Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΗ - του Ν. Σφενδόνη


Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΜΑ
ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΗ

Του Ν. Σφενδόνη

Αι γενεαί αι νεώτεραι, αι οποίαι κυκλοφορούν και αυξάνουν εις την Θεσσαλονίκην και οι ξένοι, οι οποίοι την επισκέπτονται βλέπουν από τινων μηνών εις το προ του Λευκού Πύργου πάρκον μίαν ανάγλυφον πλάκα, ένα μνημείον μαρμάρινον κάτω από τον επιβλητικόν αιωνόβιον πλάτανον. Κάτω από τους μεγαλοπρεπείς κλώνους του τιμάται η σκιά του Ιωάννου Παπάφη. Είναι ένας από τους μεγάλους ευεργέτας της Θεσσαλονίκης. Γόνος της μακεδονικής πρωτευούσης εξενητεύθη ορφανός εις την αλλαδοπήν όπου επροώδευσε και επλούτισε. Πονών τα ορφανά και απροστάτευτα παιδιά, αφήκε μέγα ποσόν χρυσών λιρών δια να ανεγερθή εις Θεσσαλονίκην ορφανοτροφείον, το οποίον να περιθάλπη και να μορφώνη ορφανά της πόλεως. Και οι εκτελεσταί της διαθήκης εφάνησαν αντάξιοι της θελήσεως του μεγάλου ευεργέτου και επί δεκάδας ετών περιέθαλψαν υπό την στέγην του Παπαφείου Ορφανοτροφείου εκατοντάδας ορφανών αγοριών, τα οποία εξειλίχθησαν εις εντίμους νοικοκυραίους και οικογενειάρχας, οι οποίοι χρησιμεύουν ως στελέχη της κοινωνίας μας.


Σήμερον το Παπάφειον Ορφανοτροφείον θεωρείται πρότυπον εις το είδος του εις όλην την Χώραν. Η πνευματική, επαγγελματική και κοινωνική μόρφωσις των τροφίμων του αποτελεί το εδεώδες του ιδρύματος και με την στοργικήν προεδρείαν του εκάστοτε Μητροπολίτου της Θεσσαλονίκης και την θαυμαστήν διεύθυνσιν του κ. Αλεξάνδρου Πετρίδου, ο οποίος, θα έλεγε κανείς, ότι είναι η μετεμψύχωσις του Παπάφη. Αφιέρωσεν την ζωήν του εις την υπηρεσίαν της εκτελέσεως της εντολής του μεγάλου ευεργέτου Παπάφη, κατώρθωσε να πραγματοποίηση όλα τα ιδανικά του κληροδότου και να υπερβή ίσως αυτά, καταστήσας το ίδρυμα σεβαστόν εις την διεθνή κοινήν γνώμην.
Τόσον η μόρφωσις των τροφίμων όσον και η εξέλιξις των εργαστηρίων του τιμώνται τόσον από την ελληνικήν κοινωνίαν ώστε τα εργαστήριά των να θεωρούνται δημιουργικά ανωτέρας καλλιτεχνικής εργασίας. Ιδίως το εργαστήριον της επιπλοποιίας του έγινεν ονομαστόν εις την Ελλάδα, τα έπιπλά του δε με το καλλιτεχνικώτατον γούστο και την στερεότητά των έγιναν περιζήτητα από εκείνους που γνωρίζουν να επιπλώσουν τα σπίτια των.
Μέσα εις τον θρίαμβον τον οποίον σημειώνει το Παπάφειον Ορφανοτροφείον δεν λησμονεί τον ιδρυτήν του. Κάθε χρόνο κατά τας εορτάς του δωδεκαημέρου γίνεται επίσημος τελετή εις το ίδρυμα, κατά την εορτήν του Αγίου Ιωάννου επίσημος λειτουργία και μνημόσυνον του μεγάλου ευεργέτου και δια φιλογενών προσφορών των Αποφοίτων, του Δήμου, των Σχολείων προ παντός δε εκ των εισπράξεων της δοθείσης προς τον σκοπόν τούτον Συναυλίας του Συλλόγου Μελιτέως, προ ολίγων μηνών εστήθη το μνημείον παρά τον Λευκόν Πύργον, το οποίον θα ενθυμίζη εις όλας τας γενεάς την αξιομίμητον πράξιν του Ιωάννου Παπάφη, η μνήμη του οποίου θα μείνη αιωνία.

ΠΗΓΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ, 1954 / ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Παπαφης, Παπαφειον Ορφανοτροφειον, Παπαφειο Ορφανοτροφειο, 1954, ευεργετης, Πετριδης, Θεσσαλονικη, Λευκος Πυργος, Σφενδονης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ