Κι άλλα έργα της ελληνικής γραμματείας προστέθηκαν στον Θησαυρό της Ελληνικής Γλώσσης - Thesaurus Linguae Graecae (TLG)

Κι άλλα έργα
της ελληνικής γραμματείας
προστέθηκαν στον Θησαυρό
της Ελληνικής Γλώσσης
Thesaurus Linguae Graecae (TLG®)

ΜΑΘΕΤΕ τι είναι το TLG, ΕΔΩ.

Προστέθηκαν: 29.9.2021:

0654     Lucius Annaeus CORNUTUS Phil. (1 work) / ΚΟΡΝΟΥΤΟΣ

004 Theologiae Graecae compendium / θεολογια

1595     PHILODEMUS Phil. (3 works) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

241 Περὶ οἰκονομίας / οικονομια

294 Περὶ ποιημάτων / ποιημα, ποιηση

336 Περὶ ποιημάτων

1725     THEOPHILUS Apol. (1 work) ΘΕΟΦΙΛΟΣ

003 Ad Autolycum / Αυτολυκος

1766     TATIANUS Apol. (1 work) ΤΑΤΙΑΝΟΣ

003 Oratio ad Graecos / Ορατιος

2074     APOLLINARIS Theol. (6 works) ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΗΣ

001 Fides secundum partem

002 De unione corporis et divinitatis in Christo / Χριστος

003 De fide et incarnatione contra adversarios

020 Ad Jovianum / Ιωαννης

024 Epistula ad Dionysium 1 / Διονυσιος

030 Epistula de essentia dei / επιστολες

2109     Pseudo-MACARIUS Scr. Eccl. (1 work) ΨΕΥΔΟ ΜΑΚΑΡΙΟΑ

014 Opuscula ii-vii

2130     ARETHAS Philol. et Scr. Eccl. (2 works) ΑΡΕΘΑΣ

014 Scholia in Athenagoram

040 Scholia in Tatianum

2721     Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. (3 works) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

018 Carmen ad Manuelem I imperatorem

019 Commentarii in canones Cosmae Hierosolymitani et Joannis Damasceni

020 Oratio ad Joannem IX Agapetum patriarcham

2738     CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. (1 work) ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

014 Historia et descriptio Sanctae Sophiae

2778     THEODOTUS Epist., Orat., Scr. Eccl. et Theol. (1 work) ΘΕΟΔΟΤΟΣ

002 In sanctam Deiparam et in Simeonem

2801     ANTIPATER Scr. Eccl. (2 works) ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ

001 Homilia in s. Joannem Baptistam

002 Homilia in s. Deiparae annuntiationem

2892     MAXIMUS CONFESSOR Theol. (15 works) ΜΑΞΙΜΟΣ

013 Ad Marinum presbyterum

014 Ad Marinum presbyterum ex tractatu de operationibus et voluntatibus

015 Ex tractatu de operationibus et voluntatibus

016 Ad Georgium presbyterum ac hegumenum

018 In illud: Pater si fieri potest transeat a me calix

019 Tomus dogmaticus ad Marinum diaconum

020 Exemplum epistulae ad episcopum Nicandrum

022 Ad Marinum Cypri presbyterum

025 De duabus Christi naturis

030 Unionum definitiones

031 Theodori Byzantini diaconi quaestiones cum Maximi solutionibus

032 Tomus dogmaticus ad Marinum presbyterum

039 Capita x de duplici voluntate domini

044 Epistulae xlv

084 In isagogen Porphyrii et in categorias Aristotelis

2999     Demetrius TRICLINIUS Philol. (1 work) ΤΡΙΚΛΙΝΙΟΣ

004 Tractatus Astronomicus

3016     CASIA Poeta (1 work) ΚΑΣΙΑ

003 Idiomela

3129     THEOPHYLACTUS Scr. Eccl. (1 work) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

014 Enarrationes in evangelia

3149     ATHANASIUS I Epist. (1 work) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

004 Epistulae adversus clericos

3196     Constantinus ACROPOLITES Hagiogr. et Rhet. (1 work) ΑΚΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

011 Oratio ad Constantinum imperatorem

3200     Manuel II PALAEOLOGUS Rhet. et Theol. (2 works) ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

021 Oratio panegyrica de principis sanitate

022 De somniis epistula ad Andream Asanem

3393     ANASTASIUS I Patriarcha Antiochenus Scr. Eccl. (1 work) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, πατριαρχης Αντιοχειας

001 Capita philosophica

3394     ANASTASIUS APOCRISIARIUS Epist. (1 work) ΑΠΟΚΡΙΣΑΡΙΟΣ

001 Epistula ad Theodosium Gangrensem

3397     APOCALYPSIS ANASTASIAE Hagiogr. (1 work) ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

001 Visio Anastasiae monialis

3399     EPIPHANIUS HAGIOPOLITA Geogr. (1 work) ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ

001 Enarratio Syriae, urbis sanctae, et sacrorum ibi locorum

3401     ISAIAS Abbas Scr. Eccl. (2 works) ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΪΑΣ

001 Asceticon

002 Admonitiones ad monachos

3406     Pseudo-MAXIMUS CONFESSOR Theol. (1 work) ΨΕΥΔΟ-ΜΑΞΙΜΟΣ

001 Capita gnostica

4399     Nilus DAMILAS Scr. Eccl. (1 work) ΔΑΜΙΛΑΣ

002 De fide

4437     GABRIEL Hieromonachus Hymnograph. et Mus. (1 work) ΓΑΒΡΙΗΛ, ιερομοναχος, υμνογραφος

002 Canones et Contacia

4512     ARSENIUS PHILOTHEITA Theol. (1 work) ΑΡΣΕΝΙΟΣ

001 Synopsis canonum

4513     ALEXANDRUS IV Papa Eccl. (1 work) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ΄

001 Constitutio Cypria

4514     CONSTANTINUS NICAENUS Rhet. (1 work) ΝΙΚΑΙΝΟΣ

001 Oratio consolatoria ad Joannem Ducam

4517     ISAACIUS II ANGELUS Legal. (1 work) ΙΣΑΑΚΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

001 Decretum

4518     BARTHOLOMAEUS CRYPTAE FERRATAE Theol. (1 work) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

001 Βουλαὶ

4519     CARMINA ANONYMA E CODICE OXONIENSIS BAROC. 50 Poem. et Theol. (1 work) ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΞΦΟΡΔΗΣ

001 Carmina

4522     GEORGIUS HAGIOTESSARACONTITES Poeta (2 works) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΙΤΗΣ

001 Versus in incendium ecclesiae xl martyrum

002 Schedographiae

4524     SAMUEL MAUROPUS Theol. (1 work) ΜΑΥΡΩΠΟΣ

001 Oratio catechetica prima

5061     VITAE SANCTI ATHANASII ATHONITAE Hagiogr. (2 works) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΩΝΙΑΤΗΣ

002 Vita sancti Athanasii Athonitae

003 Canones sancti Athanasii Athonitae

5107     VITAE IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. (2 works) ΘΕΟΔΩΡΟΣ

004 Vita s. Theodorae

005 Translatio s. Theodorae anno 893

5221     VITAE SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTAE FERRATAE Hagiogr. (1 work) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

003 Vita sancti Bartholomaei Cryptae Ferratae

5276     VITAE SANCTI ANANIAE APOSTOLI Hagiogr. (1 work) ΑΝΑΝΙΑΣ

001 Vita sancti Ananiae

5297     VITAE SANCTI JOANNIS CLIMACI Hagiogr. (1 work) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

001 Vita sancti Joannis Climaci

5298     JOB JASITES Hagiogr. (1 work) ΙΩΒ ΙΑΣΙΤΗΣ

001 Narratio sanctae Theodorae reginae Epiri

5402     VITAE SANCTI DAVIDIS THESSALONICENSIS Hagiogr. (1 work) ΔΑΒΙΔΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ

002 Vita altera sancti Davidis

5403     VITAE SANCTI SABAE STRATELATAE Hagiogr. (2 works)

001 Passio sancti Sabae stratelatae

002 Synaxarium sancti Sabae stratelatae

5404     VITAE SANCTORUM HERMYLI ET STRATONICI Hagiogr. (2 works)

001 Passio sanctorum Hermyli et Stratonici

002 Passio et laudatio sanctorum Hermyli et Stratonici

5405     VITAE SANCTAE PARASCEVAE JUNIORIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita et miracula sanctae Parascevae junioris

5408     VITAE SANCTI CONONIS ISAURIAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Cononis Isauriae

5409     VITAE SANCTI ATHENOGENIS EPISCOPI PEDACHTHOAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita sancti Athenogenis

002 Vita altera

5410     VITAE SANCTI ONESIMI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Onesimi

5411     VITAE SANCTORUM CONSTANTINI IMPERATORIS ET HELENAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sanctorum Constantini et Helenae

5412     VITAE SANCTORUM ANDRONICI ET ATHANASIAE Hagiogr. (1 work)

001 Vitae sanctorum Andronici et Athanasiae

9080     BLASIUS ATHENIENSIS Onir. (1 work)

001 Onirocriticum

9503     Neophytus DUCAS Epist., Gramm. et Rhet. (2 works)

005 Περὶ γλώσσης

006 Τετρακτύς

9507     CHRYSANTHUS Patriarcha Hist. et Scr. Eccl. (1 work)

003 Historia et descriptio Terrae Sanctae urbisque sanctae Hierusalem

________________________________________

Προστέθηκαν: 30.6.2021:

2705     NICETAS David Paphlagonius Phil. et Scr. Eccl. (3 works)

024 Laudatio inclyti martyris Eustathii, Agapii, Theopisti et Theopistes (BHG 643)

025 Vita sanctae Theoctistae Lesbiae

026 Vita altera sanctae Theoctistae Lesbiae

2714     THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. (2 works)

023 Epitimia

024 Laudatio ad sanctum Joannem evangelistam (BHG 929)

2738     CHRONOGRAPHIAE ANONYMAE Chronogr. (1 work)

011 Chronicon (e cod. Vat. gr. 163)

3005     ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. (3 works)

028 Laudatio sancti Patapii anachoretae (BHG 1425)

029 Miracula et transitus sancti Patapii anachoretae (BHG 1426-1427)

030 Encomium sancti Patapii anachoretae (BHG 1428)

3057     Joannes XIPHILINUS Senior Rhet. et Scr. Eccl. (1 work)

004 Prologus ad homiliam xxxii

3072     Eustathius MACREMBOLITES Scr. Erot. (1 work)

003 Aenigmata Eustathii Macrembolitae cum solutionibus a Maximo Holobolo

3092     Nicephorus BLEMMYDES Phil. et Theol. (2 works)

008 Epitome logica

009 Epitome physica

3105     NICON Nigri Montis Scr. Eccl. et Theol. (2 works)

003 Oratio xxxi ad Basilium

004 Canonarium vel Typicon

3208     Georgius BARDANES Theol. (1 work)

005 Epistulae tres

3236     Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. (1 work)

011 Epistulae ad Ignatium monachum

3396     MELISSA Gnom. (1 work)

001 Melissa (sub auctore Antonio Monacho)

3402     ISAACIUS SYRUS Theol. (4 works)

001 Orationes ascetici (i - xvi)

002 Orationes ascetici (xxvi - lxi)

003 Orationes ascetici (lxii - lxxxvi)

004 Epistulae i-iv

4061     COSMAS INDICOPLEUSTES Geogr. (2 works)

003 Hypothesis ad Joannem evangelistam (BHG 919c)

004 Hypothesis ad Lucam evangelistam (BHG 991a)

4415     NILUS CERAMEUS Patriarcha Eccl. et Legal. (1 work)

001 Nova Ecthesis

4459     <Joannes LONGIBARDUS> Gramm. et Schedogr. (1 work)

001 Παρεκβόλαια

4498     GREGORIUS REFERENDARIUS Theol. (1 work)

001 Homilia

4499     GREGORIUS OXIENSIS Epist. (1 work)

001 Epistulae

4500     NICOLAUS III Patriarcha Theol. (1 work)

001 Responsio ad orthodoxos [Dub.]

4501     SIMON CONSTANTINOPOLITANUS Epist. (1 work)

001 Epistula ad Andronicum II Palaeologum (e cod. Sinait. gr. 1706)

4502     GREGORIUS CARDAMES Epist. (1 work)

001 Epistulae

4503     Lucas ADIALEIPTUS Hagiogr. et Theol. (1 work)

001 Exhortatio ad virgines

4504     MICHAEL RHETOR Rhet. et Theol. (2 works)

001 Prooemium

002 Orationes ad Manuelem I imperatorem

4505     Joannes DIOGENES Rhet. (1 work)

001 Oratio ad Manuelem I imperatorem

4506     SERGIUS COLYBAS Rhet. (1 work)

001 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem

5026     SCHOLIA IN HOMERUM Schol. (1 work)

021 Scholia in Odysseam (libri ηθ)

5107     VITAE IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. (1 work)

003 Vita imperatricis sanctae Theodorae (BHG 1734a)

5152     MIRACULA SANCTI MENAE Hagiogr. (3 works)

002 Passio sanctorum Menae, Victoris et Vincentii (BHG 1251-1253)

003 Laudatio sancti Menae (BHG 1255)

004 Inventio et miracula sancti Menae (BHG 1254m)

5172     VITAE SANCTI ARETHAE ET SOCIORUM Hagiogr. (1 work)

002 Passio sancti Arethae et sociorum

5208     MIRACULA ARCHANGELORUM MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS Hagiogr. (1 work)

003 Miraculum archangeli Michaelis in Chonis (sub auctore Archippo patri) (BHG 1282)

5237     VITAE SANCTI DYSMAE BONI LATRONIS Hagiogr. (1 work)

001 Narratio Dysmae boni latronis

5243     VITAE SANCTI LEONIDAE ET MULIERUM SEPTEM Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Leonidae et mulierum septem (BHG 983z)

5244     VITAE SANCTAE LUCIAE SYRACUSIS Hagiogr. (1 work)

001 Epitome vitae sanctae Luciae (BHG 995e)

5245     VITAE SANCTI MICHAELIS CHALCEDONII Hagiogr. (1 work)

001 Synaxarium sancti Michaelis Chalcedonii (BHG 2274) (e cod. Par. gr. 1574)

5246     VITAE SANCTI CORNELII CENTURIONIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita brevis et miracula sancti Cornelii centurionis

5247     VITAE SANCTI ARCHIPPI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti apostoli Archippi (BHG 2039)

5248     VITAE IRENAE IUNIORIS ATHENIENSIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita Irenae iunioris Atheniensis (BHG 2205) (e cod. Vat. gr. 2014)

5251     VITAE SANCTI PHILOTHEI COCCINI PATRIARCHAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti patriarchae Philothei (e cods. Athon. Pantel. 759 [6266] et Athon. Paul. 144 [153])

5252     VITAE SANCTI MARCIANI OECONOMI CONSTANTINOPOLI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Marciani oeconomi (BHG 1033)

5262     VITAE SANCTI MICHAELIS MALEINI Hagiogr. (3 works)

001 Vitae sancti Michaelis maleini (sub auctore Theophane monacho) (BHG 1295)

002 Acoluthia sancti Michaelis Maleini

003 Synaxarium sancti Michaelis Maleini (e cod. Chalc. S. Trinitatis 68)

5277     VITAE SANCTI NICETAE GOTHI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Nicetae Gothi (BHG 1339)

5278     VITAE SANCTI EUSTATHII ET SOCIORUM Hagiogr. (1 work)

001 Martyrium sanctorum Eustathii, Theopistes, ac liberorum (BHG 641)

5279     VITAE SANCTORUM SERGII ET BACCHI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctorum Sergii et Bacchi (BHG 1624)

5280     VITAE SANCTI APOSTOLI LUCAE Hagiogr. (2 works)

001 Dormitio sancti apostoli Lucae (BHG 992)

002 Laudatio sancti apostoli Lucae (BHG 993)

5281     VITAE SANCTORUM ZENOBII ET ZENOBIAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctorum Zenobii et Zenobiae (e cod. Coisl. 110 collato cum cod. Paris. 1468 ) (BHG 1884)

5282     VITAE SANCTI EPIMACHI ALEXANDRINI Hagiogr. (2 works)

001 Martyrium sancti, gloriosi et magni martyris Epimachi (e cod. Par. gr. 1534) (BHG 593)

002 Martyrium sancti martyris Epimachi (e cod. Par. coisl. gr. 110) (BHG 595)

5283     VITAE SANCTI HIERONIS ET SOCIORUM Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Hieronis et sociorum XXXII (e cod. Marc. 349) (BHG 749)

5284     VITAE SANCTAE MATRONAE PERGENSIS Hagiogr. (2 works)

001 Vita sanctae Matronae Pergensis (BHG 1221)

002 Vita brevior sanctae Matronae Pergensis (e cod. Marc. 349) (BHG 1223)

5285     VITAE SANCTI PLATONIS ANCYRAE Hagiogr. (1 work)

001 Martyrium sancti Platonis (BHG 1549-1550)

5286     VITAE SANCTI IACOBI PERSAE Hagiogr. (4 works)

001 Passio sancti Iacobi Persae (recensio α) (BHG 772)

002 Passio sancti Iacobi Persae (recensio β) (BHG 772a)

003 Passio sancti Iacobi Persae (recensio γ) (BHG 772b)

004 Passio sancti Iacobi Persae (excerpta recensionis δ) (BHG 773d)

5287     VITAE SANCTAE IULIANAE NICOMEDIAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Iulianae Nicomediae (BHG 962z)

5288     VITAE SANCTI ELEUTHERII Hagiogr. (1 work)

001 Passio martyris Eleutherii (BHG 568-570)

5289     VITAE SANCTI POLYEUCTI MELITINAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Polyeucti Melitinae (BHG 1566-1567)

5290     VITAE SANCTI MARCIANI PRESBYTERI Hagiogr. (2 works)

001 Vita sancti Marciani presbyteri (e cod. Sabb. 242) (BHG 1032)

002 Vita altera sancti Marciani presbyteri (BHG 1033)

5291     VITAE SANCTI JOANNIS CALYBITAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita e conversatio sancti Joannis Calybitae (BHG 868)

5292     VITAE SANCTAE EUSEBIAE SEU XENAE MYLASAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sanctae Eusebiae seu Xenae (BHG 633)

5293     VITAE SANCTORUM CYRI ET IOANNIS Hagiogr. (2 works)

001 Vita et miracula sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 469)

002 Passio et laudatio sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 470)

5294     VITAE SANCTI TRYPHONIS NICAECAE Hagiogr. (2 works)

001 Passio sancti Tryphonis (BHG 1856)

002 Vita et miracula sancti Tryphonis (BHG 1856a)

5295     VITAE SANCTI PARTHENII Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Parthenii (sub auctore Crispino) (BHG 1422)

5296     VITAE SANCTI NICEPHORI ORIENTALIS Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Nicephori orientalis (BHG 1331)

5346     ACTA CONCILIORUM Acta, Eccl., Epist. et Theol. (10 works)

001 Concilium Nicaenum i (anno 325)

002 Concilium universale Constantinopolitanum ii (anno 381)

003 Canones concilii Constantinopolitani (anno 861)

005 Concilium Constantinopolitanum (anno 1170)

006 Concilium Constantinopolitanum (anno 1341)

007 Concilium Constantinopolitanum (anno 1351)

008 Concilium Constantinopolitanum (anno 1484)

009 Concilium Hierosolymitanum (anno 1672)

010 Concilium Constantinopolitanum (annos 1755-1756)

011 Concilium Constantinopolitanum (anno 1872)

5361     LITURGICA VARIA Liturg. (2 works)

003 Canones ad deiparam sive Theotocarion

004 Εἱρμολόγιον (ἦχος Αʹπλ. Δʹ)

5401     VITAE SANCTI AEMILIANI Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Aemiliani (BHG 33b) (e cods. Par. gr. 1177 et Marc. 360)

5402     VITAE SANCTI DAVIDIS THESSALONICENSIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Davidis (BHG 493d)

5523     ALEXANDRUS et SEMIRAMIS Narr. Fict. (2 works)

001 Alexandrus et Semiramis B ( e cod. Meteora Barlaam 197)

002 Alexandrus et Semiramis S (e cod. Sinaiticus graecus 2122)

9062     CARMINA ANONYMA MEDII AEVI Poem. et Rhet. (1 work)

005 Synaxarium Honoratii Asini

9066     Cyrillus LUCARES Scr. Eccl. (1 work)

003 Adversus haereticos

9512     NEOPHYTUS Hagiotaphita Hist. et Theol. (4 works)

001 Narratio de incendio templi Hierosolymorum (e cods. Patriach. Hieros. 397 et 466)

002 Περὶ Ἀραβοκατολίκων Οὐνιτῶν (e cod. Patriach. Hieros. 297)

003 Υπόμνημα περὶ τῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ διαφόρων χριστιανικῶν ἐθνῶν καὶ λογομαχιῶν αὐτῶν περὶ τῶν παναγίων προσκυνημάτων (e cod. Patriach. Hieros. 297)

004 Εἰκοσαετηρὶς

9515     CALLINICUS II Patriarcha Epist. (1 work)

001 Epistula

9516     ALEXIUS STUDITES Scr. Eccl. (1 work) ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ

001 Decretum concilii Constantinopolitani anno 1030 / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

________________________________________

Προστέθηκαν: 10.3.2021:

0390     MARTYRIUM CARPI, PAPYLI ET AGATHONICAE Hagiogr. (1 work)

002 Martyrium sanctorum Carpi, Papyli et Agathonicae (BHG 294)

2062     JOANNES CHRYSOSTOMUS Scr. Eccl. (1 work)

514 Laudatio Thomae apostoli (BHG 1841s) (e cod. Sinait. gr. 492) (Dub.)

2705     NICETAS DAVID Phil. et Scr. Eccl. (1 work)

023 Acta Andreae apostoli (BHG 100)

2714     THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. (1 work)

015 In vigiliam sive stationem Luminum

2741     ISIDORUS Pelusiota Epist. et Scr. Eccl. (1 work)

003 Epistulae de interpretatione divinae scripturae

2819     LEONTIUS Theol. (1 work)

002 Contra Nestorianos

3023     CONSTANTINUS VII PORPHYROGENITUS Imperator Hist. et Scr. Eccl. (1 work)

029 Oratio de translatione sancti Gregorii theologi

3057     JOANNES VIII XIPHILINUS Rhet. et Scr. Eccl. (1 work)

003 Oratio in tertiam jejuniorum hebdomadem et in crucis adorationem (BHG 428)

3115     SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. (81 works)

030 Passio sancti Callinici Gangrae (BHG 287)

031 Passio sancti Callistrati et socii (BHG 291)

032 Passio sanctorum Carpi, Papyli et Agathonicae (BHG 295)

033 Martyrium sancti martyris Bonifatii (BHG 281)

034 Martyrium sancti Arethae et sociorum

035 Passio sancti Charitonis (BHG 301)

036 Passio sanctae Charitinae (BHG 300)

040 Vita sancti Symeonis Stylitae (BHG 1686-1687)

041 Vita sancti Mamantis (BHG 1018)

042 Miraculum archangeli Michaelis in Chonis (BHG 1284)

043 Passio sanctorum Romuli, Eudoxii, Zenonis et Macarii (BHG 1604)

044 Passio sancti Sozontis (BHG 1644)

045 Passio sancti Severiani Sebastiae (BHG 1627)

046 Passio sanctarum Menodorae, Metrodorae et Nymphodorae (BHG 1273)

047 Vita sanctae Theodorae Alexandrinae (BHG 1730)

048 Vita sancti Autonomi episcopi Bithyniae (BHG 198)

049 Passio sancti Cornelii centurionis (BHG 371)

050 Passio sancti Nicetae Gothi (BHG 1340)

051 Vita sanctarum martyrum Sophiae et ejus filiarum Fidei, Spei et Charitatis (BHG 1638)

052 Vita sanctorum Trophimi, Sabbatii et Dorymedontis (BHG 1854)

053 Passio sancti Eustathii et socii (BHG 642)

054 Laudatio in sanctum martyrum Phocam (BHG 1539-1540)

055 Martyrium sanctae Theclae (BHG 1719)

056 Vita sanctae Euphrosynes Alexandrinae (BHG 626)

057 Commentarius in apostolum Joannem (BHG 919-919b)

058 Vita sancti Cyriaci anachoretae (BHG 464)

059 Vita sancti Gregorii Illuminatoris (BHG 713)

060 Vitae sanctorum Cypriani et Justinae

061 Vitae sancti Dionysii Areopagitae (BHG 555)

062 Passio sanctorum Sergii et Bacchi (BHG 1625)

063 Vita sanctae Pelagiae (BHG 1479)

064 Passio sanctorum Eulampii et Eulampiae (BHG 617)

065 Passio Probi, Tarachi et Andronici (BHG 1575)

066 Vita et certamen sanctorum Nazarii, Gervasii, Protasii et Celsi (BHG 1324)

067 Vita et martyrium sancti Luciani (BHG 997)

068 Martyrium sancti Longini centurionis (BHG 989)

069 Commentarius in Lucam apostolum (BHG 991)

070 Commentarius in sanctum Jacobum apostolum (BHG 764)

071 Passio sancti Demetrii (BHG 498)

072 Passio sanctorum Zenobii et Zenobiae (BHG 1885)

073 Martyrium sancti martyris Epimachi (e cod. Par. gr. 1484) (BHG 594)

074 Vita sanctorum Cosmae et Damiani (BHG 374)

075 Vita sancti Ioannicii Bithyniae (BHG 937)

076 Passio sanctorum Galactionis et Epistemes (BHG 666)

077 Vita Pauli confessoris (BHG 1473)

078 Passio sancti Hieronis et sociorum (BHG 750)

079 Vita sanctae Matronae Pergensis (BHG 1222)

080 Vita altera sanctae Theoctistae Lesbiae

081 Passio sancti Menae (BHG 1250)

082 Vita sancti Joannis eleemosynari (BHG 888)

083 Commentarius Philippi apostoli (BHG 1527)

084 Commentarius Matthaei apostoli (BHG 1226)

085 Vita sancti Nicolai Myrensis (BHG 1349)

086 Vita sancti Patapii (BHG 1424)

087 Vita sanctorum Menae, Hermogenis et Eugraphi (BHG 1271)

088 Vita sancti Spyridonis (BHG 1648)

089 Certamen sanctorum martyrum Eustratii, Auxentii, Eugenii, Mardarii et Orestis (BHG 646)

090 Martyrium sanctorum martyrum Thyrsi, Lucii, Callinici, Philemonis, Apollonii et reliquorum (BHG 1845-1846)

091 Passio sanctae Iulianae Nicomediae (BHG 963)

092 Passio sanctae Anastasiae viduae (BHG 82)

093 Passio martyris Eleutherii (BHG 571)

094 Commentarius in Danielem prophetam (BHG 485)

095 Martyrium decem martyrum qui in Creta passi sunt (BHG 1197)

096 Vita sanctae Eugeniae (BHG 608)

097 Vita sancti Theodori Grapti (BHG 608)

098 Martyrium sanctorum martyrum Indae et Domnae et sanctorum viginti millium qui Nicomediae passi sunt (BHG 823)

099 Vita sancti Marcelli archimandritae monasterii Acoemetorum (BHG 1028)

100 Vita et conversatio sanctae Melanae Romanae (BHG 1242)

101 Passio sancti Polyeucti Melitinae (BHG 1568)

102 Passio sancti Marciani presbyteri (BHG 1034)

103 Passio sancti Theodosii coenobiarchae (BHG 1778)

104 Passio sanctorum Hermyli et Stratonici (BHG 745)

105 Vita sancti Timothei apostoli (BHG 1848)

106 Vita sanctae Eusebiae seu Xenae (BHG 634)

107 Vita et conversatio sancti Xenophontis et filiorum ejus Joannis et Arcadii (BHG 1878)

108 Vita sancti Ephraem Syri (BHG 584)

109 Vita sanctorum Cyri et Ioannis (BHG 471)

110 Passio sancti Tryphonis (BHG 1857)

111 Vita sancti Lucae iunioris eremitae (BHG 994)

112 Miraculum in eadem obsidione seu de ἀκαθίστῳ (a Metaphrasta in menologium insertum) (BHG 1060)

113 Vita et conversatio sancti Sampsonis (BHG 1615)

3150     ACTA ANDREAE Apocryph. et Hagiogr. (1 work)

003 Martyrium sancti Andreae apostoli (BHG 99)

3209     Gregorius ANTIOCHUS Rhet. (1 work)

015 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem

3236     Nicephorus Callistus XANTHOPULUS Hist. et Theol. (3 works)

002 Carmen iambicum de excidio Hierosolymitano

003 Synopsis s. scripturae

004 Synopsis s. scripturae post excidium Hierosolymitanum

3287     Joannes EUGENICUS Theol. (1 work)

027 Protheoria ad Heliodori Aethiopica

3294     Georgius METOCHITES Rhet. et Theol. (4 works)

004 Refutatio trium capitum a Maximo Planude Monacho editorum

005 Refutatio eorum quae scripsit Manuel Cretensis (Moschopulus)

006 Fragmenta de processione spiritus sancti (ex libro iv)

007 Fragmenta de processione spiritus sancti (ex libro v)

3373     Georgius TORNICES Rhet. (1 work)

002 Oratio ad Isaacium Angelum imperatorem

3395     EPIPHANIUS Monachus Hagiogr. (2 works)

001 Sermo de vitae Deiparae

002 Vita sancti Andreae apostoli (BHG 102)

4087     Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. (1 work)

010 Sermo prosphoneticus in ss. deiparae annuntiationem (BHG 1158)

4145     Nicephorus GREGORAS Hist. et Scr. Rerum Nat. (1 work)

024 Passio sancti Codrati (BHG 358)

4146     Maximus PLANUDES Polyhist. et Theol. (1 work)

033 Oratio in sancto Arsenio Autoriano (e cod. Patm. gr. 366) (Dub.)

4157     JOANNES Sardianus Rhet. (1 work)

005 Metaphrasis passionis sancti Nicephori (BHG 1334) (e cod. Par. gr. 1452)

4233     NILUS Philol. (1 work)

001 Commentarium in Hermogenis librum περὶ στάσεων (e cod. Par. suppl. gr. 670, 1r-2v)

4373     VITAE PACHOMII Hagiogr. (1 work)

009 Vita sancti Pachomii (e cod. Ath. BN 2560)

4386     PETRUS DIACONUS ET PHILOSOPHUS Astrol. (1 work)

002 Ecthesis astronomica (e cod. Oxon. Seld. supra 17, ff. 170-177)

4443     Constantinus MELITENIOTES Theol. (1 work)

002 Orationes de processione spiritus sancti

4507     SCIZENUS MAGISTER Rhet. (1 work)

001 Oratio in Alexium

4508     IOANNES EPISCOPUS PRISDRIANENSIS Med. et Theol. (1 work)

001 De urinis (e cod. Vind. med. gr. 8)

4509     Joannes CUCUZELES Hagiorita Hymnograph. (1 work)

001 Hymni

4511     Joannes CHUMNUS Epist. (1 work)

001 Epistulae

5178     PASSIONES SANCTI BASILISCI Hagiogr. (1 work)

002 Martyrium brevior sancti Basilisci (BHG 241a)

5249     ACTA SANCTI MACARII HEGUMENI MONASTERII PELECETES Hagiogr. (1 work)

001 Vita et miracula sancti Macarii hegumeni Pelecetes (sub auctore Saba monacho) (BHG 1003)

5253     VITAE SANCTI BARBARI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Barbari (BHG 219)

5254     VITAE SANCTI LEONIS PAPAE ROMAE Hagiogr. (1 work)

001 Vitae sancti Leonis papae Romae (BHG 982)

5255     VITAE SANCTI PORPHYRII CAESAREAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sancti Porphyrii (BHG 1568z)

5256     VITAE SANCTI BARLAAM ANTIOCHIAE Hagiogr. (1 work)

001 Vitae sancti Barlaam Antiochiae (BHG 221)

5257     VITAE SANCTI BASILII PRESBYTERI ANCYRAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Basilii presbyteri Ancyrae (sub auctore Joanne Hagioelita) (BHG 243)

5258     VITAE SANCTI BLASII EPISCOPI SEBASTIAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Blasii episcopi Sebastiae

5259     VITAE BARTHOLOMAEI APOSTOLI Hagiogr. (1 work)

002 Reversio reliquiarum sancti apostoli Bartholomaei (fort. auctore Niceta Paphlagonio) (BHG 229)

5263     VITAE SANCTI CHRISTOPHORI Hagiogr. (2 works)

001 Passio sancti Christophori (BHG 310)

002 Passio sancti Christophori (BHG 309)

5264     VITAE SANCTAE MARINAE ANTIOCHIAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Marinae (sub auctore Theotimo) (BHG 1165-1166)

5265     VITAE SANCTI COSMAE EPISCOPI MAIUMAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita Cosmae et Ioannis Damasceni (BHG 394)

002 Vita Cosmae et Ioannis (BHG 395) (sub auctore Ioanne Mercuropulo) (e cod. Athen. 983, a.1267)

5266     VITAE SANCTAE CHARITINAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Charitinae (BHG 299z)

5267     VITAE SANCTAE CHRISTINAE TIRONIS Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Christinae Tironis (BHG 302) (e cod. Mess. 29)

5268     VITAE SANCTI CHRISTODULI CONDITORIS MONASTERII S. IOANNIS IN INSULA PATMO Hagiogr. (7 works)

001 Vita sancti Christoduli (sub auctore Ioanne metropolita Rhodi) (BHG 303)

002 Laudatio sancti Christoduli (sub auctore Athanasio Antiocheno) (BHG 304)

003 Miracula sancti Christoduli (sub auctore Theodosio monacho) (BHG 305)

004 Miraculum sancti Christoduli conditoris (BHG 306)

005 Acoluthiae sancti Christoduli conditoris

006 Regula monastica (BHG 307)

007 Testamentum et codicillus sancti Christoduli (BHG 308)

5269     VITAE SANCTI DAMIANI JUNIORIS Hagiogr. (1 work)

001 Acoluthia et vita sancti Damiani junioris (BHG 2099p)

5271     VITAE SANCTI CALLISTRATI ET SOCIORUM Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Callistrati et socii (e cod. Par. gr. 1506) (BHG 290z)

5272     VITAE SANCTI NICOLAI STUDITAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita s. Nicolai Studitae (BHG 1365)

5273     VITAE SANCTI JOANNIS DAMASCENI Hagiogr. (1 work)

001 Vita s. Joannis Damasceni (e cod. Athen. BN 321)

5274     VITAE SANCTI JOANNIS CUCUZELES HAGIORITAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita sancti Joannis Cucuzeles (e cod. Athon. Lavr. Ι . 45) (BHG 2187)

002 Acoluthia s. Joannis Cucuzeles (sub auctore Dionysio Lavriota)

5344     ACTA MONASTERII SANCTI IOANNIS THEOLOGI PARI Acta et Legal. (1 work)

001 Sigilia et diplomata

5361     LITURGICA VARIA Liturg. (1 work)

001 Acoluthiae in imperatorem Nicephorum Phocam

5515     MANUEL CORINTHIUS Hagiogr. et Rhet. (1 work) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ

003 Acoluthia et vita sancti Ioannis Ferrarum vel Serrarum

9079     DIONYSIUS ἐκ Φουρνᾶ Hagiogr. (1 work) ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ο εκ ΦΟΥΡΝΑ

001 Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης / ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

9501     Caesarius DAPONTES Chronogr. et Poeta (1 work)

006 Περὶ τῶν κτητόρων τῆς μονῆς τοῦ Ξηροποτάμου / ΙΜ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

________________________________________

Προστέθηκαν 16.12.2020:

0317     ACTA JOANNIS Apocryph. et Hagiogr. (1 work)

003 Acta seu peregrinationes (sub auctore Prochoro) (BHG 916)

1375     EVANGELIUM THOMAE Apocryph. et Evangel. (1 work)

003 Evangelium Thomae (recensio altera)

1747     VITA ADAM ET EVAE Apocryph. et Hagiogr. (1 work)

003 Narratio Adam et Evae (BHG 25)

2705     NICETAS DAVID Phil. et Scr. Eccl. (1 work)

022 Encomium in prophetam Isaiam (e cod. Athon. Dionys. 145 [Λ. 3679])

2714     THEODORUS STUDITES Scr. Eccl. et Theol. (8 works)

014 In adorationem pretiosae et vivisicae crucis media Quadragesima

016 Oratio catechetica in sanctum magnum Paschatis diem dominicum

017 Laudatio in dormitionem sanctae Dominae nostrae Deiparae

018 In caelestium ordinum caetum

019 In nativitatem sancti prophetae Praecursoris Baptistae

020 Laudatio in abscissionem sacri capitis magni Praecursoris Baptistae

021 Oratio funebris in Platonem

022 Laudatio S. Arsenii anachoretae

2721     Theodorus PRODROMUS Poeta et Polyhist. (1 work)

017 Vita sancti Meletii Junioris ( BHG [Novum Auctarium] 1248)

2919     THEODORUS SYNCELLUS Hist., Orat. et Scr. Eccl. (1 work)

003 Historia de obsidione Avarica Constantinopolis (BHG 1078m) (e cod. Athon. Mon. Pantocr. 26)

2934     JOANNES DAMASCENUS Scr. Eccl. et Theol. (1 work)

093 Canones

2976     EVANGELIUM NICODEMI Apocryph. et Evangel. (1 work)

003 Gesta Pilati

3005     ANDREAS Cretensis Poeta et Scr. Eccl. (1 work)

027 Laudatio de miraculis sancti Therapontis (BHG 1798) (e cod. Messanensem 29)

3023     CONSTANTINUS VII PORPHYROGENITUS Imperator Hist. et Scr. Eccl. (1 work)

028 Canon II in s. Ioannem Chrysostomum

3036     EUTHYMIUS Scr. Eccl. (1 work)

007 De praesentatione (BHG 1112q)

3038     EUTHYMIUS ZIGABENUS Scr. Eccl. (1 work)

025 Laudatio Hierothei [Dub.]

3076     METROPHANES Poeta et Scr. Eccl. (1 work)

002 Commentarius in Petri epistulam catholicam

3104     NICOLAUS Methonaeus Theol. (1 work)

007 Vita sancti Meletii junioris (BHG [Novum Auctarium] 1247)

3115     SYMEON METAPHRASTES Biogr., Hagiogr. et Hist. (11 works)

016 Vita sancti Abercii (BHG 4)

017 Passio sancti Sebastiani et sociorum (BHG 1620)

019 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 19)

020 Vita sanctorum Acindyni, Pegasii, Anempodisti, Aphthonii et Elpidephori (BHG 23)

021 Passio sanctae Aecaterinae (BHG 32)

022 Passio sanctae Barbarae (BHG 216)

023 Vita sancti Alexii (BHG 54)

025 Vita sancti Amphilochii Iconiensis

037 Passio sancti Clementis Ancyrani et sociorum (BHG 353)

038 Passio sancti Panteleemonis (BHG 1414)

039 De sancta trinitate

3123     Theodorus DAPHNOPATES Hist. et Scr. Eccl. (1 work)

002 Vita sancti Theodori Studitae (Dub.) (BHG 1755)

3191     Theodorus METOCHITES Phil. et Polyhist. (1 work)

023 Laudatio sancti Demetrii (BHG 547g)

3212     Manuel GABALAS Philol. et Theol. (1 work)

008 Prologus in Homeri Odysseam

3385     LEONTIUS Monachus Hagiogr. (1 work)

002 Oratio de nativitate sancti Joannis Baptistae (Dub.)

4087     Joannes GEOMETRES Poeta et Rhet. (1 work)

009 Epitaphius in sanctum Michaelem Maleinum

4481     NICETAS THESSALONICENSIS Theol. (1 work)

002 Miracula sancti Demetrii (BHG 531m)

4493     Constantinus MESARITES Theol. (1 work)

001 De praesentatione (e cod. Achriensi 28 Mosin 79) (BHG [Novum Auctarium] 1128k)

4510     ANASTASIUS Caesarensis Theol. (1 work)

001 De jejunio Deiparae

5057     VITAE ET MIRACULA SANCTI DEMETRII Hagiogr. (6 works)

003 Laudatio sancti Demetrii (BHG 547e) (sub auctore Symeone mon. philosopho) (e cod. Athen. gr. 2118)

004 Encomium sancti Demetrii

005 Oratio in sanctum Demetrium

006 Encomium sancti Demetrii (sub auctore Dionysio)

007 Passio sancti Demetrii (BHG 497)

008 Translatio veli et imaginis Constantinopolim (a. Nicasio diac. Mon. Pantocrator.) (BHG 533) (e cod. Sab. gr. 179)

5107     VITA IMPERATRICIS THEODORAE Hagiogr. (1 work)

002 Synaxarium s. Theodorae (BHG [Novum Auctarium] 1741e)

5121     VITA BARTHOLOMAEI Hagiogr. (1 work)

002 Encomium in sanctum Bartolomaeum

5127     VITAE S. ALYPII STYLITAE Hagiogr. (1 work)

004 Vita et encomium s. Alypii stylitae (sub auctore Antonio monacho et presbytero s. Sophiae) (BHG 66d) (e cod. Duacensi Anglia et Heracl. Cret. musaei historici 2)

5133     PASSIONES SANCTI GEORGII Hagiogr. (3 works)

002 Miraculum de bobus Theopisti

003 Miracula de dracone

004 Miraculum de daemone (BHG 687k) (e cod. Par. gr. 770)

5162     HAGIOGRAPHICA VARIA Hagiogr. (1 work)

002 Translatio sanguinis ex imagine Hieropolitana fluentis sub Nicephoro Phoca (BHG 801n)

5177     PASSIONES SANCTI AGATHONICI Hagiogr. (3 works)

002 Passio sancti Agathonici martyris et sociorum (BHG 40)

003 Laudatio sancti Agathonici martyris et sociorum (sub auctore Anastasio quaestore) (BHG 42)

004 Laudatio sancti Agathonici (sub auctore Philotheo archiepiscopi Selymbriensis) (BHG 43)

5189     VITAE SANCTI THEODORI STRATELATAE Hagiogr. (2 works)

002 Passio sancti Theodori stratelatae (BHG 1751b) (e cods. Achridensi 44 Mosin 70 et Athonensi Philothei 8)

003 Passio sancti Theodori stratelatae (sub auctore Abgaro) (BHG 1750)

5202     VITAE ET MIRACULA MARIAE DEIPARAE Hagiogr. (1 work)

001 De sacris aedibus deque miraculis Deiparae ad fontem (BHG 1072)

5203     VITAE SANCTI JACOBI FRATRIS DOMINI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Jacobi fratris Domini (e cod. Achridensi 4 Mosin 76) (BHG 766m)

5204     PASSIONES TARACHI, PROBI ET ANDRONICI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctorum Tarachi, Probi et Andronici (BHG [Novum Auctarium] 1574b) (e cods. Mosq. 161 Vlad. 379 et Hieros. Sab. gr. 30)

5205     VITAE SANCTI ABERCII EPISCOPI Hagiogr. (3 works)

001 Vita sancti Abercii (BHG 2)

002 Translatio vitae et miraculae sancti Abercii (BHG 3)

003 Vita brevior seu epitome (e cod. Achridensi 4 Mosin 76) (BHG [Novum Auctarium] 3z)

5206     PASSIO SANCTAE PAULAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Paulae (BHG 2361) (e cods. Achridensi 44 Mosin 70 et Athonensi Philothei 8)

5207     PASSIONES SANCTI PROCOPII SCYTHOPOLITANI Hagiogr. (1 work)

001 Martyrium sancti Procopii (BHG 1577d) (e cod. Achridensi 44 Mosin 70 et Par. gr. 1447)

5208     MIRACULA ARCHANGELORUM MICHAELIS, GABRIELIS ET RAPHAELIS Hagiogr. (2 works)

001 Miraculum Michaelis de Marciano et medico (e cod. Achridensi 50 Mosin 71) (BHG [Novum Auctarium] 1288e)

002 Liber Tobiae (e cod. Achridensi 50 Mosin 71) (BHG [Novum Auctarium] 2461b)

5209     VITAE SANCTI JOANNIS ASCETAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita antiquior sancti Joannis ascetae (BHG 894z) (e cod. Mosq. 161 Vlad. 379)

5210     PASSIONES SANCTORUM LAURENTII, XYSTI ET HIPPOLYTI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctorum Laurentii et sociorum (BHG 977c) (e cod. Mosq. 162 Vlad. 380)

5211     VITAE SANCTAE CYRIACAE NICOMEDIAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sanctae Cyriacae (BHG [Novum Auctarium] 462g) (e cod. Mosq. 162 Vlad. 380)

5212     Passiones SANCTORUM ONESIPHORI ET PORPHYRII Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctorum Onesiphori et Porphyrii (BHG 2325) (e cods. Mosq. 162 Vlad. 380 et Mosq. 98 Vlad. 94)

5213     VITAE SANCTI BABYLAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Babylae (BHG 2053) (e cod. Mosq. 178 Vlad. 367)

5214     VITAE SANCTAE EPICHARIS Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Epicharis (BHG 2123) (e cod. Mosq. 178 Vlad. 867)

5215     VITAE SANCTI AGAPII SYRIANI Hagiogr. (1 work)

001 Narratio Sancti Agapii (BHG 2017) (e cod. Athen. gr. 2634, fols. 213v-229v)

5216     VITAE SANCTAE MARIAE MAGDALENAE Hagiogr. (1 work)

001 Vita sanctae Mariae Magdalenae (e cod. Oxon. Bodl. Holkham graec. 9)

5217     VITAE SANCTI PANCRATII ROMAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Pancratii Romae (BHG 1408-1409)

5218     VITAE SANCTI DOMNINI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Domnini (BHG 2109) (e cod. Ambros. F 144 sup.)

5219     VITAE SANCTI SEBASTIANI ET SOCIORUM Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Sebastiani et sociorum (BHG 1619z)

5220     VITAE SANCTI PHOCAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita sancti Phocae (BHG 1535y) (e cod. Barb. III. 37)

002 Vita sancti Phocae (BHG 1535z) (e cod. Meermanno-Westereeniano 2)

5221     VITAE SANCTI BARTHOLOMAEI CRYPTAE FERRATAE Hagiogr. (2 works)

001 Acoluthiae (e cod. Crypt. B. β. III [431])

002 Laudatio (BHG 233b) (fort. auctore Ioanne Rossanensi)

5222     VITAE SANCTI ALEXII Hagiogr. (5 works)

001 Vitae sancti Alexii (BHG 56d) (e cod. Mosq. 15, Vlad. 381)

002 Vita sancti Alexii (BHG 51)

003 Vita sancti Alexii (BHG 53)

004 Vita sancti Alexii (BHG 55)

005 Vita sancti Alexii (BHG 52)

5223     VITAE SANCTI PETRI EPISCOPI ALEXANDRINI Hagiogr. (1 work)

001 Passio sancti Petri episcopi Alexandrini (BHG 1502)

5224     VITAE SANCTAE BARBARAE Hagiogr. (2 works)

001 Passio s. Barbarae (BHG 213)

002 Passio s. Barbarae (BHG 215)

5225     VITAE SANCTAE IRENAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Irenae (BHG 953)

5228     VITAE SANCTI BESSARIONIS ANACHORITAE Hagiogr. (1 work)

002 Synaxarium sancti Bessarionis (BHG 2062)

5232     VITAE SANCTORUM ACEPSIMAE, IOSEPHI ET AEITHALAE Hagiogr. (3 works)

001 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 15-16)

002 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 18)

003 Passio sanctorum Acepsimae, Iosephi et Aeithalae (BHG 19)

5235     VITAE SANCTI THERAPONTIS Hagiogr. (1 work)

001 Vita et miracula sancti Therapontis (BHG 1797) (e cod. Messanensem 29)

5236     VITAE SANCTI MARTINIANI EREMITAE Hagiogr. (1 work)

001 Vitae sancti Martiniani (BHG 1177)

5238     VITAE SANCTAE OLYMPIADIS DIACONISSAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita sanctae Olympiadis (BHG 1374-1375)

002 Narratio de translatione sanctae Olympiadis

5239     VITAE SANCTAE AGATHAE CATANAE Hagiogr. (1 work)

001 Passio sanctae Agathae Catanae (BHG 37)

5255     VITAE SANCTI PORPHYRII CAESAREAE Hagiogr. (1 work)

002 Vitae sancti Porphyrii mimi Caesareae (BHG 1569)

5259     VITAE BARTHOLOMAEI APOSTOLI Hagiogr. (1 work)

001 Martyrium Bartholomaei apostoli (BHG 227)

5260     VITAE SANCTI THEODORI STUDITAE Hagiogr. (3 works)

001 Vita sancti Theodori Studitae (sub auctore Michaele monacho conscripta) (BHG 1754)

002 Epigramma in sanctum Theodorum Studitam

003 Translatio Theodori et Iosephi fratris (BHG 1756t)

5261     VITAE SANCTORUM CIRYCI ET IULITTAE Hagiogr. (2 works)

001 Laudatio sanctorum Ciryci et Iulittae (fort. auctore Niceta rhetore) (e cod. Flor. Laur. IX. 33)

002 Passio sanctorum Ciryci et Iulittae (BHG 314)

5270     VITAE SANCTI PANTELEEMONIS NICOMEDIAE Hagiogr. (1 work)

001 Encomium sancti Panteleemonis (BHG 1418c)

5275     VITAE SANCTI THEOGNII EPISCOPI BETELIAE Hagiogr. (2 works)

001 Vita sancti Theognii (sub auctore Paulo Helladico) (e cod. Par. coisl. gr. 303) (BHG 1786)

002 Vita brevior sancti Theognii (sub auctore Cyrillo Scythopolitano) (e cod. Par. coisl. gr. 303) (BHG 1787)

5338     ACTA ECCLESIAE HIEROSOLYMORUM Acta, Eccl., Legal. et Liturg. (2 works)

004 Acta et epistulae Romanicae (a. 1569-1728)

005 Documenta varia (collecta a Nicolao Critia)

5361     LITURGICA VARIA Liturg. (1 work)

002 Encomia sabbati sancti (e cod. Marc. gr. II 123 [coll. 567])

9028     BASILIUS MINIMUS Scr. Eccl. (2 works)

003 Commentarii in Gregorii Nazianzeni orationem IV contra Julianum imperatorem

004 Commentarii in Gregorii Nazianzeni orationem V contra Julianum imperatorem

9035     Georgius TRAPEZUNTIUS Phil. (1 work) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ

009 Introductio in Ptolemaei compositionem / ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

9058     Meletius PEGAS Patriarcha Hagiogr. (1 work) ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΠΗΓΑΣ

006 Oratio de sapientia (e cod. Athen. Nat. Libr. gr. 1896)

9504     Nicolaus LUCANUS Poeta (1 work) ΛΟΥΚΑΝΟΣ

001 Metaphrasis Iliadis (fragm.) Ομληρου ΙΛΙΑΣ, ΙΛΙΑΔΑ, Ομηρος

9506     METROPHANES PATRIARCHA Alexandrinus Epist., Scr. Eccl. et Theol. (1 work) / ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, πατριαρχης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

003 Epistulae (a. 1617-1624) επιστολες

9507     CHRYSANTHUS PATRIARCHA Scr. Eccl. et Theol. (1 work) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

001 Περὶ Ἀφορισμοῦ / αφορισμος

9508     Nicolaus CERAMEUS Phil. et Theol. (2 works) ΚΕΡΑΜΕΥΣ

001 Epistula ad patriarcham Hierosolymorum Nectarium ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

002 Ὅτι ψυχὴ οὐκ ἔστι κρᾶσις ὡς ὑπέθετο Γαληνὸς, ΨΥΧΗ, ΚΡΑΣΙΣ, ΓΑΛΗΝΟΣ

9510     DEMETRIUS MOSTRATUS Transl. (1 work) ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ

001 Metaphrasis vitae Donnae Olympiae / ΟΛΥΜΠΙΑ

9517     GREGORIUS V Patriarcha Eccl. et Epist. (1 work) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε

001 Epistulae Synodales / επιστολαι

ΠΗΓΗ: TLGΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 30.9.2021.

αρχαια ελληνικη γραμματεια, Θησαυρος Ελληνικης Γλωσσης - Thesaurus Linguae Graecae TLG, Ελληνικης Γλωσσας, Ελληνικη Γλωσσα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ