Κωνσταντίνος Στ. Κόντος (1834-1909), ο Πρύτανις των Γραμματικών, από την Άμφισσα, γυμνασιάρχης σε Χίο και Σάμο, εκδότης του περιοδικού «Χιακόν Μουσείον» και «Λογιος Ερμής» - του Γ. Κ. Κατσιφάρα

Κωνσταντίνος Στ. Κόντος
(1834-1909),
ο Πρύτανις των Γραμματικών, από την Άμφισσα,
γυμνασιάρχης σε Χίο και Σάμο,
εκδότης του περιοδικού «Χιακόν Μουσείον»
και «Λογιος Ερμής»

Του Γεωργίου Κ. Κατσιφάρα

 

Τῇ 17 Ἰουλίου 1909, πρὸ 112 ὅλων ἑνιαυτῶν, ἐτελεύτησεν Ἀθήνησιν ὁ Κωνσταντῖνος Στ. Κόντος (1834-1909), ὁ Πρύτανις τῶν Γραμματικῶν.

Ὁ Κωνστνατῖνος Στ. Κόντος ἐγεννήθη τῷ 1834 ἐν Ἀμφίσσῃ, κατήγετο ἐξ οἰκογενείας Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821

Ἐσπούδασε κατ' ἀρχὰς ἐν Ἀθήναις. Τῷ 1858 διωρίσθη γυμνασιάρχης ἐν Χίῳ, τῇ πατρίδι τοῦ σοφωτάτου Ἀδαμαντίου Κοραῆ, ἔνθα ἐξέδωκε τὸ περιοδικὸν «Χιακὸν Μουσεῖον»· τῶ δὲ 1861 μετέβη γυμνασιάρχης εἰς Σάμον καὶ τῷ 1865 ἀπῆλθε πρὸς εὐρυτέρας σπουδὰς εἰς Ἑσπερίαν. Ἐσπούδασε παρὰ τῷ περικλεεῖ γραμματικῷ καὶ φιλολόγῳ Καρόλῳ Γαβριὴλ Κοβήτῳ ἐν Λογδούνῳ τῶν Βαταούων ἔνθα ἐξέδωκε τὸ περιοδικὸν «Λόγιος Ἑρμῆς». Ἐπανελθὼν δ᾿ εἰς Ἑλλάδα διωρίσθη τῷ 1868 ἔκτακτος, τῷ 1875 τακτικὸς Καθηγητής τῆς Ἑλληνικῆς Φιλολογίας. Τῷ 1893 ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ἡ εἰκοσιπενταετηρὶς καὶ τῷ 1909 ἡ τεσσαρακονταετηρὶς τῆς καθηγεσίας του. Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του ἦτο τυφλός καὶ εἰργάζετο ἐπικουρούμενος ὑπὸ φίλων καὶ μαθητῶν, ἰδίᾳ τοῦ προσφιλεστάτου μαθητοῦ του Χαρίτωνος Χ. Χαριτωνίδου.

Ὁ τιτᾶν Κωνσταντῖνος Στ. Κόντος ὑπῆρξε καθ᾿ὅλου ἐν τῷ βίῳ ὁ πρῶτος ὑπερασπιστὴς τοῦ καθαροῦ λόγου καὶ πολέμιος τοῦ χυδαϊσμοῦ.

Παντοῖαι εἶνε αἱ ἐργασίαι του, ἀναφερόμεναι εἰς πλεῖστα ζητήματα τῆς κλασσικῆς φιλολογίας οἷον κριτικά, γραμματικά, ἑρμηνευτικά. Αἱ εὔστοχοι κριτικαί του διορθώσεις λάμπουσι χρυσοῖς γράμμασιν ἐν τοῖς κριτικοῖς ὑπομνήμασι.

Μαθηταὶ αὐτοῦ ὑπῆρξαν ὁ πατὴρ τῆς ἐν Ἑλλάδι γλωσσολογίας Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις, ὁ ἰσάξιος τοῦ διδασκάλου γραμματικὸς Χαρίτων Χ. Χαριτωνίδης καὶ ὁ Ἐμμανουὴλ Πεζόπουλος, ὁ λατινιστὴς Σπυρίδων Βάσης καὶ ὁ Σπυρίδων Σακελλαρόπουλος, ὁ φιλόλογος καὶ λεξικογράφος Γεώργιος Δ. Ζηκίδης, ὁ φιλόλογος καὶ φιλοσοφῶν Κωνσταντῖνος Ἰω. Λογοθέτης κἄ.

Πλείονα περὶ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ τιτᾶνος αὐτοῦ θὰ εὕρῃ τις:

 

α΄) Χατζιδάκις, Γ.Ν. (1911), «Λό γος ἐπιμνημόσυνος εἰς Κωνσταντῖνον Σ. Κόντον, ἐκφωνηθεὶς ἐν συνεδρίᾳ τῶν ἑταίρων τῆς ἐν Ἀθῆναις Ἐπιστημονικής Ἐταιρείας», ἐν Ἀθηνᾷ ΚΓ΄, Ἀθήνησιν, 3-20.

 

β΄) Λογοθέτης, Κ. Ἰ. (1971), «Τὸ φιλολογικὸν ἔργον καὶ ἡ δρᾶσις τριῶν ἀοιδίμων Καθηγητῶν» ἐν Ἐθνικοῖς καὶ Ἐπιστημονικοῖς Μελετήμασι, ἐν Ἀθήναις, 318-323.

 

γ΄) Χριστοδούλου, Γ. Ἀ., (1979), Κωνσταντῖνος Στ. Κόντος 1834-1909, Ἀθήνα (ἡ διατριβὴ αὕτη τοῦ πεφιλημένου διδασκάλου κ. Χριστοδούλου περιλαμβάνει ἀρτίαν βιβλιογραφίαν τοῦ Κ. Στ. Κ.).

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 17.7.2021.


Κοντος 1834 1909, Γραμματικος, Αμφισσα, γυμνασιαρχης Χιος Σαμος, εκδοτης περιοδικο Χιακον Μουσειον, Κατσιφαρας, Αθηνα, Αγωνιστες 1821, 1858, Χιακο Μουσειο, 1861 1865 φιλολογος Κοβητος Λογδουνο Βαταουων περιοδικο Λόγιος Ερμης, 1868 1875 τακτικος Καθηγητης Ελληνικης Φιλολογιας, καθηγεσια, τυφλος Χαριτωνιδης, χυδαισμος, κλασσικη φιλολογια, κριτικα, γραμματικα, ερμηνευτικα, κριτικη διορθωση, γλωσσολογια Χατζιδακις, Πεζοπουλος, λατινιστης Βασης Σακελλαροπουλος, φιλολογος λεξικογραφος Ζηκιδης, φιλοσοφος Λογοθετης, 1911, Λογος επιμνημοσυνος εν Αθηναις Επιστημονικη Εταιρεια, 1971, φιλολογικο Εργο, Χριστοδουλου, 1979
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ