ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ


ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ἑλληνικὴ Ὀνοματολογικὴ Ἑταιρεία, ὡς ἐπιστημονικὸ σωματεῖο μὲ ἀντικείμενο τὴν συγκέντρωση καὶ μελέτη τῶν κυρίων ὀνομάτων, μετὰ τὴν πρόσφατη κυκλοφορία τοῦ 21ου τόμου τοῦ ἐπιστημονικοῦ τῆς περιοδικοῦ «Ὀνόματα», βρίσκεται στὴν εὐχάριστη θέση νὰ ἀνακοινώσει στὰ μέλη της, ἀλλὰ καὶ ἐν γένει στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα τὴν ὁμόφωνη ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου νὰ διοργανώσει τὸ 6ο Πανελλήνιο Ὀνοματολογικὸ Συνέδριο μὲ τὴν ὀργανωτικὴ συνδρομὴ τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων καὶ τοῦ Συλλόγου Τενεδίων «Ὁ Τέννης» καθὼς καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ συμμετοχὴ τοῦ Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας καὶ Πολιτισμοῦ Παρευξείνιων χωρῶν τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Φιλολόγων (ΠΕΦ), τῆς Ἐπιτροπῆς Ποντιακῶν Μελετῶν, τῆς Ἑταιρείας Μελέτης τῆς Καθ' Ἡμᾶς Ἀνατολῆς καθὼς καὶ τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἴμβρου καὶ Τενέδου.
Τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι: «Ὀνοματολογικὰ Μικρᾶς Ἀσίας» καὶ θὰ ἀφορᾶ τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη τῶν κυρίων ὀνομάτων (βαφτιστικῶν, ἐπωνύμων, παρωνυμίων, τοπωνυμίων, κ.λπ.) τῶν περιοχῶν τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ (Πόντου, Καππαδοκίας, Μικρασιατικῶν παραλίων καὶ ἐνδοχώρας, Κωνσταντινούπολης, Ἴμβρου, Τενέδου, κ.λπ.) ἐνῶ θὰ εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἀείμνηστο Καθηγητὴ Γλωσσολογίας Ν. Ἀνδριώτη ὁ ὁποῖος ἀφ' ἑνὸς ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ἴμβρο καὶ ἀφ' ἑτέρου εἶχε ἐκπονήσει σημαντικὲς μελέτες γιὰ πολλὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω μικρασιατικὰ ἰδιώματα.
Γενικὸς στόχος τοῦ συνεδρίου εἶναι ἡ ἀνάδειξη τῆς ἐπιστήμης τῆς Ὀνοματολογίας στὴν Ἑλλάδα καὶ τῶν πολλαπλῶν δυνατοτήτων εὐρύτερης συνεργασίας καὶ ἀλληλεπίδρασης ποὺ ἐμφανίζει μὲ ἐπιστῆμες ὅπως αὐτὲς τῆς Γλωσσολογίας, τῆς Κλασικῆς Φιλολογίας, τῆς Λαογραφίας, τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρχαιολογίας, τῆς Λογοτεχνίας, τῆς Γεωγραφίας, κ.λπ.
Εἰδικότερος στόχος τοῦ συνεδρίου εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ συγκέντρωση, ταξινόμηση, προβολὴ καὶ μελέτη τῶν κυρίων ὀνομάτων τῶν περιοχῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ μεγάλου ὀνοματολογικοῦ πλούτου τῶν περιοχῶν τῆς Καθ' Ἡμᾶς Ἀνατολῆς.
Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου θὰ διεξαχθοῦν στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων (Ἐλ. Βενιζέλου 80, Νέα Σμύρνη) κατὰ τὸ διάστημα 2-4 Νοεμβρίου 2018.
Ὅσοι ἐρευνητὲς ἐνδιαφέρονται νὰ συμμετάσχουν μὲ ἀνακοίνωση στὸ συνέδριο καλοῦνται νὰ τὸ δηλώσουν ἠλεκτρονικὰ ἕως τὶς 31 Μαΐου 2018 ἀναφέροντας τὸν τίτλο τῆς ἀνακοίνωσής τους, ὀνοματεπώνυμο, ἰδιότητα, τηλέφωνο ἐπικοινωνίας καὶ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση στὶς ἑξῆς ἠλεκτρονικὲς διευθύνσεις τῶν μελῶν τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς:

xtzavaras@yahoo.gr (Ξενοφών Τζαβάρας)
vrachion@hotmail.com  (Μαρία Βραχιονίδου)
gerasgeo@yahoo.gr  (Γεράσιμος Γεωργιάδης)

Ἐπίσης, παρακαλοῦνται νὰ ἀποστείλουν περίληψη τῆς ἀνακοίνωσής τους (μὲ ἔκταση ἕως 200 λέξεις) ἕως τὶς 30 Ἰουνίου 2018.
Ἡ διάρκεια τῆς κάθε ἀνακοίνωσης θὰ εἶναι 20 λεπτὰ καὶ προβλέπεται ἐπιπλέον χρόνος 15 λεπτῶν γιὰ συζήτηση στὸ τέλος κάθε συνεδρίας.
Ὡς ἐπίσημες Γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου ὁρίζονται ἡ Ἑλληνικὴ καὶ ἡ Ἀγγλική.
Τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσουν τὸ περιεχόμενο τοῦ ἑπόμενου (22ου) τόμου τοῦ περιοδικοῦ «Ὀνόματα» τῆς Ἑλληνικῆς Ὀνοματολογικῆς Ἑταιρείας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μετὰ τὸ πέρας τοῦ Συνεδρίου θὰ σταλοῦν ὁδηγίες σὲ ὅλους τοὺς ὁμιλητὲς γιὰ τὴν ἐμπρόθεσμη ὑποβολὴ τῶν ἐργασιῶν τους στὴν Ἐπιτροπὴ Ἔκδοσης τῶν Πρακτικῶν.
Ἡ ἐγγραφὴ στὸ συνέδριο θὰ εἶναι δωρεὰν ἐνῶ θὰ δοθεῖ βεβαίωση παρακολούθησης στοὺς συμμετέχοντες ἀκροατές (φοιτητές, ἐκπαιδευτικούς, ἐρευνητές, κ.λπ.).

Association Onomastique Grecque
Ἀλεξάνδρου Σούτσου 22, Κολωνάκι
106 71 Ἀθήνα
τηλ.: 211 211 1023 fax: 210 3609187.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και: Γ. Λεκάκη "Η άγνωστη Μικρά Ασία".

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΟShare on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ