Βιβλιογραφία της Λατινικής Γραμματείας (1855-2018)


Βιβλιογραφία
της Λατινικής Γραμματείας
(1855-2018)

Ενώ αναμένεται η επικείμενη επανέναρξη της ιστοσελίδας Corpus Grammaticorum Latinorum (CGL) / Βιβλιογραφία της Λατινικής Γραμματείας, στο πλαίσιο του έργου που οργάνωσε ο καθηγητής Alessandro Garcea, ανακοινώθηκε η Βιβλιογραφία Grammatici Latini (1855-2018), η οποία είναι πλέον διαθέσιμη ΕΔΩ.


Με συνδέσμους προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες εμφανίζονται βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά με: γραμματικούς, κείμενα γραμματείας, συγγραφείς, θεματικά τμήματα, κλπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Corpus grammaticorum Latinorum:

Agroecius, de orthographia           Agroec. orth.           H. van Putschen 1605, 2265-2276
GL 7,113-125
M. Pugliarello 1978
Alcuinus, de orthographia Alcuin. orth. GL 7,295-312
S. Bruni 1997
Aphthonius, de metris omnibus   Aphthon. metr.       H. van Putschen 1605, 2475,18-2622
T. Gaisford 1837, 37,9-240,13
GL 6,31,17-173
[Aphthonius] de metris Horatianis          [Aphthon.] metr. Hor.      GL 6,174-184
ars Bobiensis  ars Bob.         J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 77-124
GL 1,533-565
M. De Nonno 1982
Arusianus Messius, exempla elocutionis            Arus. (ex. eloc.)       F. Lindemann 1831, 1,209-266
GL 7,449-514
A. Della Casa 1977
A. Di Stefano 2011 (CGL 6)
[Asper] ars maior      [Asper] (ars)            H. van Putschen 1605, 1725-1736
F. Lindemann 1831, 1,309-316
GL 5,547,5-554
Audax, excerpta de Scauro et Palladio   Audax (exc.) GL 7,320-362
Augustinus, ars breuiata     Aug. ars         GL 5,494-496,12
C.F. Weber 1861
G. Bonnet 2013
[Augustinus] regulae           [Aug.] reg.    H. van Putschen 1605, 1975-2018
GL 5,496,15-524
L. Martorelli 2011 (CGL 7)
Bassus, de metris      Bass. metr.   H. van Putschen 1605, 2671b-2685
T. Gaisford 1837, 312-332,9
GL 6,255-272
A. Mazzarino 1955, 133-155
G. Morelli 2011, 5-44 (CGL 11.1)
[Bassus] ars de metris          [Bass.] metr.            H. van Putschen 1605, 2663b-2665
T. Gaisford 1837, 302-311
GL 6,305-306
G. Morelli 2011, 103-106 (CGL 11.1)
[Bassus] breuiatio pedum, de compositionibus, genera uersuum, poeticae species Latinae
[Bass.] ped.     H. van Putschen 1605, 2665-2672
GL 6,307-312
G. Morelli 2011, 107-119 (CGL 11.1)
Beda, de arte metrica          Beda metr.  H. van Putschen 1605, 2349b-2382
GL 7,227-260
C. Kendall 1975, 81-141
Beda, de orthographia        Beda orth.    H. van Putschen 1605, 2775-2804
GL 7,261-294
C. Jones 1975, 7-57
[Caper] de orthographia    [Caper] orth.           H. van Putschen 1605, 2239-2246
GL 7,92-107,2
[Caper] de uerbis dubiis      [Caper] uerb. dub. H. van Putschen 1605, 2247-2250
GL 7,107,4-112
Cassiodorus, de orthographia       Cassiod. orth.          H. van Putschen 1605, 2275b-2322
GL 7,143-210,5
P. Stoppacci 2010
[Censorinus] de musica et de metrica     [Cens.] (mus. metr.)          H. van Putschen 1605, 2723b-2728
T. Gaisford 1937, 404-409
GL 6,607-617
N. Sallmann 1983, 71-86
Charisius, ars  Char. (ars)    H. van Putschen 1605, 1-266
F. Lindemann 1840, 4,5-176
GL 1,1-296
K. Barwick 1964²
Cledonius, ars            Cledon. (ars)            H. van Putschen 1605, 1861-1936
GL 5,9-79
H. Bertsch 1884
Consentius, de barbarismis et metaplasmis      Consent. barb.        A. W. Cramer 1817
GL 5,386-404
M. Niedermann 1937, 1-32
Consentius, de nomine et uerbo  Consent. ars H. van Putschen 1605, 2017b-2074
GL 5,338-385
de dubiis nominibus dub. nom.    F. W. Otto 1850
GL 5,571-594
F. Glorie 1968, 755-820
de finalibus (de syllabis, regulae de finalibus, Coronati scholastici de finalibus, de primis, mediis et ultimis syllabis de finalibus syllabis omnium partium)   final.   D. Corazza 2011, 165-181 (CGL 10) 
Diomedes, ars            Diom. (ars)   H. van Putschen 1605, 273-528
T. Gaisford 1837, Liber III, 422-524
GL 1,299-529
Donatianus, fragmentum   Donatiani frg.          GL 6,275,11-277
G. Morelli 2011, 52-55 (CGL 11.1)

Donatus, ars maior
Don. mai.        H. van Putschen 1605, 1735b-1780
F. Lindemann 1831, 1,5-36
GL 4,367-402
L. Holtz 1981, 603-674
Donatus, ars minor  Don. min.     GL 4,355-366
L. Holtz 1981, 585-602
Dositheus, ars            Dosith. (ars) H. Keil 1871
GL 7,376-436
J. Tolkiehn 1913
G. Bonnet 2005
Eutyches, de uerbo  Eutych. (uerb.)        H. van Putschen 1605, 2143-2190
F. Lindemann 1831, 1,153-198
GL 5,447-488
excerpta Bobiensia de Macrobio  Macr. exc.    J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 187-193
GL 5,631-633
P. De Paolis 1990
Fortunatianus, de metris Horatianis       Fortun. (metr. Hor.)          H. van Putschen 1605, 2685-2706
T. Gaisford 1837, 332,12-362
GL 6,278-304
G. Morelli 2011, 59-100 (W)
frg. Berolinense de heroo hexametro     frg. Berol. hex.        GL 6,633-634,9
frg. Berolinense de speciebus hexametri           frg. Berol. spec. hex.         GL 6,634,11-637,15
frg. Bobiense de accentibus           frg. Bob. acc.           J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 142
GL 7,539,17-540,9
frg. Bobiense de finalibus syllabis            frg. Bob. final. syll. J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 503-505
GL 6,625,8-626
frg. Bobiense de metris       frg. Bob. metr.        GL 6,629,9-22
frg. Bobiense de nomine    frg. Bob. nom.         J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 212
GL 7,540,21-544
S. Mariotti 1984, 59-68
frg. Bobiense de nomine et pronomine frg. Bob. nom. et pron.    J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 127-141
GL 5,555-566
M. Passalacqua 1984, 3-19
frg. Bobiense de propriis nominibus       frg. Bob. pr. nom.  GL 7,540,11-19
frg. Bobiense de structuris frg. Bob. struct.      J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 506-509
GL 6,627-629,7
frg. Bobiense de uerbo ad Seuerianum
frg. Bob. uerb.           J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 145-183
GL 5,634-654
M. Passalacqua 1984, 21-60
frg. Bobiense de uersibus   frg. Bob. uers.         J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 516-520
GL 6,620-625,6
L. Nosarti 1992, 88-95
frg. Lauantinum in artes Donati   frg. Lauant. Don.    GL 5,325,25-326,23
frg. Leidense in artes Donati          frg. Leid. Don.         GL 5,325,2-23
frg. Monacense de barbarismo    frg. Monac. barb.   GL 5,327,2-30
frg. Parisinum de iambico metro frg. Paris. iamb.      J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 521
GL 6,630,2-631,12
frg. Parisinum de idiomatibus casuum   frg. Paris. idiom.     GL 4,566-572
frg. Parisinum de nominibus in CT           frg. Paris. nom.       GL 5,326,25-30
frg. Parisinum de notis        frg. Paris. not.         GL 7,533-536
frg. Parisinum de praepositionibus et uerbis    frg. Paris. praep. et uerb.            GL 7,34,5-35
frg. Parisinum de rhythmo            frg. Paris. rhyth.     GL 6,631,14-632
frg. Parisinum de uerbo      frg. Paris. uerb.       GL 5,655
P. De Paolis 1990, 178
frg. Sangallense de epodo octosyllabo   frg. Sangall. epod.  GL 6,640,13-641,5
frg. Sangallense de iambico trimetro      frg. Sangall. trim.   GL 6,638,23-639,12
frg. Sangallense de pentametro   frg. Sangall. pent.   GL 6,639,14-640,11
frg. Sangallense de scansione heroici uersus    frg. Sangall. scans. GL 6,637,18-638,21
frg. Sangermanense de schematibus      frg. Sangerm. schem.        GL 5,328,12-20
frg. Vaticanum de positura, de chria, de poemate     frg. Vat. posit.         GL 6,273-275,9
G. Morelli 2011, 47-51 (CGL 11.1)
frg. Vindobonense de pedibus      frg. Vindob. ped.    GL 6,646
frg. Weissenburgense de caesuris           frg. Weiss. caes.      T. Gaisford 1837, 580,1-14
GL 6,645,25-35
Iohannes (Scotus), defloratio de Macrobio      Macr. defl.   H. van Putschen 1605, 2727b-2770
GL 5,599-630
P. De Paolis 1990
Iulianus Toletanus, ars        Iulian. (ars)   W. M. Lindsay 1922
GL 5,317-324
M. Maestre Yenes 1973
J. Carracedo Fraga 2015, de uitiis et uirtutibus orationis
Mallius Theodorus, de metris        Mall. Theod. (metr.)          J. F. Heusinger 1766, 1-55
T. Gaisford 1837, 525-559
GL 6,585-601
F. Romanini 2007 (CGL 4)
Marius Victorinus, ars         Mar. Victorin. ars   H. van Putschen 1605, 2449b-2475,18
T. Gaisford 1837, 1-37,9
GL 6,3-31,16
I. Mariotti 1967
Martyrius, de B muta et V uocali  Martyr. ap. Cassiod.          GL 7,165-199
Maximus Victorinus, de ratione metrorum       Max. Victorin. (metr.)       H. van Putschen 1605, 1963-1974
F. Lindemann 1831, 1,293-304 + 455-468
GL 6,216-228 + GL 6,229-239
D. Corazza 2011, 5-64 (10)
[Palaemon] regulae [Palaem.] (regulae)            H. van Putschen 1605, 1365-1386
GL 5,533-547,2
M. Rosellini 2001 (CGL 1)
Papiri(an)us, de orthographia      Papir. (orth.)           GL 7,216,8-14
pauca de barbarismo collecta de multis pauc. barb.  T. Mari 2017 
Phocas, de nomine et uerbo         Phoc. ars       H. van Putschen 1605, 1687b-1722
F. Lindemann 1831, 1,321-352
GL 5,410-439,7
F. Casaceli 1974
[Phocas] de aspiratione      [Phoc.] asp.  H. van Putschen, 1605, 1721b-1724
F. Lindemann 1831, 1,353-355
GL 5,439,10-441
C. Jeudy 1976, 212-216
Pompeius, in artem Donati            Pomp. (ars)  F. Lindemann 1820, 1-480
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 510-511
GL 5,95-312
A. Zago 2017, Commentum in partem tertiam (CGL 15.1)
Priscianus, institutio de nomine   Prisc. inst. nom.      H. van Putschen 1605, 1299b-1320
A. L. G. Krehl 1820, 462-479
GL 3,443-456
M. Passalacqua 1999, 5-41
Priscianus, ars            Prisc. (ars)    H. van Putschen 1605, 533-1214
A. L. G. Krehl 1819 (1)-1820 (2,1-271)
GL 2,1-3,377
M. Rosellini 2015, Liber XVIII pars altera (CGL 13.2.1)
Priscianus, libri minores (de figuris numerorum, de metris Terentii, praeexercitamina)            Prisc. fig.
Prisc. metr.
Prisc. praeex. H. van Putschen 1605, 1319b-1358
F. Lindemann 1818, 197-279
A. L. G. Krehl 1820, 385-459
T. Gaisford 1837, De metris Terentii, 410-421
GL 3,405-440
M. Passalacqua, 1987
Priscianus, partitiones         Prisc. part.    H. van Putschen 1605, 1215-1286
F. Lindemann 1818, 3-154
A. L. G. Krehl 1820, 274-358
GL 3,459-515
M. Passalacqua 1999, 45-128
[Priscianus] de accentibus  [Prisc.] acc.              H. van Putschen 1605, 1285b-1300
F. Lindemann 1818, 157-195
A. L. G. Krehl 1820, 359-383
GL 3,519-528
C. Giammona 2012 (CGL 12)
[Probus] appendix    [Prob.] app. J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 437-451
GL 4,193-204
F. Stok 1997 (l. 4)
S. Asperti – M. Passalacqua 2014
[Probus] instituta artium    [Prob.] inst.  J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 229-436
GL 4,47-192
[Probus] de catholicis          [Prob.] cath.            H. van Putschen 1605, 1439b-1494
F. Lindemann 1831, 1,101-148
GL 4,3-43
[Probus] de nomine [Prob.] nom.            J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 215-225
GL 4,207-216
M. Passalacqua 1984, 61-75
[Probus] de ultimis syllabis ad Caelestinum      [Prob.] ult. syll.       H. van Putschen 1605, 1385b-1440
F. Lindemann 1831, 1,41-100
GL 4,219-264
Rufinus, de metris oratorum         Rufin. metr. orat.   H. van Putschen 1605, 2713,16-2724
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 522-524
T. Gaisford 1837, 388,7-403
GL 6,565,9-578
P. D’Alessandro 2004 (CGL 3)
Rufinus, in metra comicorum       Rufin. metr. com.   H. van Putschen 1605, 2705b-2713,15
T. Gaisford 1837, 378-388,6
GL 6,554-565,8
P. D’Alessandro 2004 (CGL 3)
Sacerdos, ars Sacerd. (ars)            H. van Putschen 1605, De metris, 2623-2664
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 1-74
T. Gaisford 1837, De metris, 242-301
GL 6,427-546
Scaurus, de orthographia  Scaur. (orth.)           H. van Putschen 1605, 2249b-2264
GL 7,11-33,13
F. Biddau 2008 (CGL 5)
[Scaurus] de ordinatione partium orationis      [Scaur.] (part. orat.)          GL 7,33,14-34,4
[Sergius] explanationes in artes Donati  [Serg.] explan.         J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 512-513
GL 4,486-565
Sergius, de littera de syllaba de pedibus            Serg. litt. syll. ped. H. van Putschen 1605, 1825b-1838
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 473-488
GL 4,475-485
[Sergius] de arte grammatica        [Serg.] ars gramm.             J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, De littera, 197-198
GL 7,537-539,15
C.E. Finch 1969, 41-43 + L. Munzi 1993, 110-113
Seruius, de centum metris ad Albinum  Seru. cent.    H. van Putschen 1605, 1815b-1827
T. Gaisford 1837, 363-377
GL 4,456-467
G. Soraci 1988
M. Elice 2013 (CGL 9)
Seruius, de finalibus ad Aquilinum          Seru. final.    H. van Putschen 1605, 1799-1816
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 491-500
GL 4,449-455
Seruius, de metris Horatii ad Fortunatianum   Seru. metr. Hor.     GL 4,468-472
Seruius, in Donati artem maiorem          Seru. mai.     H. van Putschen 1605, 1837b-1856
GL 4,421-448
Seruius, in Donati artem minorem          Seru. min.     H. van Putschen 1605, 1779b-1800
GL 4,405-420
Seuerus, de pedibus            Seuer. (ped.)           T. Gaisford 1837, 567-573,32
GL 6,641,25-645,24
Terentianus, de littera de syllaba de pedibus   Ter. Maur. (litt. syll. ped.)            H. van Putschen 1605, 2383-2450
GL 6,325-413
C. Cignolo 2002 (CGL 2.1)
Velius Longus, de orthographia    Vel. (orth.)   H. van Putschen 1605, 2213-2238
GL 7,46-81
M. Di Napoli 2011 (CGL 8)
[Victorinus siue Palaemon] ars     [Victorin.–Palaem.] (ars) H. van Putschen 1605, 1937-1962
J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, De arte, 202
F. Lindemann 1831, 1,271-292
GL 6,187-215
[Victorinus] de caesuris      [Victorin.] caes.      J. von Eichenfeld & S. Endlicher 1837, 469
GL 6,240,2-10
[Victorinus] de finalibus      [Victorin.] final.      GL 6,240,12-242
[Victorinus] de finalibus metrorum                     Cf. supra : Maximus Victorinus, de ratione metrorum
[Victorinus] de soloecismo et barbarismo         [Victorin.] soloec.   GL 5,327,32-328,10
M. Niedermann 1937, 32-37.

ΠΗΓΗ: CGL. Γ. Λεκάκης "Βιβλιογραφία". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 21.2.2020.


ΛΕΞΕΙΣ: Βιβλιογραφια, Λατινικη Γραμματεια, Λατινικα, Λατινοι γραμματικοι, λατινικο κειμενο, Λατινοι συγγραφεις
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ