ΘΡΑΚΗ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ - Η γεωστρατηγική σημασία της Θράκης - Μέρος Β - του Ιω. Σ. Φριτζαλά


ΘΡΑΚΗ:
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Μέρος Β΄
Η γεωστρατηγική σημασία της Θράκης

γεωπολιτικού και ιστορικού αναλυτού


Ἡ Κίνα σκοπεύει νὰ ἐπεκτείνει τὸ ἢδη ὑπάρχον διευρασιατικὸ σιδηροδρομικὸ δίκτυο μὲ διαδρομές ποὺ θὰ διέρχονται πρὸς τὴν Εὐρώπη, μέσῳ τῆς Θράκης. 

3. Ἀποτελεῖ μία νομοτελειακὴ ἐπιλογὴ ὡς ἐνεργειακὸς κόμβος, μέσῳ τοῦ ὁποίου θὰ διέρχεται τὸ φυσικὸ ἀέριο τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ἒχει ὑπογραφεῖ μεταξὺ Ρωσίας καὶ Τουρκίας γιὰ τὴν κατασκευὴ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου (Turkish Stream) δυναμικότητος 63 δισ.m3, διὰ τῆς Μαύρης Θαλάσσης πρὸς τὴν Τουρκία, μὲ πιθανότητα δημιουργίας κόμβου στὰ ἑλληνοτουρικὰ σύνορα, ὡς ἐναλλακτικὴ τοῦ ματαιωθέντος ἀγωγοῦ SouthStream (*). Ἂν καὶ θὰ πρέπει νὰ εἲμαστε ἀπολύτως ἐπιφυλακτικοὶ ὃσον ἀφορᾷ τὴν τελικὴ ἒκβαση τῆς συμφωνίας, ἐν τούτοις, μία ἐνδεχόμενη ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς σκέψεως θὰ ἐρχόταν νὰ προστεθεῖ στὸ ἢδη ἐγκεκριμένο πρόγραμμα κατασκευῆς τοῦ Διαδριατικοῦ Ἀγωγοῦ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου (ΤΑΡ), πρόγραμμα τὸ ὁποῖο ἀντικειμενικὰ ἀναβαθμίζει τὴν στρατηγικὴ σημασία τῆς Θράκης. «Τὸ τμῆμα τοῦ ἀγωγοῦ ποὺ θὰ διέρχεται ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα θὰ ἒχει μῆκος περίπου 545 χιλιομέτρων (τὸ μεγαλύτερο σὲ μῆκος τμῆμα τοῦ Νοτίου Διαδρόμου Φυσικοῦ Ἀερίου), θὰ ξεκινάει ἀπὸ τοὺς Κήπους τοῦ Ἓβρου κοντὰ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα καὶ θὰ καταλήγει στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀλβανία, νοτιοδυτικὰ τῆς Ἱεροπηγῆς. Τὸ ἒργο προβλέπει, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τοποθέτηση τοῦ ἰδίου τοῦ ἀγωγοῦ, τὴν κατασκευὴ ἑνὸς σταθμοῦ συμπιέσεως κοντὰ στοὺς Κήπους μὲ μεταφορικὴ ἰκανότητα 10 δισ. m3» (**).

Θά μποροῦσε τό διευρασιατικό δίκτυο νά ἐπεκταθεῖ ἐντός Ἑλλάδος;
«Ἡ Σιδηροδρομική Ἐγνατία (μήκους 565 χλμ.) θά δημιουργήσει ἓνα συνεχόμενο δίκτυο γιά τίς μεταφορές logistics, καθώς θά περνᾶ ἀπό 4 λιμάνια, 6 ἀεροδρόμια καί 6 logistic centers καί θά ἐκμεταλλεύεται πλήρως τό σφόδρα ἀναπτυσσόμενο λιμάνι τοῦ Πειραιῶς στήν διακίνηση ἐμπορευματοκιβωτίων.
Τέλος, θά βοηθήσει στήν πραγματοποίηση τῆς παράκαμψης τοῦ Βόσπορου, μέσῳ τοῦ λιμανιοῦ τῆς Ἀλεξανδρούπολης (ἀπό Βουλγαρία καί Ρουμανία) μέ ἀσφάλεια καί ταχύτητα».
Στὸ πλαίσιο τῆς διεθνοποιημένης οἰκονομίας, ἀποκτοῦν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον τὰ στρατηγικὰ σημεῖα ἐλέγχου τῶν ναυτικῶν διαδρόμων τοῦ πλανήτη. Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς πὼς οἱ πρῶτοι εὐρωπαϊκοὶ λιμένες μετὰ τὴν (ἐξ Ἀνατολῶν) διάβαση τῆς διώρυγας τοῦ Σουέζ εἶναι ὁ Πειραιάς, ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ Ἀλεξανδρούπολη, καὶ οἱ τρεῖς ἰδιαιτέρως σημαντικοὶ γιὰ τὴν ἰσχυροποίηση καὶ ἑδραίωση τῆς ναυτικῆς καὶ ἐμπορικῆς ἐπιρροῆς τῆς Κίνας στὴν Εὐρώπη.
ΠΗΓΗ: The Great Maritime Choke Points.

Ὁ Διαδριατικὸς Ἀγωγὸς (ΤΑΡ) μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου ἀπὸ τὸ κοίτασμα Shah Deniz ΙΙ τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν. Ὁ ΤΑΡ θὰ ἀποτελέσει τμῆμα τοῦ Νοτίου Διαδρόμου Φυσικοῦ Ἀερίου, μήκους ἂνω τῶν 4.000 χλμ., ὁ ὁποῖος θὰ περιλαμβάνει, ἐπίσης, τοὺς Ἀγωγοὺς Νότιου Καυκάσου (SCPX) καὶ Ἀνατολίας (Trans Anatolian Pipeline - TANAP).

Ὁ ὑπὸ σχεδιασμὸν ρωσοτουρκικὸς ἀγωγὸς φ.α. «Turkish Stream» (μαῦρο χρῶμα), ὡς ἐναλλακτικὴ λύση στὸν ματαιωθέντα ἀγωγὸ South Stream (γκρὶ χρῶμα). ΠΗΓΗ.

ξαιρετικὴ σημασία παρουσιάζει, ἐπίσης, ὁ ὑπὸ σχεδιασμὸ πλωτὸς τερματικὸς σταθμὸς ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (LNG) τῆς ἑλληνικῆς ἑταιρείας Gastrade στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ἐκτιμωμένου προϋπολογισμοῦ 350 ἐκ. εὐρώ. Ἡ πλωτὴ μονάδα, ἡ ὁποία σχεδιάζεται στὸν θαλάσσιο χῶρο 17,5 km. ἀνοιχτὰ τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, μὲ ἀποθηκευτικοὺς χώρους 135.000 m3 LNG καὶ ἐτήσιας τροφοδοτικῆς δυναμικότητος 2,6 δις m3, θὰ συνδέεται μὲ τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Φυσικοῦ Ἀερίου (NGTS) μὲ ὑποθαλάσσιο ἀγωγὸ μήκους 24,2 km. καὶ χερσαῖο μήκους 4,5km., μέσῳ τοῦ ὁποίου τὸ φυσικὸ ἀέριο θὰ προωθεῖται στὶς ἀγορὲς τόσο τῆς Ἑλλάδος, ὃσο καὶ τῆς εὐρύτερης περιφέρειας, δημιουργώντας οὐσιαστικὰ μία νέα πύλη εἰσόδου φυσικοῦ ἀερίου στὶς εὐρωπαϊκὲς ἀγορές. Ἡ ἒναρξη λειτουργίας τῆς ἀνωτέρω μονάδος ἒχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ LNG καθ’ ὃτι ἒχουν ἢδη κατατεθεῖ δύο ὁλοκληρωμένες προτάσεις γιὰ ἐγκατάσταση ἀνάλογων μονάδων στὴν Βόρειο Ἑλλάδα. Ἡ προτεινόμενη μονάδα φιλοδοξεῖ νὰ ἀξιοποιήσει τὸ γεωγραφικὸ πλεονέκτημα τῆς περιοχῆς, μέσῳ τῆς ὁποίας ἢδη διέρχεται ὁ ἑλληνο - τουρκικὸς ἀγωγὸς φυσικοῦ ἀερίου καὶ στὴν ὁποία σύντομα θὰ καταλήγει ὁ ἑλληνο - βουλγαρικὸς διασυνδετήριος ἀγωγὸς Κομοτηνή - Stara Zagora (IGB).

Ὁ ὑπὸ σχεδιασμὸν πλωτὸς τερματικὸς σταθμὸς ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου (Floating Storage & Regasification Unit) τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως.
ΠΗΓΗ: Alexandroupolis Independent Natural Gas System (INGS).

Ὁ Διασυνδετήριος Ἀγωγὸς Ἑλλάδος - Βουλγαρίας (IGB) θὰ ἒχει μῆκος 182 km. περίπου, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ 31 km. ἐντὸς τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας. Σημεῖο ἐκκινήσεως: Κομοτηνή, σημεῖο καταλήξεως: Stara Zagora Βουλγαρίας. Προβλέπεται, ἀρχικῶς, μεταφορὰ ποσοτήτων φυσικοῦ ἀερίου τῆς τάξεως τῶν 3 δις. m3 ἐτησίως,  μὲ δυνατότητα αὐξήσεως στὰ 5 δις. m3 ἐτησίως. ΠΗΓΕΣ φωτογραφιῶν: ΔΕΠΑ και ΕΝΤΙΣΟΝ.

ΠΗΓΗ: Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Ο.Δ.Ε.Γ.
Τεῦχος 97 / Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2014, Επικαιροποιημένη αναδημοσίευση ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 10.3.2020.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


(**) Κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ (TAP) στὴν Ἑλλάδα.

ΑΥΡΙΟ το Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΛΕΞΕΙΣ: ενεργειακος κομβος, φυσικο αεριο, Ασια, Ευρωπη, Ρωσια, Τουρκια, αγωγος φυσικου αεριου, Μαυρη Θαλασσα, Διαδριατικος Αγωγος, Θρακη, Κηποι Εβρου, Εβρος, Αλβανια, Ιεροπηγη, σταθμος συμπιεσεως, πλωτος τερματικος σταθμος υγροποιημενου φυσικου αεριου, Αλεξανδρουπολη, Εθνικο Συστημα Φυσικου Αεριου, υποθαλασσιος αγωγος, ελληνοτουρκικος αγωγος φυσικου αερίου, ελληνοβουλγαρικος διασυνδετηριος αγωγος, Κομοτηνη, Σταρα Ζαγορα, Φριτζαλας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ