ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ στον ΕΡΜΗ τον ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟ βρέθηκε στην ΛΥΩΝ: Ο παντοκράτωρ, ο βασιλεύς των ουρανών, ο εμφυσήσας πνεύμα ανθρώποις με τους 8 φύλακες - του Γ. Λεκάκη

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
στον ΕΡΜΗ τον ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟ
βρέθηκε στην ΛΥΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ

Του Γιώργου Λεκάκη

Για τον Ερμή τον Τρισμέγιστο, σας έχω γράψει πολλά - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ.

Η παρακάτω αρχαία προσευχή στον Ερμή τονΤρισμέγιστο ευρέθη σε πάπυρο, και φυλάσσεται στην αρχαία πόλη Lugdunum (> Λουών > σημερινή Λυών) των Παταίων, στον ποταμό Ροδανό της Γαλλίας.

Στο σύμβολό του διακρίνονται τα μινωικά ταυροκέρατα (της Ιούς/ Αρτέμιδος), ο κύκλος, το γραμμα Θ (= θεός), ο σταυρός και το κυμάτιο.

«ΔΕΥΡΟ ΜΟΙ Ο ΕΚ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΜΩΝ, Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Ο ΕΜΦΥΣΗΣΑΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΙΣ ΖΩΗΝ, ΟΥ ΕΣΤΙΝ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΡΗΤΟΝ ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ, Ο ΜΑΝΤΕΙ ΛΑΛΗΘΕΙΝΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΤΟΩΝΤΑΙ. ΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΕΛΗΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΕΙΣΙΝ ΑΚΑΜΑΤΟΙ, ΛΑΜΠΟΝΤΕΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΟΡΑΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. Ω ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΙΘΗΡ ΔΕ ΣΩΜΑ, ΓΗ ΔΕ ΠΟΔΕΣ, ΤΟ ΔΕ ΠΕΡΙ ΣΕ ΥΔΩΡ Ο ΩΚΕΑΝΟΣ. ΣΥ ΕΙ Ο ΑΓΑΘΟΣ ΔΑΙΜΩΝ Ο ΓΕΝΝΩΝ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΤΡΕΦΩΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝ. ΣΟΥ ΔΕ ΤΟ ΑΕΝΑΟΝ ΚΩΜΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΝΩ ΚΑΘΙΔΡΥΤΑΙ. ΟΥ ΑΙ ΑΓΑΘΑΙ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΙΣΙΝ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΙ, ΕΞ ΩΝ ΔΙΔΟΤΑΙ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΕΥΚΕΡΑΣΙΑ, ΕΥΤΕΚΝΙΑ, ΤΥΧΗ, ΤΑΦΗ ΑΓΑΘΗ, ΣΥ ΔΕ ΚΥΡΙΕΥΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΩΝ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΥΤΟΙΣ ΕΝΔΙΑΤΡΙΒΟΝΤΩΝ. ΟΥ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΥΚ ΑΠΟΚΙΝΕΙΤΑΙ. ΟΥ ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ ΥΜΝΟΥΣΙ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟΝ ΟΝΟΜΑ, ΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣΙΝ ΟΙ ΟΚΤΩ ΦΥΛΑΚΕΣ, Ο ΕΧΩΝ ΤΗΝ ΑΨΕΥΣΤΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΕΠ’ ΑΓΑΘΟΙΣ. ΕΙΣΕΛΘΟΙΣ ΤΟΝ ΕΜΟΝ ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΜΑΣ ΦΡΕΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ ΧΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΑΙΣ ΜΟΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΘΕΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΟΥ. ΣΥ ΓΑΡ ΕΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΥ. Ο ΑΝ ΕΙΠΩ, ΑΕΙ ΓΕΝΕΣΘΩ. ΤΟ ΓΑΡ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ΕΧΩ ΩΣ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗ ΕΜΗ…»

«Δεῦρό μοι ὁ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἐμφυσήσας πνεῦμα ἀνθρώποις εἰς ζωήν, οὗ ἐστιν τὸ κρυπτὸν ὄνομα καὶ ἄρρητον ἐν ἀνθρώποις, ὃ μάντει λαληθῆναι οὐ δύναται, οὗ καὶ οἱ δαίμονες ἀκούοντες τὸ ὄνομα πτοῶνται. Οὗ ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη ὀφθαλμοὶ εἰσιν ἀκάματοι, λάμποντες ἐν ταῖς κόραις τῶν ἀνθρώπων. Ὧ οὐρανὸς κεφαλή, αἰθὴρ δὲ σῶμα, γῆ δὲ πόδες, τὸ δὲ περὶ σὲ ὕδωρ ὁ ὠκεανός. Σὺ εἶ ὁ ἀγαθὸς δαίμων ὁ γεννῶν ἀγαθὰ καὶ τρέφων τὴν οἰκουμένην. Σοῦ δὲ τὸ ἀέναον κωμαστήριον ἄνω καθίδρυται. Οὗ αἱ ἀγαθαὶ ἀπόρροιαι τῶν ἀστέρων εἰσὶν Δαίμονες καὶ Τύχαι καὶ Μοῖραι, ἐξ ὧν δίδοται πλοῦτος, εὐκερασία, εὐτεκνία, τύχη, ταφὴ ἀγαθή, σὺ δὲ κυριεύεις τῆς ζωῆς. Ὁ βασιλεύων τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτοῖς ἐνδιατριβόντων. Οὗ ἡ Δικαιοσύνη οὐκ ἀποκινεῖται, οὗ αἱ Μοῦσαι ὑμνοῦσι τὸ ἔνδοξον ὄνομα, ὃν δορυφοροῦσιν οἱ ὀκτὼ φύλακες, ὁ ἔχων τὴν ἄψευστον ἀλήθειαν, ὄνομά σου καὶ πνεῦμά σου ἐπ' ἀγαθοῖς. Εἰσέλθοις τὸν ἐμὸν νοῦν καὶ τὰς ἐμὰς φρένας εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον τῆς ζωῆς μου, καὶ ποιήσαις μοι πάντα τὰ θελήματα τῆς ψυχῆς μου. Σὺ γὰρ εἶ ἐγὼ καὶ ἐγὼ σύ. Ὃ ἂν εἴπω, ἀεὶ γενέσθω. Τὸ γὰρ ὄνομά σου ἔχω ὡς φυλακτήριον ἐν καρδίᾳ τῇ ἐμῇ...».

ΠΗΓΗ: Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ΠΥΡΣΟΣ τόμος ΙΑ' λ. Ερμής.


Απόδοση Μαρίας Αν. Βέργου:

Προς τα εδώ σε μένα (έλα συ) ο (προερχόμενος) από τους τέσσερις ανέμους, ο παντοκράτωρ, ο εμφυσήσας πνεύμα στους ανθρώπους για να έρθουν στη ζωή, που είναι κρυπτό το όνομά Σου και άρρητο στους ανθρώπους, που δεν δύνασαι να λαληθείς από μάντη, που το όνομά Σου, όταν ακούνε, ακόμη κι οι δαίμονες πτοούνται. 

Που ο ήλιος και η σελήνη είναι οφθαλμοί Σου ακάματοι, λάμποντες στις κόρες των ανθρώπων. Που ο ουρανός είναι η κεφαλή σου, ο αιθέρας το σώμα, η γη τα πόδια, το δε ύδωρ γύρω από εσένα ο ωκεανός. Συ είσαι ο αγαθός δαίμων που γεννά αγαθά και τρέφει την οικουμένη. Το δικό σου δε αέναο κωμαστήριο[1] έχει εγκαθιδρυθεί άνω. Όπου οι αγαθές απόρροιες των αστέρων είναι δαίμονες και τύχες και μοίρες, από τις οποίες δίδεται πλούτος, ευκερασία, ευτεκνία, τύχη, ταφή αγαθή, συ δε κυριαρχείς στη ζωή. Συ που βασιλεύεις στους ουρανούς και στη γη και σε όλους όσους κατοικούν σε αυτήν. Που η δικαιοσύνη Σου δεν απομακρύνεται, που οι Μούσες υμνούν το ένδοξο όνομά Σου, που Σε δορυφορούν οι οκτώ φύλακες, που έχεις την αδιάψευστη αλήθεια, το όνομά Σου και το πνεύμα Σου επί των αγαθών. Είθε να εισέλθεις στον δικό μου νου και στα δικά μου φρενα σε όλον τον χρόνο της ζωής μου, και είθε να ποιήσεις για χάρη μου όλα τα θελήματα της ψυχής μου. Γιατί Συ είσαι εγώ κι εγώ Σύ. Ό,τι κι αν πω, είθε να γίνεται πάντα. Γιατί έχω το όνομά Σου ως φυλακτήριο στην καρδιά τη δική μου.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.8.2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:[1] Συνέλευση των ιερέων στην Αίγυπτο, Η.G. LiddellR. Scott.

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΡΜΗΣ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ ΛΥΩΝ εμφυσημα πνευμα ανθρωπος ζωη οκτω 8 φυλακες φυλακας οχτω ΑΡΧΑΙΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΑΛΛΙΑ παπυρος, πολη λουγδουνουμε Lugdunum Λουων ΤΕΣΣΑΡΕΣ ΑΝΕΜΟΙ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ Ο ΕΜΦΥΣΗΣΑΣ ΠΝΕΥΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΖΩΗ ΚΡΥΠΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΑΡΡΗΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΜΑΝΤΕΙΑ ΛΑΛΙΑ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΑΚΟΗ ΗΛΙΟΣ ΣΕΛΗΝΗ ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΑΚΑΜΑΤΟΙ, ΛΑΜΠΩΝ ΚΟΡΗ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗ, ΑΙΘΗΡ ΣΩΜΑ, ΓΗ ΠΟΔΙΑ ΥΔΩΡ ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΓΑΘΟΣ ΔΑΙΜΩΝ ΓΕΝΝΩΝ ΑΓΑΘΑ ΤΡΟΦη ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΕΝΑΟΝ ΚΩΜΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΑΘΑΙ ΑΠΟΡΡΟΙΑΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΥΧΗ ΜΟΙΡΑ ΠΛΟΥΤΟΣ, ΕΥΚΕΡΑΣΙΑ, ΕΥΤΕΚΝΙΑ, ΤΥΧΗ, ΤΑΦΗ ΑΓΑΘΗ, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΥΡΑΝΟΙ ΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΜΟΥΣΑ ΥΜΝΟΣ ΕΝΔΟΞΟΝ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ, ΑΨΕΥΣΤΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ, ΑΓΑΘΟ ΝΟΥΣ ΦΡΕΝΑ ΧΡΟΝΟΣ ΘΕΛΗΜΑ ΨΥΧΗ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟΝ ΚΑΡΔΙΑ 4 ανεμος παντοκρατωρας, κρυπτο αρρητο δαιμων οφθαλμος ακαματοι, αιθερας ποδια αγαθο αεναο κωμαστηριο αγαθη απορροια Αστερες Τυχες Μοιραι, βασιλιας ενδοξο δορυφοροι αψευστος αληθεια τεσσερις μαντης, αστρο συνελευση ιερευς Αυγυπτος νεοπλατωνικοι, σεληνιακος θεος αιγυπτιοι θωθ ελληνικη μυθολογια ανακαλυψη γλωσσα αλφαβητο γεωμετρια αριθμητικη αστρονομια ιατρικη γυμναστικη χορος μουσικη αρχιτεκτονικη γλυπτικη ζωγραφικη επιστημη τεχνη φιλοσοφος ιατρος βασιλιας συμβολο θεια διανοια ζων λογος ενσαρκωμενη σκεψη ελληνικα συγγραμμα πτολεμαιοι 3ος αιωνας μχ νεοπλατωνισμος λογος τελειος λατινικη μεταφραση ασκληπιος περι φύσεως θεων διαλογος ποιμανδρη ποιμανδρης ιατρομαθηματικα αστρολογικα κυοανιδες μινωικα ταυροκερατα Ιω θεα Αρτεμις, κυκλος, γραμμα Θ θητα θεος σταυρος κυματιο μινωικο ταυρος κερατα Ιως θεα Αρτεμη, κυμα αστερισμος ταυρου κερας μινωικη κρητη Παταιων, ποταμος Ροδανος Γαλλιας παταιοι παταια

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ