Επίκαιρη ημερίδα με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Ν.4412/2016 – Ν. 4605/2019 – Ν. 4608 - 4609 / 2019


Επίκαιρη ημερίδα με θέμα:
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

Ν.4412/2016-Ν. 4605/2019
Ν. 4608 - 4609 / 2019

Επίκαιρη ημερίδα με θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Ν.4412/2016 – Ν. 4605/2019 – Ν. 4608 - 4609 / 2019 γίνται στην Θεσσαλονίκη, στις 23 Ιανουαρίου  2020 (09:30-17:00 – και στην Αθήνα εντός Φεβρουαρίου 2020.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες προετοιμασίας και ανάθεσης προμηθειών και υπηρεσιών του ∆ημοσίου βάσει του νόμου 4412/2016, να εξοικειωθούν με τις επιχειρησιακές διαδικασίες και τον τρόπο με τον οποίον αυτές υλοποιούνται στα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, και να ενημερωθούν στις αλλαγές που πρόσφατα έλαβαν χώρα σε σχέση με το νόμο 4412/2016. Η δομή της εισήγησης είναι η ακόλουθη:

(01) Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί
(02) ΒΙΒΛΙΟ Ι,ΙΙ, ΙΙΙ & IV
(03) Δικαιούμενοι συμμετοχής – Λόγοι αποκλεισμού
(04) Κριτήρια επιλογής
(05) Δάνεια εμπειρία κριτηρίων επιλογής
(06)Είδη Διαγωνιστικών Διαδικασιών
(07) Δημοσιότητα -Στάδια αξιολόγησης – Κατακύρωση -
(06) Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
(07) Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης
(08) Έννομη προστασία – Προδικαστικές προσφυγές στην ΑΕΠΠ
(09) Γνωμοδοτικά και αποφαινόμενα όργανα
(10) Διαδικασία Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμήθειας Αγαθών και Γενικών Υπηρεσιών

Σημαντικότερες Αλλαγές ν. 4412/2016 
            Σε όλη την διάρκεια της παρουσίασης θα παρατίθενται ανά περίπτωση και ανά κατηγορία οι κύριες αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4605/2019 καθώς και με τους νόμους 4608 και 4609 / 2019, σε σχέση με το νόμο 4412/2016.


ΠΗΓΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ, τηλ. 210-7231260.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ