Τα σωματεία συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού την επίλυση του θέματος του δημόσιου δανεισμού

Τα σωματεία συγγραφέων,
μεταφραστών και εκδοτών
ζητούν από το υπουργείο Πολιτισμού
την επίλυση του θέματος
του δημόσιου δανεισμού

Ο πρό­σφα­τος εορ­τα­σμός στις 23 Απρι­λί­ου της Πα­γκό­σμιας Ημέ­ρας Βι­βλί­ου και Πνευ­μα­τι­κών Δι­καιω­μά­των, βρή­κε τη χώ­ρα μας, για ακό­μα μια χρο­νιά, ασυ­νε­πή απέ­να­ντι στη βα­σι­κή της υπο­χρέ­ω­ση να κα­τα­βάλ­λει εύ­λο­γη αμοι­βή στους έλ­λη­νες συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές και εκ­δό­τες για τον δη­μό­σιο δα­νει­σμό των βι­βλί­ων από τις βι­βλιο­θή­κες.

Έχουν συ­μπλη­ρω­θεί 29 χρό­νια από την ψή­φι­ση της πρώ­της σχε­τι­κής Οδη­γί­ας 92/100/ΕΟΚ το 1992. Σύμ­φω­να με την εν λό­γω Οδη­γία, τα κρά­τη-μέ­λη της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης υπο­χρε­ού­νται να κα­τα­βά­λουν εύ­λο­γη αμοι­βή στους δι­καιού­χους για τον δη­μό­σιο δα­νει­σμό των έρ­γων τους, που προ­στα­τεύ­ο­νται από το δί­καιο της πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας.

Ο ν. 4481/2017 προ­έ­βλε­ψε την υπο­χρέ­ω­ση κα­τα­βο­λής εύ­λο­γης αμοι­βής, πα­ρέ­πεμ­ψε όμως τον κα­θο­ρι­σμό της σε προ­ε­δρι­κό διά­ταγ­μα, το οποίο σύμ­φω­να με τον ίδιο νό­μο, έπρε­πε να εκ­δο­θεί εντός ενός έτους (δη­λα­δή ως τον Ιού­λιο του 2018). Ήδη έχου­νε πε­ρά­σει τέσ­σε­ρα χρό­νια από την ψή­φι­ση του νό­μου και τρία από την κα­τα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία έκ­δο­σης του προ­ε­δρι­κού δια­τάγ­μα­τος και το θέ­μα ακό­μα εκ­κρε­μεί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΔΩ.

Ατυ­χώς, ο ίδιος νό­μος εξαι­ρεί από την υπο­χρέ­ω­ση κα­τα­βο­λής αμοι­βής τις σχο­λι­κές και ακα­δη­μαϊ­κές βι­βλιο­θή­κες, με συ­νέ­πεια την απο­στέ­ρη­ση συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­φρα­στών και εκ­δο­τών από την κα­τα­βο­λή δι­καιω­μά­των.

Εί­ναι λοι­πόν προ­φα­νές ότι το θέ­μα του δη­μό­σιου δα­νει­σμού και της απο­ζη­μί­ω­σης συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­φρα­στών και εκ­δο­τών χρο­νί­ζει και πα­ρα­μέ­νει σε εκ­κρε­μό­τη­τα. Αυ­τή η αδι­καιο­λό­γη­τη κα­θυ­στέ­ρη­ση προ­σβάλ­λει ευ­θέ­ως τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα συγ­γρα­φέ­ων και με­τα­φρα­στών, κα­θώς και τα συγ­γε­νι­κά δι­καιώ­μα­τα των εκ­δο­τών, ενώ συ­νι­στά κα­τά­φω­ρη πα­ρα­βί­α­ση του ενω­σια­κού δι­καί­ου.

Σε διε­θνές επί­πε­δο, η εύ­λο­γη αμοι­βή για τον δη­μό­σιο δα­νει­σμό απο­τε­λεί ση­μα­ντι­κή πη­γή εσό­δων για τους δη­μιουρ­γούς. Υπό την πα­ρού­σα συ­γκυ­ρία μά­λι­στα θα προ­σέ­φε­ρε ανα­κού­φι­ση, ει­δι­κά στους έλ­λη­νες συγ­γρα­φείς και με­τα­φρα­στές, οι οποί­οι δέ­χθη­καν ισχυ­ρό πλήγ­μα από τις συ­νέ­πειες της υγειο­νο­μι­κής κρί­σης στην πο­λι­τι­στι­κή βιο­μη­χα­νία.

Σε μια προ­σπά­θεια να επι­λυ­θεί το ζή­τη­μα, σχε­δόν το σύ­νο­λο των σω­μα­τεί­ων του βι­βλί­ου που εκ­προ­σω­πούν συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές και εκ­δό­τες [Εται­ρεία Συγ­γρα­φέ­ων, Εθνι­κή Εται­ρεία Ελ­λή­νων Λο­γο­τε­χνών, Εται­ρία Ελ­λή­νων Λο­γο­τε­χνών, Εται­ρία Λο­γο­τε­χνών Θεσ­σα­λο­νί­κης, Ένω­ση Λο­γο­τε­χνών Β. Ελ­λά­δος, Κύ­κλος Ποι­η­τών, Κύ­κλος Ελ­λη­νι­κού Παι­δι­κού Βι­βλί­ου, Γυ­ναι­κεία Λο­γο­τε­χνι­κή Συ­ντρο­φιά, Εται­ρία Ελ­λή­νων Με­τα­φρα­στών Λο­γο­τε­χνί­ας, Πα­νελ­λή­νια Ένω­ση Με­τα­φρα­στών (ΠΕΜ), Πα­νελ­λή­νια Ένω­ση Επαγ­γελ­μα­τιών Με­τα­φρα­στών Πτυ­χιού­χων Ιο­νί­ου Πα­νε­πι­στη­μί­ου (ΠΕ­Ε­ΜΠΙΠ), Ένω­ση Ελ­λη­νι­κού Βι­βλί­ου (ΕΝΕΛ­ΒΙ), Σύλ­λο­γος Εκ­δο­τών Βι­βλί­ου Αθη­νών (ΣΕ­ΒΑ), Σύλ­λο­γος Εκ­δο­τών Επι­στη­μο­νι­κών Βι­βλί­ων (ΣΕ­Ε­ΒΙ), Σύν­δε­σμος Εκ­δο­τών Βι­βλί­ου (ΣΕΚΒ)], απηύ­θυ­ναν σχε­τι­κή επι­στο­λή προς την Υπουρ­γό Πο­λι­τι­σμού Λί­να Μεν­δώ­νη, με κοι­νο­ποί­η­ση στην Υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως και στον Υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών Μά­κη Βο­ρί­δη. Με την επι­στο­λή αυ­τή ζη­τούν να ορι­στεί άμε­σα, κα­τ' εφαρ­μο­γή του νό­μου, το ύψος και οι λε­πτο­μέ­ρειες κα­τα­βο­λής της εύ­λο­γης αμοι­βής για τον δη­μό­σιο δα­νει­σμό, κα­θώς και να κα­ταρ­γη­θεί η εξαί­ρε­ση των σχο­λι­κών και ακα­δη­μαϊ­κών βι­βλιο­θη­κών από την υπο­χρέ­ω­ση κα­τα­βο­λής απο­ζη­μί­ω­σης στους δι­καιού­χους. Μά­λι­στα επι­ση­μαί­νουν ότι η κα­τα­βο­λή του πο­σού της εύ­λο­γης αμοι­βής θα πρέ­πει να επι­βα­ρύ­νει τον γε­νι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και όχι τους πε­νι­χρούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς των δα­νει­στι­κών βι­βλιο­θη­κών.

Όπως έχει υπο­χρέ­ω­ση το κρά­τος να δια­σφα­λί­ζει μέ­σω των δη­μό­σιων βι­βλιο­θη­κών τη δυ­να­τό­τη­τα πρό­σβα­σης των ανα­γνω­στών στα βι­βλία, έτσι οφεί­λει να δια­σφα­λί­ζει και την αμοι­βή των δη­μιουρ­γών. Η στή­ρι­ξη των βι­βλιο­θη­κών και ο σε­βα­σμός των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά κά­θε πο­λι­τι­σμέ­νης και ευ­νο­μού­με­νης κοι­νω­νί­ας.

ΠΗΓΗ: ΟΣΔΕΛ. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 5.5.2021.

συγγραφεας, μεταφραστης, εκδοτης, υπουργειο Πολιτισμου, δημοσιος δανεισμος, πνευματικα δικαιωματα

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ