Μονογραφίες για την αρχαία Έφεσο

Μονογραφίες για την αρχαία Έφεσο

Του Γιώργου Λεκάκη


Open Access Monograph Series: Forschungen in Ephesos:

Forschungen in Ephesos

Die Chronologie der Kuretenstraße

Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos

Archaische Siedlungsbefunde in Ephesos

Das Odeion im Artemision von Ephesos

Der sogenannte Hadrianstempel an der Kuretenstraße

Das Theater von Ephesos.

Το αρχαίο θέατρο της Εφέσου.
Το μεγαλύτερο στην Μικρά Ασία. Χωρητικότητος 24.000 θεατών!
Das Mausoleum von Belevi

Die Skulpturen von Ephesos

Das Mausoleum von Belevi

Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 7

Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 6

The Amphorae of Roman Ephesus

Das Nymphaeum Traiani in Ephesos

The Bouleuterion at Ephesos

Das Prytaneion in Ephesos

Das sog. Lukasgrab in Ephesos

Das Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 1 und 2

Die Goldfunde aus dem Artemision von Ephesos

Das Vediusgymnasium in Ephesos

Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos

Der Kroisos-Tempel

Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos

Hanghaus 1 in Ephesos

Die Tetragonos Agora in Ephesos

Das Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohneinheit 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: Γ. Λεκάκης "Η άγνωστη Μικρά Ασία".

ΕΠΙΣΗΣ:

Band 1: Forschungen in Ephesos, 1906

Band 2,1: Text: Krinzinger, Friedrich [Editor]; Ruggendorfer, Peter [Editor]: Das Theater von Ephesos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017

Band 2,1: Tafelband: Das Theater von Ephesos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017

Band 3: Forschungen in Ephesos, 1923

Band 4,1: Die Marienkirche in Ephesos, Wien, 1932

Band 4,2: Praschniker, Camillo: Das Cömeterium der Sieben Schläfer, 1937

Band 4,3: Hörmann, Hans: Die Johanneskirche, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1951

Band 4,4: Pülz, Andreas; Forstenpointner, Gerhard: Das sog. Lukasgrab in Ephesos: eine Fallstudie zur Adaption antiker Monumente in byzantinischer Zeit, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010

Band 5,1: Keil, J. [Editor]: Die Bibliothek, 1953

Band 6: Praschniker, Camillo; Theuer, Max; Alzinger, Wilhelm; Österreichisches Archäologisches Institut [Editor]: Das Mausoleum von Belevi, Wien: Selbstverl. des Österr. Archäolog. Inst., 1979

Band 6,1: Heinz, Reinhard; Kaymak, Gamze; Weber, Johannes; Bayer, Karol: Das Mausoleum von Belevi: Bauforschung, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017

Band 6,2: Ruggendorfer, Peter; Forstenpointner, Gerhard: Das Mausoleum von Belevi: archäologische Untersuchungen zu Chronologie, Ausstattung und Stiftung, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016

Band 7: Das Monument des C. Memmius, 1971

Band 8,1: Text: Strocka, Volker Michael [Editor]: Die Wandmalerei der Hanghäuser in Ephesos, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1977

Band 8,1: Abbildungen: Strocka, Volker Michael [Editor]: Die Wandmalerei der Hanghäuser in Ephesos, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1977

Band 8,2: Jobst, Werner: Die Hanghäuser des Embolos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977

Band 8,3: [Hauptband]: Lang-Auinger, Claudia: Hanghaus 1 in Ephesos: der Baubefund, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 1996

Band 8,3: Planmappe: Lang-Auinger, Claudia: Hanghaus 1 in Ephesos: der Baubefund, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 1996

Band 8,4: Asamer, Beatrix; Lang-Auinger, Claudia [Editor]: Hanghaus 1 in Ephesos: Funde und Ausstattung, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2003

Band 8,5: Dawid, Maria: Die Elfenbeinplastiken aus dem Hanghaus 2 in Ephesos: Räume SR 18 und SR 28, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2003

Band 8,7: Czurda, Barbara; Lang-Auinger, Claudia; Uhlir, K.: Hanghaus 1 in Ephesos: die Gläser, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007

Band 8,8, Textband 1: Krinzinger, Friedrich [Editor]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheiten 1 und 2: Baubefund, Ausstattung, Funde: Wohneinheit 1, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 2010

Band 8,8: Textband 2: Krinzinger, Friedrich [Editor]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheiten 1 und 2: Baubefund, Ausstattung, Funde: Wohneinheit 2, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 2010

Band 8,8, Tafelband: Krinzinger, Friedrich [Editor]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheiten 1 und 2: Baubefund, Ausstattung, Funde, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 2010

Band 8,9: Textband 1: Thür, Hilke [Editor]; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Kanitz, Ernst [Editor]: Hanghaus 2 in Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2014

Band 8,9: Textband 2: Thür, Hilke [Editor]; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Kanitz, Ernst [Editor]: Hanghaus 2 in Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2014

Band 8,9: Tafeln: Thür, Hilke [Editor]; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Kanitz, Ernst [Editor]: Visualisierungen, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2014

Band 8,10: Textband 1: Adenstedt, Ingrid; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Auinger, Johanna [Editor]; Lorenz, Susanne [Oth.]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheit 7, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016

Band 8,10: Textband 2: Adenstedt, Ingrid; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Auinger, Johanna [Oth.]; Lorenz, Susanne [Oth.]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheit 7, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016

Band 8,10: Tafelband: Adenstedt, Ingrid; Rathmayr, Elisabeth [Editor]; Auinger, Johanna [Oth.]; Lorenz, Susanne [Oth.]: Hanghaus 2 in Ephesos, die Wohneinheit 7, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016

Band 9,1,1: Knibbe, Dieter: Der Staatsmarkt: die Inschriften des Prytaneions; die Kureteninschriften und sonstige religiöse Texte, Wien: Österr. Akad. d. Wiss., 1981

Band 9,2,2: Mitsopoulos-Leon, Veronika [Editor]: Keramik hellenistischer und römischer Zeit, Wien: Schindler, 1991

Band 9,2,3: Mitsopoulos-Leon, Veronika [Editor]: Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos: Funde klassischer bis römischer Zeit, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 2007

Band 9,3: Meriç, Recep; Ladstätter, Sabine [Editor]; Metaxas, Susanne [Editor]: Späthellenistisch-römische Keramik und Kleinfunde aus einem Schachtbrunnen am Staatsmarkt in Ephesos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2002

Band 9,4: Steskal, Martin: Das Prytaneion in Ephesos, Wien, 2010

Band 9,5, [Text]: Bier, Lionel [Oth.]: The Bouleuterion at Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2011

Band 9,5, [Pläne]: Bier, Lionel [Oth.]: The Bouleuterion at Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2011

Band 10,1: Aurenhammer, Maria: Die Skulpturen von Ephesos: Idealplastik I, Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss., 1990

Band 11,1: Thür, Hilke: Das Hadrianstor in Ephesos, Wien, 1989

Band 11,2: Quatember, Ursula [Editor]: Das Nymphaeum Traiani in Ephesos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011

Band 11,4: Waldner, Alice: Die Chronologie der Kuretenstraße: Archäologische Evidenzen zur Baugeschichte des unteren Embolos von Ephesos von der lysimachischen Neugründung bis in die byzantinische Zeit, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020

Band 12,1: Gasser, Anna: Die korinthische und attische Importkeramik vom Artemision in Ephesos, Wien: Schindler, 1990

Band 12,2: Textband: Muss, Ulrike; Bammer, Anton: Der Altar des Artemisions von Ephesos, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 2001

Band 12,2: Tafelband: Muss, Ulrike; Bammer, Anton: Der Altar des Artemisions von Ephesos, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 2001

Band 12,3: Klebinder-Gauß, Gudrun: Bronzefunde aus dem Artemision von Ephesos, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007

Band 12,4: Ohnesorg, Aenne: Der Kroisos-Tempel: neue Forschungen zum archaischen Dipteros der Artemis von Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2007

Band 12,5: Pülz, Andrea M.: Goldfunde aus dem Artemision von Ephesos, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 2009

Band 12,6: Zabrana, Lilli; Aurenhammer, Maria; Dorner, Julia; Forstenpointner, Gerhard: Das Odeion im Artemision von Ephesos, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018

Band 13,1,1: Gassner, Verena: Das Südtor der Tetragonos-Agora: Keramik und Kleinfunde, Wien: Verl. der Österr. Akad. der Wiss., 1997

Band 13,2: Scherrer, Peter; Trinkl, Elisabeth: Die Tetragonos Agora in Ephesos: Grabungsergebnisse von archaischer bis in byzantinische Zeit - ein Überblick; Befunde und Funde klassischer Zeit, Wien: Verl. d. Österreich. Akad. d. Wiss., 2006

Band 13,3: Textband: Miller, Alexandra von: Archaische Siedlungsbefunde in Ephesos: Stratigrafie, Bauphasen, Keramik und Kleinfunde aus den Grabungen unter der Tetragonos Agora : archaische Keramikfunde aus dem Theater und von den nordwestlichen Ausläufern des Panayirdağ, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019

Band 13,3: Katalog- und Tafelband: Miller, Alexandra von: Archaische Siedlungsbefunde in Ephesos: Stratigrafie, Bauphasen, Keramik und Kleinfunde aus den Grabungen unter der Tetragonos Agora : archaische Keramikfunde aus dem Theater und von den nordwestlichen Ausläufern des Panayirdağ, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019

Band 14,1: Textband: Steskal, Martin; La Torre, Martino; Österreichisches Archäologisches Institut [Editor]: Das Vediusgymnasium in Ephesos: Archäologie und Baubefund, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008

Band 14, 1: Tafelband: Steskal, Martin; La Torre, Martino; Österreichisches Archäologisches Institut [Editor]: Das Vediusgymnasium in Ephesos: Archäologie und Baubefund, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2008

Band 15,1: Bezeczky, Tamás; Scherrer, Peter; Sauer, Roman: The amphorae of Roman Ephesus, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013

Band 16,1: Nováček, Jan; Scheelen-Nováček, Kristina; Schultz, Michael; Bjørnstad, Gro; Steskal, Martin; Österreichische Akademie der Wissenschaften / Verlag [Editor]: Das Grabhaus 1/08 in der Hafennekropole von Ephesos: Ergebnisse der anthropologischen und paläopathologischen Untersuchung kaiserzeitlich-spätantiker Kollektivgräber, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020

Band 18,1: Textband: Pülz, Andrea M.; Bühler, Birgit; Melcher, Michael; Schreiner, Manfred; Schwarcz, David Zsolt; Österreichische Akademie der Wissenschaften / Verlag [Editor]: Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos: ausgewählte Artefakte aus Metall, Bein und Glas, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020

Band 18,1: Katalog- und Tafelband: Pülz, Andrea M.; Bühler, Birgit; Melcher, Michael; Schreiner, Manfred; Schwarcz, David Zsolt; Österreichische Akademie der Wissenschaften / Verlag [Editor]: Byzantinische Kleinfunde aus Ephesos: ausgewählte Artefakte aus Metall, Bein und Glas, Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2020.

ΠΗΓΗ: Αυστριακή Ακαδημία. Γ. Λεκάκης "Ελληνική βιβλιογραφία". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 17.2.2021.

Μονογραφια, αρχαια Έφεσος, αρχαιο θεατρο Εφεσου, Κουρητες, βυζαντιο, αρχαικος οικισμος, Ωδειο, Ωδειον, Αρτεμισειο, Ναος Αδριανου, Μαυσωλειο Μπελεβι, Belevi, γλυπτα, οικια, αμφορεις, αμφορεας, νυμφαιο, Nymphaeum Traiani, Τραιανος, Βουλευτηριο, Πρυτανειο, ταφος Λουκα, Λουκας, χρυσα, Αρτεμισιο, Αυστρια, Αυστριακη Αρχαιολογικη Σχολη, Γυμνασιο, βασιλικη, κρατικη αγορα, ναος Κροισου, Κροισος, χαλκινα, Αρτεμισιον
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ