Η πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με μέτρα αποφυγής και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, δημοσιεύθηκε μια μέρα πριν το πρώτο κρούσμα του στην Ελλάδα!


Η πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
με μέτρα αποφυγής και περιορισμού
διάδοσης του κορωνοϊού,
δημοσιεύθηκε μια μέρα πριν
το πρώτο κρούσμα του
στην Ελλάδα!


Η πρώτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στις 25.2.2020 (ΦΕΚ Α’ 42), μια ημέρα πριν το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, και ορίζει, μεταξύ άλλων:

« Άρθρο πρώτο
Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου
1. Προς τον σκοπό της αποφυγής κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλονται μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης, καθώς και περιορισμού της διάδοσης της νόσου.
2. Τα μέτρα αυτά συνίστανται:
(α) Στην υποχρεωτική υποβολή σε κλινικό και εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, υγειονομική παρακολούθηση, εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή και νοσηλεία προσώπων, για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μπορεί να μεταδώσουν άμεσα ή έμμεσα τη νόσο,
(β) στην επιβολή κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών ελέγχων, καθώς και μέτρων προληπτικής υγειονομικής παρακολούθησης, εμβολιασμού, φαρμακευτικής αγωγής και προληπτικής νοσηλείας προσώπων που προέρχονται από περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί μεγάλη διάδοση
της νόσου, …
3. Η εκτέλεση των μέτρων των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου γίνεται από ιατρικό, νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό σε κατάλληλους χώρους ή καταστήματα και τα μέτρα περιορίζονται, κατά το περιεχόμενο και κατά τη διάρκειά τους, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για τη διαμόρφωση ασφαλούς κρίσεως για την κατάσταση της υγείας των προσώπων στα οποία επιβάλλονται, τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή θεραπευτικών μέτρων και την αποτροπή του κινδύνου μετάδοσης της νόσου. Οι δαπάνες λήψης των ίδιων μέτρων βαρύνουν τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό και αν δεν υπάρχει τέτοιος, εφαρμόζεται η νομοθεσία για την κάλυψη των ανασφάλιστων.
4. Τα μέτρα της παραγράφου 3 του παρόντος επιβάλλονται και εξειδικεύονται ανά περίπτωση, δυνάμει απόφασης:
α) Του Υπουργού Υγείας για τα μέτρα των περιπτώσεων (α) και (β) μετά από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),…
Οι αποφάσεις επιβολής των ανωτέρω μέτρων ισχύουν από την υπογραφή τους και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένων πάντως των κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
5. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από τα μέτρα του παρόντος άρθρου έχει δικαίωμα να υποβάλει ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου της περιφέρειας, όπου λαμβάνεται το μέτρο, αντιρρήσεις κατά του μέτρου.
Η εκδίκαση των αντιρρήσεων γίνεται με ή χωρίς την παρουσία του αντιλέγοντος, εφόσον αυτός τελεί υπό περιορισμό, ο οποίος μπορεί να εκπροσωπείται από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο. Ο Πρόεδρος αποφαίνεται αμετάκλητα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»

Τα ανωτέρω για να εφαρμοστούν πρέπει να εκδοθεί Υπουργική απόφαση, όπως έγινε π.χ. για την αναστολή λειτουργίας σχολείων - εκπαιδευτηρίων, για τους χώρους λατρείας, τα δικαστήρια, θέατρα, γυμναστήρια κλπ.
Από την έρευνα που έκανα δεν προέκυψε ότι έχει μέχρι σήμερα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που να ορίζει την εφαρμογή των ανωτέρω ιατρικών μέτρων, ούτε του εμβολιασμού.
Η διάταξη, πάντως, θα πρέπει να ερμηνευτεί, ότι η Υπουργική Απόφαση εκδίδεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και όχι ως μέτρο μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού, δεδομένου ότι γίνεται ειδική μνεία στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
Σε περίπτωση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, μπορεί αυτή να προσβληθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, με αιτιάσεις κατά των σχετικών διατάξεων, που σαφώς παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα, στην περίπτωση που υπερβαίνουν το απαραίτητο λογικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας.

Σε κάθε περίπτωση οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου πρέπει να υποβληθούν στην Βουλή για κύρωση, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας:

«Άρθρο 44

1.           Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Οι πράξεις αυτές υποβάλλονται στη Βουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής σε σύνοδο. Αν δεν υποβληθούν στη Βουλή μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής….»

Β. Ως προς τον Νέο Ποινικό Κώδικα, ν. 4619/2019 (ΦΕΚ Α 95/11.6.2019), αυτός ψηφίστηκε στις 11.6.2019, με έναρξη ισχύος από 1.7.2019. 
Στο άρθρο 285 ορίζεται:

« Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
 1. Όποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε αόριστο αριθμό ανθρώπων.
 2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.
 3. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.
 4. Όποιος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 παραβιάζει τα μέτρα από αμέλεια, τιμωρείται: α) στην περίπτωση του στοιχείου α` με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας και β) στην περίπτωση του στοιχείου β` με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.»

Στον προηγούμενο Ποινικό Κώδικα (ΠΔ 283/1985) υπήρχαν οι αντίστοιχες διατάξεις:

«Διάδοση ασθένειας ζώων
 Άρθρο 283.
 1. Οποιος με πρόθεση μεταδίδει μολυσματική ασθένεια ζώων
 τιμωρείται με Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών αν από την πράξη του
 θανατώθηκαν ή έπαθαν σοβαρή και διαρκή βλάβη ζώα άλλου, τιμωρείται με
 Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
 2. Οποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης της παρ. 1
 τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή.

 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
 Άρθρο 284.
 1. Οποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο νόμος ή η
 αρμόδια αρχή για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας μεταδοτικής
 ασθένειας τιμωρείται με Φυλάκιση. Αν η παραβίαση αυτή είχε ως
 συνέπεια να μεταδοθεί η ασθένεια σε άνθρωπο, επιβάλλεται Κάθειρξη
 μέχρι δέκα ετών.
 2. Αν η πράξη τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται Φυλάκιση
 μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή.»

Το νέο άρθρο 285 ΠΚ ενοποιεί τα ανωτέρω δύο άρθρα. Προστίθεται ως έγκλημα η περίπτωση παραβίασης των μέτρων, ανεξάρτητα δηλαδή από την επέλευση συνέπειας (παρ. 1) καθώς και η επιβαρυντική περίπτωση της πρόκλησης θανάτου (παρ.3), όπου επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και αν προκλήθηκε ο θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Η διάταξη 285 νέου ΠΚ, προβλέπει επομένως, και νέο έγκλημα, αυτό της παραβίασης των μέτρων (παρ. 1) και αυστηρότερες ποινές έως και ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση θανάτου ανθρώπων.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι το γενικότερο πνεύμα του Νέου Ποινικού Κώδικα είναι η μείωση ποινών και η επιεικέστερη ποινική αντιμετώπιση ρυθμισμένων περιπτώσεων, ενώ καταργήθηκαν νόμοι αλλά και ολόκληρα κεφάλαια του παλαιού Ποινικού Κώδικα (π.χ. ν. 1608/1950 για τους καταχραστές Δημοσίου, Εγκλήματα στην Υπηρεσία κλπ). Σε αυτό το πλαίσιο, η ανωτέρω διάταξη ανήκει στη μειοψηφία των περιπτώσεων, στις οποίες η ποινική αντιμετώπιση αυστηροποιήθηκε, χωρίς αποχρώσα αιτία, αφού το συγκεκριμένο έγκλημα έχει ελάχιστες περιπτώσεις τέλεσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι, με διαδικτυακή έρευνα, εντοπίζεται μόνον μία περίπτωση, η διάταξη 262/2008 της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης που αφορούσε ασθενή HIV.

Για την πληρότητα του λόγου παρατίθεται η αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4619/2019, για το άρθρο 285: «Στην παραβίαση µέτρων για την πρόληψη ασθενειών έχουν ενοποιηθεί τα εγκλήµατα των άρθρων 283 και 284 ΠΚ, και έτσι η παραβίαση µέτρων για την αποτροπή της εισβολής ή της διάδοσης µιας µεταδοτικής ασθένειας, είτε από αυτήν µπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα άλλου είτε κίνδυνος για µετάδοση της ασθένειας σε αόριστο αριθµό ανθρώπων, αντιµετωπίζεται από την ίδια διάταξη αλλά µε διαφορετικές, βέβαια, ποινές. Στην παρ. 2 της διάταξης η πράξη αντιµετωπίζεται µε βαρύτερη ποινή, όταν έχει ως αποτέλεσµα τη µετάδοση της ασθένειας, αυτονόητα και πάλι µε διακριτές ποινές ανάλογα αν πρόκειται για µετάδοση αυτής στα ζώα ή σε άνθρωπο. Ενώ στην πρώτη περίπτωση πρόκειται µάλιστα για διακεκριµένη µορφή του εγκλήµατος (καθώς η φθορά ξένης ιδιοκτησίας από αµέλεια δεν τυποποιείται), στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται για εκ του αποτελέσµατος διακρινόµενο έγκληµα. Η από αµέλεια παραβίαση των μέτρων για την αποτροπή της εισβολής ή της διάδοσης µιας μεταδοτικής ασθένειας σε ζώα αποτελεί εξάλλου το µόνο αδίκηµα του κεφαλαίου που απειλείται διαζευκτικά µε χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας, λόγω της περιορισμένης απαξίας του.»


Προσωρινή απαγόρευση
της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπραξιών
στους θρησκευτικούς χώρους

ΥΑ 2867/Υ1 ΦΕΚ Β' 872/16.3.2020: Επιβολή προσωρινής απαγόρευσης της τέλεσης λειτουργιών κ΄ιεροπραξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως 30.3.2020.
Οι Υπουργοί Παιδείας και Θρησκευμάτων - Υγείας
....
αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

 1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 30.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στις σχετικές εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Επιτρέπεται μόνο η προσέλευση πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία παραμονή τους στον χώρο λατρείας, τηρουμένης της αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους. Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου / ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώρων σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ. Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή η ως άνω αναλογία αριθμού πιστών / τετραγωνικών και η απόσταση μεταξύ των πιστών, καθώς και όλα τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι αρμόδιες αρχές. Στις εισόδους των χώρων λατρείας θα πρέπει να υπάρχει συσκευή με απολυμαντικό / αντισηπτικό ή ισοδύναμης δράσης προϊόν, προς ελεύθερη χρήση από τους πιστούς.

 2. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται ενταγμένοι εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων) και ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

 3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους ναούς και πάσης φύσεως χώρους λατρείας που κείνται εντός των ιερών μονών, μοναστηριών και κάθε είδους και νομικού / κανονικού καθεστώτος χώρων εγκαταβίωσης.

 4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, λαμβάνονται με απόφαση του Διοικητού του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας.

 5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, όπου σύμφωνα με τα οικεία θρησκευτικά ήθη είθισται η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

 6. Επιτρέπεται η τέλεση λειτουργίας αποκλειστικά προς το σκοπό μετάδοσης από εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο, με την παρουσία του απολύτως αναγκαίου προσωπικού του μέσου.

 7. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

 Οι Υπουργοί

 Παιδείας και Θρησκευμάτων
 ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΗΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL).

ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 17.3.2020
ΛΕΞΕΙΣ: ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ κορωναιος, κοροναιος, κορωνοιος, κορονοιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ, ΕΔΩ.

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ