Λόγος επιμνημόσυνος εις Άνναν Τζιροπούλου-Ευσταθίου, σοφωτάτην καθηγήτριαν των Ελληνικών Γραμμάτων - του Γ. Κατσιφάρα


Λόγος επιμνημόσυνος
εις Άνναν Τζιροπούλου-Ευσταθίου,
σοφωτάτην καθηγήτριαν
των Ελληνικών Γραμμάτωνγδοηκοντοῦντιν, φεῦ, κίχεν μοῖρα θανάτου τὴν Ἄνναν Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, τὴν ἀγαθὴν ἡμῶν καθηγήτριαν, καὶ κατὰ πλήρωσιν τοῦ Σολωνείου ῥήματος [fr.27G.-P.]: μηδὲ ἄκλαυστος αὐτῇ θάνατος μολεν, ἀλλὰ φίλοισι
κατέλιπε θανοῦσα ἄλγεα καὶ στοναχάς.
Τὸ ἀπροσδόκητον τοῦ θανάτου τῆς ἀλήστου μνήμης καθηγητρίας συνετάραξε καὶ κατέβαλε πάντας τοὺς φίλους καὶ φιλίστους οἰκείους αὐτῆς, κεχηνότες δ᾿ αὐτοὺς παρὰ τῆς ἀρρήτου λύπης κατέστησεν. Κἀγὼ αὐτός, ἔ, κατέρχομαι θλίψει πολλῇ τε καὶ μεγάλῃ, μόλις δυνάμενος παραδώσω λήθῇ τὸν θάνατον αὐτῆς.
Οὕτως ἐνθυμητέον τὸ τοῦ Ἐπικούρου [Διογένους Λαερτίου Ι΄,125,5]:
Τὸ φρικωδέστατον οὖν τῶν κακῶν ὁ θάνατος οὐθὲν πρὸς ἡμᾶς, ἐπειδήπερ ὅταν μὲν ἡμεῖς ὦμεν, ὁ θάνατος οὐ πάρεστιν, ὅταν δὲ ὁ θάνατος παρῇ, τόθ᾿ ἡμεῖς οὐκ ἐσμέν.
Σφόδρα δὲ φοβοῦμαι τοιαύτης σεμνῆς ἀνθρώπου ἐμαυτὸν οὐκ ἄξιον φαίνεσθαι. Ἀλλ᾿ οὐδαμῶς ἀμφιβάλλω ὑμᾶς εὐμενεῖς τε καὶ ἐπιεικεῖς κριτὰς ἀποδειχθῆναι.
            Ἡ φιλτάτη Ἄννα, ἡ ἁδρὰ τὴν ψυχήν γυνή, ἦν ἄνθρωπος σεμνὴ καθ᾿ ὅλου ἐν τῷ βίῳ: ἀξία καθηγήτρια, φύσις γενναία τε καὶ ἀπροσποίητος, μειλίχιός τε καὶ λεπτή, φιλάνθρωπός τε καὶ φίλη εἰλικρινής - ἀείποτε πρόθυμος, ἀείποτε παρρησιάζουσα, ἀείποτε ἀστεία καὶ χαρίεσσα ὁμιλήτρια. Ἡ Ἄννα Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, ἧς τὴν εἰκόνα ἀεὶ ἐν τῇ ψυχῇ οἴσομεν, εἶχεν ἦθος ἄπλαστον καὶ εἰλικρινές.
            Ἐγεννήθη Πειραιοῖ τῷ 1939. Ἐσπούδασε περὶ τὴν Ἑλληνικὴν καὶ Γαλλικὴν Φιλολογίαν ἐν τῷ Ἀθήνησιν Ἐθνικῷ καὶ Καποδιστριακῷ Πανεπιστημίῳ. Περὶ τὴν Γαλλικὴν γλῶσσαν καὶ λογοτεχνίαν ἐσπούδασε ἐν τῷ Institut Français d'Athènes, τὴν Ἰταλικὴν γλῶσσαν ἐν τῇ Casa d’ Italia, τὴν Ἰσπανικὴν ἐν τῷ Ἰνστιτούτῳ τῆς Ἱσπανικῆς Πρεσβείας, καὶ Μουσικὴν ἐν τῷ Ὠιδεῖῳ Ἀθηνῶν καθηγητὴν ἔχουσα εἰς τὴν Θεωρίαν καὶ Ἁρμονίαν τῆς Μουσικῆς τὸν Ἀκαδημεικὸν Μενέλαον Παλλάντιον.
            Διετέλεσε μέλος τῆς Φιλολογικῆς Στέγης Πειραιῶς καὶ τοῦ Ὁμίλου Πειραιῶς διὰ τὴν διάδοσιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, οὗτινος ἐπὶ διετίαν ἀντιπροήδρευσε. Τῷ 1994 ἐξελέγη παμψηφεὶ Τακτικὸν Μέλος - Ἐταῖρος τῆς ἐν Βιλβάῳ Ἑλληνικῆς Ἀκαδημείας τῆς Οὐασκωνίας (Jakintza Baitha/Καλιὰ τῆς Γνώσεως) διὰ τὴν ἐν γένει προσφορὰν καὶ τοὺς ἀγῶνας αὐτῆς ὑπὲρ τοῦ Ἕλληνος Λόγου, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν προώθησιν τῶν κλασσικῶν σπουδῶν, τὴν διάδοσίν τε καὶ μελέτην τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης καὶ τοῦ Ἑλληνιστὶ σκέπτεσθαί τε καὶ διαλέγεσθαι. Ἰδίως, ἡ ἐν Βιλβάῳ Ἑλληνικὴ Ἀκαδήμεια ἐτίμησεν τῷ γέρᾳ τὴν σοφωτάτην Διδάσκαλον διὰ τὸ βιβλίον αὐτῆς: Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιμοποίησε τὸν Εὐρωπαϊκὸ λόγο. Οὕτως ἔγινεν ἡ πρώτη τιμηθεῖσα ὑπὸ τῆς παρούσης ἐν λόγῳ Ἀκαδημείας γυνή. Γνωστὴ τοῖς πᾶσι τυγχάνει ἡ στενὴ φιλίας ἥτις συνέδεε τὴν ἀοίδιμον καθηγήτριαν μετὰ τοῦ ἐν Ἱσπανίᾳ Ἑλληνιστοῦ Ἀκαδημεικοῦ Καθηγητοῦ Frederico Carlos Krutwig – Sagredo.Ἦν μόνιμον μέλος τῆς Ἀεροπορικῆς Ἀκαδημείας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Ἑλλάδος, ὡς καὶ τοῦ Ἀριστοτελικοῦ Ὁμίλου Ἀθηνῶν. Ὡς Εἰσηγήτρια ἐν πολλοῖς διεθνέσι συνεδρίοις ἐν Ἑλλάδι τε καὶ ἀλλοδαπῇ, συνέθεσε ὑπὲρ τῶν 600 διαλέξεων, γλωσσικοῦ κυρίως περιεχομένου. Συμμετεῖχε εἰς παμπόλλους ῥαδιοτηλεοπτικὰς ἐκπομπάς μονίμους καὶ ἐκτάκους ἐν διαφόροις ῥαδιοτηλεοπτικοῖς σταθμοῖς. Ἰστέον δ᾿ ὅτι, διετέλεσε καθηγήτρια ἐν τῇ Ἀνωτάτῃ Σχολῃ Πολέμου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, ἐν ᾗ ἐδίδασκεν Ἱστορία τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης. Διαλέκτρια ἐν τῇ Σχολῇ τῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης (ΣΕΘΑ). Ἐπὶ πάμπολλα ἔτη ἦν ἡ Διευθύντρια Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς διδάσκουσα τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα: Ὅμηρον τὸν Ποιητήν, τοὺς Τραγικοὺς Ποιητὰς καὶ Ἐτυμολογίαν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΔΩ.

Βιβλία:
1.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης : 6 Διδακτικὰ βιβλία πλήρους ἐκμαθήσεως τῆς κλασσικῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης.
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Ὕλη μαθημάτων Α΄ κύκλου σπουδῶν, Ἀθῆναι
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Α΄ κύκλος σπουδῶν Βιβλίον Βοηθητικὸν Καθηγητοῦ καὶ Μελέτης, Ἀθῆναι
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Β΄ κύκλος σπουδῶν, Ἀθῆναι
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Β΄ κύκλος σπουδῶν Βιβλίον Καθηγητοῦ καὶ Μελέτης, Ἀθῆναι
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Γ΄ κύκλος σπουδῶν, Ἀθῆναι
Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἑλληνικὴ Ἀγωγή - Μαθήματα Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Γ΄ κύκλος σπουδῶνΒιβλίον Καθηγητοῦ καὶ Μελέτης, Ἀθῆναι

2.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιμοποίησε τὸν Εὐρωπαϊκὸ λόγο, Ἀθῆναι, 1995, τόμ. Α΄-Β΄
3.     Τζιρόπουλος Στ.[Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ. ἐπιμ.), Ἡμερολόγιον ἀπὸ τὸν πόλεμο τοῦ 1940 (μὲ παράλληλα ἐδάφια ἀπὸ τὴν Ἀρχαία μας Ἱστορία), ψἈθῆναι, 1997α/2015β
4.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ. (ἐπιμ.), Ἐργασίαι Σπουδαστῶν, Ἀθῆναι, 2000
5. Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Αἰσχύλου Εὐφορίωνος Ἀθηναίου – Προμηθεὺς Δεσμώτης (Σύγχρονος Ἀπόδοσις ἀρχαίου Κειμένου, Εἰσαγωγή, Σχόλια, Ἐπίμετρον), Ἀθῆναι, 2002δ
6.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ.-  Κωνσταντόπουλος Χρ., Τραγῳδία – Νέα Δεδομένα, Ἀθῆναι, 2002 [ἐπανέκδοσις: Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ. - Κωνσταντόπουλος Χρ., Τραγῳδία Ἀριστοτελικὴ Κάθαρσις [προλογίζει ὁ Καθηγητὴς Ἐμμανουήλ Ι. Μικρογιαννάκης] Ἀθῆναι, 2005β]
7.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἕλλην Λόγος-Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ γονιμοποίησε τὸν Παγκόσμιο Λόγο, Ἀθῆναι, 2003α/2006δ [ἐπανέκδοσις: Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἀρχιγένεθλος Ἑλληνικὴ Γλῶσσα (Πῶς ἡ Ἑλληνικὴ ἐγονιμοποίησε τὸν Παγκόσμιο Λόγο, Ἀθῆναι, 2011α/2015β)
8.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ.– Γκρέκο Ἀντ., Λεξικὸν Γκρίκο Ἑλληνο-Ἰταλικό, Ἀθῆναι, 2003
9.     Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ὅμηρος Τηλεμάχου Ὀδυσσείδης, Άθῆναι, 2003
10.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ὁ ἐν τῇ λέξει λόγος, Ἀθῆναι, 2005α/2015β
11.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Προσοχὴ στὴν Ἀκρόπολι, Ἀθῆναι, 2007
12.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἡ Μάχη τοῦ Μαραθῶνος 490 π.Χ - Ἐστρατήγει Μιλτιάδης Ἀθηναῖος, Ἀθῆναι, 2010
13.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Ἡ καταστροφὴ τῶν Ἑλληνικῶν Βιβλιοθηκῶν –Λεηλάτησις τῆς Γνώσεως καὶ τῆς Μυθολογίας μας, χτ, 2014α/2017β
14.  Τζιροπούλου-Εὐσταθίου Ἄ., Σαπφὼ ἡ Ποιήτρια ἡ Δεκάτη Μοῦσα, Ἀθῆναι, 2017
Κεφαλαιωδῶς εἶπον ἐπιδραμὼν τὰ κυριώτατα τοῦ χαρακτῆρος τῆς ἀλήστου μνήμης ἡμετέρας καθηγητρίας Ἄννης Τζιροπούλου-Εὐσταθίου, ἵνα μὴ λίαν μακρὸς καί πως ἐπαχθὴς ὁ ἐμὸς λόγος καταστῇ. Ἐνθυμήθητι πάλιν, ὦ ὁμήγυρι, τὸ τοῦ Ἐπικούρου ῥηθέν: [Ratae sententiae 2,1]
Ὁ θάνατος οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς· τὸ γὰρ διαλυθὲν ἀναισθητεῖ, τὸ δ᾿ ἀναισθητοῦν οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς.


Ἡ Ἄννα Τζιροπούλου-Εὐσταθίου ἐτελεύτησεν Ἀθήνησι τῇ δευτέρα Ἰανουαρίου ἐννάτου καὶ δεκάτου καὶ ἐνακοσιοστοῦ καὶ δισχιλιοστοῦ, βιοῦσα ἔτη π΄, ἤδη γηραιά.
Ἔγραφον ἐν Ἰωαννίνοις μηνὶ Ἰανουαρίῳ

(*) Η ομιλία αυτή του Γεωργίου Κ. Κατσιφάρα εκφωνήθηκε στην σχετική εκδήλωση προς τιμήν της, που έγινε στη Σχολή ΦΡΟΝΕΙΝ, στις 2.2.2020 - ΔΕΙΤΕ το βίντεο αυτής της εκδήλωσης, ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 3.2.2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΑΝΝΑ ΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣ: Αννα Τζιροπουλου Ευσταθιου, αρχαια ελληνικη Γλωσσα,  Πως η ελληνικη γονιμοποιησε τον Ευρωπαικο λογο, ημερολογιον απὸ τον πολεμο του 1940 αρχαια ιστορια, εργασιαι Σπουδαστων, Αισχυλος, Αισχυλου Ευφοριωνος Αθηναιου, Προμηθευς Δεσμωτης, Προμηθεας Δεσμωτης, Κωνσταντοπουλος, Τραγῳδια, Τραγῳδια αριστοτελικη Καθαρσις, καθαρση, Αριστοτελης, Μικρογιαννακης, Ελλην Λογος Πως η ελληνικη γονιμοποιησε τον Παγκοσμιο Λογορχιγενεθλος ελληνικη Γλωσσα, Γκρεκο Λεξικον Γκρικο Ελληνοιταλικο, Μεγαλη Ελλαδα, Κατω Ιταλια, γκρεκανικα, Ομηρος Τηλεμαχου Οδυσσειδης, Τηλεμαχος, ο εν τη λεξει λογοςΠροσοχη στην Ακροπολι, προσοχη στην Ακροπολη, Η Μαχη του Μαραθωνος 490 πΧ εστρατηγει Μιλτιαδης Αθηναιος, Μαραθωνας, Μαραθων, Μαχη του Μαραθωνα, η καταστροφη των ελληνικων Βιβλιοθηκων Λεηλατησις της Γνωσεως και της Μυθολογιας μας, βιβλιοθηκη, Σαπφω η Ποιητρια η Δεκατη Μουσα, μυθολογια, γνωση, Παλλαντιος, Πειραιας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ