ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΙΛΤ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ 

Βιβλίων Περιλήψεις

1. Ἒτος 1973:  Σύλληψις τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας - ὣς ἀξιωματικοῦ συστήματος - καί ἒναρξις ἐπωάσεώς της (ἐν τῆ στροφῆ τῆς Ν.Σμύρνης Ἀθηνῶν, εἰς ἓν καφενεῖον), ὃπου διά πρώτην φοράν ἢκουσα ἀπό τόν Θεοφάνην Μανιᾶν ὃτι κάθε ἑλληνική λέξις λογίζεται ὡς ἀριθμός, προκύπτων ἐκ τοῦ ἀθροίσματος τῶν γραμμάτων της, κατά τό ἀριθμητικόν σύστημα τῶν Ελλήνων, Α=1, Β=2, ..., Ω=800. 
2. Ἒτος 1974: Ἒναρξις συντάξεως τοῦ Ἰσοψηφικοῦ Λεξικοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἐκ τοῦ Μεγάλου Λεξικοῦ  τῶν Liddell-Scott-Κωνσταντινίδη καί τῆς Ἐγκυκλοπαιδείας Πάπυρος - Λαροῦς. 
    Σημείωσις1: Αἱ δύο αὐταί ἐνέργειαι ἐκρίθησαν ἀναγκαῖαι διά τήν ἐπιστημονικήν ἀντιμετώπισιν τῆς σχέσεως ΟΝΟΜΑΤΟΣ (ΛΕΞΕΩΣ) - ΑΡΙΘΜΟΥ.
3. Ἒτος 1976: Διορισμός εἰς τό Τεχνολογικόν Ἐκπαιδευτικόν Ἳδρυμα Λαρίσης (ΤΕΙ), Ἀνακοίνωσις τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας, Ἒναρξις διαλέξεων εἰς τήν πόλιν τῆς Λαρίσης, εἰς τήν πόλις τῆς Λαμίας, εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν (καί εἰς ἂλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος [βλέπε:Διαλέξεις) καί συμμετοχή εἰς Συνέδρια (Πανελληνίου, Βαλκανικῆς (Χερσονήσου τοῦ Αἳμου) καί Παγκοσμίου Ἐμβελείας [βλέπε:Ἀνακοινώσεις εἰς Συνέδρια).
4. Ἒτος 1980: Ἰανουάριος): Ἒναρξις ἐκδόσεως τοῦ Περιοδικοῦ ΠΑΜΜΕΓΑΣ, λειτουργοῦντος ὡς Ἐργαστηρίου Μελέτης τῆς Μαθηματικῆς Δομῆς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.
5. Ἒκδοσις τοῦ Βιβλίου ΚΟΣΜΟΣ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ - Πορίσματα Λεξαριθμικῆς θεωρίας, καί Ἒναρξις Διδασκαλίας αὐτοῦ εἰς τό ΤΕΙ, ὡς προαιρετικοῦ μαθήματος.
6. Ἒτος 1989: Ἒκδοσις τοῦ μεγάλου συγγράμματος, Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - Η Λεξαριθμική θεωρία.
7.Ἒτη 1989 - 2015: Συνέχισις τῆς συγγραφῆς, πραγματοποιήσεως διαλέξεων, συνεντεύξεων, δημοσιεύσεων καί συμμετοχῆς εἰς Συνέδρια.
   Σημείωσις2: Κατά τό χρονικόν διάστημα 1976 - 2004 ἐξεπόνησα δύο Ἐρευνητικά Προγράμματα πενταετοῦς Διαρκείας ἓκαστον, ἐγκριθέντα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί τῆς Γραμματείας Ἐρεύνης καί Τεχνολογίας, ὑπό τούς τίτλους: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ καί ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, δημοσιευθέντων εἰς βιβλία [βλέπε:Ἐρευνητικά Προγράμματα].
8. Ἒτος 2015: Ἒκδοσις τοῦ βιβλίου ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΣ ΙΕΡΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κοσμᾶς Μιλτ. Μαρκᾶτος

Καθηγητής ΤΕΙ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ