Ο Κωλέτης προς τους γενναίους Ολύμπιους!


Ο Κωλέτης
προς τους γενναίους Ολύμπιους!

Ο ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
προς τους Γενναίους Ολύμπιους,

Επέρασεν ήδη ενιαυτός αφ’ ού ελάβαμεν τα όπλα κατά του Τυράννου. Η χειρ του Υψίστου μας ευλογεί, και μας ενισχύει εις τον δίκαιον, εις τον ιερόν τούτον αγώνα. Η Ευρώπη, φίλη της Δικαιοσύνης βλέπει ευνοϊκώς τα κινήματά μας και μας ενθαρρύνει. Δεν στέκει πλέον παρ’ εις μας του σκοπού μας η επιτυχία.


Εις την φωνήν της ελευθερίας αναζωώθησαν όλοι οι αγαθοί Πατριώται, απεφάσισαν να θραύσωσι τας άτιμας αλύσεις, υπό τας οποίας εστέναζον εκατοντάδες ενιαυτών, και ο πατριωτισμός ώπλισε τας χείρας των από τα θραύσματα των αλύσεων των. Ωπλίσθησαν, ενώθησαν, εκινήθησαν, προχωρούν.

Διοίκησιν εστερείτο η Ελλάς και οι εκλεκτοί του έθνους συναχθέντες εσύστησαν Διοίκησιν, και ωραίσθησαν έμπροσθεν του θεού να υπακούωσιν εις αυτήν, και να την υπερασπίζουν εις πάσαν περίστασιν.

Γενναίοι Ολύμπιοι!
Εμένετε έως τώρα ήσυχοι, αλλά δια να ορμήσετε μίαν μέραν τρομερώτεροι κατά του κοινού εχθρού. Η μέρα αυτή, η ένδοξος αυτή ημέρα έφθασε και διά σας. Τα εμπόδια τα οποία αναχαίτιζον την ορμή σας και εκράτουν αργά τα όπλα εις τας χείρας σας, έπρεπε να εξάψουν την αγανάκτησίν σας κατά του τυράννου και να αυξήσουν την προθυμίαν σας του να συνδράμετε εις της πατρίδος την σωτηρίαν.

Η Διοίκησις ως κοινή μήτηρ φροντίζουσα υπέρ της κοινής ευτυχίας, αφαιρεί από τα τέκνα της τα εμπόδια ταύτα, και σας αποστέλλει τα εις πολέμου αναγκαία. Και τότε μαχόμενοι υπέρ της Ελλάδος, μάχεσθε και υπέρ του Ολύμπου, και σώζοντες τους άλλους σώζετε εαυτούς. Κοινός ας είναι ο αγών, διότι κοινή ήτον και η δουλεία, και μία μόνη είναι η σωτηρία εις όλους, Η ΝΙΚΗ! Αλλ’ εις το αγαπητόν τούτο τέλος να φθάσωμεν δεν είναι δυνατόν, εάν προπάντων δεν ομονοήσωμεν προς αλλήλους, εάν οι ισχυροί εις τα όπλα δεν ενωθώμεν με τους ισχυρούς εις τας πόλεις. Η διαίρεσις γεννά την αδυναμίαν, και ο αδύνατος πάντοτε δυστυχεί. Σεις με ηρωικήν απόφασιν εδυνήθητε να φυλάξετε την ανεξαρτησίαν των όπλων σας εναντίον των συχνών προσβολών του τυράννου. Σεις και σήμερον προασπισθέντες με την αδιάρρηκτον της ομονοίας. Αιγίδα, θέλετε φανήν ακαταμάχητοι, θέλετε γίνει το προπύργιον της Ελλάδος. Τοιάυτα προσμένει η Πατρίς από τα όπλα σας, δείξατε ότι ολίγος χρόνος χρειάζεται εις τους ανδρείους του Ολύμπου διά να πληρώσουν την προσδοκία της.

Ολύμπιοι!
Εις τον Όλυμπον έθεσε η Μυθολογία τον ισχυρότατον απ’ όλους τους θεούς, εις τον Όλυμπον ας πέση και η ιστορία τον ανδρειότερον λαόν των Γραικών.

Εάν ποτέ από τας αστραπηφόρους κορυφάς του Ολύμπου έπιπτον οι κεραυνοί εις τον κόσμον έντρομον κατά της κεφαλής των αδίκων, από τας αυτάς πάλι κορυφάς ας πέσουν και τώρα ν’ αποτεφρώσουν τον κλονούμενον κολοσσόν της Ταρταρικής αδικίας.

Εν Κορίνθω, 26 Απριλίου 1822

Ο ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΚΩΛΕΤΗΣ, ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Κορινθος, 1822, Ολυμπιοι, Ολυμπος, Μυθολογια, ΚΩΛΕΤΤΗΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ