ΕΞΩΔΙΚΟ στον Κώστα Μπακογιάννη για «την παραχώρηση τριών στρεμμάτων δίπλα στην υφισταμένη δομή των αιτούντων άσυλο στον Ελαιώνα»

ΕΞΩΔΙΚΟ στον Κώστα Μπακογιάννη

για «την παραχώρηση τριών στρεμμάτων

δίπλα στην υφισταμένη δομή

των αιτούντων άσυλο στον Ελαιώνα»

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

 

Αἰκατερίνη Κ. Παντελίδου

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μαυρομιχάλη 182, Ἀθῆναι 1ος όροφος τ.κ. 11472

Τηλ.: 210 3632628 210 3614320 Κιν.: 6972 073811


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ


1.Αἰκατερίνης Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

2.Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

3.Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

4.Φιλιῶς Λαγούρα τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Καδμείας καί Λαγκαδᾶ, δι’ ἑαυτήν προσωπικῶς καί ὡς Προέδρου τοῦ εἰς τόν Βοτανικόν ἑδρεύοντος Ἐξωρραϊστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΑ’».

5.Σπυρίδωνος Μάνθου τοῦ Σωτηρίου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Φιλοθέης ἀρ. 5.

6.Λουκᾶ Πουλάκη τοῦ Ἀναστασίου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Δημοσθένους ἀρ. 29.

7.Στυλιανοῦ Ζιγλῆ τοῦ Βασιλείου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.

8.Χριστίνας Ἰακωβίδου τοῦ Ἀναστασίου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Ζαλόγγου ἀρ. 1-5.

9.Καλλιόπης χ. Τζανῆ Μπελιᾶ, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Λαγκαδᾶ ἀρ. 1.

10.Κωνσταντίνου Καρᾶ τοῦ Κωνσταντίνου, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Καδμείας ἀρ. 50.

11.Σοφίας Καΐρη τοῦ Ἀλεξάνδρου, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Καδμείας ἀρ. 50.

12.Κωνσταντίνου Καραμπέτσου τοῦ Ἀλεξάνδρου, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Καδμείας ἀρ. 50.

13.Παύλου Κατσινούλα τοῦ Θεοφάνη, κατοίκου Βοτανικοῦ, ὁδός Ἁγίου Σάββα ἀρ. 12.

14.Ἰωάννου Ἰωαννίδη τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Ἁγίου Βασιλείου ἀρ. 22.


Προσαρτωμένου προσέτι καταλόγου 420 Ἑλλήνων πολιτῶν, κατοίκων τοῦ Βοτανικοῦ,

ἀπό τόν Αὒγουστον τοῦ ἒτους 2015, ἀντιδρώντων ἀπό τῆς ἡμερομηνίας ταύτης

κατά τῆς ἱδρύσεως τοῦ πρώτου καταυλισμοῦ (hotspot) ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου
ΠΡΟΣ

Τόν ἀξιότιμον κ. Δήμαρχον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:


1.        Ἀξιότιμον Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Πλιώτα, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

2.        Ἀξιοτίμους Δημοτικούς Συμβούλους τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κ.κ.:

α. Ἡλία Κασιδιάρη,

β. Γεώργιον Ἀποστολόπουλον,

γ. Γεώργιον Καραμπελιᾶ,

δ. Χρῆστον Τεντόμα,

ε. Βασίλειον Καπερνᾶρο.

3.        κ. Ὑπουργόν τοῦ Ὑπουργείου Μετανάστευσης καί Ἀσύλου, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.


Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἀπό 22/7/2019 «ἐξωδίκου συντόμου ἐνημερώσεώς Σας ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ὑποθέσεως τοῦ τεμένους τοῦ ἰσλάμ εἰς τόν Βοτανικόν καί ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114», κοινοποιηθείσης τήν 2/8/2019 (ἀριθμός ἐκθέσεως ἐπιδόσεως 8760Β τοῦ δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ κ. Γεωργίου Πάπαρη)

ὡς καί τῆς ἀπό 27/7/2020 ἐξωδίκου καταγγελίας μας κοινοποιηθείσης τήν 27/7/2020 (ἀριθμός ἐκθέσεως ἐπιδόσεως 9798Β τοῦ ἰδίου δικαστικοῦ ἐπιμελητοῦ) τάς ὁποίας καί ἀπαξιώσατε καί ἀναφερόμενοι εἰς αὐτάς διά τῆς παρούσης μας, ἐπισυναπτομένας ὣδε,    Σᾶς ἐπισημαίνομε καί τά κάτωθι:

Ἀξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ἒχετε ἁπλῶς τήν τύχην κί ὂχι τήν εὐδαιμονία νά εἶσθε ὁ ἀνώτατος ἂρχων τῆς πόλεως καί τοῦ Δήμου τῶν Ἀθηναίων.

Διότι, ἐάν πράγματι αἰσθάνεσθο εὐδαίμων διά τό ἀξίωμά Σας, αὐτό θά ἐφαίνετο εἰς τάς πράξεις καί πεπραγμένα Σας.

Θ’ ἀξιοποιούσατε καί θ’ ἀναδεικνύατε τά ἰδιαίτερα καί ἐξαιρετικά πολιτιστικά καί ἀρχαιολογικά χαρακτηριστικά τῆς πόλεώς μας, ἐνῶ ἐσεῖς ἀντιθέτως ἐπιδιώκετε ἐπιμόνως νά τά ἐξαφανίσετε μαζί δέ μ’ αὐτά καί ἐμᾶς, ὡς Ἓλληνες.

Εἰσηγηθήκατε, πρόθυμος, ὃπως ἐπληροφορηθήκαμε, ἀπό τό σχετικό δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, εἰς τό Ὑπουργεῖον Μετανάστευσης καί Ἀσύλου «τήν παραχώρηση τριῶν στρεμμάτων δίπλα στήν ὑφισταμένη δομή τῶν αἰτούντων ἂσυλο πού λειτουργεῖ στόν Ἐλαιῶνα».

 Ὃπως πρέπη δέ νά γνωρίζετε ἡ δομή αὐτή ἐδημιουργήθηκεν σκοπίμως τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς τῆς «Παναγιᾶς μας» 14/8/2015 μέ τόν τότε Δήμαρχον νά μᾶς ὑπόσχεται, ψευδῶς, ὃτι αὐτή θά λειτουργήση μέχρι τέλους τοῦ ἒτους 2015.

Ἀρχικῶς, ἐγκατεστάθησαν ἐκεῖ καί δή νύκτωρ καί κρύφα 800 ἂτομα μεταφερθέντα μέ λεωφορεῖα τῆς πυροσβεστικής ὑπηρεσίας, καί μέ τήν ἑποπτεία τῆς κ. Τασίας Χριστοδουλοπούλου.

 Ἡ δομή αὐτή παρά τάς διαβεβαιώσεις τοῦ προκατόχου Σας, ὂχι μόνον δέν διελύθη ἀλλά διαρκεῖ μέχρι σήμερον συνεχῶς αὐξανομένη, ὂπως μᾶς διαβεβαιώσατε ἐπίσης, ἀριθμοῦσα τουλάχιστον 1700 ἂτομα.

Εἰς τόν τότε Δήμαρχον εἲχαμε διαμαρτυρηθῆ καί ἀντισταθῆ καί δικαστικῶς εἰς τήν λειτουργίαν τοῦ καταυλισμοῦ αὐτοῦ τετρακόσια εἲκοσι ἂτομα, τῶν ὁποίων ἡ διαμαρτυρία καί ἀντίδρασις ὑφίσταται ἐνισχύουσα τήν παροῦσα μας, ἐπισυνάπτοντες τά ὀνόματά τους.

Ἀξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

                                                         Παραχωρεῖτε, ὃπως ἀναφέρη, τό ἀνωτέρω δημοσίευμα «τρία στρέμματα» ἀπό τήν περιουσίαν τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί κατοίκων τῆς πόλεώς μας διά ν’ αὐξήσετε τήν ἢδη ὑπάρχουσαν δομήν.

Πῶς τό τολμήσατε; Πῶς ἐρήμην μας ἀποφασίζετε, ὡς ὁ Δῆμος ν’ ἀποτελῆ προσωπικήν Σας περιουσίαν;

Δι’ αὐτό κύριε Δήμαρχε δέν εἶσθε εὐδαίμων Ἂρχων ἂλλως ὂχι μόνον θά γνωρίζατε ἀλλά καί θ’ ἀφουγκραζόσασθε ἀκόμη τήν ἀνάσα τοῦ πλούσιου ὑπάρχοντος καί ἀνεξερεύνητου ἀρχαιολογικοῦ πλούτου τῆς περιοχῆς εἰς τό ὁποῖον τώρα τοποθετεῖτε κί ἐσεῖς μέ τήν σειράν Σας, τήν δικήν Σας ταφόπλακα.

Ὁλοκληρώνετε ὃ,τι ὁ προκάτοχός Σας κατέστρεψε ὣστε νά ἑδραιωθῆ πρό τῶν πυλῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν μία ἰσλαμική πόλις βοηθῶντας ταυτοχρόνως καί ἐσεῖς εἰς τήν κατάλυσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης.

 Ὀνειρεύεσθε μάλιστα αὐτήν τήν πόλιν μ’ ἓνα ἰσλαμικό τέμενος, πού εἶναι κτισμένο πάνω εἰς ἀρχαιολογικόν θησαυρόν, ἐντός ἀρχαιολογικῆς περιοχῆς, ἓνα παράνομον οἰκοδόμημα, χωρίς διανοιγμένους ὁλόγυρα δρόμους,

 χωρίς ἀντίστοιχον αὐτῶν ὑψομετρικήν μελέτην καί ἐπί τῆς ἀνυπάρκτου, δῆθεν ὁδοῦ, Ἀσυρμάτου, ἐντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου, ἀνάμεσα εἰς τίς ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Κι’ ἒτσι διαλύετε τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν!

Μᾶς ἐμπαίζετε μέ τά συντριβάνια καί τίς ξηραμένες ψευδογλάστρες εἰς τούς στήλους τῆς πλατείας πού δέν μᾶς ἀνήκει!

Μιᾶς πλατείας ξένης, ὂχι Ἑλληνικῆς!

Καί διά νά μήν χαρακτηρισθοῦμε «ρατσιστές»

Σᾶς δηλώνομεν ὃτι δέν τρέφομεν ἀρνητικά συναισθήματα πρός τούς περιοδεύοντας, ἀπολαμβάνοντας καί ἀφοδεύοντας τήν νύκτα τήν πλατεῖαν Ὁμονοίας μουσουλμάνους, κατανοοῦντες τό ἀλλότριον καί τήν παιδείαν του.

– Κραυγή ἀπελπισίας Σᾶς ἀπευθύνομεν.

– Θέλομε νά ὑπάρχωμε ὡς Ἓλληνες.

– Δέν ἐπιθυμοῦμεν τήν δημογραφικήν μας διαγραφήν

– Μήν μᾶς παραγράφετε.

– Μήν μᾶς ἐκτοπίζετε.

Ἡ γή αὐτή μᾶς ἀνήκει! Δέν θά τήν προδώσωμε οὒτε θά τήν παραδώσωμε.

Ἐάν δέν γνωρίζετε τήν ἱστορίαν τοῦ Βοτανικοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ

Σᾶς παραπέμπομεν εἰς τά Ἑλληνικά τοῦ Ξενοφῶντος,

εἰς τά Ἀττικά τοῦ Παυσανίου,

εἰς τά κείμενα τοῦ Πλουτάρχου,

 εἰς τόν ἱστορικόν Ποταμιᾶνο,

εἰς τήν Ἀρχαιολόγον Λερίου,

εἰς τήν ἀρχαιολόγον τοῦ Γερμανικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀθηνῶν κ. Ursula Knigge,

εἰς τούς συγγραφεῖς – ἐρευνητάς Σιμόν λέ Μπαρόν, Ἰωάννην Γιαννόπουλον κ.ἂλ.

Δυστυχῶς καταστρέφετε οἱ ἑκάστοτε διοικοῦντες συστηματικῶς τόν Βοτανικόν καί ὁλοκληρώνετε καί ἐσεῖς τήν καταστροφήν του μέ τήν σειράν Σας,

ἐνισχύοντες μέ τά πεπραγμένα Σας ἐξ ἀντιδιαστολῆς τήν ρῆσιν τοῦ Ἀριστοτέλους εἰς τά Πολιτικά του:

«Πολιτεία Ἀρίστη ἡ ὑπό τῶν ἀρίστων οἰκονομουμένη».

Αὐτή δέ ἡ ἒλλειψις τῶν «ἀρίστων» εἶναι ἡ δική μας, ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν, κακοδαιμονία.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω,


¨ Δ Ι Α Μ Α Ρ Σ Τ Ρ Ο Μ Ε Θ Α διά πάντα τ’ ἀνωτέρω ὡς καί διά τήν εἰς βάρος μας ὡς Ἑλλήνων ρατσιστικήν συμπεριφοράν Σας


¨ Σᾶς Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Υ Ο Μ Ε νά παραχωρήσετε τήν γῆν μας


¨ Σᾶς Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε:


α. Νά διαλύσετε τήν ἢδη ὑπάρχουσαν δομήν


β. Νά μήν ἐπιτρέψετε τήν λειτουργίαν τοῦ ἀνωτέρω παρανόμου τεμένους


γ. Νά σεβασθῆτε ἐπιτέλους τούς γνησίους Ἓλληνες πολῖτες τῆς πόλεως, ἂλλως


Θά πράξωμεν τά νόμιμα αἰτούμενοι καί ἀποζημίωσιν διά τήν ἠθικήν μας βλάβην.

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας ἃρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω τήν παροῦσαν πρός ὃν αὓτη ἀπευθύνεται καί πρός οὓς αὓτη κοινοποεῖται πρός γνῶσιν τους καί διά τάς νομίμους συνεπείας, ἀντιγράφων ταύτην ἐν τῇ ἐκθέσει ἐπιδόσεώς του.


Ἀθῆναι, 4/8/2020


Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος


ΠΗΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΘΩΜΗ και ΕΔΩ., 4.8.2020. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 4.8.2020.

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ