ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ - του Ν. Μπαραμπούτη


ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑμεγαλυτέρα καί λαμπροτέρα πολιτική Προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ὁ Περικλῆς. Τοῦ ἀνδρός τοῦτου ἔχει παραμείνει μία ὀμιλία πρός τόν Δῆμον τῶν Ἀθηναίων ὁ περίφημος «ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ». Εἰς τήν ὁμιλίαν του αὐτήν μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία κέκληται. Δηλ. καί τό ὄνομα τοῦ πολιτεύματος μας ἔνεκα τοῦ ὅτι, τήν διοίκησιν τῆς πολιτείας δέν τήν ἔχουν οἱ ὀλίγοι ἀλλά οἱ πλείονες, Δημοκρατία ὀνομάζεται.
 Σήμερον τήν διοίκησιν τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας, ἄπαντες δηλώνουν ὅτι δέν τήν ἔχουν οἱ πλείονες ἀλλά οἱ ὀλίγοι, ἤ μᾶλλον οἱ πάρα πολύ ὀλίγοι. Ὁ Τσίπρας σήμερον δέν ἔχει οὔτε ἕνα 15%. Ἄπαντες δέ διαπιστώνουν ὅτι, ἡ Δημοκρατία μέ αὐτά πού διαδραματίζονται, διέρχεται περίοδον παρακμῆς καί ἐκφυλισμοῦ. Ἡ σοφία τοῦ Πλάτωνος καί τοῦ Σωκράτους καταγεγραμμένη εἰς τήν «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» τοῦ Πλάτωνος, περιγράφει αὐτά τά φαινόμενα, ἀλλά καί τήν ἀκολουθίαν διαδοχῆς τῶν πολιτευμάτων (βασιλεία, ἀριστοκρατία, τιμοκρατία, ὀλιγαρχία, δημοκρατία, τυρρανία), λέγει δέ ὅτι τήν δημοκρατίαν τήν διαδέχεται ἡ τυρρανία.
Εἰς τήν «Πολιτεία Πλάτωνος» ὁ Σωκράτης ἐρωτᾶ τόν συνομιλητήν του:
«Εἰκότως τοίνυν, εἶπον, οὐκ ἐξ ἄλλης πολιτείας τυραννὶς καθίσταται ἢ ἐκ δημοκρατίας;».
 Δηλ. ἀπ΄ὅσα εἴπομεν φυσικόν εἶναι ὅτι ἡ τυραννία δέν προέρχεται ἀπό κάποιο ἄλλον πολίτευμα, ἀλλά ἀπό τήν ἐκφυλισμένην δημοκρατία.
 Σωκράτης ἐρωτᾶ: «Ἆρ᾽ οὖν οὐχὶ ὅσῳ ἂν μᾶλλον τοῖς πολίταις ἀπεχθάνηται ταῦτα δρῶν, τοσούτῳ πλειόνων καί πιστοτέρων δορυφόρων δεήσεται».
 Δηλ. ἄρα λοιπόν, μέ αὐτά πού πράττει ὁ τύραννος καί ἐπειδή τότε πολλοί περισσσότεροι πολῖται θά τόν ἀπεχθάνονται, τότε δέ αὐτός θά ἔχη ἀνάγκην ὅλο καί περισσοτέρων καί πιστοτέρων δορυφόρων ὑποστηρικτῶν - τίνες οὖν πιστοί; καί πόθεν αὐτούς μεταπέμψεται;
δηλ. ποιοί θά εἶναι αὐτοί οἱ πιστοί εἰς τόν τύρανον, καί ἀπό πού θά τούς βρεῖ;
Αὐτόματοι, ἔφη, πολλοί ἥξουσι πετόμενοι, ἐάν τόν μισθόν διδῶ
Δηλ. Αὐτομάτως πολλοί θά πράξουν καί πετώντας θά φθάσουν ἐάν τούς δώσει ἕναν καλόν μισθόν.
578a Ὀδυρμούς τε καὶ στεναγμοὺς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηδόνας οἴει ἔν τινι ἄλλῃ πλείους εὑρήσειν;
 -- ἀπάντησις: Oὐδαμῶς.
 --Δηλ. Ὀδυρμούς και στεναγμούς και θρήνους και μεγάλους πόνους πιστεύεις ὅτι δύνασαι νά βρῆς περισσοτέρους σέ κάποιαν ἄλλην πόλιν;
 --ἀπάντησις: οὐδαμῶς, οὐδόλως
578b ἀλλὰ περὶ τοῦ ἀνδρὸς αὖ τοῦ τυραννικοῦ τί λέγεις εἰς ταὐτὰ ταῦτα ἀποβλέπων;
 Δηλ. ἀλλὰ πάλιν περὶ τῆς ποιότητος τοῦ τυρρανικοῦ ἀνδρὸς τί λέγεις, ἐάν λάβεις ὑπόψην σου τά ἴδια ἀκριβῶς;
 --Μακρῷ, ἔφη, ἀθλιώτατον εἶναι τῶν ἄλλων ἁπάντων.
 --Δηλ. ὅτι μακράν ὅλων τῶν ἄλλων, εἶναι ὁ πλέον ἀθλιώτερος
 Πᾶσα ὁμοιότης μέ τά σημερινά δεδομένα εἶναι ἀπλῶς τυχαία. Σέ σᾶς ἀπομένει νά ἀπαντήσετε ποῖος εἶναι ὁ τύρρανος καί ποῖοι εἶναι αὐτοί πού πῆγαν πετώντας διά νά τόν στηρίξουν καί νά γίνουν δορυφόροι του. Νά ὑπενθυμίσωμεν ἀπλῶς ὅτι αὐτοί οἱ ἕξι δορυφόροι ὑποστηρικταί καί στιλοβάται του, πρίν τούς δώσει ἕναν καλόν μισθόν διατυμπάνιζαν ὅτι εἶναι ὁ ἀθλιώτερος ὅλων. Ἐγένοντο δέ ὑποστηρικταί καί δορυφόροι του, εἰς τήν μεγαλυτέραν προδοσίαν ὅλων τῶν ἐποχῶν. Εἰς αὐτήν, ὅπου αὐτός ὁ Τυρρανίσκος ὁμοῦ μετα τοῦ Κοτζιά, ἐμπνευσμένα, ὀργανωμένα, μεθοδευμένα καί ἐν κρυπτῶ ἐσχεδίασαν καί ἐπραγματοποίησαν τό δολοφονικόν σχέδιον τους ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, πού τήν ὀνόμασαν συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν. Παρέδωσαν τό ὄνομα τῶν ὀνομάτων αὐτό τό τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνρου καί ἀνεγνώρισαν Μακεδονικόν κράτος καί Μακεδονική γλῶσσα, σέ ἀλλοεθνεῖς καί ἀλλόφυλους. Αὐτοί οἱ 153 (βουλευτές) τήν 25/01/2019 ἄλλαξαν τόν ροῦν τῆς Ἱστορίας, καθ΄ὅτι διά 2.342 ἔτη ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 323 Π.Χ ἕως καί σήμερον, ὅλη ἡ παγκόσμιος κοινότης ἀλλά καί ἐμεῖς, γνωρίζαμεν ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός ἀήττητος στρατηλάτης, ὁ μέγιστος τῶν μεγάλων ὅλων τῶν ἐποχῶν, καί ὅτι ὅλες οἱ μεγάλες προσωπικότητες ἐπιθυμούσαν νά φθάσουν ἔστω καί εἰς τήν σκιάν του, μά οὔτε αὐτό κατάφεραν. Αὐτοί οἱ 153 κατόρθωσαν νά τόν ἐξοντώσουν, νά τόν ἐξολοθρεύσουν, νά τόν ὑποτάξουν, νά τόν νικήσουν κατά κράτος. Τοῦ εἶπαν ὅτι ἐσύ καί ὁ διδάσκαλος σου ὁ Ἀριστοτέλης δέν εἴσαστε οἱ ἄριστοι τῶν ἀρίστων ΕΛΛΗΝΩΝ, ἀλλά τῶν Σκοπιανῶν. Αὐτοί οἱ 153 ἔγραψαν, στά ἄγραφα τους τά 20 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων πού σέ παγκόσμιον ἐπίπεδον ἰαχοῦσαν τό αὐτονόητον, ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Ναί εἶναι ἀλήθεια, αὐτοί οἱ 153 κατετρόπωσαν καί τόν Μέγα Ἀλέξανδρο καί τά 20.000.000 Ἑλλήνων.
 Μέ ὄχι μόνον αὐτήν τήν προδοσίαν, ἀλλά καί μέ πολλά ἄλλα ἌΘΛΙΑ, πού οὔκ ἔστι τέλος, αὐτός ὁ τυρρανίσκος ἐγέμισεν τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν μέ «Ὀδυρμούς τε καὶ στεναγμοὺς καὶ θρήνους καὶ ἀλγηδόνας».

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΠερικλης, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ, Μακεδονια, μακεδονικο, σκοπια, σκοπιανο, ΠΓΔΜ, FYROM, Μπαραμπούτης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ