ΘΡΑΚΗ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ - Μέρος Α΄: Η γεωστρατηγική σημασία της Θράκης - του Ιω. Σ. Φριτζαλά


ΘΡΑΚΗ:
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ

Μέρος Α΄
Η γεωστρατηγική σημασία της Θράκης

γεωπολιτικού και ιστορικού αναλυτού


Αα. Εἰσαγωγή

Πρωτοῦ προχωρήσουμε στὴν ἐπί μέρους ἀνάλυση τῆς σημασίας τῆς Θράκης σὲ γεωστρατηγικὸ ἐπίπεδο, κρίνεται ἀναγκαία καὶ ἀπαραίτητη ἡ διασαφήνιση τῶν ὃρων γεωπολιτική - γεωστρατηγική, καθὼς αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται κατὰ κόρον δίχως σαφήνεια, μὲ συνέπεια τὴν δημιουργία συγχύσεων καὶ παρανοήσεων. Δίχως νὰ ὑπεισέλθουμε σὲ βαθύτερη ἀνάλυση, «ἡ γεωπολιτική, οὐσιαστικά, ἀναφέρεται σὲ μία συνολικὴ μέθοδο γεωγραφικῆς ἀναλύσεως συγκεκριμένων κοινωνικο-πολιτικῶν καταστάσεων, ἀντιμετωπιζομένων στὸ γεωγραφικό τους πλαίσιο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς συνήθεις βιοθεωρήσεις (φιλοσοφικές, θρησκευτικές κλπ.) ποὺ τὶς χαρακτηρίζουν».  Θὰ πρέπει, ἐπομένως, νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μία ἀναλυτικὴ μέθοδος τῶν διεθνῶν σχέσεων καὶ νὰ κατανοεῖται ὡς ἓνα γενικὸ πλαίσιο ἐντοπισμοῦ τῆς ἀλληλεπιδράσεως καὶ τῆς κατανομῆς ἰσχύος μεταξὺ τῶν κρατῶν, τὸ ὁποῖο παρέχει σὲ αὐτὰ τὸ «ἐργαλεῖο» χαράξεως τῶν ἐπιμέρους πολιτικῶν τους.

«Ἡ γεωστρατηγικὴ ἀναφέρεται, οὐσιαστικά, στὴν φάση τῆς ἐφαρμογῆς τῶν συμπερασμάτων τῆς γεωπολιτικῆς ἀναλύσεως καὶ ἀφορᾶ τὶς πολιτικές ποὺ υἱοθετοῦνται ἀπὸ τὸ κάθε κράτος ξεχωριστά, ἀναλόγως τὸ ὑπὸ ἐξέταση γεωγραφικὸ σύστημα ἀναφορᾶς, καὶ θὰ πρέπει νὰ κατανοεῖται ὡς ἓνα εἰδικὸ πλαίσιο ἐντοπισμοῦ τοῦ ρόλου καὶ τῆς δυναμικῆς τοῦ κράτους στὸ συγκεκριμένο σύστημα. Ἐντὸς τοῦ εἰδικοῦ αὐτοῦ πλαισίου, ἐπιδιώκεται ἡ ἐπίτευξη τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος διὰ τῆς ἀξιοποιήσεως τῶν γεωπολιτικῶν συμπερασμάτων».  Ἐπομένως, ὃταν μελετοῦμε τὴν γεωστρατηγικὴ σημασία μίας συγκεκριμένης γεωγραφικῆς περιοχῆς, προσπαθοῦμε νὰ ἐντοπίσουμε:

            τὴν σημασία ποὺ παρουσιάζει ἡ ἐν λόγῳ περιοχὴ γιὰ ἓνα κράτος ἢ ἓνα ὑπὸ ἐξέταση γεωσύστημα

καὶ

            τὸν βαθμό, στὸν ὁποῖο αὐτὴ ἡ περιοχὴ ἐξασφαλίζει καὶ ἐπηρεάζει τὴν ἀσφάλεια καὶ τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα τοῦ κράτους, στὴν ἐπικράτεια τοῦ ὁποίου βρίσκεται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΘΡΑΚΗ, ΕΔΩ.

Αβ. Συνιστῶσες γεωστρατηγικῆς ἰσχύος

1.           Γεωγραφικὴ θέση
2.           Ἐπίπεδο στρατιωτικῆς ἰσχύος
3.           Ἐπίπεδο οἰκονομικῆς εὐημερίας
4.           Πληθυσμός - Δημογραφικὰ χαρακτηριστικά
5.           Πνευματικὸ δυναμικὸ: Γλῶσσα - ἱστορία - πολιτισμός

Β. Συνιστῶσες τῆς στρατηγικῆς σημασίας τῆς Θράκης

1. Ἡ Θράκη καθιστᾶ τὴν Ἑλλάδα τμῆμα τοῦ παρευξεινίου ὑποσυστήματος, προσδίδοντας στὴν χώρα ὑψηλὴ ἀξία τόσο σὲ περιφερειακό, ὃσο καὶ σὲ πλανητικὸ ἐπίπεδο, παρέχοντας, ταυτοχρόνως, στὴν πατρίδα μας τὴν ἐγγύτητα πρὸς μία περιοχὴ ἐξαιρετικὰ μεγάλης σημασίας γιὰ τὴν ἱστορικὴ πορεία καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. «Μὲ τὴν κατάρρευση τοῦ ἀνατολικοῦ συστήματος, ποὺ ἀποτελοῦσε ἓνα οἰκονομικὸ φράγμα γιὰ τὶς συναλλαγὲς μὲ τὴν Θράκη, μὲ τὸ ἂνοιγμα τῶν συνόρων ποὺ διαμόρφωσε ὁριστικὰ τοὺς τομεῖς ἐργασίας καὶ μὲ τὴν ἒνταξη τῆς Ῥουμανίας καὶ τῆς Βουλγαρίας στὴν Ε.Ε., ἡ Θράκη ἀντιπροσωπεύει πιὰ ἓναν γεωπολιτικὸ κόμβο». 

2. Ὡς προγεφύρωμα στὴν χερσόνησο τοῦ Αἲμου, παρέχει ἂμεση πρόσβαση τόσο σὲ ἠπειρωτικὸ ἐπίπεδο, ὂσο καὶ διὰ θαλάσσης, πρὸς ὃλους τοὺς ἐμπορικοὺς δρόμους ποὺ κατευθύνονται πρὸς τὴν Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀσία. «Ἐπίσης, μέσῳ στρατηγικῶν ὑποδομῶν καὶ ἀξόνων συνδέεται μὲ:

α. τὴν Ἀνατολικὴ Θράκη (Τουρκία) καὶ τὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου,
β. τὸν Εὒξεινο Πόντο,
γ. τὴν Βόρειο Θράκη (Βουλγαρία) καὶ ἐκεῖθεν μὲ τὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη, τὴν Οὐκρανία καὶ τὴν Ῥωσία,
δ. τὶς νήσους τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου
καὶ
ε. τὰ Μικρασιατικά παράλια».

Ὃλοι αὐτοὶ οἱ ἂξονες, ὡς ὁδοὶ ἐμπορίου καὶ ἀναπτύξεως, ἒχουν ἀποκτήσει ὑψηλὴ στρατηγικὴ σημασία τόσο γιὰ τὶς πλανητικὲς (Η.Π.Α., Ῥωσία, Κίνα), ὃσο καὶ τὶς περιφερειακὲς δυνάμεις (Ε.Ε. καὶ ἰδιαιτέρως τὴν ἡγεμονεύουσα σὲ αὐτὴ Γερμανία). Ἰδιαίτερη στρατηγικὴ βαρύτητα ἒχει ἀποκτήσει καὶ ὁ λιμένας τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, γιὰ τὴν ἐμπορικὴ ἀξιοποίηση τοῦ ὁποίου ἐκφράζεται ἒντονο ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες χῶρες καὶ ὁ ἀνταγωνισμὸς γύρω ἀπὸ τὴν στρατηγική του ἀναβάθμιση, ὡς διαμετακομιστικὸς κόμβος πρὸς τὶς ἀγορὲς τῆς Βορείου καὶ Κεντρικῆς Εὐρώπης, θὰ εἶναι ὑψηλὸς τὰ ἑπόμενα χρόνια.

Ἡ Θράκη στὰ μέσα τοῦ 4ου π.Χ. αἰῶνος καὶ ὡς τμῆμα τοῦ Μακεδονικοῦ Βασιλείου στὶς ἀρχὲς τῆς Βασιλείας τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου (334 π.Χ.).
ΠΗΓΕΣ: en.wikipedia.org - Philip II of Macedon,
Greece Travel: Ancient Abdera Thrace. 

ΠΗΓΗ: Πρώτη δημοσίευση: Περιοδικό Ο.Δ.Ε.Γ.
Τεῦχος 97 / Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος 2014, Επικαιροποιημένη αναδημοσίευση ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 10.3.2020.

ΑΥΡΙΟ το Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το α΄μέρος, ΕΔΩ.

ΛΕΞΕΙΣΘΡΑΚΗ, ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ Θρακης, Φριτζαλας, γεωπολιτικη, γεωγραφια, στρατος, στρατιωτικη ισχυς, οικονομια, πληθυσμος, Δημογραφια, πνευματικο δυναμικο, γλωσσα, ιστορια, πολιτισμος, στρατηγικη σημασια, παρευξεινιο υποσυστημα, ελληνισμος, ανατολικο συστημα, Ρουμανια, Βουλγαρια, ΕΕ, κομβος, Αιμος, Ευρωπη, Ασια, Τουρκια, Βοσπορος, Ευξεινος Ποντος, Ουκρανια Ρωσια, Αιγαιο, Μικρα Ασια, ΗΠΑ, Κινα, Γερμανια, Αλεξανδρουπολη, 4ος αιωνας πΧ, Μακεδονικο Βασιλειο, Μεγας Αλεξανδρος, 334 πΧ, ΦιλιπποςShare on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ