Οι αρχαιότερες ξυλογραφίες, έργα 2.600 χρόνων, ευρέθησαν στην Κορινθία! Το παιδί πρέπει να πάει με την θέλησή του στην Μουσική, για να γίνει ικανός και σοφός μουσικός! - του Ευμ. Μοσχονά

Οι αρχαιότερες ξυλογραφίες,
έργα 2.600 χρόνων,
ευρέθησαν στην Κορινθία!

Το παιδί πρέπει να πάει
με την θέλησή του στην Μουσική,
για να γίνει ικανός και σοφός μουσικός!

Του Ευμηχάνου Μοσχονά


Ἀνέθεκε ταῖς νύμφαις!

Τέσσαρες ποικιλόχρωμοι πίνακες ξύλου ἀναθηματικοὶ ηὑρέθησαν τῷ 1935 ἐν σπηλαίῳ τινι οὐκ ἄποθεν Ξυλοκάστρου, ἀμφὶ τὰ πεντεκαίδεκα χιλιόμετρα. Ἐν τῷ Ἀρχαιολογικῷ δὲ τῶν Ἀθηνῶν Μουσείῳ ἔκτοτε εἰς ἐπίδειξιν κεῖνται. Περὶ τοῦ ἑνὸς δ' ἐξ αὐτῶν ἅπας ὁ παρ' ἐμοῦ λόγος ἔσται ὅς πομπὴν θυσίας ταῖς νύμφαις ἀπεικονίζει, πεποιημένην κατὰ τὸν 6ον αἰῶνα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ΑΡΧΑΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΕΔΩ.

Τοῦ πίνακος διήγησις.

Ὡς ὁρᾶτε, γυναικείους μορφὰς τρεῖς ὁ πίναξ ἐγγεγραμμένας ἔχει ὁμοῦ τρισί παιδικαῖς καὶ μιᾷ δυσδιακρίτῳ ἀνδρικῇ ἀμπεχομένῃ κυανοῦν ἱμάτιον ἐν ἀριστερᾷ. Αἱ μορφαὶ στέφανον περὶ τὴν κεφαλὴν φέρουσι καὶ τῶν ἱματὶων οὐ τὰ φαῦλα ἀλλὰ τὰ κάλλιστα ἠμφιεσμέναι εἰσὶν.

Ἐκ ποικίλων δ' ὁ πίναξ ἐγγέγραπται χρωμάτων ἦτοι τοῦ κυανοῦ, τοῦ ἐρυθροῦ καὶ τοῦ κιτρίνου.

Περίγραμμα δὲ ἔντονον μέλαν ἄνευ σκιάσεως αἱ μορφαὶ ἔχουσι πλὴν τῶν γυναικείων αἵ ἐρυθρὸν ἐπὶ τῆς σαρκὸς τὸ περίγραμμα ἔχουσιν. Μέλαινα δὲ κόμην φέρουσιν κατὰ τὴν τότε τεχνοτροπὶαν. Λευκότερον δὲ τὸ δέμας αἱ γυναικεῖαι μορφαὶ ἔχουσιν.

Ἐπὶ δεξιὰ αἱ παιδικαὶ μορφαὶ πορεύονται φέρουσαι ἱμάτιον ὡς ἀκολούθως: Ἡ μὲν ἐν δεξιᾷ, νεωτέρα οὖσα ἐρυθρὸν, ἡ ἐν μέσῳ (λύραν ἐν χερσὶν ἔχουσα) κυανῆν καὶ ἡ ἐν ἀριστερᾷ (δίαυλον ἐν χερσὶν ἔχουσα) ἐρυθρὸν.

Ὁ ἐν δεξιᾷ παῖς ἀμνὸν ἐπὶ θυσίαν ταῖς νύμφαις ἄγει, ἱμάντι ἐρυθρῷ αὐτὸν συγκρατῶν, τὴν κεφαλὴν κλίνων εἰς σεβασμὸν. Ὁ ἐν μέσῳ ἑπτάτονον λύραν ἐν χερσὶν ἔχων λυρίζει αὐτὴν καὶ ὁ τρίτος δίαυλον αὐλίζει.

Ἐν δεξιᾷ, ἡ τὴν πομπὴν ἄγουσα γυνὴ, κανηφόρος καλεῖται ὅτι ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὑτῆς κανοῦν φέρει ἐν ᾧ τὰ πρὸς θυσὶαν σκεύη ἐστὶν, ὥσπερ πυξὶς, οἰνοχόη καὶ σμικρὸν κιβωτίδιον. Οἶνον δὲ ἐγχεῖ ἡ γυνὴ πρὸς σπονδὴν νεωτέρα οὖσα τῶν ἄλλων ὡς δῆλον ἐστὶν ἐκ τῆς κόμης ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ὕψους αὐτῆς. Ἡ ἐν μέσῳ γυνὴ ταινίαν ἐν χερσὶν ἔχει καὶ ἡ ἐν ἀριστερᾷ δύο κλώνους μύρτου καὶ ταινίαν.

Διὰ τοῦ Κορινθιακοῦ ἀλφαβήτου ὁμοῦ τῇ Δωρικῇ φωνῇ ἐπιγεγραμμένος ὁ πίναξ ἐστὶν - ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΟΡΙΝΘΙΑ, ΕΔΩ.

Ἐν τῷ ἐπάνω τοῦ πίνακος γέγραπται ΑΝΕΘΕΚΕ ΤΑΙΣ ΝΥΜΦΑΙΣ καὶ ἐν δεξιᾷ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ.

Ὑπεράνω τῶν γυναικείων μορφῶν τὸ ἑκάστης ὄνομα γέγραπται ἦτοι:

- ΕΥΘΥΔΙΚΑ,

- ΕΥΚΟΛΙΣ,

- ΕΘΕΛΟΝΧΗ.

Εὐθυδίκα (ὀρθὴ κρίσις) ὄνομα ἐκ Κρήτης δοκεῖ εἶναι, ἡ Εὐκολὶς (Εὐκολία) καὶ ἡ Ἐθελόνχη (θέλησις) ἄγνωτα τὸ παράπαν ὀνόματὰ ἐστιν.

Τὴν ὁδὸν δὲ τοῦ μουσικοῦ ἀνδρὸς διὰ τεσσάρων βαθμίδων δείκνυσιν ἥδε ἡ εἰκὼν, συνάπτουσα ἑκάστην βαθμίδα μετὰ γυναικὸς τινὸς. Κατὰ τὴν πρώτην τὸ παιδίον ἰδίᾳ θελήσει (ἐθελόνχη) θυσίαν ταῖς Μούσαις ποιεῖ. Μελετῶν δὲ καὶ ἀσκῶν ὁ παῖς τὴν λύραν ἀλλὰ καὶ τὸν δίαυλον μάλα ἱκανὸς περὶ τὴν μουσικὴν (Εὐκολὶς) γίγνεται. Οὕτως ἡ Εὐκολὶς δείκνυσι διὰ τῆς ταινίας τὰς νίκας τοῦ ἀνδρὸς. Ἡ Εὐθυδίκα δείκνυσι τὴν ὀρθὴν τοῦ μουσικοῦ κρίσιν ἔχουσα κλάδον μύρτου ὁμοῦ τῇ ταινίᾳ καὶ ὁ ἀνὴρ ἐν ἀριστερᾷ, ἔχων ἕναν μόνον κλάδον μύρτου δείκνυσι τὴν σοφίαν τοῦ μουσικοῦ ἀνδρὸς ἀλλὰ καὶ τὸ μουσικῆς κάλλος.

Χάρμα ἰδέσθαι!!!

 

Υ.Γ. του Γ. Λεκάκη:

Είναι οι αρχαιότερες ξυλογραφίες (ζωγραφική σε ξύλο), με την σύγχρονη έννοια του όρου. Ευρέθη στο «Σπήλαιο των Πιτσών» στην Κορινθία (σπήλαιο που παραμένει απρόσιτο). Χρονολογούνται στο 540 π.Χ. - 520 π.Χ. Θεωρείται «εξαιρετικό εικαστικό έργο». Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 4.1.2021.

ξυλογραφια, 2.600 χρονια πριν, Κορινθια, λατρεια Διονυσου, Ευμηχανος Μοσχονας, αναθημα, νυμφες, ποικιλοχρωμοι πινακες ξυλο, αναθηματικο, 1935, σπηλαιο, Ξυλοκαστρο Κορινθιας, Αρχαιολογικο Μουσειο Αθηνων, πομπη θυσιας, νυμφη, 6ος πΧ αιωνας, πινακας, γυναικα, πιναξ, παιδι, αμπεχωνο, κυανο, ιματιο, στεφανος, ιματια, αμφιεση, χρωμα, κυανουν, ερυθρο, κιτρινο, μελα, σκια, σαρκα, Μελαινα κομη, τεχνοτροπια, Λευκο, δεμας, λυρα, κυανη, διαυλος, αμνος, θυσια, σεβασμος, επτατονος λυρα, λυριζω, αυλιζω, κανηφορος, κανο, επτατονικη, 7, σκευος, πυξις, πυξιδα, οινοχοη, σμικρο κιβωτιδιο, Οινος, σπονδη, ταινια, κλωνος μυρτο, μυρτια, Κορινθιακο αλφαβητο, Δωρικη φωνη, ΑΝΕΘΕΚΕ ΤΑΙΣ ΝΥΜΦΑΙΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ, ΕΥΘΥΔΙΚΑ, ΕΥΚΟΛΙΣ, ΕΘΕΛΟΝΧΗ, ορθη κρισις, κριση, Κρητη, Ευκολια, θελησις, θεληση, αγνωτα, αγνωστα, αγνωτο, αγνωστο, μουσικος, βαθμιδα, ιδια θελησει, Μουσες, μουσικη, νικη, σοφια, καλλος, ξυλογραφιες, ζωγραφικη σε ξυλο, Σπηλαιο των Πιτσων, Πιτσα Κορινθιας, Κορινθος, 540 πΧ, 520 πΧ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ