ΥΔΡΑΙΟΙ προς Λόντο: «Πρέπει αμέσως να σταλθούν τα προς τροφήν και προς πόλεμον αναγκαία, τα μηνιαία - βόλια δεν έχουμε. Αν αδιαφορήσουν οι Πελοποννήσιοι, κινδυνεύει το Γένος»! - του Γ. Λεκάκη

ΥΔΡΑΙΟΙ προς Λόντο:
«Πρέπει αμέσως να σταλθούν
τα προς τροφή και προς πόλεμο
αναγκαία, τα μηνιαία
- βόλια δεν έχουμε.
Αν αδιαφορήσουν οι Πελοποννήσιοι,
κινδυνεύει το Γένος»…

πιστολή τῶν προκρίτων τῆς Ὕδρας πρός τούς παραστάτες τοῦ νησιοῦ Ἰωάννη Ὀρλάνδο καί Βασίλειο Μπουντούρη στήν Κόρινθο, με ημερομηνία Ύδρα, 4 Μαρτίου 1822, γράφει:

 «...Ἐλάβομεν τό εἰς τήν ἀδελφικήν ὑμῶν ἐπιστολήν τῆς 28ης Φεβρουαρίου ἐμπερικλεισθέν γράμμα τοῦ Κυρίου Λόνδου, ἐκ τοῦ ὁποίου μέ ἀγαλλίασίν μας ἐπληροφορήθημεν τόν πυρπολησμόν τῶν ἐχθρικῶν μικρῶν πλοίων, ἄλλην δέ νεωτέραν εἴδησιν δέν ἔχομεν οὔτε περί τοῦ Ἡμετέρου Στόλου, οὔτε περί τοῦ ὀθωμανικοῦ. Μήν λείψητε ὅμως νά εἰδοποιήσητε τήν διοίκησιν, ὅτι ἐάν εἶναι ἀνάγκη νά ἐπιμείνωσιν ἐκεῖ τά καράβιά μας, πρέπει ἀμέσως νά σταλθῶσιν ἐκεῖ διαταγαί διά νά τούς δοθῶσιν εὐθύς ὅλα τά πρός τροφήν καί πρός πόλεμον ἀναγκαῖα, ἀπό τά ὁποῖα ὅλα πρέπει νά εἶναι ἐλλειπεῖς, ἔπειτα δέ πρέπει να σταλθῶσιν ἐδῶ τά μηνιαῖα διά νά δοθῶσιν εἰς την φαμιλίαν ἑκάστου συντροφοναύτου. [...] Πρός τούτοις εἰδοποιήσετε τήν διοίκησιν διά νά στείλῃ τό μηνιαῖον διά τόν παρελθόντα καί παρόντα μῆνα, το συμφωνηθέν διά τήν Γολέτταν τήν ἐπιμένουσαν εἰς τήν Πολιορκίαν τῆς Ναυπλίας, ἐπειδή ἐάν οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς δέν λάβουν τήν πληρωμήν των ἠμποροῦν νά παρατήσωσι καί νά μείνῃ τό Μπλόκον αὐτό ἀνοικτόν. Ἐδῶ δώσαντες εἰς τά καράβια ὅσα εἴχομεν βόλια εἰς τά κάστρα, ἐμείναμεν ὑστερημένοι ἀπό αὐτά, τά δέ καράβια πρέπει ὁμοίως νά ὑστερηθῶσι διά τόν κροτηθέντα πόλεμον. Ἀνάγκη εἶναι λοιπόν να μᾶς στείλωσιν ἀπό αὐτοῦ ὅσα περισσότερα ἠμπορέσουν βόλια μικρά διά τά καράβια, καί εἰ μέν αὐτοῦ δέν εὑρεθῶσιν ἀρκετά, τότε νά μᾶς στείλωσι γράμμα τῆς Διοικήσεως πρός τόν φρουράρχην τῆς Μονεμβασίας διά νά μᾶς τά δώσῃ καί ἡμεῖς πέμπομεν ἐκεῖ Καΐκιον ἐπίτηδες διά νά τά λάβῃ, ὅτι ἀλλέως καθώς σᾶς εἴπομεν, καί ἡμεῖς ἐδῶ καί τά καράβια βόλια δεν ἔχομεν. Βλέπετε ἐκ τούτων πόσα εἶναι τά εἰς τήν θάλασσαν ἀναγκαῖα, ἐκτός τῶν τῆς γῆς, ὅθεν κάμετε παντοίῳ τρόπῳ διά νά ἐπιταχυνθῇ αὐτοῦ μία ἱκανή σύναξις μετρητῶν, ὅτι βέβαια ἐάν εἰς τοῦτο καί εἰς τήν στερέωσιν τῆς ὀργανισθείσης διοικήσεως ἀκόμη ἀδιαφορήσωσιν οἱ Πελοποννήσιοι, βέβαια ἐπικινδυνεύει τό Γένος...».

Το υστερόγραφο έχει ως εξής:

«Ταύτην τήν στιγμήν ἔρχεται καΐκιον ἀπό Σπέτζιαις, δι’ οὗ μανθάνομεν ὅτι ἔφθασαν ἐκεῖ δύω καράβια ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, δέν ἔχομεν ὅμως καμμίαν εἴδησιν περί αὐτοῦ, καί ἐάν μετά ταῦτα λάβωμεν σᾶς εἰδοποιοῦμεν ἀμέσως».

Η επιστολή αυτή δημοσιεύθηκε από τον Α. Λιγνό, Ἀρχεῖον τῆς Κοινότητος Ὕδρας, 1778 - 1832, τ. 8, Αθήνα 1927, σ. 41-2 (από σχέδιο, χωρίς το υστερόγραφο).

Ήταν 2 σελίδες, 286 x 194 χλστ. Με υστερόγραφο, τετραμερής σφραγίδα [Μαζαράκης 30].

ΠΗΓΗ: Βέργος, 9.6.2021. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 9.5.2021.

ΥΔΡΑΙΟΙ Λοντος τροφη πολεμος αναγκαια, μηνιαια βολια αδιαφορια Πελοποννησιοι, κινδυνος Γενος επιστολη προκριτοι υδρας παραστατης νησι Ορλανδος Μπουντουρης Κορινθος, υδρα, 4 Μαρτιου 1822 μαρτιος αδελφικη 28 Φεβρουαριου γραμμα Λονδος πυρπολησμόος εχθρικο πλοιο στολος οθωμανικος διοικηση αναγκη καραβι διαταγη αναγκαιο ελλειψη μηνιαιο μισθος φαμιλια οικογενεια συντροφοναυτης μηνιαιον γολεττα γολετα Πολιορκια Ναυπλιας, Ναυπλια Ναυπλιο αργολιδος αργολιδας πληρωμήη Μπλοκο ανοικτο καραβια αργολις αργολιδα βολια καστρο γραμμα φρουραρχης Μονεμβασια Καικιον Καικιο Καικι θαλασσα συναξις μετρητα Πελοποννησος υστερογραφο Σπετζιαις, Σπετζιες Σπετσες ελληνικος Λιγνος Αρχειον της Κοινοτητος Κοινοτητας Κοινοτητα 1778 1832, 1927, τετραμερης σφραγιδα
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ