Η εμποδισθείσα να εκδοθεί ιστορία του Κολοκοτρώνη για την Ελληνική Επανάσταση του 1821, «ένεκα πολλών λόγων», τα «ημαρτημένα» της Ιστορίας του Τρικούπη, και άλλοι τόμοι με την «Ιστορία» του 1821…

Η εμποδισθείσα να εκδοθεί ιστορία
του Κολοκοτρώνη
για την Ελληνική Επανάσταση
του 1821,
«ένεκα πολλών λόγων»,
τα «ημαρτημένα»
της Ιστορίας του Τρικούπη,
και άλλοι τόμοι με την «Ιστορία»
του 1821…

 Του Γιώργου Λεκάκη

Το 2021 εκπνέει και δεν είμαι ευχαριστημένος με τα όσα εκάμαμε για να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από το ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821, ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Γι’ αυτό και εδώ, παραθέτω κάποια ακόμη βιβλία στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε (παρατίθενται χρονολογικώς):

- PRADT Dominique Dufour de «De la Grèce dans ses rapports avec l’ Europe / Η Ελλάς στις σχέσεις της με την Ευρώπη», εξεδόθη στο Παρίσι, από το τυπογραφείο του, Bechet, το 1822. Η α΄ ΕΚΔΟΣΗ σε σχήμα 8ο, XV + 111 σελ. ΠΗΓΗ: Droulia 196, Λαγανάς 696.

- VOUTIER Olivier «Des Obersten Voutier Gemälde aus Griechenland oder der Kampf der Menschheit gegen Tyranney in fortlaufender Geschichte von seinem Ursprunge bis auf die neuesten Zeiten, mit interessanten Scenen, pittoresken Ansichten und mit beständiger Rücksicht auf das classische Alterthum / Πίνακας του συνταγματάρχη Voutier από την Ελλάδα ή ο αγώνας της ανθρωπότητας ενάντια στην τυραννία στην Ιστορία, από τις απαρχές της έως τους πιο πρόσφατους χρόνους, με ενδιαφέρουσες σκηνές, γραφικές εικόνες και με διαρκή σκέψη για την κλασσική αρχαιότητα», μετάφραση του καθηγητή dr. Heidemann, εξεδόθη στο Ilmenau, από τον B. F. Voigt, το 1824. Σε σχήμα 8ο, VI + 222 σελ. Λιθόγραφη προμετωπίδα (με 4 πορτραίτα σε σχέδια του συγγραφέως). ΠΗΓΗ: Droulia 742.

- ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, «Ὑπομνήματα περί τῆς ἐπαναστάσεως τῆς Ἑλλάδος, ἀπό τό 1820 μέχρι τοῦ 1823, συγγραφέντα παρά τοῦ Μητροπολίτου Π. Πατρῶν Γερμανοῦ, και ἐκδιδόμενα παρά τοῦ κυρίου Καλλινίκου Καστόρχη, Σχολάρχου Καλαμῶν», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Π. Μαντζαράκη, το 1837. Η α΄ ΕΚΔΟΣΗ ήταν σε σχήμα 8ο, ξ΄ + 232 σελ. με κατάλογο συνδρομητών.  ΠΗΓΗ: Ηλιού 1837.216.

- ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ιωάννης Θ. «Ἑλληνικά ὑπομνήματα, ἤτοι ἐπιστολαί καί διάφορα ἔγγραφα ἀφορῶντα τήν ἑλληνικήν ἐπανάστασιν, ἀπό 1821 μέχρι 1827»[1], εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Χ. Ν. Φιλαδελφέως, το 1856. Σε σχήμα 8ο, 9 [11] + 622 σελ. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 6914, Λαγανάς 1121. Του ιδίου «Ὀλίγαι λέξεις τοῦ στρατηγοῦ Ι. Θ. Κολοκοτρώνου (Γενναίου) εἰς ἀνασκευήν ἡμαρτημένης τινός περικοπῆς τοῦ 4. τόμου τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τοῦ Κ. Σ. Τρικούπη». εξεδόθη εν Αθήναις, από το «Τυπογραφείο της Κυβερνήσεως», το 1857. Σε σχήμα 8ο, 32 σελ. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 7321, Λαγανάς 1133.

- ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ὁ «Φωτάκος» «Ἀπομνημονεύματα περί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὑπό Φωτάκου, πρώτου ὑπασπιστοῦ τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνου», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Π. Δ. Σακελλαρίου, το 1858. Η α΄ ΕΚΔΟΣΗ, σε σχήμα 8ο, ζ´ + 286 σελ. με 6 αναδιπλούμενα λιθόγραφα σχεδιαγράμματα, και κατάλογο συνδρομητών. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 7463, Λαγανάς 1137.

- ΙΑΤΡΙΔΗΣ Πέτρος Ε. «Ἡ πρώτη νικητήριος μάχη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤ ὁ Ἀναγνώστης Στριφτόμπολας, ποίημα Π. Ε. Ἰατρίδου, ἐκδοθέν δαπάνῃ Γεωργίου Α. Στριφτόμπολα», εξεδόθη εν Πάτραις, από τον Α. Σ. Αγαπητό, το 1860. Σε σχήμα 8ο, 123 σελ. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 8237.

- Σ. Α. «Ὁ ἑλληνικός ἀγών, ἤτοι σύντομος καί ἀκριβής ἐξιστόρησις τῶν μεγάλων θυσιῶν, παθημάτων καί λαμπρῶν κατορθωμάτων τῶν Ἑλλήνων κατά ξηράν καί θάλασσαν, ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τοῦ ὑπέρ αὐτονομίας ἀγῶνος, πρός χρῆσιν ὅλων τῶν τάξεων τοῦ λαοῦ, ἰδίως δέ τῆς εἰς τά δημοτικά σχολεῖα φοιτώσης νεολαίας», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Κ. Αντωνιάδη, το 1860. Σε σχήμα 8ο, δ´ + 99 σελ. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 8329.

- ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ Λάμπρος «Γενική ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Ευαγγελισμού του Δ. Καρακατζάνη, το 1863 - 1864. Η α΄ ΕΚΔΟΣΗ ήταν δυο τόμοι, σε σχήμα 8ο, ιδ´ + 198 καί κε´ + 391 + ζ´ σελ. Με παροράματα στον α΄ τόμο. ΠΗΓΗ: Γκίνης & Μέξας, 9528, Ηλιού & Πολέμη, 1864.44, Λαγανάς 1184.

- PROKESCH-OSTEN A. F. «Ἱστορία τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων κατά τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους ἐν ἔτει 1821 καί τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου, διπλωματικῶς ἐξεταζομένη, μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ γερμανικοῦ πρωτοτύπου ὑπό Γ. Ἐμ. Ἀντωνιάδου», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο της Αθηνάς, το 1868-1869. Ήταν δυο τόμοι, σε σχήμα 8ο, 453 και 564 σελ. Είχε ένα αναδιπλούμενο λιθόγραφο τοπογραφικό (με τίτλο «Τοποθεσία τοῦ Μεσολογγίου μετά τῶν πολιορκητικῶν ἔργων τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1826»). ΠΗΓΗ: Ηλιού & Πολέμη, 1868.240 & 1869.210, Λαγανάς 1238.

- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μιχαήλ «Ἱστορικά τῆς Ἑλληνικῆς Παλιγγενεσίας, ἤ ὁ ἱερός τῶν Ἑλλήνων ἀγών», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Θ. Παπαλεξανδρή, το 1873. Σε σχήμα 8ο, 888 σελ. με κατάλογο συνδρομητῶν. ΠΗΓΗ: Ηλιού & Πολέμη, 1873.281, Λαγανάς 1328.

- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Β. «Ἀλῆ-Χουρσχήδ Μπέης, ἐπεισόδιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως», εξεδόθη στην πόλη των Παρισίων, από τον Firmin-Didot, το 1882. Η β΄ έκδοση ήταν σε σχήμα 12ο, 162 σελ. ΠΗΓΗ: Ηλιού & Πολέμη, 1882.26, Λαγανάς 1435.

- POUQUEVILLE F. C. H. L. «Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ἤτοι ἡ ἀναγέννησις τῆς Ἑλλάδος, μεταφρασθεῖσα ὑπό Ξενοφῶντος Δ. Ζυγούρα», εξεδόθη εν Αθήναις, από το τυπογραφείο του Αν. Τρίμη (οι τόμοι 1, 3-4), 1890 - 1891, και Γ. Σταυριανού (ο 2ος τόμος), 1890. Ήταν έργο 4 τόμων σε σχήμα 8ο, 295, η´ + 319, 351 καί 546 σελ. Με πολυάριθμες ολοσέλιδες ξυλογραφίες, πρόλογος και βιογραφια του Γάλλου προξένου Pouqueville (σελ. γ´-η´) στην αρχή του β´ τόμου. ΠΗΓΕΣ: Ηλιού & Πολέμη, 1890.355-7 και 1891.325, Λαγανάς, 1520.

ΠΗΓΗ: Βέργος. Γ. Λεκάκης «Ελληνική Βιβλιοθήκη». ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.10.2021.


ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:

[1] Τα περισσότερα αντίτυπα αυτού του έργου είναι ελλιπή. Στο αντίτυπο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (τελειώνει στην σελ. 640) τα αρχικά εξώφυλλα περιβάλλονται από μεταγενέστερα (με χρονολογία 1884). Σε αυτά υπάρχει η πληροφορία ότι η συλλογή «...ἐτυπώθη μέν ἐν ἔτει 1856, ἡ δημοσίευσις ὅμως αὐτῆς περιορισθεῖσα τότε, πολλῶν ἕνεκα λόγων, εἰς ὀλίγα ἀντίτυπα μεταξύ φίλων διανεμηθέντα, ἀνεβλήθη μέχρι σήμερον...». Στο ίδιο αντίτυπο έχει κολληθεί απόκομμα από έντυπο της εποχής, στο οποίο η έκδοσις παρουσιάζεται να έχει 9 + 662 σελίδες!!!

λογοκρισια, ιστορια Κολοκοτρωνης Ελληνικη Επανασταση 1821, ημαρτημενα Πραντ Τρικουπης, 1822 1824 Βουτιε, τυραννια 2021 ηρωες ΓΕΡΜΑΝΟΣ, μητροπολιτης Παλαιων Πατρων, Υπομνηματα Ελλαδα, 1820 1823, συγγραφεας, Πατρα εκδοση Καστορχης, Σχολαρχης Καλαμαι Καλαματα Αθηνα τυπογραφειο Μαντζαρακης, 1837. Ηλιου ελληνικα υπομνημα επιστολη εγγραφο 1827 Φιλαδελφευς, Φιλαδελφεας 1856 Γκινης Μεξας, Λαγανας στρατηγος Γενναιος ανασκευη ημαρτημενη περικοπη Τυπογραφειο της Κυβερνησεως 1857 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Φωτακος απομνημονευματα υπασπιστης Σακελλαριος, 1858 λιθογραφο σχεδιαγραμμα καταλογος συνδρομητης ΙΑΤΡΙΔΗΣ πρωτη νικητηριος μαχη Στριφτομπολας, ποιημα Πατραι Αγαπητος, 1860 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑΣ τυπογραφειο του Ευαγγελισμου Καρακατζανης 1863 1864 παροραματα Πολεμη, Προκες - Οστεν PROKESCH - OSTEN οθωμανικο Κρατος ελληνικο Βασιλειο, διπλωματια μεταφραση γερμανικα Αντωνιαδης τυπογραφειο της Αθηνας, 1868 1869 λιθογραφια τοπογραφικο Μεσολογγι πολιορκητικα εργα Τουρκοι, τουρκια, πολιορκια μεσολογγιου, 1826, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Αλη Χουρσχηδ Μπεης, Χουρσχιδ Χουρσιτ επεισοδιο Παρισι Firmin Didot, Διδοτος, 1882 Πουκεβιλ, POUQUEVILLE Αναγεννηση Ελλαδος, Ζυγουρας Τριμης 1890 1891, Σταυριανος ξυλογραφια βιογραφια Γαλλος προξενος Γαλλια, αντιτυπο ελλιπες, Γενναδειος Βιβλιοθηκη 1884 1856, δημοσιευση περιορισμος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ