Οι «Εγγυήτριες της Ελλάδος Δυνάμεις» (Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία) απαιτούν: Άμεση αντικατάσταση της παρούσης Κυβερνήσεως με υπηρεσιακή Κυβέρνηση, και άμεση διάλυση της Βουλής, διότι…


Οι «Εγγυήτριες της Ελλάδος Δυνάμεις»
(Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία) απαιτούν:
Άμεση αντικατάσταση
της παρούσης Κυβερνήσεως
με υπηρεσιακή Κυβέρνηση,
και άμεση διάλυση της Βουλής, διότι…

«Η στάση της Ελληνικής Κυβέρνησης
δεν είναι σύμφωνη προς τις επανειλημμένως αναληφθείσας υπ’ αυτής υποχρεώσεις,
ουδέ καν προς τας αρχάς ειλικρινούς ουδετερότητος (…)
ευνόησε συχνότατα τις ενέργειες ξένων,
που εργάσθησαν απροκαλύπτως,
όπως παραπλανήσουν την γνώμη
του Ελληνικού λαού,
νοθεύσουν την εθνική του συνείδηση
και δημιουργήσουν
επί του Ελληνικού εδάφους
οργανώσεις εχθρικές,
αντίθετες προς την ουδετερότητα
της χώρας (…)
το Ελληνικό Σύνταγμα παρεγνωρίσθη»…


Κατ’ εντολήν των Κυβερνήσεών των, οι υπογεγραμμένοι Πρέσβεις της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρεταννίας και της Ρωσσίας, αντιπρόσωποι των Εγγυητριών της Ελλάδος Δυνάμεων, έχουν την τιμήν να κάμουν προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν την ακόλουθον δήλωσιν, την οποίαν έλαβον επίσης την εντολήν να φέρουν εις γνώσιν του Ελληνικού λαού.
«Ως ήδη διεκήρυξαν επισήμως και εγγράφως, αι τρείς Εγγυήτριαι της Ελλάδος Δυνάμεις δεν ζητούν παρ’ αυτής να εξέλθη της ουδετερότητός της. Απόδειξιν τούτου πασιφανή δίδουσι, ζητούσαι κατά πρώτον λόγον την ολοσχερή αποστράτευσιν του Ελληνικού Στρατού, διά ν’ ασφαλίσουν εις τον Ελληνικόν Λαόν την ησυχίαν και την ειρήνην. Αλλ’ έχουν πολλάς και ευλόγους αιτίας υπονοιών κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της οποίας η στάσις απέναντί των δεν είνε σύμφωνος προς τας επανειλημμένως αναληφθείσας υπ’ αυτής υποχρεώσεις, ουδέ καν προς τας αρχάς ειλικρινούς ουδετερότητος. Ούτως ηυνόησεν αύτη συχνότατα τας ενεργείας ξένων τινών, οίτινες εργάσθησαν απροκαλύπτως, όπως παραπλανήσουν την γνώμην του Ελληνικού λαού, νοθεύσουν την εθνικήν του συνείδησιν και δημιουργήσουν επί του Ελληνικού εδάφους οργανώσεις εχθρικάς, αντιθέτους προς την ουδετερότητα της χώρας και τεινούσας να θέσουν εις κίνδυνον την ασφάλειαν των στρατιωτικών και ναυτικών δυνάμεων των συμμάχων.
«Η είσοδος των βουλγαρικών δυνάμεων εντός του Ελληνικού εδάφους, η κατάληψις του Ρούπελ και άλλων στρατηγικών σημείων τη βεβουλευμένη ανοχή της Ελληνικής Κυβερνήσεως, αποτελούσι δια τα συμμαχικά στρατεύματα νέαν απειλήν, ήτις επιβάλλει εις τας τρείς Δυνάμεις την υποχρέωσιν ν’ αξιώσουν εγγυήσεις και άμεσα μέτρα.
«Εξ άλλου το Ελληνικόν Σύνταγμα παρεγνωρίσθη, η ελευθέρα εξάσκησις της καθολικής ψηφοφορίας παρημποδίσθη, η Βουλή διελύθη δια δευτέραν φοράν εις διάστημα βραχύτερον του έτους, παρά την σαφώς εκδηλωθείσαν θέλησιν του λαού, οι εκλογείς εκλήθησαν εις τας κάλπας εν πλήρει επιστρατεύσει, ούτως ώστε η παρούσα Βουλή δεν αντιπροσωπεύει παρ’ ασθενές μόνον μέρος του συλλόγου των εκλογέων, ολόκληρος η χώρα υπεβλήθη υπό καθεστώς αστυνομικής καταπιέσεως και τυραννίας και ωδηγήθη εις την καταστροφήν, παροραθεισών των δικαίων παρατηρήσεων των Δυνάμεων, αίτινες έχουν όχι μόνον το δικαίωμα, αλλά και το επιτακτικόν καθήκον να διαμαρτυρηθούν κατά τοιούτον παραβιάσεων των ελευθεριών, των οποίων υπέχουσι την φύλαξιν απέναντι του Ελληνικού Λαού.
«Η εχθρική στάσις της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τας Δυνάμεις αίτινες ηλευθέρωσαν την Ελλάδα εκ του ξενικού ζυγού και ηξασφάλισαν την ανεξαρτησίαν της, η κατάφωρος συνέργεια της παρούσης Κυβερνήσεως μετά των εχθρών των, είνε δι’ αυτάς λόγοι ακόμη ισχυρότεροι όπως ενεργήσουν μετ’ ευσταθείας, στηριζόμεναι εις τα δικαιώματα τα οποία απορρίουσι δι’ Αυτάς, εκ των συνθηκών και τα οποία εκυρώθησαν προς προστασίαν του Ελληνικού λαού, οσάκις ούτος ηπειλήθη εν τη εξασκήσει των δικαιωμάτων του και εν τη απολαύσει των ελευθεριών του.
«Κατά συνέπειαν αι Εγγυήτριαι της Ελλάδος Δυνάμεις βλέπουσιν εαυτάς ηναγκασμένας ν’ απαιτήσουν όπως εφαρμοσθώσιν αμέσως τα επόμενα μέτρα:
1ον. Πραγματική και ολοσχερής αποστράτευσις του Ελληνικού στρατού, όστις πρέπει εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος να επανέλθη εις την κατάστασιν του καιρού της ειρήνης.
2ον. Άμεσος αντικατάστασις της παρούσης Κυβερνήσεως δια Κυβερνήσεως υπηρεσιακής, άνευ πολιτικής χροιάς, παρεχούσης δε όλας τας αναγκαίας εγγυήσεις δια την μετ’ ευθύτητος εφαρμογήν της ευμενούς ουδετερότητος, την οποίαν η Ελλάς υπεσχέθη να τηρήση προς τας Συμμαχικάς Δυνάμεις, ως και δια την ειλικρίνειαν της εκ νέου εξακριβώσεως της εθνικής θελήσεως.
3ον. Άμεσος διάλυσις της Βουλής, συνοδευομένη υπό διεξαγωγής νέων εκλογών, εντός των συνταγματικών προθεσμιών και αφού δια της γενικής αποστρατεύσεως ο σύλλογος των εκλογέων επανέλθη εις τους κανονικούς του όρους.
4ον. Αντικατάστασις, εκ συμφώνου μετά των Δυνάμεων, αστυνομικών τινων λειτουργών, των οποίων η στάσις, εμπνεομένη από ξένας οδηγίας, διηυκόλυνε τας επιθέσεις τας διαπραχθείσας κατά φιλησύχων πολιτών και τας ύβρεις τας γενομένας κατά των Πρεσβειών των Συμμάχων και των υπηκόων αυτών».
Εμπνεόμεναι πάντοτε εκ πνεύματος ευμενεστάτου και φιλικωτάτου προς την Ελλάδα, αλλ’ αποφασισμέναι εν ταυτώ να επιτύχουν ασυζητητεί και αμελλητεί την εφαρμογήν των απαραιτήτων τούτων μέτρων, αι Εγγυήτριαι Δυνάμεις δεν δύνανται παρά να επαφήσουν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν ολόκληρον την ευθύνην των γεγονότων τα οποία θα επακολουθήσουν, εάν αι δίκαιαι αυτών αξιώσεις δεν εγίνοντο αμέσως αποδεκταί.

Εν Αθήναις τη 8/21 Ιουνίου 1916.

J. GUILLEMIN
F. ELLIOT
DEMIDOFF

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Σύγχρονης Ελλάδος Περιήγησις".

 ΛΕΞΕΙΣ: ελληνικη Κυβερνηση, Πρεσβυς, Γαλλια, Μεγαλη Βρετανια, Ρωσια, Εγγυητριες Δυναμεις, Ελλαδα, Εγγυητριες της Ελλαδος Δυναμεις, ουδετεροτητα, αποστρατευση, Ελληνικος Στρατος, Ελληνικος Λαος, ησυχια, ειρηνη, υπονοια, ξενοι, ξενες δυναμεις, παραπλανηση, νοθεια, εθνικη συνειδηση, εχθρος, ασφαλεια, στρατος, ναυτικο, δυναμεις, συμμαχοι, βουλγαροι, Ρουπελ, στρατηγικα σημεια, συμμαχικα στρατευματα, Ελληνικο Συνταγμα, ψηφοφορια, Βουλη, διαλυση, εκλογες, καλπες, επιστρατευση, αστυνομικη καταπιεση, τυραννια, ξενος ζυγος, ανεξαρτησια, συνθηκη, 1916, Ζιλμιν, Ελλιοτ, Ελιοτ, Ντεμιντοφ, Ντεμιντωφ, Ντεμιντοφφ, Ντεμιντωφφ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ