ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ - του Κ. Μαυρόπουλου


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΙΣΟΤΗΤΑ – ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Του δημοσιογράφου-συγγραφέως Κώστα Μαυρόπουλου

Πολλοί θεωροῦν τίς ἐπαναστάσεις ὡς λύσιν, θεωρώντας ὡς βασικήν ἀρχήν τήν «Γαλλικήν ἐπανάστασιν»! Ἅς ἐξετάσουμε ὅμως, ἀπό φιλοσοφικήν ἄποψιν, ἄν πρόκειται περί δικαίας ἀποφάσεως εἴτε ὄχι.
 Ποῦ κατέληξε ἡ «Γαλλική ἐπανάστασις»; Ὁδήγησε ἕναν ἀπό τούς ἀρχηγούς της – τόν Μαξιμιλιανό Ροβεσπιέρο – πού τό 1794 ἔθεσε σέ ἐφαρμογήν «τόν νόμον τῆς 22ας Πραιριάλ» – ἕναν «ροβεσπιερικόν» νόμον, πού ἀφαιροῦσε ἀπό τούς κατηγορούμενους τό δικαίωμα τῆς ὑπερασπίσεως, μέ πρόσχημα τήν κρισιμότηταν τῆς καταστάσεως γιά τό μέλλον καί τήν ἑδραίωσιν τῆς Ἐπαναστάσεως. Ἀκολούθησε φόβος καί χάος, καθώς ὁ κόσμος συλλαμβάνονταν καί ἐκτελοῦνταν μέ συνοπτικές διαδικασίες. Στίς 27 Ἰουλίου τοῦ 1794 διενεργήθηκε τό πραξικόπημα τῆς 9ης Θερμιδώρ εἰς βάρος του. Ἡ Συμβατική Συνέλευσις ἀπαίτησε τήν σύλληψιν τοῦ Ροβεσπιέρου ὡς ἐχθροῦ τῆς ἑνότητος τοῦ λαοῦ. Προσωρινῶς κατάφερε νά διαφύγη βρίσκοντας καταφύγιο εἰς τό Δημαρχεῖον τῶν Παρισίων. Ἐκεῖ προσπάθησε νά ἐξεγείρη τόν λαόν εἰς στάσιν. Οἱ ἐχθροί του τόν πολιόρκησαν καί ὁ Ροβεσπιέρος τραυματίστηκε εἰς τόν πώγωναν. Ἐπιχείρησε νά αὐτοκτονήση γιά νά μήν πιαστῆ, συνελήφθη ὅμως μαζί μέ ἄλλους ὀπαδούς του. Τήν ἑπόμενην ἡμέραν, στίς 28 Ἰουλίου, ὁδηγῆ-θηκε εἰς τήν λαιμητόμον. Κατ’ ἐφαρμογήν τοῦ νόμου Πραιριάλ, δέν ὑπῆρξε δίκη. Τό κεφάλι του εἶχε τήν ἴδια μοίρα μέ χιλιάδες ἄλλα, πού κόπηκαν τήν ἐποχήν τῆς παντοδυναμίας του… Ἕνας δέ ἀπό τούς ἀρχηγούς της – ὁ Ζᾶν Πώλ Μαρά – δολοφονήθηκε ἀπό τήν Σαρλότ Κοντέ, πού ἀνῆκε εἰς τούς Γιρονδίνους. Ἡ Κορντέ τόν δολοφόνησε μέ μαχαίρι εἰς τό λουτρόν του, ὅπου ὁ Μαρά περνούσε πολλές ὧρες λόγω τῆς δερματοπάθειάς του. Μετά τό θάνατόν του, τιμήθηκε ὡς ἥρως καί μάρτυρας, λίγους μῆνες ὅμως μετά, ὁ γαλλικός λαός τόν χαρακτήρισε τέρας καί ἀπεκατέστησε τήν δολοφόνον του, ἡ ὁποία εἶχε ἐκτελεστεῖ εἰς τήν λαιμητόμον, λίγο μετά τήν πράξιν της.
 Μία ἄλλη «ἐπανάστασις», ἦτο ἡ ὀνομαζομένη «Μεγάλη Ὀκτωβριανή ἐπανάστασις», πού δέν ἦτο ἐπανάστασις, ἀλλά καθαρόν «πραξικόπημα τῶν μπολσεβίκων», οἱ ὁποῖοι ἄν καί συντριπτικῶς μειοδοτοῦντες, ὀνόμασαν ἑαυτούς «μπολσεβίκους» – δηλαδή, πλειοψηφοῦντες, ἐνῶ τούς συντριπτικούς πλειοδοτοῦντες ἀντιπάλους τους, τούς ὀνόμασαν «μενσεβίκους» – δηλαδή μειοψηφοῦντες… μέ βασικόν σύνθημά τους τήν ἐγκαθίδρυσιν τῆς «Δικτατορίας τοῦ Προλεταριάτου» – συμφώνως μέ τήν μαρξιστικήν θεωρίαν – Δικτατορίαν τῆς τάξεως τῶν προλεταρίων, τῶν μισθωτῶν ἐργατῶν, αὐτῶν πού ζοῦν μόνον ἀπό τό μεροκάματόν τους καί δέν κατέχουν μέσα παραγωγῆς.


 Στήν ἀρχαίαν Ρώμη, ἡ κατώτερη οἰκονομική τάξις, ἡ τάξις τῶν προλεταρίων, αὐτῶν πού δέν φορολογοῦνταν, διότι δέν εἶχαν εἰσοδήματα καί ὑπηρετοῦσαν τήν πατρίδαν μέσω τῶν ἀπογόνων τους.
 Στήν πραγματικότηταν ὅμως, οἱ μπολσεβίκοι ἐγκατέστησαν ἕνα ὁλοκληρωτικόν καθεστώς, μέ ἀποτέλεσμα δύο φορές νά ἔχουμε – λόγω πείνας – καί συμπτώματα καννιβαλισμοῦ…
 Συμπέρασμα: Ὅλες, μά ὅλες οἱ ἐπαναστάσεις εἶναι ΠΡΟΔΟΜΕΝΕΣ, ὅπως λέει ὁ θυμόσοφος λαός: ἀπό χέρι
 Ἅς περάσουμε ὅμως, εἰς τό διά ταῦτα, προσπαθώντας νά ἐπεξηγήσουμε, πάντα φιλοσοφικῶς, τά κυριώτερα συνθήματα τῆς «Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως», ἀρχίζοντας μέ τήν λέξιν: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
 Ἡ λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ἐτυμολογικῶς σημαίνει: Φέρω εἰς τό ΦΩΣ! Ἄρα, δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε καί τό ρητόν: Ἡ προσωπική ἐλευθερία, τελειώνει ὅπου ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία ἑνός ἄλλου ἀτόμου! Εἰδ’ ἄλλως καταλήγουμε εἰς τήν ΑΝΑΡΧΙΑΝ!
 Ἡ λέξις ΙΣΟΤΗΤΑ εἶναι παραξηγημένη! Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχη, ὅταν συγκρίνουμε ἕνα ἐργατικόν ἄτομον μέ τόν… τεμπέλην! Δέν εἶναι δυνατόν νά συγκρίνουμε ἕνα λογικόν ἄτομον μέ ἕνα παράλογον ἄτομον! Δέν εἶναι δυνα-τόν νά συγκρίνουμε ἕνα ἄτομον, πού διαθέτει γνώσεις, μέ ἕναν ἄξεστον!
 Ἐδῶ ὑπεισέρχεται τό μάθημα τῆς κοινολογίας!
 Κατ’ ἀρχήν, οἱαδήποτε κυβέρνησις εἶναι ὑποχρεωμένη νά ἐξασφαλίζη τούς κατοίκους οἱασδήποτε χώρας μέ ἐργασίαν καί ὅταν καταλήγουν εἰς τήν σύντα-ξιν, ἐφ’ ὅσον πληροῦν τούς νόμους, νά μήν τήν μειώνουν!
 Ὅταν ἀγοράζει κάποιος μίαν κατοικίαν εἴτε ἕνα διαμέρισμα, πληρώνοντας τόν ἀναλογοῦντα φόρον, δέν ἐπιτρέπεται νά ψηφίζεται ἕνα «Διάταγμα» ἐπιβο-λής… ΕΝΦΙΑ, εἴτε συμπληρωματικῶν φορολογήσεων!
 Δυστυχῶς ὅμως, οἱ «κατά φαντασίαν» ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, δέν λαμβάνουν ὑπ’ ὄψιν τους τά γεγονότα!
 Ἡ ἰατρική περίθαλψις πρέπει νά εἶναι ΔΩΡΕΑΝ δι’ ὅλους τούς κατοίκους οἱασδήποτε χώρας!
 Δέν πρέπει νά ὑπάρχουν οἰκογένειες ὑπερπλούσιες οὔτε πάμπτωχες!
 Περνᾶμε εἰς τήν λέξιν ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ!
 Συμφώνως μέ τήν Διδασκαλίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ πλανήτου ΓΗ, πρέπει νά ἔχουν τό συναίσθημα τῆς ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ!
 Θυμᾶμαι τά ἔτη τῆς κατοχῆς τῆς Πατρίδος μας ἀπό τούς Γερμανούς!
 Ὁ πρῶτος, πού ἐρχόταν εἰς τήν οἰκίαν μας: ἦτο ὁ γείτων! Οἱ συγγενεῖς, ἄν κατοικοῦσαν μακρυά μας, δέν πρόφταιναν νά εἶναι κοντά μας. Ἐκτός ἀπό τούς ὀνομαζομένους «μαυραγορίτες», ἄν κάποιος συντοπίτης μας ἔβλεπε κάποιον ἄγνωστον πολίτην νά ὑποφέρη, λόγω πείνας, ἄν εἶχε στά χέρια του λίγες σταφίδες – πού ἔσωσαν πολλούς Ἕλληνες – τοῦ ἔδινε τίς μισές εἴτε ὅλες!
 Ὁ ὑπερπλουτισμός ὁδηγεῖ εἰς τίς ἐπαναστάσεις, ἰδίως ὅταν ἐξαρτᾶται ἀπό ἔμμεσα μέσα, ἀλλά καί ὁδηγεῖ εἰς παραλογισμούς! Κλασσικόν παράδειγμα ἡ ἱματιοθήκη τῆς Ζακλίν Κέννεντυ, εἰς τήν ὁποίαν ὑπῆρχαν 22.000 φορέματα!
 Οἱ ἐργαζόμενοι ὅμως, θά πρέπη νά ἀμοίβονται ἐπαρκῶς, γεγονός ποῦ θά πρέπη νά λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἀπό τούς ἐπιχειρηματίες, οἱ ὁποῖοι πεθαίνουν ἀπό καρδιο-ἀγγειακές παθήσεις κατά ποσοστόν μεγαλύτερον ἀπό τόν κάθε ἐργαζόμενον.
 Ἡ αἰτία εὑρίσκεται εἰς τόν «κόσμον τῶν συνδικαλιστῶν»!
 Ἀντί νά ἐξηγοῦν εἰς τούς ἐπιχειρηματίες τήν αἰτίαν τῶν καρδιο-ἀγγειακῶν θανάτων τους, πού εἶναι τό ἄγχος τῆς διευρύνσεως τῆς ἀγορᾶς τῶν προϊόντων τους καί νά τούς προτρέπουν νά αὐξήσουν τίς ἀμοιβές τῶν ἐργαζομένων, αὐξάνοντας τήν ἀγοραστικήν τους δυνατότηταν, ἄρα καί τήν διεύρυνσιν τῆς ἀγορᾶς τῶν προϊόντων τους, ἐνῶ στεροῦνται τίς μικροχαρές τῶν ἐργαζομένων, ὅταν ἐκεῖνοι κατορθώνουν νά ἀγοράσουν ἕνα ζεῦγος ὑποδημάτων εἴτε ἕνα κοστούμι!
 Παραλλήλως, θά πρέπη νά ἐξηγοῦν εἰς τούς ἐργαζομένους νά μήν θεωροῦν πώς ἐργάζονται διά τόν ἐργοδότην, διότι ἄν κλείσει ἡ ἐπιχείρησις θά χάσουν τήν ἐργασίαν τους.
 Δυστυχῶς, εἰς τήν ἐποχήν μας, τά πάντα διέπονται ἀπό τήν συσσώρευσιν
τοῦ χρήματος, μέ οἱονδήποτε μέσον! Πῶς, λοιπόν, νά παραμείνη θέσις διά τήν ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΝ;
 Ἡ συσσώρευσις χρήματος δέν ὁδηγεῖ εἰς τήν εὐημερίαν!

Νέα Σμύρνη, 12 Σεπτεμβρίου 2018.


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ, Μαυροπουλος, ΙΣΟΤΗΣ, Γαλλικη επανασταση, Ροβεσπιερος, Πραιριαλ, Μαρα, Κοντε, Γιρονδινοι, Οκτωβριανη Επανασταση, πραξικοπημα, μπολσεβικοι, μενσεβικοι, Δικτατορια του Προλεταριατου, Μαρξ, Δικτατορια, προλεταριος, μισθωτος, εργατης, μεροκαματο, παραγωγη, Ρωμη, ταξη, προλεταριοι, φορολογια, κατοχη, Γερμανοι, γειτονας, γειτονια, μαυραγοριτης, πεινα, σταφιδα, υπερπλουτισμος, πλουτισμος, πλουτος, ιματιοθηκη, ΚεννεντυΚενεντι, φορεμα, αμοιβη, συνδικαλισμος, εργαζομενος, χρημα, 1917
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ