ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ («ΕΥΕΔ») ΣΕ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(«ΕΥΕΔ»)

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51Α ΤΟΥ Ν. 4481/2017
ΣΕ 1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

Η προσωρινή διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ, κατʼ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, προσκαλεί τα μέλη της ΕΥΕΔ, σε Γενική Συνέλευση των Μελών της, σε τακτική συνεδρίαση, η οποία θα λάβει χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μμ., στο κεντρικό αμφιθέατρο του  Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», επί της οδού Πειραιώς 206 στον Ταύρο Αττικής.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΥΕΔ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από πέντε (5) ημέρες, ήτοι στις 7 Σεπτεμβρίου  2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση εκ νέου μη επιτεύξεως της οριζομένης υπό του νόμου απαρτίας, ήτοι αν κατά την έναρξη της συνεδρίασης δεν παρίσταται το 1/5 τουλάχιστον των μελών, η Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΥΕΔ θα συνέλθει εκ νέου ύστερα από τρεις (3) ημέρες, ήτοι στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται.
Σας ενημερώνουμε ότι κάθε μέλος της ΕΥΕΔ έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση των μελών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την ΕΥΕΔ. Επίσης κάθε μέλος της ΕΥΕΔ έχει το δικαίωμα να ορίζει οποιοδήποτε άλλο μέλος, που μπορεί να είναι πρόσωπο ή οντότητα, ως πληρεξούσιο προκειμένου να συμμετέχει και να ψηφίζει στη γενική συνέλευση των μελών για λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση ότι ο ορισμός αυτός δεν οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο πληρεξούσιος μπορεί να εκπροσωπεί έως και δύο (2) μέλη της ΕΥΕΔ. Κάθε πληρεξουσιότητα ισχύει για μία (1) μόνο γενική συνέλευση των μελών. Ο πληρεξούσιος έχει τα ίδια δικαιώματα στη γενική συνέλευση των μελών με εκείνα του μέλους που τον ορίζει. Ο πληρεξούσιος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει το μέλος που τον όρισε.

Η ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως
αποτελείται από τα εξής θέματα:

1.     Λήψη απόφασης επί καθορισμού δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στην γενική συνέλευση των μελών, για την εκλογή του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4481/2017, καθώς και για τον καθορισμό δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας.
2.     Ενημέρωση σχετικά με τον προτεινόμενο τρόπο διανομής δικαιωμάτων και τον κανονισμό διανομής, καθώς και υποβολή εισηγήσεων για τον βέλτιστο τρόπο διανομής δικαιωμάτων που εισπράττονται. Σύσταση ομάδας εργασίας μελών για το θέμα.
3.     Δικαιώματα παρελθόντων ετών και τρόπος διανομής τους.
4.     Ενημέρωση σχετικά με τις προτεινόμενες κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπ’ όψη το άρθρο 18 του Ν.4481/2017. Σύσταση ομάδας εργασίας μελών για το θέμα.
5.     Ενημέρωση σχετικά με το αμοιβολόγιο και την ακολουθητέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΕΔ και του καθορισμού των όρων και αμοιβών αδειοδότησης.
6.     Ανακοινώσεις για διάφορα θέματα.
Στην Γενική Συνέλευση δεν θα διεξαχθούν εκλογές για το Εποπτικό Συμβούλιο. Αυτές θα γίνουν αμέσως μετά, σε νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με βάση τον κανονισμό εκλογών που θα έχει ψηφιστεί.
Κατά τα λοιπά για την συγκαλουμένη γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενικής συνέλευσης του ν. 1667/1986.
Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΕΔ θα παράσχει, βάσει του νόμου, από πλευράς της, την κατά το δυνατόν οποιαδήποτε πρόσφορη υλικοτεχνική βοήθεια ή πληροφορίες απαιτηθούν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης από τα αρμόδια Όργανα αυτής και τους συνεργάτες της, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της. Για το λόγο αυτό κατά την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, θα παρίστανται συνεργάτες της ΕΥΕΔ, καθ’ όλη την διάρκεια συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο θα συμβεί και σε περίπτωση επαναληπτικής ή δεύτερης επαναληπτικής συνεδριάσεώς της.
Τέλος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των μελών της ΕΥΕΔ (περισσότερα από 14.000 μέλη) πιθανολογούμε ότι η παρουσία σας θα απαιτηθεί κατά την δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση της 11.9.2018.

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018.
Η προσωρινή διαχειρίστρια της ΕΥΕΔ
Μαρία Βλάχου.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΕΠΙ, ΕΥΕΔ

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ