Το σπανιότατο έργο του αντιστρατήγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, αρχηγού του Ελληνικού Στρατού (1918–1920), επανεκδόθηκε για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα!!! Υπό την διοίκηση του Κυθνιού – εκ Σμύρνης – στρατιωτικού κατελήφθη η Ανατολική Θράκη και η Σμύρνη!

Το σπανιότατο έργο του αντιστρατήγου
Λεωνίδα Παρασκευόπουλου,
αρχηγού του Ελληνικού Στρατού (1918–1920),
επανεκδόθηκε για πρώτη φορά,
ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα!!!

Υπό την διοίκηση του Κυθνιού – εκ Σμύρνης –
στρατιωτικού κατελήφθη η Ανατολική Θράκη
και η Σμύρνη! 

 Του Γιώργου Λεκάκη


Το σπανιότατο δίτομο έργο του αντιστράτηγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου, αρχηγού του Ελληνικού Στρατού κατά την περίοδο 8 Νοεμβρίου 1918 - 8 Νοεμβρίου 1920, επανεκδίδεται για πρώτη φορά, ύστερα από σχεδόν έναν αιώνα.

Οι αναμνήσεις του κα­λύπτουν την ταραγμένη ιστορική περίοδο από το 1896 έως τό 1920. Περιλαμβάνουν τόν Ελληνοτουρκικό Πόλεμο τού 1897, τούς Βαλκανικούς Πολέμους, τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τήν Μικρασιατική Εκστρατεία. Επίσης, παραδίδει τήν προσωπι­κή του μαρτυρία γιά τά μεγάλα πολιτικά γεγονότα τής εποχής του: τά κινήματα τού στρατού, τις πολιτικές διαφωνίες μεταξύ Βενιζέλου - Κωνσταντίνου καί τόν Εθνικό Διχασμό.

 

Ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος εγεννήθη στην Κύθνο τό 1860 μέ καταγωγή άπό τήν Σμύρνη. Μετέσχε τού Ελληνοτουρκικού Πολέμου τού 1897 μέ το Εκστρατευτικό Σώμα Κρήτης. Κατά τόν Α' Βαλκανικό Πόλεμο ώς διοικητής τού 2ου Συ­ντάγματος Πεδινού Πυροβολικού τής Στρατιάς καί στήν συνέχεια ώς Αρχηγός πυροβολικού της Στρα­τιάς. Κατά τόν Β' Βαλκανικό Πόλε­μο ώς διοικητής τής 9ης μεραρχίας καί κατά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στό Μακεδονικό Μέτωπο ώς διοι­κητής τού Α' Σώματος Στρατού. Τόν Οκτώβριο τού 1918, διορίστηκε Αρ­χιστράτηγος τού Ελληνικού Στρατού καί ύπό τήν διοίκησή του κατελήφθη η Ανατολική Θράκη καί η Σμύρνη. Αποστρατεύθηκε τό 1920. Εξελέγη γερουσιαστής τό 1929 καί διετέλεσε πρόεδρος τής Γερουσίας.

Άπεβίωσε στό Παρίσι τό 1936.

 


Από τον ΠΡΟΛΟΓΟ του:

«Δύο κύριοι λόγοι μέ πείθουν να δημοσιεύσω τάς Αναμνήσεις μου. Ό εις είναι ότι ο Ελληνικός Λαός πρέπει νά γνωρίση ακριβέστερον τά γεγονότα τα διαδραματισθένια κατά την μεγάλην καί γόνιμον περίοδον τον 1910 - 1920. Ο δε έτερος είναι ότι, έπειδή κατά τους περιπετειώδεις τούτους χρόνους των βαλκανικών πολέμων και τής πανευρωπαϊκής συρράξεως, οι πολι­τικοί ανδρες τής χώρας ημών διεφώνησαν ριζικώς, έκαστος δέ αυτών υπεστήριξε μέ πάθος καί φανατισμόν την άποψίν τον, πρέπει πας αναμιχθείς ζωηρότερον και ασκήσας διά τής δράσεώς τον επίδρασίν τινα έπι τών γεγονότων, να εκθέση όσα είδε και έπραξε καί ποιαν εχει εν γένει σχηματίσει αντίληψιν περί τών πραγμάτων τής πατρίδος μας, διά να διαλευκανθή όσον το δυνα­τόν περισσότερον η περίοδος εκείνη. Εκ τών ανωτέρω λόγων ορμώμενος δεν θά περιορισθώ ανστηρώς μόνον εις τό στρατιωτικόν μέρος, αλλά θά επεκταθώ και εις παν σχετικόν προς τά στρατιωτικά πράγματα πολιτικόν θέμα.

'Ίνα όμως ο αναγνώστης του κυρίου μέρους τών αναμνήσεών μου, των περιγραφουσών την εποχήν 1914 - 1920 δυνηθή ασφαλέστερον ν’ αντιληφθή την εξέλιξιν τής καταστάσεως και νά εννοήση καλλίτερον τάς ιδέας τών διαφόρων προσώπων τα οποία έδρασαν κατά την μεγάλην κρίσιν του Έθνους μας, εθεώρησα χρήσιμον έν σνντόμω νά εκθέσω από μνήμης γεγονότα τινά τής προηγουμένης εποχής, δηλαδή τών ετών 1896 - 1913.

Εκθέτω παν ό,τι είδον, ό,τι αντελήφθην. Ουδένα προτίθε­μαι νά κατηγορήσω. Ο αναγνώστης είναι ελεύθερος νά κρίνη και νά συσχετίση τήν εποχήν τού μεγάλου πολέμου μέ τά γεγο­νότα ή τάς ενδείξεις τού παρελθόντος, εκ τών εκτιθεμένων δε νά εξαγάγη τά συμπεράσματά του.

Θά εξετάσω οποία ήτο η κατάστασις τού Λαού και του Στρατού, ως και η διανοητικότης αυτών, ιδία, έν Μακεδονία, αφ’ ης έληξαν οί Βαλκανικοί πόλεμοι. Ό,τι γράφω βασίζεται επί ατομικής πείρας και ιδίας μόνον αντιλήψεως, δεν στηρίζεται εις πληροφορίας τρίτων, ενίοτε εσφαλμένας ή υπερβολικ’ας. Ίσως εις τινας περιστάσεις αι εντυπώσεις και αι αντιλήψεις μου και αι επ' αυτών στηριζόμεναι κρίσεις μου να είναι πεπλανημέναι. Πάντως η κρίσις μου δεν προέρχεται εκ τής προθέσεως ν’ αδι­κήσω τινά, η δε προσπάθειά μου είναι νά μείνω αμερόληπτος εις τά γραφόμενά μου. Έχω υπ’ όψιν μου, ότι η ιστορία οφείλει νά τηρή τούτον τον νόμον: Ουδέν ψευδές νά λέγη, ουδέν αληθές ν΄ αποσιωπά. (*)

 

(*) Αι αναμνήσεις αυταί εγράφησαν καθ’ ον χρόνον διέμενον εν Γαλλία, ειδικώτερον δε κατά τά έτη 1923 - 1924. Παν ό,τι εκτίθεται αναφορικώς προς την πολιτικήν κατάστασιν, κρίνεται όπως τά γεγονότα παρουσιάζονται την επο­χήν εκείνην. Αν κατόπιν αι περιστάσεις και τά εθνικά συμφέροντα ήλλαξαν, κατ’ ουδέν τούτο μεταβάλλει τάς τότε σκέψεις μου. Εις τον αναγνώστην αφίεται νά κρίνη κατά πόσον αί μεταβολαί αύται συνέβαλον εις το συμφέρον τής εθνικής πολιτικής τής Ελλάδος».

 

Το βιβλίο αυτό, που θα κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λαβύρινθος, Ιπποκράτους 108, Αθήνα, τηλ. 211-411.1212.


ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.12.2020.


αντιστρατηγος Λεωνιδας Παρασκευοπουλος, αρχηγος του Ελληνικου Στρατου, 1918, 1920, εκδοση, Κυθνος, Σμυρνη, Ανατολικη Θρακη, αρχηγος Ελληνικου Στρατου, αναμνησεις, απομνημονευματα, 1896, Ελληνοτουρκικος Πολεμος, 1897, Βαλκανικοι Πολεμοι, Α Παγκοσμιος Πολεμος, Μικρασιατικη Εκστρατεια, κινημα στρατου, πολιτικες διαφωνιες, Ελευθεριος Βενιζελος, βασιλιας Κωνσταντινος, Εθνικος Διχασμος, Κυθνιος, 1860, Εκστρατευτικο Σωμα Κρητης, Α Βαλκανικος Πολεμος, 2ο Συνταγμα Πεδινου Πυροβολικου Στρατιας, πυροβολικο, Β Βαλκανικος Πολε­μος, 9η μεραρχια, Μακεδονικο Μετωπο, Α Σωμα Στρατου, Ελληνικος Στρατος, γερουσιαστης, 1929, προεδρος Γερουσιας, Γερουσια, Παρισι, 1936, Μακεδονια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ