Απολογισμός έργων για την κατασκευή του αρχαίου ναού του Σωτήρος Διός στον Πειραιά! Με λίθους από τον Υμηττό και την Ακτή Πειραιώς, που επεξεργάσθηκε ο Αρχέστρατος από την Κάρυστο

Απολογισμός έργων
για την κατασκευή του αρχαίου ναού
του Σωτήρος Διός στον Πειραιά!
Με λίθους από τον Υμηττό και την Ακτή Πειραιώς,
που επεξεργάσθηκε
ο Αρχέστρατος από την Κάρυστο

Του Γιώργου Λεκάκη 

Η παρακάτω επιγραφή, που φυλάσσεται στο Επιγραφικό Μουσείο, μας δίνει ιστορικά στοιχεία για τον απολογισμό των έργων κατασκευής του ναού του Σωτήρος Διός, στον αρχαίο Πειραιά, τον 4ο π.Χ. αιώνα, από τον οποίο δυστυχώς δεν σώζεται σήμερα τίποτα στο μεγάλο λιμάνι! Μόνον μια οδός φέρει το όνομά του, κι αυτήν δυστυχώς οι Πειραιώς την λένε απλώς… «Σωτήρος», παραλείποντας χάριν συντομίας (;) τον πατρώο θεό τους, Δία…

Η επιγραφή μας λέει πως επιστατούσαν ο Πλειστίος, ο Επιφάνης, ο Λεωχάρης, ο Αριστείδης, κ.ά. εκ των οποίων μάλλον κανείς δεν ήταν Πειραιώτης. Ίσως σκοπίμως. (Η επιγραφή δεν σώζεται σε καλή κατάσταση). Γραμματέας ήταν ο Επικράτης.

Του υμήττιους και τους ακτίτες λίθους επεξεργάσθηκε ο Καρύστιος Αρχέστρατος του Λυσιστράτου. Η Κάρυστος της Ευβοίας, λοιπόν, δεν έβγαζε μόνο το περίφημο μάρμαρό της, αλλά και σπουδαίους πετράδες και κτιστάδες, από τότε…

Η όλη σύμβαση και εκτέλεση φαίνεται να επικυρώθηκε από δικαστήριο.

Η επιγραφή:

[συγγ]ρ̣αφ̣αὶ? με[γ]άλης στήλης· λόγ[ο]ς δοκι[μ]α[σίας τῶν ἔργων τῶν τοῦ ]ερ̣[οῦ καὶ τοῦ τεμένους]

κ[αὶ τοῦ βωμοῦ?] Δι[ὸς] Σωτῆρος ἐπιστατούντων [— — — τοῦ] Πλει[στίου] Ἀνα[— — —]

[— — τοῦ] Ἐπ[ι]φάνους Ἀζηνι Λε[ωχ]άρους τοῦ Λε[ωκ]ράτ[ου]ς Παλλ[η Κλ]εο[— — τοῦ — — —]

ΕΙ///[— — — ] Ἀρισ[τ]είδου τοῦ Ἀρίστ[ωνο]ς Περγα ο[ἷ]ς ἐ[γ]ραμμάτευεν [Ἐπι]κρά[της — — — — — —]

5            ὅπως ἂ[ν desunt c. 30 litterae] κρηπιδιαίους λ[ίθ]ους ἐπι — — — — — — — — —

θεῖ[ναι? — — — — — τ]ιμὴ τούτων Η𐅄̣ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ τούτους ἐξεργά[σασθαι — — — — — — — — — — —]

ΩΙΟ#⁷[— — — — — — — τ]οὺς κρηπιδιαίους καὶ θεῖναι ἐπι — — — — — — — — — — —

․․μυλ[— — — — — — ὡς ἐ]μ[ισθ]ώθη ἕκαστον ἐν τῶι δικαστηρίωι Υ̣Λ̣ — — — — — — —

[τ]ούτω[ν — — — — — — μισθω Ἀ]ρχέστρατο[ς] Λυσιστράτου Καρύστιο[ς ․․]#⁷․․․․․13․․․․․․#⁷ΥΣ — — — — —

10          Μίκ̣ων[— — — — — — — — — — λίθ]ους [ἐξ]ηργάσατο ΔΔ𐅃 ἀργύριον το[ύ]τω[ν ]𐅄[Δ]ΔΔ․․[] ἑ[τ]έρων λο — — —

ίας τ — — — — — — — — — — — κ[ε]φάλαιον ἀργυρίου τομῆς κομιδῆς [κατὰ τὸν] λ[ί]θον ἕκαστ[ον — — —]

#⁷Λ — — — — — — — — — — — ιας τοῦ ἀνηλω[μ]ένου εἰς τοὺς κρηπι[δ]ια[ί]ους []․․․ΙΙ𐅀 τούτων — — —

ΜΗ — — — — — — — — — — — τοὺς Ὑμηττίους ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 Ν̣․․․․․13․․․․․․Σ̣ΟΣ ΔΔΔ — — —

ΩΝ — — — — — — — — — — — ως τεμεῖν καὶ κομίσαι ἐξ Ἀκτῆς 𐅃#⁷///ΙΙΤ #⁷ΩΙΛΕΤΙΤΕΡΟΣ — — —

15          Ρ — — — — — — — — — — — — ω̣․․ιον ΗΗΔΔΔΔΙΙΙΙ τοὺς ε̣μιουυο̣․․․․․․14․․․․․․ΥΣΟΓΑ — — —

— — — — — — — — — — — — — — #⁷ΥΣ τῆς κρηπῖδος τῆς Ἀκτίτιδος Κ̣Λ․․․․․․․16․․․․․․․Ε — — — —

— — — — — — — — — — — — — — ους ὡς ἐμισθώθη ὁ [λί]θος ἕκαστος ΔΙΙ․․․․․․14․․․․․․ΤΩΙΕ — — —

πυ[— — — — — — — — — — ἐν τῶι δικ]αστηρίωι 𐅃 μισθ[ωτ ] Ἀρτίμας ἐμ Π[ειραιεῖ οἰκ — — — — — — —]

ικλ[— — — — — — — — — — — — λι]θίνων· τιμὴ τούτων ․․ΗΗΗ𐅄Δ𐅃 ἐξεργ[άσασθαι — — — — — —]

20          κομί[σα· — — — — — — — — — — —] τούτους καὶ θεῖναι τοὺς καταληπ[τῆρας — — — — — — δικασ]-

τηριο[— — — — — — — — — — — ὡ]ς ἐμισθώθη ἕκαστος ἐν τῶι δικαστηρίω[ι] θεῖναι — — — — — — — —

ΙΝ 𐅃· — — — — — — — — — — μισθω Ἀρχέστρατος Λυσιστράτου [Καρύστιος — — — — — — — —]

ΝΔΙΑ#⁷///[— — — — — — — — — — — — κα]ταληπτῆρας ἐξηργάσατο 𐅄Ι [το]ύτου — — — — — — —

ἑβδομ[— — — — — — — — — — — — — ἀργύρ]ιον τούτων ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ[] Λ̣ — — — — — — — —

25          ΡΟΚΛ[— — — — — — — — — — — — καταλη]πτήρων μεγάλων τῶν ὑπαρχόντω[ν — — — — κεφάλαιο]-

ν ἀργυ[ρίου — — — — — — — — — — — — —] ἀριθμὸς Δ[] οὗτοι ΙΙΙΙ ΕΚΥΛΗ — — — — — — — — —

ία ἀνηλ[ωμέν — — — — — — — — — — — — —]α ἀ̣ποσινέειν τὰς ἐργασία[ς — — — — — — — — — —]

σαι τῶν [— — — — — — — — — — — — — — ἀρ]γύριον τούτων Ἀρχεστρά[τωι Καρυστίωι — — — — — —]

τοῦ προ[πυλαίου? — — — — — — — — — — — —]ΙΙΙ ἐκκαλ[ύψ]αι? τούτ[ο]υς — — — — — — — —

30          ωι ὅπου — — — — — — — — — — — — — — — — όρου μισθὸς Μενεστράτ[ο]υ ο — — — —

Κίττος [— — — — — — — — — — — — — — — — — το]ὺς λί[θ]ους τούτους — — — — — —

υσεν Η𐅄Δ[— — — — — — — — — — — — — — — Ἀρχε]στράτωι Κα<ρ>υστ[ίωι — — — — — — — —]

𐅂𐅂𐅂 γει[σ— — — — — — — — — — — — — κεφάλαιον ἀργυ]ρίου τομῆς κ̣[ομιδῆς — — — — — — — —]

λειπο[— — — — — — — — — — — — — —ίας τοῦ ἀνηλωμένο]υ εἰς τοὺς λ[ίθους — — — — — — —]

35          [τ]ὸ γεῖσ[ον — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]βδας τεμ[εῖν — — — — — — — —]

ων γωνι[αίων — — — — — — — — — — — — — — — — — — το]ῦ [προ]πυλ[αίου — — — — — —]

σ̣ωικι․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

․․ το[—desunt c. 32 litterae ἐν τῶι] δικαστ[ηρίωι — — — — — — — — — — — —]

ΙΚΛΕ — — — — — — — — — — — 𐅂 μελων [ἐ]στήλω[σε — — — — — — — — — — — — —]

40          𐅃 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ι — — — — — — — — — — — — — — — σαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — ἕκαστος ․․․κ̣υ̣μ̣ισε̣ — — — — — — — — — — — — — — — —

45          — — — — — — — — — — — — — — — — Ν ΛΛΠ — — — — — — — — — — — — — — — — —

τ — — — — — — — — — — — — — — ΛΤΝΤΛΙ#⁷Μ — — — — — — — — — — — — — — — —

․․․․ον — — — — — — — — — — — — — — — Τ — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — ΕΣΤΥΥ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

[ἐ]μισ[θώθη — — — — — — — — — λί]θος — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

50          δώρου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἁγ?]-

νοκράτ[ης — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]

ἑκαστ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ΑΣΗΣΚΛΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

․․ΟΛ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

55          ․․ΣΒ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.4.2009.

Απολογισμος εργων, κατασκευη αρχαιος ναος Σωτηρος Διος Πειραιως, Πειραια, λιθος Υμηττος Ακτη Πειραιως, επεξεργασια Αρχεστρατος Καρυστος επιγραφη, Επιγραφικο Μουσειο, ιερο Σωτηρος Διος, Πειραιας, 4ος πΧ αιωνας, λιμανι, οδος Ζευς Σωτηρας, Σωτηρ, Διας, επιγραφες επιστατης, Πλειστιος, Επιφανης, Λεωχαρης, Αριστειδης, Πειραιωτης, υμηττιος ακτιτης λιθος Καρυστιος Λυσιστρατος, Ευβοιας, Ευβοια, μαρμαρο, πετρας κτισταδες, κτιστης, στηλη λογος δοκιμασιας, ιερον τεμενος, βωμος, Λεωκρατης, Αριστων, γραμματεας, Επικραττης, κρηπιδιαιος λιθος κρηπιδωμα, εκμισθωση, δικαστηριο, αργυριον αργυριο, πειραικη Ακτη, κρηπιδα, Ακτιτις Αρτιμας Πειραιευς, λιθινο, καταληπτηρας, προπυλαιο, ορος μισθος Μενεστρατος, Κιττος, Καρυστινος, κεφαλαιο τομη, κ̣ομιδη, γεισο, γωνιαιος, Αγνοκρατης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ