέψης.

Ὅπως καὶ τότε, ἔτσι καὶ σήμερα.

Ἡ 'Ἐπανεκκίνηση θὰ πρέπει νὰ γίνει μὲ πολὺ 18ο καὶ 19ο αἰῶνα μέσα μας. Πίστη, Ἀφοσίωση καὶ Αὐτοθυσία ὁδηγοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ ἀπὸ τὴν προεπανασταστικὴ νεότητα στὴν ὡρίμανση. Στὰ ἑπόμενα Σύμβολα.

Ὁ Ἕλληνας τοῦ '21, ὁ Ἄνθρωπος τοῦ '21, ἔχει ἀνάγκη νὰ ξεδιψάσει μὲ Ἀθανασία. Ἔχει ἀνάγκη τὸ ἄνοιγμα τῆς Σκέψης. Ἔτσι μόνον μεγαλώνουν τὰ ἐδαφικὰ καὶ ψυχικὰ μας ὅρια.

Πόνει μετ’ εὐκλείας.

ΠΗΓΗ: Ιω. Καραγκιούλογλου, 23 Ἰανουαρίου 2021. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 24.1.2021.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, εθνος Ελληνικο εθνος, Καραγκιουλογλου, Μεττερνιχ, 1821, Λαιμπαχ, Λαυμπαχ, Λιουμπλιανα, Κασλρει, Μετερνιχ, αυτοκτονια, Αλεξανδρος Υψηλαντης, Φιλικοι, φιλικη εταιρεια, Επανασταση, Δουλεια, 1831, ελληνικη επανασταση, ρωσια, Ρωσσια, Αγγλια, Αιγαιο, Γαλλια, Πελοποννησος, Στερεα, αυστρια, σλαβικα εθνη, σλαβοι, Μικρα ασια, Κωνσταντινουπολη, Πρωτοκολλο Ουδετεροτητος, Πρωτοκολλο Ουδετεροτητας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ