ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ… της «δήθεν» Μεγάλης Οκτωβριανής Επαναστάσεως του 1917

ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ…
της «δήθεν» Μεγάλης
Οκτωβριανής Επαναστάσεως
του 1917

Του Κώστα Μαυρόπουλου, δημοσιογράφου-συγγραφέως


100ὴ ἐπέτειος τῆς «δῆθεν» Μεγάλης Ὀκτωβριανὴς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1917 εἰς τὴν Ῥωσίαν ἐορτάσθη ἀπὸ τὸ Κόμμα τοῦ Γκεννάντυϊ Ἀντρέγιεβιτς Ζιουγκάνωφ καὶ ἐλαχίστων πλέον ὀπαδῶν του, καθὼς ἐπίσης ἀπὸ τὸ ΚΚΕ…
Τὶ ἑόρτασαν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι;
Τὴν ἐγκαθίδρυσιν ἑνὸς «Ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος», μιᾶς στεγνῆς, «δῆθεν, Δικτατορίας τοῦ Προλεταριάτου», ἀπὸ δύο, βασικώς, ψυχολογικὼς παθογενὴ ἄτομα: τὸν Λένιν καὶ τὸν Στάλιν!
Σημειωτέον, πὼς ὁ ἰδρυτὴς τοῦ Κομμουνισμοῦ, Καρλ Μαρξ, ὀνόμαζε τὸ Προλεταριάτον καί τίς συνήθειές του: Ὑποπρολεταριάτον!
Ἂς ἔλθωμεν, κατὰ πρῶτον λόγον, εἰς τὸν Λένιν.Ἕνα μυστήριον, ποὺ δεν γνωρίζω διατὶ μέχρι σήμερον, κρύπτεται πίσω ἀπὸ τὴν καταγωγὴν τοῦ!
Ὅταν εὐρισκόμουν ἐπὶ δεκαπενταετίαν εἰς τὴν ΕΣΣΔ – Αὔγουστος 1961 ὡς Αὔγουστον 1976 – ἓνα θέμα ἧτο συζητήσιμον μέ λογικὴν ἀπορίαν: «Πῶς ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξάντρ Οὐλιάνωφ, ἐνῶ εἶχεν λάβει ἐνεργὸν μέρος εἰς τὴν δολοφονίαν τοῦ τότε Τσάρου Ἀλεξάντρ Γ΄, εἶχε γίνει δεκτὴ κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἀφίξεώς της εἰς τὴν Ἁγίαν Πετρούπολιν, ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Τσάρον;».
Ἀργότερον, μετὰ τὸν ἐπαναπατρισμόν μου, λόγῳ ἐπισταμένων ἐρευνῶν, ἀνεκάλυψα πώς, κατὰ μίαν ἐκδοχὴν, ἡ μητέρα τοῦ Ἀλεξάντρ Οὐλιάνωφ ὑπὴρξεν Froulaine εἰς τὴν Αὐλὴν τοῦ Τσάρου Ἀλεξάντρ Β΄, ὅταν ὁ μετέπειτα Τσὰρος Ἀλεξάντρ Γ΄ἧτο Διάδοχος καὶ ἀπὸ αὐτὸν ἐγέννησεν υἱόν, ὁ ὁποῖος ονομάσθη Ἀλεξάντρ, λόγῳ πατρός! Ὅταν ὅμως, ἐγέννησεν κόρην, ἐξ ἐνὸς ἀξιωματικοῦ τῆς Φρουρᾶς, ὑπῆρξεν σκάνδαλον! Τότε ἀνεζήτησαν τὸν Ἰλιὰ Οὐλιάνωφ, γνωστοῦ κατὰ τὴν ἐκδοχὴν ὁμοφυλοφίλου, ὁ ὁποῖος λόγῳ χρημάτων καὶ τοῦ κληρονομικοῦ τίτλου Εὐγενοῦς, ἐδέχθη νά εἶναι «πατέρας» ὅλων τῶν τέκνων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ὑπολοίπων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ Λένιν, πού, κατὰ ἄλλην ἐκδοχὴν, τὸν ἐβίασεν…
Κατὰ ἄλλην ἐκδοχήν, φυσιολογικὸς πατέρας τοῦ Λένιν ὑπῆρξεν ὁ πολιτικὸς ἐξόριστος Ἴτσκο Σρούλοβιτς Γκόλντμαν, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐγεννήθησαν δίδυμα, ὁ ὁποῖος ἠθέλησεν νά μάθῃ περὶ τοῦ υἱοῦ του, ὅταν ὁ Λένιν ἧτο ἑπτὰ ἐτῶν καὶ τὸ πραγματικὸν ὄνομά του ἧτο: Χαΐμ Ἴτσκοβιτς Γκόλντμαν!
Ὅταν, λοιπόν, ὁ Λένιν κατόρθωσεν νά ἐπανέλθῃ εἰς τὴν Ῥωσίαν, μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ Φεβρουαρίου 1917 καὶ νά ἐπιτύχῃ τὴν κατάληψιν τῆς ἐξουσίας μέ πραξικόπημα τῆς συντριπτικῆς μειοψηφίας τῶν μπολσεβίκων, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1917, διὰ να στηρίξη τὴν ἐξουσίαν των, μετεχειρίσθη τὴν ὁλοκληρωτικὴν τρομοκρατίαν! Λόγῳ τῆς ψυχολογικῆς παθογενίας του, τῆς συφιλίδος, ποὺ κατέτρωγεν τὸν ἐγκέφαλόν του, τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς σχέσεώς του μέ τὸν Ζηνόβιεφ, ἀλλὰ καὶ τὸν Τρότσκυϊ / Τρότσκι, κατέληξεν εἰς τὴν ψυχιατρικὴν κλινικὴν εἰς τὰς Γκόρκας, ὅπου τὸν ἔκλεισεν ὁ Στάλιν, μέχρι τὸν θάνατόν του, τὴν 21ην Ἰανουαρίου 1924!
Ὁ Στάλιν, κατόρθωσεν νά ἐξοντώση ὅλους τοὺς διαδόχους τοῦ Λένιν καὶ νά γίνη ἀπόλυτος Δικτάτωρ! Συνέχισεν τὴν τρομοκρατίαν τοῦ Λένιν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, μέχρι τὴν ἑξαπόλυσιν τῆς Τρομοκρατίας τὰ ἔτη 1937-1939, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸν Β΄Παγκόσμιον Πόλεμον, τὸ ἔτος 1949! Πρὸ τοῦ Β΄Παγκοσμίου Πολέμου εἶχεν ὑπογράψει μέ τὸν Χίτλερ μίαν σειρὰν συνεργασιῶν, ἐλπίζοντας ὅτι ὁ Χίτλερ θὰ τοῦ ἐπέτρεπεν τὴν κατάληψιν τῶν Στενῶν, ὥστε νά ἀποβῆ κυρίαρχος τῆς Μαύρης Θαλάσσης! Ὅταν ὅμως, ὁ Χίτλερ ἑξαστράτευσεν κατὰ τῆς ΕΣΣΔ τὸν Ἰούνιον τοῦ 1941, ὁ Στάλιν δέν μετέβη εἰς τὴν «Κοκκίνην (Ὡραίαν) Πλατεῖαν τῆς Μόσχας, νά ἀναγγείλῃ τὴν ἐπίθεσιν, κρυβόμενος ἐπὶ 9 ἡμέρες εἰς τὴν «πλησίον ντάτσαν» (βίλλαν)!
Τὴν ἐπίθεσιν τοῦ Χίτλερ ἀνήγγειλεν ὁ Μόλατωφ! Ὅταν ἐπήγαν νά τὸν ἐπισκεφθούν, μετά τίς 9 ἡμέρες, οἱ ὑπόλοιποι ἐπί κεφαλῆς τοῦ Κόμματος, ὁ Στάλιν ἐνόμισεν πώς εἴχαν ἔλθει νά τὸν συλλάβουν! Αὐτὸ συνέβη ἀργότερον, τὸν Μάρτιον τοῦ 1953, ὅταν, οὐσιαστικώς, τὸν ἐξόντωσαν οἱ Μπέρια, Χρουσιὼφ καὶ Μαλενκώφ!
 Τί, λοιπόν, ἐορτάζουν ὁ Γκεννάντυϊ Ἀντρέγιεβιτς Ζιουγκάνωφ καὶ οἱ ἐλάχιστοι ὀπαδοὶ τοῦ Κόμματός του, συνεπικουρούμενοι ἀπὸ τὸ ΚΚΕ;
 Ἴσως, πὼς δέν ὑπῆρξεν νέον Διεθνὲς Δικαστήριον, τύπου Νυρεμβέργης, νά καταδικάσῃ διὰ τὰ ἐγκλήματά του τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα!

9 Νοεμβρίου 2017.


ΕΚΑΤΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1917
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ

Πρὸ 100 ἐτῶν ἡ «ἐπανάστασις» τοῦ Λένιν μὰς ὁδήγησεν εἰς τὴν ἀναζήτησιν, ὅπως λεγόταν εἰς τὴν ΕΣΣΔ, εἰς «κοινωνικὸν πείραμα». Τὸ πείραμα ἧτο ἀπότολμον, δύσκολον καὶ μὲ ἀρχὴν δύσκολην. Ὅταν ὁμιλοῦμεν δι’ ἐκείνην τὴν ἐπανάστασιν, συχνὰ οἱ ἀντιλήψεις μας διὰ τὰ γεγονότα πρὸ ἑκατὸ ἐτῶν περιορίζονται εἰς τὴν Ἁγίαν Πετρούπολιν. Εἰς τὴν Μόσχαν, ἐκείνην τὴν ἐποχήν, ὑπῆρχεν ἄλλη εἰκών. Ἡ ἱστορικὴ δικαίωσις ἀπαιτεῖ νὰ θυμηθῶμεν ὄχι μόνον τοὺς ἐπαναστάτες, ἀλλὰ καὶ ἐκείνους, πού ἐστάθησαν ἀπέναντί των.

Πρὸ ἑκατὸ ἐτῶν ὁ Ἐμφύλιος πόλεμος ἔφθασεν ὡς τὴν Μόσχαν. Οἱ σκληρὲς ὀδομαχίες μεταξὺ Λευκῶν καὶ Ἐρυθρῶν συνεχίζονταν ὁλόκληρον ἐβδομάδαν – ἀπὸ τὴν 27ην Ὀκτωβρίου ὡς τὴν 2αν Νοεμβρίου.
Εἰς αὐτὸ τὸ διάστημα εἰς τὴν Μόσχαν ἐσκοτώθησαν περίπου χίλια ἄτομα. Σημαντικὸν τμῆμα τῶν σκοτωθέντων ἀποτελεῖτο ἀπὸ παιδιὰ καὶ ἐφήβους, ἡλικίας ἀπὸ 14 ἕως 20 ἐτῶν. Ἐπρόκειτο διὰ μαθητὲς Στρατιωτικῶν Σχολῶν τῆς Μόσχας, καθὼς ἐπίσης διὰ φοιτητὲς καὶ μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου.


Ὁ συγγραφεὺς Μαξὶμ Γκόρκυϊ / Γκόρκι, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἀπετείνετο πρὸς τοὺς Ῥώσους ἐφήβους με τὸ σύνθημα: «Ἂς ξεσπάσει ἰσχυρότερον ἡ καταιγίς!», συγκλονισμένος γράφει ἐκεῖνές τις ἡμέρες: «Κατ’ οὐσίαν ἡ μοσχοβίτικη σφαγῇ ἧτο μία ἐφιαλτική, αἱματηρὴ ἐξόντωσις νηπίων».
Μοναδικὸν σφάλμα αὐτῶν τῶν «νηπίων» ἧτο ἡ ἄρνησίς των νά καταπατήσουν τὸν ὅρκον τους καὶ νά προδώσουν τὴν χώραν, τὴν ὁποίαν κάποτε ὁρκίσθησαν νά προστατεύσουν!
Ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθεία τῶν σκοτωθέντων ἐψάλη εἰς τὸν Ναὸν τῆς Μεγάλης Ἀναλήψεως, τῆς συνοικίας τῆς Μόσχας Πύλες τοῦ Νικίτσκυϊ. Ὁ Μητροπολίτης Εὐλόγιος ἀναθυμάται ἐκείνην τὴν ἡμέραν: «Ὅλος ὁ Ναὸς ἧτο γεμάτος φέρετρα, εἰς τὰ ὁποῖα κεῖτονταν – ὡς κομμένα ἄνθη – νέοι, ὄμορφοι, μόλις ἀνθίζουσες ζωὲς – μαθητὲς στρατιωτικῶν Σχολῶν καὶ φοιτητές».
 Ἐκφωνόντας τὸν Ἐπιτάφειον καὶ ἀποτεινόμενος πρὸς τοὺς συγγενεῖς τῶν σκοτωθέντων, ὁ Μητροπολίτης Εὐλόγιος ὁμίλησεν περὶ σκληρῆς εἰρωνίας τῆς τύχης.
 Συμφώνως με τοὺς λόγους του, «ἡ ῥωσικὴ νεολαία, ἡ ὁποία ἐπεδίωκε τὴν ἐλευθερίαν τῶν πολιτῶν, ἀγωνιζομένη μέ τόσην θέρμην καὶ αὐτοθυσίαν δι’ αὐτήν, ἔπεσεν ἡ ἰδία θῦμα τοῦ πραγματοποιησίμου ὀνείρου».
 Κέντρον τῆς ἀντιστάσεως εἰς τὸ Ὀκτωβριανὸν πραξικόπημα εἰς τὴν Μόσχαν, ἀπέβη ἡ Στρατιωτικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀλεξάντρ, ἡ ὁποία εὑρίσκετο εἰς τὴν συνοικίαν Ζνὰμενσκ. Διὰ τοὺς μελλοντικοὺς ἀξιωματικούς, διαπαιδαγωγημένους εἰς τὸ πνεῦμα τῆς πίστεως εἰς τὸν ὅρκον καὶ τὸν νόμον, ἡ ἔνοπλος ἐξέγερσις τῶν μπολσεβίκων δέν ἧτο τίποτα ἄλλον, παρὰ προσπάθεια τῆς βιαίας κατακτήσεως τῆς ἐξουσίας, πρὸς ὄφελος ἐνὸς πολιτικοῦ Κόμματος!
 Τὴν 27ην Ὀκτωβρίου 1917, οἱ συγκεντρωθέντες εἰς τὴν Σχολὴν μαθητὲς καὶ ἀξιωματικοὶ ἀπεφάσισαν νά ἀντιπαραθέσουν εἰς τοὺς Ἐρυθροφρουρούς, οἱ ὁποῖοι κατέλαβαν κρατικὰ ἱδρύματα, τὴν δημιουργίαν τμημάτων ἐκ τῶν Λευκοφρουρῶν. Ἀποτεινόμενοι πρὸς τοὺς Μοσχοβίτας, τοὺς καλοῦσαν ὅλους νά ἐνωθοὺν μαζὶ των: «Ὅστις ἐπιθυμεῖ τὴν σωτηρίαν τῆς Μόσχας καὶ τῆς Ῥωσίας ἀπὸ τὸν θάνατον τῆς ἀναρχίας καὶ τῆς ἐπαναστάσεως, τὴν τιμὴν καὶ τὴν ἀξιοπρέπειαν τῶν Ῥώσων ἀπὸ τὴν προσβολήν!».
 Κατά τις ἐκτιμήσεις τῶν ἱστορικῶν, ἐκεῖνον τὸ διάστημα εἰς τὴν Μόσχαν εὐρὶσκοντο περίπου 30.000 ἀξιωματικοὶ τοῦ Ῥωσικοῦ Στρατοῦ. Ἐξ αὐτῶν, μόλις 700 ἀνταποκρίθησαν εἰς τὴν ἔκκλησιν τῶν μαθητῶν τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν. Οἱ ὑπὸλοιποι, ὅπως καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Μόσχας, οἱ ὁποῖοι ἀριθμοῦσαν 2.000.000, ἔλαβαν στάσιν ἀναμονῆς. Αὐτὴ ἡ στάσις καὶ προκαθόρισεν τὴν ἔκβασιν τοῦ ἀγῶνος!
 Τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1917 μάχες διεξήγοντο εἰς ὄλες τίς κεντρικὲς συνοικίες τῆς πόλεως. Συνολικῶς, ἐναντίον τῶν μπολσεβίκων ἀγωνίσθησαν περίπου 7.000 μαθητὲς τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν, φοιτητές, καθηγητὲς τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν καὶ ἀξιωματικοὶ διαφόρων στρατιωτικῶν τμημάτων. Οἱ ἔνοπλες δυνάμεις τῶν Ἐρυθρῶν, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦντο ἀπὸ αὐτομόλους καὶ ὑποκύψαντες εἰς τὴν προπαγὰνδαν στρατιῶτες τῶν ἐφεδρικῶν τμημάτων, ἀνήρχοντο εἰς 25.000 ἄτομα.
 Τὴν 29ην Ὀκτωβρίου 1917, μὲ προσωπικὴν ἐντολὴν τοῦ Λένιν, εἰς βοήθειαν τῶν μπολσεβίκων ἀφίχθησαν περίπου 12.000 καλῶς ἐξοπλισμένων στρατιωτῶν, ναυτῶν καὶ ἐργατῶν. Αὐτοὶ ἐρρίφθησαν διὰ τὴν κατάληψιν ὁδῶν καὶ κτηρίων τοῦ κεντρικοῦ τμήματος τῆς πόλεως, πλησίον τοῦ Κρεμλίνου. Τὸ τμῆμα, τὸ ὁποῖον ἐπιχειροῦσεν ἕφοδον εἰς τὸ ξενοδοχεῖον «Μετροπόλ», τὸ διοικοῦσεν ὁ μελλοντικὸς σοβιετικὸς στρατιωτικὸς Μιχαὴλ Φροῦνζε.
 Τὴν 30ήν Ὀκτωβρίου 1917 ἡ Στρατιωτικο-ἐπαναστατικὴ Ἐπιτροπὴ διέταξε νά ἀρχὶση ὁ κανονιοβολισμὸς τοῦ Κρεμλίνου μέ βαρέα πυροβόλα. Ὁ κανονιοβολισμὸς συνεχίσθη ἐπὶ δύο ἡμέρες καὶ τρεῖς νύκτες. Ἀπὸ στρατιωτικῆς ἀπόψεως ὁ κανονιοβολισμὸς τοῦ Κρεμλίνου ἧτο καθαρά ἀνοησία. Οἱ μαθητὲς τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι καλύπτοντο ἀπὸ τὰ τείχη τοῦ Κρεμλίνου, δέν ὑπέστησαν ἀπώλειες, ἐνῶ ἐπὲφερε τεράστιον πλῆγμα εἰς τὰ μνημεῖα ἀρχιτεκτονικῆς. Τὸ τρίτον πλῆγμα κατεφέρθη τὴν 6ην πρωϊνὴν τῆς 3ης Νοεμβρίου, ὅταν οἱ μαθητὲς τῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν, μὲ ἐντολὴν τῆς ἡγεσίας των, εἴχαν ἤδη ἐγκαταλείψει τὸν λόφον τοῦ Κρεμλίνου…
 Ἐξ αἰτίας τοῦ κανονιοβολισμοὺ τεραστίαν ζημίαν ὑπέστησαν οἱ παμπάλαιοι Ναοὶ τοῦ Κρεμλίνου, τὰ μοναστήρια, τὰ Ἀνάκτορα, τὰ τείχη καὶ οἱ Πύργοι τοῦ ὀχυροῦ. Ὁ Ἐπιτρόπος Παιδείας Ἀνατόλυϊ Βασιλιεβιτς Λουνατσάρσκυϊ, ἐξοργισμένος ἀπὸ αὐτὴν τὴν βάρβαρον ἀνοησίαν, ὑπέβαλεν παραίτησιν. Ἐπισκεπτόμενος τὸ Κρεμλίνον, μετὰ τὸν βάρβαρον κανονιοβολισμόν, ὁ Ἐπίσκοπος Καμτσάτκας καὶ Πετροπαῦλοφσκ Νέστωρ, μὲ λύπιν του διεπίστωσεν: «Τὰ Ῥωσικὰ ὅπλα, πρὸς φρίκιν τῆς Πατρίδος μας, ἐστράφησαν ὄχι ἐναντίον ἐχθροῦ, ἀλλὰ ἐναντίον Ῥώσων ἀδελφῶν, πλήττοντας πα-τρικὰς πόλεις καὶ Ἱερά».
 Μετὰ τὸ πέρας τῶν μαχῶν, ἡ Στρατιωτικο-ἐπαναστατικὴ Ἐπιτροπὴ διέταξε τὴν ταφὴν τῶν σκοτωθέντων Ἐρυθροφρουρῶν εἰς τὴν Ὡραίαν (Ἐρυθρὰν) Πλατεῖαν, ἄνευ ἐκκλησιαστικῆς Νεκρωσίμου Λειτουργίας, ὑπὸ τὸν ἦχον ἐπαναστατικῶν τραγουδιῶν καὶ πολεμικῶν ἐμβατηρίων. Παρὰ τὴν διαταγήν, πολλοὶ συγγενεῖς τοποθέτησαν κρυφίως εἰς τοὺς τάφους τῶν συγγενῶν τους εἰκόνες.
 Τὰ πτώματα τῶν μαθητῶν Στρατιωτικῶν Σχολῶν, φοιτητῶν καὶ Λευκῶν ἀξιωματικῶν ἐτάφησαν εἰς ὁμαδικοὺς τάφους τῶν Ἡρώων τοῦ Α΄Παγκοσμίου Πολέμου, πλησίον τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων! Τώρα, εἰς αὐτὴν τὴν περιοχὴν εὑρίσκεται ὁ σταθμὸς τοῦ μετρὸ «Σόκολ» (Ἱέραξ). Εἰς τὰ στεφάνια, ποὺ κατέθεσαν οἱ Μοσχοβίτες εἰς τοὺς τάφους, ἀνεγράφη: «Εἰς τὰ θύματα τῆς λαϊκῆς παραφροσύνης»!
 Κατὰ τὴν διαρκειαν τῆς σοβιετικὴς ἐξουσίας, ὁ ὁμαδικὸς τάφος κατεστράφη, κατὰ τὴν ἐπίσημον ἄποψιν: «Λόγῳ ἀπαραιτήτου δημιουργίας τόπων περιπάτου καὶ ἀναψυχῆς τῶν ἐργαζομένων»!
 Σήμερον, θυμίζουν τὸν ὁμαδικὸν τάφον, μόνον ὁ Μνημειακὸς Σταυρὸς καὶ μερικὰ συμβολικὰ Μνημεῖα!ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ, ΕΣΣΔ, ΡΩΣΙΑ, ΛΕΝΙΝ, ΣΤΑΛΙΝ, ΖΙΟΥΓΚΑΝΩΦ, ΚΚΕ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ, ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ, ΜΑΡΞ, ΟΥΛΙΑΝΩΦ, ΤΣΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΝΙΚΙΤΣΚΙ, ΚΡΕΜΛΙΝΟ, ΦΡΟΥΝΖΕ, ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ, ΓΚΟΛΝΤΜΑΝ, ΖΗΝΟΒΙΕΦ, ΤΡΟΤΣΚΙ, ΓΚΟΡΚΑΣ, ΓΚΟΡΚΙ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ, ΕΥΛΟΓΙΟΣ, ΧΙΤΛΕΡ, ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΟΝΤΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΜΟΣΧΑ, ΜΟΛΑΤΩΦ, ΜΠΕΡΙΑ, ΧΡΟΥΣΙΩΦ, ΜΑΛΕΝΚΩΦ, 1917, 1924, 1937, 1939, 1941, 1949, 1953
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ