Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο της ΙΜ Αγίων Θεοδώρων Στρατιάς Κέρκυρας - των Σπ. Καρύδη – Παν. Τζιβάρα


Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο
της ιεράς μονής Αγίων Θεοδώρων
Στρατιάς Κέρκυρας

Των Σπύρου Καρύδη – Παναγιώτας Τζιβάρα


γυναικεῖος μοναχισμὸς στὴν Κέρκυρα, κατὰ τὴν περίοδο τῆς βενετικῆς κυριαρχίας τοῦ νησιοῦ, ἀναπτύχθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν τειχισμένη πόλη καὶ σὲ κοντινὴ ἀπόσταση ἀπὸ αὐτήν. Στὰ προάστεια τῆς Παλαιόπολης καὶ τοῦ Μαντουκιοῦ ὀργανώθηκαν ἀπὸ τὸν 16ο αἰώνα τέσσερις γυναικεῖες μονὲς:

- τῆς Ὑ. Θ. Λαμποβίτισσας,
- τῆς Ἁγίας Εὐφημίας,
- τῶν Ἁγίων Θεοδώρων
καὶ
- τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Κατζίνα.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΕΡΚΥΡΑ, ΕΔΩ.

Τὰ μοναστήρια αὐτὰ συγκροτήθηκαν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν πνευματικῶν ἀναζητήσεων τῶν γυναικείων μελῶν τῆς κερκυραϊκῆς κοινότητας, ποὺ ἐπέλεγαν τὸ σχῆμα τῆς «μοναδικῆς ζωῆς», ὅπως ἔγραφανστὰ συμφωνητικὰ ποὺ ὑπέγραφαν μὲ τὴν εἴσοδό τους στὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση συγκεκριμένης ἀνάγκης, ἐπακόλουθο τῆς συνήθειας τῆς ἐποχῆς ποὺ ἤθελε κάποια ἀπὸ τὰ θήλεα τέκνα τῶν εὐγενῶν οἰκογενειῶν νὰ ἀκολουθοῦν τὴ μοναχικὴ ὁδό.
Ἀπὸ τὰ μοναστήρια αὐτὰ σήμερα σώζονται μόνον δύο: ἡ μονὴ τῆς Ἁγίας Εὐφημίας καὶ ἡ μονὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων, ἡ ὁποία μετὰ τὸν Β΄ παγκόσμιο πόλεμο ἀκολούθησε φθίνουσα πορεία, μὲ τὴ σταδιακὴμείωση τῆς μοναχικῆς της ἀδελφότητας. Σήμερα στὴ μονὴ ζεῖ μόνη ἡἡγουμένη, ἀγωνιζόμενη ἄνισα νὰ ἀνταπεξέλθει στὶς ἀνάγκες τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος. Ἡ σημερινὴ κατάσταση καθιστᾶ ἐπιτα- κτικὴ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς μονῆς καὶ τὴν ἐξεύρεση λύσης πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς διατήρησης καὶ ἀναζωογόνησής της.Ἄλλωστε ἡ ὕπαρξη μιᾶς δραστήριας γυναικείας μονῆς στὸν περιαστικὸ χῶρο τῆς Κέρκυρας εἶναι ἀναγκαία καὶ τὸ ἔργο της σημαντικό, ἀφοῦ οἱ ἐκεῖ ἀσκούμενες μοναχὲς θὰ μποροῦσαν νὰ δίνουν καθημερινὰ τὴν καλὴ μαρτυρία, στέκοντας μέσα καὶ ἔξω συνάμα ἀπὸ τὸν «κόσμο», ὅπως ἄλλωστε ἦταν πάντοτε ὁ ρόλος τῶν μονῶν αὐτῶν.Ἡ μονὴ σήμερα ἀποτελεῖ χῶρο ἀναφορᾶς τῶν κατοίκων τῆς γύρω περιοχῆς, ἀφοῦ μὲ τὴν ἱερουργία της καλύπτει τὶς λατρευτικές τους ἀνάγκες, θὰ μποροῦσε μάλιστα νὰ ἐπιτελέσει ἀκόμη σπουδαιότερο ἔργοοἱ συνθῆκες τὸ εὐνοοῦσαν. Ὁ χῶρος εἶναι ἰδανικὸς καὶ ἡμεγάλη βιβλιοθήκη της, μὲ ἔργα θεολογικά, ἱστορικὰ καὶ φιλολογικὰποὺ συγκεντρώθηκαν χάρις στὸ ἐνδιαφέρον τῆς ἐκλιπούσης μοναχῆς Μακαρίας, θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποτελέσουν τὴν βάση γιὰ τὴν ὀργάνωση μιᾶς πνευματικῆς γωνιᾶς στὶς παρυφὲς τῆς πόλης τῆς Κέρκυρας.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΕΠΤΑΝΗΣΑ, ΕΔΩ.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἀνιχνεύεται ἡ ἱστορικὴ πορεία τῆς μονῆς, μέσαἀπὸ τὶς μαρτυρίες ποὺ ἀντλήθηκαν ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα Νομοῦ Κέρκυραςκαὶ ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς, ἕως τὶς μέρες μας. Mελετῶνται οἱ κα- νονισμοὶ λειτουργίας τῆς μοναστικῆς ἀδελφότητας, καὶ ἀνασυντίθεταιτὸ μοναχολόγιο τῆς μονῆς ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἕως σήμερα. Σὲ ξεχω- ριστὴ ἑνότητα μελετᾶται τὸ περιεχόμενο τῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου τῆς μονῆς καὶ καταγράφεται τὸ ἔντυπο καὶ χειρόγραφο ὑλικὸποὺ ἔχει ἀποθησαυριστεῖ ἐκεῖ. Στὴν τελευταία ἑνότητα δημοσιεύονταιτὰ σημαντικότερα κείμενα ποὺ ἀφοροῦν στὴ μονή, ὅπως κανονισμοὶλειτουργίας, πρακτικὰ ἐκλογῆς ἡγουμένων καὶ κατάλογοι βιβλίων. Ἡ καταγραφὴ τοῦ χειρόγραφου καὶ ἔντυπου ὑλικοῦ, που φυλάσσεται στὴ μονή, ἐντάσσεται στὸ πλαίσιο εὐρύτερου προγράμματος καταγραφῆς τῶν ἐκκλησιαστικῶν βιβλιοθηκῶν τοῦ κερκυραϊκοῦ χώρου, ποὺ ὑλοποιεῖται ἀπὸ τοὺς γράφοντες, καὶ ἀκολουθεῖ τὴ μεθοδολογία ποὺ τηρήθηκε στοὺς ἐκδεδομένους καταλόγους τῶν βιβλιοθηκῶν τῶν μονῶν Παλαιοκαστρίτσας καὶ Μυρτιδιώτισσας, καθὼς καὶστὸν ὑπὸ ἔκδοση κατάλογο τῆς βιβλιοθήκης τῆς μονῆς Πλατυτέρας.

Κλείνοντας, θὰ θέλαμε καὶ ἀπὸ τὴ θέση αὐτὴ νὰ εὐχαριστήσουμετὸν φίλο Σπύρο Γαούτση, ὁ ὁποῖος πρόθυμα ἔθεσε στὴ διάθεσή μας τὸ φωτογραφικό του ἀρχεῖο· ἐπίσης τοὺς φίλους Κώστα Γραμμένο καὶ Γιῶργο Ζοῦμπο καθὼς καὶ τὴ Διευθύντρια τῶν Γ.Α.Κ. ἈρχείωνΝομοῦ Κέρκυρας κυρία Σοφία-Αἰκατερίνη Πανταζῆ, γιὰ τὴ βοήθειάτους σὲ πρακτικὰ ζητήματα τῆς ἔρευνας. Τέλος, θερμὲς εὐχαριστίεςἐκφράζονται στὴν ἡγουμένη τῆς μονῆς Ἰουλιανὴ Ρέβη γιὰ τὴν ἐμπι- στοσύνη ποὺ μᾶς ἔδειξε καὶ τὴν ἠθικὴ συνδρομὴ καθόλο τὸ διάστηματῆς καταγραφῆς καὶ μελέτης τῆς βιβλιοθήκης καὶ τοῦ ἀρχείου, καθὼς καὶ γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῆς παρούσας ἔκδοσης.

Το βιβλίο-κατάλογος ΕΔΩ.

ISBN 978-960- 931164-9.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ: Βιβλιοθηκη, Αρχειο, ΙΜ Αγιων Θεοδωρων Στρατιας Κερκυρας, Στρατια Κερκυρας, Στρατια, Κερκυρα, Καρυδης, Τζιβαρα, γυναικειος μοναχισμος, βενετοι, Παλαιοπολη, Μαντουκι, γυναικεια μονη, Λαμποβιτισσα, αγια Ευφημια, αγιων Θεοδωρων, αγιου Νικολαου του Κατζινα, μονη Λαμποβιτισσας, Λαμποβο, αγιας Ευφημιας, αγιοι Θεοδωροι, αγιος Νικολαος του Κατζινα, Κατζινας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ