Σύγκριση της γενετικής σύστασης των Ελλήνων με εκείνη Σλάβων - Τα γενετικά στοιχεία υποστηρίζουν την ιδέα της συνέχειας των Ελλήνων - του Κ. Τριανταφυλλίδη

Σύγκριση της γενετικής σύστασης
των  Ελλήνων
με εκείνη Σλάβων

Τα γενετικά στοιχεία
υποστηρίζουν την ιδέα
της  συνέχειας των Ελλήνων

ομοτίμου καθηγητή Γενετικής και Γενετικής του Ανθρώπου
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


     Η Γερμανική εφημερίδα  Die Welt, μνημονεύοντας θέσεις από τις θεωρίες του Jakob Philipp Fallmerayer [1, 2] για τη φυλετική καταγωγή των Ελλήνων, σε δύο άρθρα της [3 και 4] του 2015, γράφει: «Οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι απόγονοι αρχαίων Ελλήνων, αλλά είναι μείγμα από Τούρκους, Σλάβους, Αλβανούς και Εβραίους». Στα άρθρα μάλιστα αναφέρεται ότι: “Οι αρχαίοι Έλληνες εξαφανίστηκαν εντελώς στους πρώτους Μεσαιωνικούς αιώνες λόγω της επιμειξίας τους με Σλάβους και Αλβανούς. Οπότε, οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι Σλάβων και Αλβανών μεταναστών”. Στα ίδια άρθρα, βέβαια, σημειώνεται, ότι “οι απόψεις του Fallmerayer έχουν πλέον αναθεωρηθεί”. Παρόλα αυτά, οι αρχικές απόψεις αναδημοσιεύονται, για ευνόητους λόγους, από Αλβανικό ΜΜΕ [5]. Ως εκ τούτου, αξίζει να δούμε το θέμα με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.
        Σήμερα, είναι διεθνώς παραδεκτό ότι όλα τα έθνη είναι προϊόντα μακρόχρονων διαδικασιών που αναμφίβολα περιλαμβάνουν δημογραφικές προσμίξεις διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων ή/και πολιτισμικές επιρροές. Η θεωρία περί της “φυλετικής” καθαρότητας είναι πια στη σύγχρονη γενετική αντίληψη απολύτως ξεπερασμένη. Επιπρόσθετα, ως γενετιστής γνωρίζω ότι η εθνοτική ιθαγένεια είναι θέμα πολιτισμού, παιδείας, θρησκείας, γλώσσας και συνειδήσεως και δεν εντοπίζεται στο DNA ή στο αίμα. Παρόλα αυτά, η θεωρία του Fallmerayer έχει βιολογικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου η φυσική συνέχεια των κατοίκων της Ελλάδας θα πρέπει να εξετάζεται με βάση και βιολογικά (γενετικά) στοιχεία.
    α) Η μελέτη του μητρικά κληρονομούμενου mtDNA έδειξε ότι το γενετικό προφίλ γειτονικών Σλαβικών λαών, αλλά και Αλβανών, παρά τη γεωγραφική γειτνίαση, διαφέρει από αυτή των Ελλήνων [6].
    β) Σε πρόσφατη μελέτη [7] εξετάστηκε η γενετική σύσταση των Πελοποννησίων με τη χρήση 2,5 εκατομμυρίων γενετικών δεικτών. Διαπιστώθηκε: α) Η κοινή γενετική καταγωγή των Πελοποννησίων με τους Γάλλους είναι της τάξης του 39%-42%, με τους Ισπανούς της τάξης του 53%-62% και με τους Ιταλούς της τάξης του 85%-96%. Οι Πελοποννήσιοι δηλ. είναι γενετικά πολύ πιο κοντά στους Ιταλούς. β) Αντίθετα, υποπληθυσμοί της Πελοποννήσου π.χ. Τσάκωνες και Μανιάτες, που θεωρούσε ο Φαλμεράυερ ότι είναι Σλαβικά φύλα ή έχουν προέλευση από την Εγγύς Ανατολή, είχαν σχεδόν μηδενική επιμειξία με Σλάβους. Ως εκ τούτου, οι Πελοποννήσιοι έχουν πολύ παρόμοια γενετική κληρονομιά με τους πληθυσμούς της Νότιας Ευρώπης, ενώ γενετικά ξεχωρίζουν από τους Σλαβικούς λαούς. Με άλλα λόγια, οι Σλάβοι δεν εξάλειψαν τους γηγενείς Ελληνικούς πληθυσμούς και δεν πήραν τη θέση τους, όπως υπέθεσε ο Φαλμεράυερ. Η γενετική μελέτη αυτή απορρίπτει τελεσίδικα τη θεωρία του Φαλμεράυερ για την καταγωγή των Πελοποννησίων από Σλάβους και αποκαθιστά την ιστορική αλήθεια ως προς τη μη προέλευση των σημερινών Πελοποννησίων από Σλάβους.
  γ) Το κύριο συμπέρασμα αρχαιογενετικής μελέτης [8] του DNA των Μινωιτών και των Μυκηναίων είναι ότι «τα γενετικά ευρήματά αντανακλούν τα ιστορικά γεγονότα του ελλαδικού χώρου και ότι «η εικόνα της ιστορικής/γενετικής συνέχειας των Ελλήνων είναι ξεκάθαρη, γεγονός που υποστηρίζει την ιδέα ότι γενετικά οι νεοέλληνες είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Μάλιστα, ο τίτλος άρθρου του κορυφαίου επιστημονικού περιοδικού Science [9] ήταν: «Οι Έλληνες έχουν πραγματικά μυθική προέλευση».
  

Βιβλιογραφία:
1. Fallmerayer J.P. Geschichte der halbinsel Morea wahrend des Mittelalters: ein historischer versuch; Untergang Der Peloponnesischen Hellenen Und Wiederbevölkerung des Leeren Bodens durch slavische Volksstämme. In: JG Cotta (Ed): Stuttgart und Tubingen, Germany, 1830, Vol 1.
2. Triantaphyllidis C. (2018). The Genetic Origins of the Greeks. Kyriakidis Editions, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.
3.  βλ. εφημ. Welt.
4. βλ. εφημ. Welt.
5. βλ. ΕΔΩ.
6. Šarac J., et al. (2017). Genetic & Application. 1/2:14-22.
7. Stamatoyannopoulos G., Bose A., et al. (2017). Eur. J. Hum. Genet.  25: 637-645.
8. Lazaridis I., Mittnik A., et al. (2017). Nature 548: 214-218.
9. Gibbons A. (2 Αυγούστου 2017). The Greeks really do havenear-mythical origins, ancient DNA reveals. Science.

 

Comparison of the Greek heritage

to that of Slavs

Genetic data support the idea

of continuity of the Greeks


By
Emeritus Professor of Genetics and Human Genetics,
School of Biology of Aristotle University of Thessaloniki, Greece

The German newspaper Die Welt, referring views of Jakob Philipp Fallmerayer's controversial theories about the racial origins of the Greeks [1, 2], in two 2015 articles [3 and 4], writes:
 “The present-day Greeks are not descendants of ancient Greeks, but an admixture of Albanians, Bulgarians, Turks, and Sephards”. The articles go even further proposing the thesis that “the ancient Greek people were completely extinct in the early Middle Ages; all the Hellenes of today are descendants of Slavic and Albanian immigrants.” Of course, the articles note further down that, “Fallmerayer views have now been revised”. However, these views are being republished, for obvious reasons, by Albanian media [5]. Therefore, it is worthwhile to look at the issue with the current scientific data.
     Today, it is internationally accepted that all human populations are a product of long-standing processes that undoubtedly involve demographic admixtures of various genetically distinct population groups and/or cultural influences. The theory of a racial "pure” human population is now totally out of date in the modern genetic concept. In addition, as a geneticist, I know that ethnicity is defined by culture, education, religion, language and consciousness and cannot be identified in the blood or even in the DNA of a person. However, Fallmerayer’s theory has a biological background and therefore it is possible to assess the continuity of the inhabitants of Greece based on biological/genetic data.
    a) The study of maternal inherited mitochondrial DNA showed that the genetic profile of neighboring Slavic peoples, as well as of Albanians, despite their geographical proximity, differs from that of the Greeks [6].
    b) In a recent study [7], genome-wide data were used in order to investigate the genetic composition of several Peloponnesian sub-populations using 2.5 million genetic markers. It was found that: (a) the average shared genetic ancestry of the Peloponnesians with French ranges from 39% to 42%; with Andalusians from 53% to 62%; and with the Italians from 85% to 96%. In contrast, subpopulations of the Peloponnese, for example the Tsakones and the Maniots, which Fallmerayer considered to be Slavs, had about 1% of admixture with the Slavs. Therefore, the Peloponnesians are genetically much more distinct from the Slavic populations and are much more similar to Southern European populations. In other words, the Slavs did not eliminate the indigenous Greek population and did not take their place, as Fallmerayer assumed. Thus, the obtained genetic results reject Fallmerayer’ theory of extinction of the medieval Peloponnesian Greeks and their replacement by Slavic settlers and indeed support the continuity of the local populations.

  c) The main conclusion of an archaeogenic study [8] of the DNA of the Minoans and Mycenaeans is that "Modern Greeks resemble the Mycenaeans, but with some additional dilution of the early Neolithic ancestry. Furthermore, the results support the idea of continuity of populations of the Aegean/Greeks, before and after the time of its earliest civilizations. Thus, according to the title of an article in the leading scientific Journal Science [9] The Greeks really do have near-mythical origins”.  

 
Literature
1.     Fallmerayer J.P. Geschichte der halbinsel morea wahrend des mittelalters: ein historischer versuch; Untergang Der Peloponnesischen Hellenen Und Wiederbevolkerung Des Leeren Bodens Durch Slavische Volksstamme. In: JG Cotta (Ed): Stuttgart und Tubingen, Germany, 1830, Vol 1.
2.     Triantaphyllidis C. (2018). The Genetic Origins of the Greeks. Kyriakidis Editions, Thessaloniki, Greece.
3. see Welt.
4. see Welt.
5. see here.
6.   Šarac J., et al. (2017). Genetic & Application.  1/2:14-22.
7.     Stamatoyannopoulos G., Bose A., et al. (2017). Eur. J. Hum. Genet.  25: 637-645.
8.     Lazaridis I., Mittnik A., et al. (2017). Nature 548: 214-218.
9.     Gibbons A. (August 2nd, 2017).  The Greeks really do havenear-mythical origins, ancient DNA reveals. Science.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑγενετικη συσταση, Ελληνες, σλαβοι, dna, Τριανταφυλλιδης, γενετικη
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ