ΛΑΜΠΡΟΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ…

ΛΑΜΠΡΟΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Του Κώστα Μαυρόπουλουkostzina@gmail.com
δημοσιογράφου-συγγραφέως

συγγραφεὺς τοῦ παρόντος πονήματος Gunnar Heinzon εἶναι σήμερον 72 ἐτῶν. Πρόκειται διὰ Γερμανὸν κοινωνιολόγον, οἰκονομολόγον, δημοσιολὸγον καὶ ἐλεύθερον συγγραφέαν. Εἶναι καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Βρέμης. Δημιούργησεν καὶ ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἧτο ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἰνστιτούτου «Ῥαφαὲλ Λέμκιν», πού ἀσχολείται μέ τὴν ἔρευναν τῶν προβλημάτων Γενοκτονίας. Εἶναι συγγραφεὺς 700 ἐπιστημονικῶν ἄρθρων καὶ βιβλίων. Εἰς τὴν σφαῖραν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐνδιαφερόντων του περιλαμβάνεται ἡ ἱστορία τῶν ἀνόδων καὶ δύσεων τῶν Παγκοσμίων πολιτισμῶν, ἀρχιζοντας ἀπὸ τὸν Ἀρχαῖον κόσμον.
950 ἑκατομμύρια Ἀφρικανν καὶ Ἀράβων θὰ θάψουν τὴν Εὐρώπην ὡς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος! Αὐτὸ διαβεβαιώνει ὁ Γερμανὸς καθηγητὴς Gunnar Heinzon, ὁ ὁποῖος εἰσέτι εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰῶνος ὁμίλησεν «περὶ μεγάλης μετοικεσίας τῶν λαῶν», ὀνομασθεὶς «Κάρλ Μάρξ τοῦ 21ου αἰῶνος»!


Αὐτὴ ἡ δήλωσίς του προκαλεῖ ἀνατριχίασιν! Θέλεις νά κραυγάσης: «Αὐτὸ δεν εἶναι δυνατόν! Ποτέ!» εἶναι σιγουρον ὅ,τι πρόκειται περὶ καθηγητοῦ γρα-φειοκράτου σκώληκος, ὁ ὁποῖος ἐτρόμαξεν ἐξ αἰτίας τῶν τηλεοπτικῶν εἰδή-σεων τῶν τελευταίων ἑβδομάδων περὶ κύματος μεταναστῶν ἐξ Ἀνατολῶν καί, ἀφαιρώντας τίς διόπτρες ἡλίου, εἶδεν ἔντρομος τὴν φανταστικὴν πρόγνωσίν του περὶ Ἀποκαλύψεως…
 Φεῦ, πρόκειται διὰ κάτι πολὺ σοβαρότερον.

Δημογραφία πολέμου
Πρῶτον, τὸ ἄρθρον του: «Πόσοι πολλοὶ Ἀφριακνοὶ κατευθύνονται εἰς τὴν Εὐρώπην;» ἐδημοσιεύθη ἤδη τὴν 24ην Ἰουνίου, ὅταν τὸ θέμα τῶν προσφύγων ἐνεφανίζετο εἰσέτι ἀμυδρῶς ἐκ τῶν ΜΜΕ, εἰς τὴν Τηλεόρασιν. Δι’ αὐτὸ καὶ δεν ἐδώθη προσοχή.
Δεύτερον, ὁ καθηγητὴς δέν εἶναι ἄνθρωπος μέ ἀδύνατα νεῦρα. Ἄνω τῶν δέκα ἐτῶν ἀσχολείται μέ τὸ σοβαρὸν ἐπιστημονικὸν θέμα: «Δημογραφία πολέ-μου». Δέν διδάσκει μόνον εἰς τὸ ἀστικὸν Πανεπιστήμιον τῆς Βρέμης, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν Ὁμοσπονδιακὴν Ἀκαδημίαν πολιτικῆς Ἀσφαλείας εἰς τὸ Βερολίνον, καθὼς ἐπίσης εἰς τὸ Κολλέγιον Ἀμύνῃς τοῦ ΝΑΤΟ, εἰς τὴν Ῥώμην.
Τρίτον, εἰσέτι τὸ ἔτος 2003, εἰς τὸ προφητικὸν του βιβλίον, ὁ Gunnar Heinzon δέν προφήτεψεν ἁπλῶς, ἀλλά μέ τὴν βοήθειαν πολυαρίθμων στατι-στικῶν στοιχείων, γεγονότων, ἱστορικῶν παραπομπῶν ἐστήριξεν καὶ τὴν ση-μερινὴν εἰσβολὴν τῶν προσφύγων ἐξ Ἀφρικῆς καὶ Ἐγγὺς Ἀνατολῆς εἰς τὴν Εὐρώπην, ὀλίγον διαφέρουσαν τῆς πολεμικῆς καὶ τὸ κῦμα τρομοκρατίας τοῦ Ἰσλὰμ τὰ τελευταῖα ἔτη. Ἂν καὶ τότε εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς ὅλα ἦσαν ἤρεμα, ὅσον δὲ τὸ Ἰσλαμικὸν Κράτος, εἰσέτι δέν εἶχε γεννηθεῖ.
Τὸ ἐντυπωσιακὸν βιβλίον ὀνομάζετο: «Υἱοὶ καὶ Παγκόσμια κυριαρχία: ὁ ῥόλος τῆς τρομοκρατίας εἰς τὴν ἄνοδον καὶ τὴν πτῶσιν τῶν Ἐθνῶν». Ὁ σὺγχρονος Γερμανὸς φιλόσοφος Peter Sloterdijk ἔγραψεν εἰς τὸν πρόλογόν του: «Παρομοίως μέ τὸ «Κεφάλαιον», πού ἧτο ἡ Βίβλος τοῦ Μαρξισμοῦ, τὸ βιβλίον τοῦ Heinzon ἀποτελεῖ θεμελειῶδες ἔργον τοῦ νέου τομέως, πού δυνάμεθα πλήρως νά ὀνομάσωμεν δημογραφικὴν πραγματοκρατίαν». Συμπεραίνομεν ὅτι ὁ Gunnar Heinzon εἶναι θεμελιωτὴς νέας ἐπιστήμης.
Παρ’ ὅλα αὐτά, τὴν προειδοποίησιν τοῦ καθηγητοῦ-πραγματιστοῦ τότε δέν τὴν ἀκούσαμεν. Τὸ βιβλίον δέν μετεφράσθη εἰς τὴν ἀγγλικὴν καὶ τὴν ῥωσικὴν γλῶσσαν. Ἑξακολουθῶμεν νά μὴν ἀκούγωμεν τὸν Heinzon καὶ σήμερον.
Τὶς προφητεῖες τῆς Κασσάνδρας δέν τὶς ἐκτιμούσαν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Κα-λς εἰσέτι ὅτι δέν τὶς παραδίδουν κατανάλωμα τοῦ πυρός.
900 ἑκατομμύρια Ἀφρικανὼν καὶ Ἀράβων θὰ θάψουν ὁλοκληρωτικς τὴν Εὐρωπὴν εἰς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος.

Οἴδημα νεολαιῶν
Οὕτως, εἴς τί ἔγκειται ἡ οὐσία τοῦ δημογραφικοῦ «Κεφαλαίου» τοῦ δικοῦ μας Μάρξ τῆς νέας χιλιετίας;
Πρὸ 12 ἐτῶν ἤδη, εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰῶνος, ὁ Heinzon προειδοποιοῦσεν: Μία ἐκ τῶν κυριωτέρων ἀπειλῶν διὰ τὴν Δύσιν, ἤδη κατὰ τὸ πρῶτον τέταρτον τοῦ 21ου αἰῶνος εἶναι τὸ ὀνομαζόμενον «Οἴδημα νεολαίας» εἰς τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἀφρικήν, νοτίως τῆς Σαχάρας (ὅταν ἄνω τῶν 20% τοῦ πλη-θυσμοῦ ἀποτελεῖται ἐκ νεολαιῶν τῶν 15 ἕως 24 ἐτῶν). Εἰς ἀντίθεσιν τοῦ «Οἰδήματος τῆς ἱκανῆς πρὸς ἐργασίαν ἡλικίας» εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Λατινικὴν Ἀμερικήν, τοῦ «Γηραλέου οἰδήματος» εἰς τὴν Ἰαπωνίαν καὶ τὴν Εὐρώπην.
Ὅπως βλέπομεν, ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ Ἀραβο-ἀφρικανικόν «οἴδημα» καὶ εἰσέ-βαλεν τοὺς τελευταίους μῆνες εἰς τὴν Εὐρώπην, μὲ ἔναν χείμαρρον μετανα-στῶν. Ὅλοι σήμερον σημειώνουν, μὲ τὴν εὐκαιρίαν, τὸν μεγάλον ἀριθμὸν νεα- ρῶν ἀτόμων μεταξὺ τῶν προσφύγων. Κάτι πού δεν εἶναι ἴδιον διὰ ἄτομα, πού φεύγουν μακρυὰ ἀπὸ τὸν πόλεμον.
Οὕτως, ὁ καθηγητὴς ἀπεδείχθη ὀρθός. Ἀλλά, αὐτὸ εἰσέτι οὐδὲν ἀποκαλὺ-πτει.
Τὸ «οἴδημα νεολαιῶν» θὰ λάβῃ πλήρεις διαστάσεις εἰς τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν τὸ ἔτος 2025, ἔγραφεν εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰῶνος ὁ Heinzon. Ἡ Παγκόσμιος ἀπειλή, τὴν ὁποίαν θὰ δημιουργήσῃ εἰς τὸ διάστημα μερικῶν μελλοντικὼν δεκαετιῶν, δύναται νά μετατρέψῃ τὸν 21ον αἰώναν εἰς περισσότερον αἱματηρόν, ἀπὸ τὸν 20ον . «Ἡ πληθώρα νεαρῶν ἀτόμων, σχεδὸν πάντα, ὁδηγεῖ εἰς αἱματοχυσίαν καὶ τὴν δημιουργίαν εἴτε τὴν ἐρήμωσιν Αὐτο-κρατοριῶν». Ὁ καθηγητής, ἐπιπροσθέτως χρησιμοποιεῖ τὸν ὀρὸν «κακεντρε- χὲς δημογραφικὸν προβάδισμα τῆς νεολαίας».
 Ἡ τάσις βίας αὐξάνεται εἴς τίς κοινωνίες, ὅπου ἡ νεολαία τῶν 15-29 ἐτῶν ἀποτελεῖ ἄνω τοῦ 30% τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ, ἀναφέρει ὁ καθηγητής. Ἐπὶ πλέον εἶναι ἐπουσιώδης ἡ αἰτία, χάριν τῆς ὁποίας λαμβάνει χώραν ἡ βία: θρη-σκεία, ἐθνικισμός, μαρξισμός, φασισμός… Ἡ βασικὴ αἰτία εἶναι ἡ πληθώρα τῆς νεολαίας. Ἀποτελεῖ τὸν ἴδιον λέβηταν, πλήρην πυρίτιδος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀρκεῖ νά πετάξης ἐν πυρεῖον… Τὸ ὁποῖον τακτικῶς πετοῦν.
Σήμερον ὁ πλανήτης μας συνεκρούσθη αἴφνης μέ τὸ κῦμα τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας. Ἀπὸ ποῦ ἐνεφανίσθησαν αὐτοὶ οἱ μαχητικοὶ φανατικοὶ τῆς με-γαλῆς εἰρηνικῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, ἀποροῦν οἱ πολιτικοὶ ἐπιστήμονες καὶ ἡ κοινωνία. Μήπως δεν συναντήθη τὴν περίοδον 1916-1918 εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὁ θρυλικὸς Βρεττανὸς ἀξιωματικὸς Thomas Edward Lawrence, μὲ τὴν προσωνυ-
μίαν Λῶρενς τῆς Ἀραβίας καὶ τὴν περίοδον 1941-43 ὁ χιτλερικὸς Στρατάρχης Rommel, μὲ τὴν προσωνυμίαν «Ἀλεποῦ τῆς ἐρήμου; Σήμερον, τὸ ἴδιον τὸ Ἰσλαμικὸν κράτος προκαλεῖ τὴν Δύσιν. Εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν εἶναι ἡ δημιουργία συνασπισμοῦ δυνάμεων ἐναντίον τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους, ὅπως τοῦ τότε ἀντιχιτλερικοῦ συνασπισμοῦ.
Ἐξ ἅλλου, οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον.
Ὡς προγενέστεροι τῶν σημερινῶν ἰσλαμιστών, ὅπως φαίνεται, ὑπῆρξαν οἱ «Christianists» (Χριστιανιστές), διαβεβαιώνει ὁ Heinzon. Ἀπορρέοντες ἀπὸ τὴν μεγάλην εἰρηνικὴν θρησκείαν τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Πῶς ἠδυνήθησαν οἱ μικρὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν Πορτο-γαλίαν καὶ τὴν Ἰσπανίαν, νά καταλάβουν μεγάλες περιοχὲς τοῦ κόσμου, ἀνα-κοινώνοντάς τες ὡς ἀποικίες των, διερωτάται ὁ καθηγητής. Ὑπάρχει μία λαν-θασμένη ἄποψις, ὡσὰν αὐτὸ συνέβη λόγῳ τοῦ τότε ὑπερπληθυσμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην. Εἰς τὴν πραγματικότηταν ὑπερεπληθυσμὸς δέν ὑπῆρχεν! Τὸ 1350 εἰς τὴν Ἰσπανίαν κατοικοῦσαν 9 ἑκατομμύρια ἄτομα. Τὸ 1493, ὅταν ἄρχισαν οἱ μεγάλες ἀποικιακὲς κατακτήσεις, μόνον 6 ἑκατομμύρια. Ὀλιγοτεροι κατὰ τὸ ἓν τρίτον!
Ὠστόσον, ἐκείνην τὴν περίοδον εἰς τίς ἰσπανικὲς οἰκογένειες αἴφνης ηὐξὴ-
θη ὁ συντελεστὴς γεννήσεων: ἐκ 2-3 τέκνων εἰς 6-7. Ἡ λύσις ἀπεδείχθη εὔκο-λος. Τὸ 1484 ὁ Πάπας ἀνεκοίνωσεν ἰδιαιτέραν ἐντολήν, ὅτι ὁ τεχνιτὸς περιορι-σμὸς γεννήσεων θὰ τιμωρῆται διά θανάτου. Εἰς τὴν πυρὰν ἐρρίπτοντο κάθε εἴδους γητεῦτρες καὶ μάγισσες. Τὶς σημερινὲς μαῖες, αἱ ὁποῖαι ἐγνώριζαν μεθὸ-δους ἀντισυλλήψεως καὶ ἠδύναντο νά σταματήσουν τὴν ἐγκυμοσύνην.
Ἡ ἐντολὴ ἧτο καταναγκαστική. Πράγματι, ὁ «μαῦρος θάνατος», ἡ πανώ-λη θέρισεν τὴν περίοδον τοῦ 14-15 αἰῶνος τὸ ἓν τρίτον τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης.
Λόγῳ τῶν ἐκτάκτων μέτρων τοῦ Πάπα ἡ μέση ἡλικία, πού τὸ 1350 ἀποτελοῦσεν τὰ 28-30 ἔτη, ἐμειώθη εἰς τὰ 15 ἔτη τὸ 1493. Εἰς τίς οἰκογένειες ὑπήρχαν ὑπήρχαν παρὰ πολλὰ ἄρενα τέκνα, τὰ ὁποῖα δέν γνώριζαν ποῦ νά ἀναλώσουν τίς δυνάμεις τους. Ἐνεφανίσθη οἴδημα νεολαιῶν, πού ἀπειλοῦσεν μέ ἔκρηξιν.
Πρὸ 12 ἐτῶν, εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ αἰῶνος, ὁ Heinzon προειδοποιοῦσεν: μία ἐκ τῶν κυριοτέρων ἀπειλῶν διὰ τὴν Δύσιν ἤδη κατὰ τὸ πρῶτον τέταρτον τοῦ 21ου αἰῶνος εἶναι τὸ ὀνομαζόμενον «οἴδημα νεολαίας» εἰς τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ τὴν Ἀφρικήν, νοτίως τῆς Σαχάρας.

Οἱ υἱοὶ ξεκινοῦν διὰ μάχην
Αὐτὴν τὴν ἑτοίμην να ἐκραγὴ μᾶζαν μέ ἐπιδεξιότηταν τὴν ἀπεμάκρυναν ἀπό τίς εὐρωπαϊκὲς ἀκτές. Εἰς τὴν κατάκτησιν ξένων ἀποικιῶν πρὸς δόξαν τοῦ Χριστοῦ, τῶν Παπών, τῆς Ἰσπανίας καὶ τῆς Πορτογαλίας. Τὸ 95% τῶν κατὰ-κτητῶν-κογκισταδόρων ἦσαν πολὺ νέοι. Εἰς τὴν Ἰσπανίαν, εἰσέτι τοὺς ὄνομα-ζαν «sekundones», ἤτοι δευτέρους υἱούς! Αὐτοὶ καὶ ἐξολόθρευσαν εἰς τὴν Νότιον Ἀμερικὴν τὴν Μεγάλην Αὐτοκρατορίαν τῶν Ἴνκας, ἄλλους αὐτόχθονες λαούς. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι μία ἀπό τις κυριότερες Ἐντολὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ ἧτο «Οὐ φονεύσεις», οἱ νεαροὶ κογκισταδόροι δεν θεωροῦσαν ἁμαρτίαν τὴν ἐξολόθρευσιν, τὴν καταπίεσιν τῶν ἡττημένων λαῶν. Διότι οἱ θρησκευτικοὶ παράγοντες ἐμφυσούσαν εἰς τοὺς ἐφήβους ὅ,τι δέν ἦσαν φονεῖς, ἀλλὰ ἀγωνιστὲς τοῦ δικαίου καὶ ἦσαν ὑποχρεωμένοι νά ἐξοντώνουν τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ἁμαρτωλούς, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καί μέ τὴν ἔγκρισιν τῶν Ἀρχῶν.
Τὸ παράδειγμα τῶν Πορτογάλων καὶ Ἰσπανῶν, ἀκολουθῆσαν ἀργότερον ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Ὀλλανδία, δημιουργώντας τίς ἀποικίες τους εἰς τὴν Νότιον καὶ Βόρειον Ἀμερικήν, τὴν Ἰνδίαν, τὴν Ἀφρικήν, διὰ σπάθης καὶ Σταυροῦ σκλα-βώνοντας τοὺς αὐτόχθονες εἰδωλολάτρες. Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ, κατά τίς πολυάρι-θμες Σταυροφορίες, ὀργανωμένες ἀπὸ τοὺς Πάπες τῆς Ῥώμης, κατὰ τῶν μου-σουλμάνων, ἐπίσης ἐλάμβαναν μέρος πολλοὶ νεολαίοι. Εἰς τὴν ἱστορίαν ἔμειναν γνωστὲς τόσον οἱ παιδικὲς Σταυροφορίες, ὅσον καὶ οἱ «Σταυροφορίες ποιμένων».
Αὐτοὺς τοὺς κατακτητὲς-κογκισταδόρους, ἀποικιοκράτες ὁ Heinzon τοὺς ὀνόμασεν Χριστιανιστάς. Ἡ νεολαία μέ ἐτοιμότηταν ἀποδέχεται τὴν ἰδεολο-γίαν, πού συγχωρεῖ καὶ τοὺς ἀπαλλάσσει ἀπὸ κάθε εὐθύνην: «Ἐξ αὐτῶν τῶν ἱερῶν βιβλίων, ἔστω καὶ ἂν πρόκειται διὰ τὸ Κοράνιον, τὴν Βίβλον, τὸ «Mein Kampf», τὸ «Κομμουνιστικὸν μανιφέστον» κλπ, λαμβάνεται ὅ,τι δικαιολογεῖ τὸν σκοπόν σου. Ἐσεῖς γνωρίζεται ὅτι θὰ μεταχειρίζεσθε βίαν, ἀλλὰ θέλετε ἐπὶ πλέον νά μὴν σᾶς παιδεύει ἡ συνείδησις σας. Ἐσεῖς σκοτώνεται χάριν τῶν ἰδεῶν σας, διότι εἶστε εὐλαβής. Ἀλλά, ὅταν ἡ νεολαία παύει νά ἔχῃ τὴν δημο- γραφικὴν ὑπεροχήν, τότε τὸ ἐνδιαφέρον πρὸς αὐτὰ τὰ βιβλία, τὰ ἐκδιδόμενα εἰς ἑκατομμύρια ἀντίτυπα, χάνεται ἐντελῶς: ὅλοι ἥδη γνωρίζουν, πώς ἐκτὸς ἰδεολογικῶν ἀπορριμάτων, οὐδὲν ὑπάρχει εἰς αὐτά».

Καὶ ὁ Λένιν τόσον νέος
Ἔχει ἐνδιαφέρον νά ῥίψωμεν ἔνα βλέμμα ὑπὸ τὴν ἄποψιν τῆς ἐπιστήμης τοῦ Heinzon εἰς τὴν πρόσφατον ἱστορίαν τῆς πατρίδος μας. Τὴν Αὐτοκρατορίαν τῆς Ῥωσίας τὸ 1917 τὴν κατέστρεψαν οἱ μπολσεβίκοι-μαρξιστές. Μετὰξῦ τῶν πρώτων μαρξιστὼν μας, ἔστω καὶ συγκεχυμένων, ἧτο ὁ υἱὸς τοῦ ἐγκὺ-ῥοῦ κρατικοὺ Συμβούλου, φοιτητὴς τοῦ Προτύπου Πανεπιστημίου τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως, ὁ Ἀλεξάντρ Οὐλιάνωφ.[1] Μαζί με τὸν φοιτητὴν Σέβιρεφ, υἱὸν πλουσίου ἐμπόρου, δημιούργησεν τὴν «Τρομοκρατικὴν ὁμάδαν» τοῦ Κόμματος «Λαϊκὴ βούλησις». Ὁ Οὐλιάνωφ ἐπώλησεν τὸ χρυσὸν μετάλλιον τοῦ Γυμνασίου του. Μὲ αὐτὰ τὰ χρήματα οἱ τρομοκράτες ἀγοράσαν ἐκρηκτικὴν ὕλην, διὰ νά σκοτώσουν τὸν Αὐτοκράτοραν Ἀλεξάντρ Γ΄. Χάριν τῶν ἱερῶν ἀρχῶν τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἰσότητος, τῆς ἀδελφοσύνης, ἐννοεῖται. Ἡ συνωμοσία ἀπεκαλύφθη καὶ τοὺς πέντε τρομοκράτες-ἐπαναστάτες τοὺς κρεμάσαν.
Ὁ πρεσβύτερος τῶν ἐκτελεσθέντων ἧτο ἡλικίας μόλις 26 ἐτῶν, ὁ Ἀλεξάντρ ἧτο 21 ἐτῶν καὶ ὁ Σέβιρεφ 23 ἐτῶν.
Ὁ μικρότερος ἀδελφὸς τοῦ Ἀλεξάντρ, ὁ Βλαντίμηρ (μελλοντικὸς ἡγέτης τοῦ Παγκοσμίου προλεταριάτου Λένιν) ἐμυήθη εἰς τίς ἐπαναστατικὲς ὑποθὲσεις ἀπὸ 17 ἐτῶν. Ὅπως καὶ ὁ υἱὸς πλουσίων γαιοκτημόνων, ὁ Τρότσκυϊ / Τρότσκι (πραγματικὸν ὄνομα Μπρονστέιν), μελλοντικὸς ἰδεολόγος τοῦ ὀνομασθέντος ἐκ τοῦ ὀνόματός του κλάδου τοῦ Παγκοσμίου μαρξισμοῦ. Ὁ Στάλιν ἧτο 16 ἐτῶν. Εἰς τὴν πλειοψηφίαν τοὺς οἱ σοβιετικοὶ ἠγέτες ἠσπάσθησαν τὸν μαρξισμὸν εἰς ἐφηβικὴν ἡλικίαν. Τότε εἰς τὴν Ῥωσίαν ὑπῆρξεν δημογραφικὴ ἄνοδος. Ἄναλαμβάνοντας τὴν ἐξουσίαν, αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι ἀγωνιστὲς διὰ τὴν λαϊκὴν εὐτυχίαν ἀμέσως ὀργάνωσαν εἰς τὴν Ῥωσίαν τὴν μαζικὴν Ἐρυθρὰν Τρομοκρατίαν.

 Ἤρχισαν τὴν αἱματοχυσίαν!
Ὁ Πρῶτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ἡ ἐπανάστασις, ὁ Ἐμφύλιος πόλεμος, ἡ Ἐρυθρὰ Τρομοκρατία, ἡ κολεκτιβοποίησις, τὸ Γκουλὰγκ καὶ ὁ Πατριωτικὸς πὸλεμος (Β΄Παγκόσμιος) ἐσωρίασαν δεκάδες καὶ δεκάδες ἑκατομμυρίων συμπα-τριωτῶν μας. Ἡ γεννητικότης σημείωσεν πτῶσιν… Εἰς τὰ τέλη τοῦ 20ου αἰῶνος διελύθη ἡ ΕΣΣΔ, προπύργιον τοῦ μαρξισμοῦ-λενινισμοῦ, ἑξαρθρώθη ὁ συνασπισμὸς τῶν σοσιαλιστικῶν κρατῶν. Οἱ ἰδέες τοῦ μαρξισμοὺ εἶχε δωθεῖ διαταγὴ νά ζήσουν ἐπὶ μακρόν. Ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τῶν Μαρξ, Ἔγκελς, Λὲνιν καὶ Στάλιν μετετράπησαν εἰς ἄχρηστον χάρτον.
Ἐνωρίτερον ἤδη συνετρίβη ἡ πλέον τερατόμορφος ἰδεολογία τοῦ 20ου αἰῶνος – ὁ ναζισμός[2] ὁ ὁποῖος ἐφήρμωσε τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τοὺς θαλάμους ἀερίων καὶ τὴν ἐξόντωσιν τῶν «ἀτελῶν λαῶν». Τὸ βιβλίον τοῦ Χίτλερ «Mein Kampf» ἀπηγορεύθη. Καὶ ἐδῶ εἶστε τώρα! Ὡς διάβολος ἐκ τοῦ πλυντηρίου, πρὸ τοῦ καθησυχασμένου, μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ τείχους τοῦ Βερολίνου κόσμου, ξεπηδὰ ὁ ἰσλαμισμός. Νέοι τρομοκράτες, εἰς τὴν πλειοψηφίαν τους νεαροί, ἔφηβοι… Αὐτοὶ διαπράττουν τὸ μαῦρον ἔργον τους, πάλιν χάριν «ἱερᾶς ὑποθέσεως». Αὐτὴν τὴν φορὰν – ἱερὸν πόλεμόν με τοὺς «ἀπίστους». Πῶς εἶναι δυνατὸν να συμβῂ παρόμοιον εἰς τὸν πολιτισμένον ἀνθρωπιστικὸν καὶ δημοκρατικὸν 21ον αἰώναν μέ τὸν ΟΗΕ, τὶς ἄλλες Διεθνεὶς ἐλεγχομένας ὀργανώσεις, ὑπὸ τὴν αἰγίδαν τῆς Μεγάλης εἰρηνικῆς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ, πού ἐγεννήθη ἤδη τὸν 7ον αἰώναν;
 Ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλή. Τὴν ἔδωσεν ὁ ἴδιος ὁ καθηγητὴς Heinzon εἰσέτι πρὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰσλαμικοὺ κράτους.
 Εἰς διάστημα μόνο πέντε γενεῶν (1900 – 2000) ὁ πληθυσμὸς τοῦ μου-σουλμανικοῦ κόσμου ηὐξήθη ἀπὸ 150 εἰς 1.200 ἑκατομμύρια ἄτομα, δηλαδή, κατὰ 800%! Ἐπὶ τόπου μία δημογραφικὴ ἔκρηξις τοῦ 20ου αἰῶνος μέ γιγαντιαίαν ὑπεροχὴν τῆς νεολαίας. Οἱ νεαροὶ μουσουλμάνοι καὶ ἐπενόησαν τὸν ἰσλαμισμόν, θεωρεῖ ὁ Heinzon.

Κατατεμάχισαν παιδάκια εἰς τὴν Κίναν, πολλοὺς εἰς κεφτεδάκια
Ἐπὶ τῇ εὐκαρία, ὁ πληθυσμὸς τῆς Κίνας ηὐξήθη τὸν 20ον αἰώναν συνολικῶς κατὰ 300%: ἀπὸ 400 ἑκατομμύρια εἰς 1.200 ἑκατομμύρια ἄτομα (μικρὸν λὰθος: ἐὰν κατὰ 3 φορές, τότε κατὰ 200%). Εἰς τὴν Ἰνδίαν, κατὰ 400%: ἀπὸ 250 ἐκατομμύρια εἰς 1000 ἐκατομμύρια.
 Καὶ ὅμως, ἤδη προσφάτως φόβιζαν μετὰ ζήλου τὸν κόσμον λόγῳ τοῦ κιτρίνου κινεζικοῦ κινδύνου. Παραβλέποντας τὸν μουσουλμανικὸν κίνδυνον.
 Εἶναι περίεργον ὅτι ὁ σύντροφος Μάο τὴν περίοδον τῆς «πολιτιστικῆς ἐπαναστάσεως» 1966-76 ἐνίσχυε τὴν προσωπικὴν του ἐξουσίαν, ἐξοντῶνο-ντας τοὺς πολιτικοὺς του ἀντιπάλους διὰ χειρῶν ἑκατομμυρίων χουνβεϊμπὶν (μαθητῶν σχολείων καὶ φοιτητῶν) καθὼς ἐπίσης τῶν τσιαοφὰν (νεαρῶν ἐργατῶν). Αὐτὲς οἱ νεαρὲς συμμορίες τίς βάπτισαν ὡς «οὐρανίους μαχητὲς τῆς ἐπαναστάσεως», δίδοντάς τους λευκὲς κάρτες διὰ τὴν ἀποκάλυψιν «δαιμόνων καὶ τεράτων» τῆς ἀστικῆς τάξεως, τοῦ ἀναθεωρητισμοῦ, μέχρι φυσικῆς ἐξο- ντώσεώς των. Ἡ Βίβλος δι’ αὐτοὺς ἦσαν τὰ ἀποφθέγματα τοῦ συντρόφου Μάο. Κατὰ τὴν πορείαν τῆς πολιτιστικῆς ἐπαναστάσεως ἐξοντώθηκαν ἑκατομμύρια Κινέζοι. Ὅπως τραγουδοῦσεν ὁ βάρδος τῆς Ῥωσίας Βυσότσκυΐ με τὸ τραγούδι του διὰ τοὺς χουνβεϊμπίν: «Κατατεμάχισαν αὐτὰ τὰ παιδάκια, παρὰ πολλοὺς εἰς κεφτεδάκια».
Κατόπιν, καταπίεσαν τοὺς ἰδίους τοὺς χουνβεϊμπίν. Τὸ 1979, μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ἡγέτου Μάο, οἱ κινεζικὲς ἀρχὲς γενικῶς ἐπέβαλαν τὴν πολιτικὴν περιορισμοῦ τῆς γεννητικότητος: «Μία οἰκογένεια – ἓν τέκνον».
Εἴς τίς μουσουλμανικὲς χῶρες οὐδεὶς περιορίζει τὴν γεννετικότηταν. Καί, ἰδοὺ τὸ ἀποτέλεσμα…
Εἰς τὴν διαρκειαν συνολικῶς πέντε γενεῶν (1900-2000) ὁ πληθυσμὸς εἰς τὸν μουσουλμανικὸν κόσμον ηὐξήθη ἀπὸ 150 εἰς 1.200 ἑκατομμύρια ἄτομα, δηλαδή, κατὰ 800%.

Τέμενος ἡ Παναγία τῶν Παρισίων
Τὶ συμβαίνει εἰς τὴν Εὐρώπην; Συμφώνως μέ τὸν ἐπιστημονικὸν προσδιο-ρισμὸν τοῦ Heinzon, πρόκειται διὰ ζώνην «γηραλέου οἰδήματος». Ὁ Χριστιανισμὸς ἀπὸ ἔτος εἰς ἔτος ὑποχωρεῖ. Καὶ ὁμοιάζει, εἰς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος θὰ πραγματοποιηθὴ ἡ φαντασία τῆς Γιελένα Τσουντίνοβα: «Τέμενος ἡ Παναγία τῶν Παρισίων», ποὺ ἐγράφη τὸ ἔτος 2005.
Ἀργότερον ἀκολούθησεν τὸ ἐπιστημονικὸν βιβλίον, μεγάλης κυκλοφορίας, τοῦ Heinzon.
Τὰ γεγονότα τοῦ βιβλίου λαμβάνουν χώραν τὸ ἔτος 2048. Ἡ Εὐρώπη μετεβλήθη εἰς Εὐράμπιαν. Ἐγκαθίστανται οἱ νόμοι τῆς Σαρίας καὶ τὸ σεληνιακὸν ἡμερολόγιον. Τὴν θέσιν τοῦ παπικοῦ Βατικανοῦ καταλαμβάνει σκουπιδότοπος καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων ἀντικαθίσταται ἀπὸ τὸ Τέμενος τοῦ Ἀλ-Φρανκόνι.
  Heinzon θεωρεῖ ἐπίσης ὅτι οἱ προοπτικὲς τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου εἶναι θλι-βερές. Εἰς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος ἡ Εὐρώπη θά σκεπασθῆ ἀπὸ τὸ κῦμα τῶν προ-σφύγων ἐξ Ἀνατολῶν. Ἀλλὰ ὁ καθηγητὴς χρησιμοποιεῖ ξηροὺς ἀριθμούς.
Τὸ ἔτος 2012 εἰς τὴν Γερμανίαν ἐγκαταστάθησαν 1,1 ἑκατομμύρια ἄτομα.
Τὸ 2013 – 1,2 ἑκατομμύρια ἄτομα. Ἐγκατέλειψαν τὴν χώραν ἐντὸς 2 ἐτῶν 1,5 ἑκατομμύριο ἄτομα. Εἰς τὴν Γερμανίαν σήμερον κατοικοῦν 82 ἑκατομμύρια. Ἐὰν προεκτείνωμεν αὐτές τίς ἀναλογίες εἰς ὁλόκληρον τὴν Εὐρώπην μέ συνο-λικὸν πληθυσμὸν 507 ἑκατομμύρια ἄτομα, τότε εἰς τὴν Εὐρώπην θεωρητικῶς
δύνανται νά μετοικίσουν 250 ἑκατομμύρια οἰκονομικῶν μεταναστῶν. Ἀκριβῶς
τόσους θὰ «ὑπομείνῃ» ὁ Παλαιὸς Κόσμος εἰς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος.
Ἀλλά, κρίνοντας ἀπό τίς ἐρωτήσεις τοῦ Ἰνστιτούτου Gallup, εἰσέτι 950 ἑκατομμύρια ἄτομα ἐξ Ἀφρικῆς καὶ τὰ Ἀραβικὰ κράτη θὰ θελήσουν νά ἐγκα-τασταθοῦν εἰς τὴν Εὐρώπην. Τετράκις περισσότερα! Τοιοῦτον ὄγκον δέν δὺ-ναται νά τὸν ἀντέξη. Ἐξ ἅλλου ποῖος ἐρωτᾷ τὴν γριούλαν Εὐρώπη; Εἰς τά μέσα τοῦ αἰῶνος ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς θὰ αὐξηθῇ εἰς διπλοῦν: ἀπὸ τά σημερινά 1,2 δισεκατομμύρια ἄτομα εἰς τὰ 2,4 δισεκατομμύρια. Ἤδη τὸ ἔτος 2040, σμφώνως μέ τὰ προγνωστικὰ τῶν δημογραφῶν, τὸ ἥμισυ τοῦ πληθυ-σμοῦ τῆς Γῆς, ἡλικίας ὡς 25 ἐτῶν θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἀφρικανούς. Εἰς τὴν πατρίδαν των δέν διαφαίνεται νά ὑπάρξῃ καλὴ ζωή. Φαντάζεσθε, τὶ κῦμα θὰ ξεχυθῇ, ὡς χείμαρρος, εἰς τὴν πλουσίαν τροφίμων σήμερον Εὐρώπην διὰ μίαν καλλιτέραν ζωὴν καὶ ἐπιδόματα ἐκ τῆς Μαύρης Ἠπείρου καὶ τὴν Ἐγγὺς Ἀνα-τολήν; Ὁ Παλαιὸς Κόσμος ἄνευ ἐνὸς πυροβολισμοῦ θὰ παραδωθὴ εἰς αὐτὴν τὴν γιγαντιαίαν στρατιάν, ὑπὸ τὴν σημαίαν τοῦ Προφήτου.
 Ὡς ἀπόδειξιν τῆς ἀναπότρεπτης συνθηκολογήσεως ὁ Heinzon χρησιμο-ποιεῖ τὸν ὀρὸν «δημογραφικὴ ὤθησις». Αὐτὴ ἡ ὤθησις προελαύνει, ὅταν καθεὶς ἐκ τῶν ἀνδρῶν ἡλικίας 40-44 ἐτῶν εἰς τὴν χώραν ὑστερεῖ εἰς ἀναλογίαν μέ 80 ἄρενες ἡλικίας ἀπὸ 0 ὡς 4 ἐτῶν. Εἰς τὴν Γερμανίαν αὐτὴ ἡ ἀναλογία ἰσούται μέ 100/50 καὶ εἰς τὸν τομέαν τῆς Γάζης, ὅπου κατοικοῦν Παλαιστίνιοι (Ἄραβες) ἡ ἀναλογία ἰσούται έμε 100/464! Εἰς τὸ Ἀφγανιστὰν εἶναι 100 ἄνδρες 403 ἄρενες, εἰς τὸ Ἰρὰκ - 100/351, εἰς τὸ Σομαλὶ – 100/364…
Τοιουτοτρόπως ἡ Γερμανία, κατὰ τὴν γνώμην τοῦ καθηγητοῦ, δέν εἶναι ἱκανὴ νά ἀντισταθῇ εἰς τὸ «προβάδισμα τῆς νεολαίας» ἐκ τῶν μουσουλμανι-κῶν χωρῶν. Καὶ ὅμως, αὐτὴ ἡ χώρα εἶναι ἡ ἀτμάμαξα τῆς Εὐρωπαϊκὴς Ἐνώ-σεως. Τὶ δυνάμεθα να εἴπωμεν διὰ τὰ ἄλλα μέλῃ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως!
Ὁ Heinzon παραθέτει καὶ ἄλλες ἀποδείξεις τῆς ἐπερχομένης συνθηκολογὴ-σεως τῆς Εὐρώπης με τοὺς μουσουλμάνους. Σήμερον εἰς 100 γηραιὰ ἄτομα (55-59 ἐτῶν) εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ τὴν Αὐστρίαν ἀναλογοὺν 70-80 ἔφηβοι-εἰρηνιστές. Εἰς τὸ ἐγγύτατον μέλλον εἰς ἕκαστον ἑκατοντάδαν βετεράνων- γηγενῶν θὰ ἀναλογοὺν ἤδη 300-700 ἑξαγριωμένων Ἀφρικανὼν ἄνευ μορφῶ-σεως, προοπτικῆς καὶ εὐκρινῶν σκοπῶν τῆς ζωῆς.
Εἰς τὸ μυθιστόρημα τῆς Γιελένα Τσουντίνοβα λειτουργεῖ ἑστία ἀντιστά-σεως. Οἱ «Χριστιανοὶ ἀντάρτες», πού τοὺς ὁδηγεῖ ἡ Ῥωσὶς Σοφία Σεβασμίου- Γκρίνμπεργκ.
Ὁ Heinzon εἶναι ἀπαισιόδοξος: «Καί τι θὰ ἀπομείνῃ, διὰ να ἀγωνισθῶμεν; Ὅλη ἡ νεολαία, ὡς τότε, θὰ φύγῃ».
Ποῦ; Εἰς τίς ἀπρόσιτες διὰ τοὺς Ἀραβο-ἀφρικανοὺς μετανάστες ἀγγλο-σαξωνικὲς χῶρες – φρούρια: τὴν Αὐστραλίαν, τὸν Καναδάν, τὴν Νέαν Ζηλαν-δίαν. Καὶ αὐτὴ ἡ διαδικασία ἤδη πέρασε, γράφει ὁ Heinzon. Οἱ Γερμανοί, οἱ Ὀλλανδοί, οἱ Γάλλοι ἐγκαταλείπουν τίς χῶρες των, ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε. Μόνον εἰς τὴν Γερμανίαν κατ’ ἔτος ἀναχωροῦν 150000 ἄτομα, μάλιστα, εἰς τήν πλειοψηφία των εἰς ἀγγλο-σαξωνικὲς χῶρες. Κατ’ ἔτος ὁ Καναδάς, ἡ Αὐστρα-λία καὶ ἡ Νέα Ζηλανδία μέ ἐτοιμότηταν δέχονται 1,5 ἑκατομμύριον μορφω-μένων μετοίκων καὶ πράττουν ὅτι εἶναι δυνατὸν διὰ νά διευκολύνουν τὴν εἴσοδον εἰς τίς χῶρες των.
Φεύγουν, ὡς συνήθως, οἱ πλέον ταλαντοῦχοι, ὑψηλῆς ἐπαγγελματικότη-τος εἰδικοί.
Ἐὰν ξεχωρίσωμεν 100 20-ετεὶς Γάλλους καὶ Γερμανούς, οἱ 70 ἐξ αὐτῶν θὰ πρέπῃ νά συντηροῦν 30 μετανάστες, συνηλίκους των, καθὼς ἐπίσης τοὺς ἀπογόνους των. Διὰ πολλοὺς ἐξ αὐτῶν εἶναι ἁπλῶς ἀπαράδεκτον, ἰδιαιτέρως εἰς τὴν Γαλλίαν, τὴν Γερμανίαν καὶ τὴν Ὀλλανδίαν. Ἀκριβῶς δι’ αὐτὸ καὶ φεύ-γουν».
Φεύγουν, ἐνῶ εἰς τὴν ἰδίαν τὴν Γερμανίαν δύο ἑκατομμύρια προσιτῶν θέσεων παραμένουν κενές. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν εἰς τὰ προγράμματα κοινωνικῶν ἐπιδομάτων εἶναι ἐγγεγραμμένοι 6 ἑκατομμύρια παρασιτικοὶ συντηρούμενοι. Ἐκεῖ, τὸ 35% τῶν νεογεννήτων δέν εἶναι Γερμανοὶ καὶ τὸ 90% τῶν βαρέων ἐγκλημάτων πραγματοποιούνται ἀπὸ μὴ Γερμανούς. Εἰς τὴν Γαλλίαν εἰς κάθε γυναίκαν ἀναλογοὺν δύο τέκνα, ὠστόσον ἐκ τῶν πέντε νεογεννήτων, δύο βρέφη γεννῶνται ἐκ γυναικῶν Ἀραβικῆς εἴτε Ἀφρικανίκης ἐθνικότητος.
Εἰς τὴν Εὐρώπην τὰ πάντα ἀκολουθοῦν ἐσφαλμένην ὁδόν, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1980, συμφώνως μέ τὴν ἄποψιν τοῦ Heinzon. Τὴν πε-ρίοδον 1990 – 2002 εἰς τὴν Γερμανίαν εἰσήλθαν 13 ἑκατομμύρια μετανάστες, εἰς τὴν πλειοψηφίαν των ἀνειδίκευτοι ἐργάτες. Τὸ ἴδιον συνέβη καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν.
Κατὰ τὴν ἄποψιν τοῦ καθηγητοῦ, διὰ νά σταματήση ὁ ἀκάθεκτος χεί-μαρρος τῶν προσφύγων, πρέπει ἐπειγόντως να ἀπαλλαγῇ ὁ κρατικὸς προϋπο-λογισμὸς ἀπὸ τὸ βαρὺ φορτίον τῆς εὐημερίας ἀπάντων τῶν μεταναστῶν, λόγῳ ἐπιδομάτων. «Πρέπει νά ψηφισθῇ νόμος, συμφώνως με τὸν ὁποῖον τέκνα, γεννηθέντα μετὰ τὴν συμφωνηθεῖσαν ἡμερομηνίαν, δέν πρέπει νά συντηροῦνται ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς γονεῖς των. Αὐτὸ σημαίνει ἐπανάστασις. Ἀλλὰ μία τοιαύτη ἐπαναστατικὴ ὁδὸς εἰς τὴν Εὐρώπην, οὔτε συζητείται».
Δι’ αὐτὸ καὶ πλανᾶται σήμερον ὑπεράνω τῆς Εὐρώπης ἡ ὀπτασία περί με-τατροπῆς τῆς Παναγίας τῶν Παρισίων εἰς Τέμενος, ἐνῶ αὐξάνεται ὁ ἀριθμός τῶν μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἀφρικὴν καὶ τὴν Ἐγγὺς Ἀνατολήν. Εἰς τὰ μέσα τοῦ αἰῶνος αὐτοὶ θὰ μετατρέψουν τὴν φαντασίαν περὶ Τεμεένους εἰς πραγματικότηταν.

Μετάφρασις: Κ. Μαυρόπουλου.
Νέα Σμύρνη, 25 Αὐγούστου 2017.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

[1] Κατὰ μίαν ἐκδοχήν, ἡ μήτηρ τοῦ Ἀλεξάντρ, Μαρία Ἀλεξάντροβνα Μπλανκ, ὑπῆρξεν Αὐλικὴ Δεσποινὶς εἰς τὴν Αὐλὴν τοῦ Τσάρου, ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος Γ΄ἧτο εἰσέτι Διάδοχος τοῦ Θρόνου. Ἀπὸ ἐρωτικὴν συνεύρεσίν της μέ τὸν τότε Διάδοχον, ἐγεννήθη υἱός, τὸν ὁποῖον ἐβάπτισαν Ἀλέξανδρον. Ὅταν ὅμως, ἡ Μαρία Ἀλεξάντροβνα Μπλανκ, ἀπὸ ἐρωτικὴν συνεύρεσιν μέ ἀξιω-ματικὸν τῆς φρουρᾶς, ἐγέννησεν κόρην, πρὸς ἀποφυγὴν σκανδάλου, ἀπετάθησαν εἰς τὸν Ἰλιὰ Νικαλάγιεβιτς Οὐλιάνωφ, κατὰ μίαν ἐκδοχὴν γνωστὸν ὁμοφιλόφυλον, τοῦ ἀπένημαν τὸν κλη-ρονομικὸν τίτλον Εὐγενείας, τοῦ ἔδωσαν χρήματα καὶ οὕτως ἀπεκλήθη πατὴρ ὅλων τῶν τέκνων τῆς Μαρία Ἀλεξάντροβνα Μπλανκ, ὅπως καὶ ὅλων τῶν ἄλλων τέκνων της, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἧτο καὶ ὁ Λένιν, ἐνῶ ὅλα ἦσαν ἀγνώστου πατρός. Κατὰ μίαν ἐκδοχήν, φυσικὸς πατὴρ τοῦ Λένιν ὑπῆρξεν ὁ Ἴτσκο Σρούλοβιτς Γκόλντμαν καὶ ὑπῆρξεν δίδυμος ἀδελφὸς του ὁ Σερ-γκέϊ. Κατὰ ἄλλην ἐκδοχὴν ὁ Ἀλεξάντρ δεν ἐκτελέσθη, ἀλλὰ ἀπέθανεν εἰς ψυχιατρίον. (Σ.τ.Μ.). 

[2] Μέγα λάθος τοῦ συγγραφέως. Τὸ πλέον τερατῶδες καθεστὼς ἧτο τὸ καθεστὼς τῶν μπολσεβίκων, πού ἐκτὸς τῶν ἄλλων δημιούργησεν τὸ Ἀρχιπέλαγος Γκουλάγκ, 15 ἔτη νωρίτερον τοῦ πρώτου στρατοπέδου συγκεντρώσεως τῶν ναζί! (Σ.τ.Μ.).
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ