Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - του Κ. Κυριακού

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
της ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
του Κώστα Κυριακού

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ὁ Ἑλληνισμός βρίσκεται τά χρόνια αὐτά στόν ἀστερισμό τῶν «ἑορτασμῶν» γιά τήν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τοῦ 1821. Μίας Ἀνάτασης τοῦ σκλα­βωμένου γένους πού κατά τά 400 χρόνια σκλαβιᾶς του ἐξε­γέρθηκε γιά τήν ἐθνική καί θρησκευτική του ἀ­πελευ­θέρωση. Πάνω ἀπό 120 Ἐπανα­στάσεις πού πνίγηκαν στό αἷ­μα ἀπό τούς Ὀθωμανούς τύραννους ἀλλά δέν μπό­ρεσαν νά κάμ­ψουν τήν θέληση τοῦ Ἔθνους νά Ἐλευθερωθεῖ.

Τό ὅραμα τοῦ Γένους γιά Ἐθνική Ὁλοκλήρωση δέν ἱκανο­ποιή­θηκε μέ τήν ἐθνεγερσία καί ἔτσι συνέχισε ὁ Ἀγώνας γιά ἕναν ἀκόμα αἰώνα… Ἐλευθερώθηκαν μερικῶς ἡ Μακεδονία, ἡ Ἤπειρος, ἡ Θράκη καί τό Αἰ­γαῖο, φθάνοντας στήν Μικρασιατική καταστροφή καί τόν ξεριζωμό τοῦ Ἑλληνι­σμοῦ τῆς Ἀνατολῆς… βαριά ἡ ταφόπλακα πού ἔπεσε, ἀλλά ἦρθε ὁ Πόλε­μος τοῦ 1940 ὅπου τό ἱστορικό «ΟΧΙ» τοῦ Ἐθνικοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Μεταξᾶ, τήν 28η Ὀκτωβρίου, δη­μιούρ­γη­σε μέ τόν ὑπερήφανο καί ἑνωμένο Ἑλληνικό Λαό τήν ἀπε­λευθε­ρω­τική ἐποποιία στά ὑπόδουλα ἀδέλφια μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Δυστυχῶς ἡ ἐξέλιξη δέν ἦταν ἡ ἀνα­μενόμενη.

Ἡ προδοσία τῶν «Συμμάχων» μας καί ἡ ἐθνοκτόνα κομμου­νι­στική ἀνταρσία δέν ἄφησε περιθώρια ἡ Μητέρα Ἑλλάδα νά σταθεῖ δίπλα στά ὑπόδουλα παιδιά της τῆς Ἡπειρωτικῆς γῆς, μέ ἀποτέ­λε­σμα αὐτά νά παρα­μείνουν κάτω ἀπό τήν ἀλβανική τυραννία ἀκόμα 45 ὁλόκληρα χρόνια, χωρίς τά βασικά ἐθνικά καί κοινωνικά ἀνθρώ­πινα δικαιώματα, τά ὁποῖα παραβιάστηκαν κατάφορα.

Φυλακές, ἐκτελέσεις, βασανιστήρια, ἐξορίες καί ἐκτοπισμοί μαρ­τυ­ροῦν τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου πού σήκωσαν τά ἀδέλφια μας οἱ Βορειο­ηπειρῶτες. Τό ἀλβανικό καθεστώς βίας τοῦ Ἐνβέρ Χό­τζα ἀπεδεί­χθει τό πιό ρατσιστικό καθεστώς στήν εὐρωπαϊκή ἤπειρο.

Ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ ὑπό διωγμό, δεκάδες χιλιάδες οἱ φυ­λα­κι­σμένοι, χιλιάδες οἱ δολοφονημένοι… Αὐτή εἶναι ἡ αἱματο­βαμ­με­νη ἱστορία τῶν ἀδελφῶν μας τῆς κατεχόμενης ἡπειρωτικῆς γῆς… Στρατιές Μαρτύρων καθαγιάζονται στά χώματα πού εὐλόγησε ὁ Πα­τρο-Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μέ τήν δική του Μαρτυρία. Δεκαετίες ὁλόκλη­ρες μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πό­λεμο ἡ μόνη οὐσιαστική συμπα­ράστα­ση στούς ἀδελφούς μας καί καταγ­γελία τῆς Ἀλβανικῆς Τυρρα­νίας ὑ­πῆρξε ἀπό τόν Μακαριστό Μητροπολίτη Δρυινουπό­λεως, Πωγωνια­νῆς καί Κονίτσης κυρό Σεβαστιανό, πυρπολητή τῶν ψυχῶν μας καί τόν Ἄξιο διάδοχό του κ.κ. Ἀνδρέα.

                   

Ὁ συγγραφέας τοῦ παρόντος βιβλίου, Κώστας Κυριακοῦ, φυ­λακι­σμένος - πολιτικός κρατούμενος ἀπό τήν Δρόπολη, ἀποτελεῖ σύμ­βολο ἀντίστασης τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ελληνισμοῦ. Ἡ πολυ­ε­τής μελέτη, κα­ταγραφή καί ἀνάδειξη, σέ ὀκτώ ἤδη βιβλία, τῶν βα­σάνων τοῦ λαοῦ καί τῶν πεπραγμένων τῶν κυβερνήσεων τόσο τῆς Ἀλβα­νίας ὅσο καί τῆς μητέρας Ἑλλάδος ἀποτελοῦν ἔργο μοναδικό, ντο­κουμέντο ἱστορικό γιά τόν κάθε σύγχρονο ἐνδιαφερόμενο, ἀλλά καί γιά τόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος, ἀλλά πιότερο κραυγή ἐλευθε­ρίας τοῦ Ἀνθρώ­που.

Τά βιβλία αὐτά τά ἐξέδιδε ὁ ἀγαπητός φίλος, συναγω­νιστής καί συνάδελφός μου Ἰωάννης Σχοινᾶς ἀπό τίς Ἐκδόσεις Νέα Θέσις μέχρι τό 2016 πού ἀπεβίωσε. Εἶναι πολύ μεγάλη τιμή γιά τίς Ἐκδό­σεις Πελασγός νά παίρνω πλέον τήν σκυτάλη καί νά εὑρίσκομαι στήν θέση τοῦ ἐκδότη αὐτοῦ τοῦ πονήματος, τοῦ σεμνοῦ καί ἀξιοπρεποῦς ἀγω­νιστοῦ, ἀλλά καί διανοούμενου Κώστα Κυρια­κοῦ, τόν ὁποῖον γνωρί­ζω καί θαυμάζω πολλά χρόνια τώρα γιά τούς ἀγῶνες του, τήν συ­νεχῆ ἀγωνιστικότητά του ἀλλά κυρίως γιά τό ἦθος του. Τόν εὐχα­ρι­στῶ βαθύτατα γιά τό δικαίωμα αὐτό.

Πιστεύω ὅτι ἡ παροῦσα κατάθεση ψυχῆς καί ἀποκαλυπτική - ἐρευ­νητική ἐργασία, ἀποτελεῖ πρωτοποριακή προσέγγιση σέ πτυχές παρασκη­νίου γιά τίς Ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις πού θά ἐκπλήξουν καί ἀπογοη­τεύ­σουν. Ξεσκεπάζονται «ἐχθροί» καί «φίλοι». Ἀλλά οἱ ἀλήθειες πρέπει νά εἰπωθοῦν διότι μόνον ἔτσι μποροῦμε νά ἐλπί­ζουμε στό «ποθούμενο» τοῦ Πατρο-Κοσμᾶ, πού δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἀπε­λευθέρωση τῆς σκλάβας Ἠπείρου καί τήν Ἐθνική μας Ὁλοκλήρωση μέ στόχο τήν Ἑνιαία Ἤπειρο.

Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, ἀδελφέ Ἕλληνα, τό βιβλίο αὐτό νά τό δια­βά­σεις μέ σεβασμό καί προσοχή, σάν ἕναν φόρο τιμῆς σέ ὅλους αὐτούς τούς Γνωστούς καί Ἄγνώστους μάρτυρες τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ πού πλή­ρωσαν μέ τήν ζωή τους ἤ μέ τήν ἐλευθερία τους, τήν ΕΛΛΗΝΙ­ΚΟ­ΤΗΤΑ τους καί τήν ΠΙΣΤΗ τους.

Ἡ δικαίωσή τους ἀποτελεῖ γιά ἐμᾶς ΗΘΙΚΟ ΧΡΕΟΣ πού δέν δικαιού­μεθα νά τό ἀμελήσουμε.

 

Ἰωάννης Χρ. Γιαννάκενας

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

ΔΙΑΒΑΣΤΕ επίσης: Γ. Λεκάκης "ΗΠΕΙΡΟΣ, η γωνιά που πέτρωσε στο 5".

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ, ΕΔΩ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Πολλοί λληνες πού γεννήθηκαν ξω πό τά πολιτικά σύνορα τῆς Χώρας, χουν διαίτερη γάπη πρός τήν λλάδα· ερή γάπη σάν καί ατή πού χει κάθε πιστός Χριστιανός ρθόδοξος γιά τό Χριστό καί τήν Παναγιά. Τέτοια ασθήματα χουν πλημμυρίσει τήν ψυχή το γράφοντα.

μως, ζώντας στήν λλάδα πό τό 1990, διαπίστωσα τι ο πολιτικές γεσίες πού κυβερνον τήν Πατρίδα χουν λλες γνοιες. Ατοί δέν γνωρίζουν, δέν θέλουν νά γνωρίσουν, δέν νοιάζονται γιά τά προβλήματα τν λλήνων Βορειοηπειρωτν.

ς συνέπεια ατς τς πικρατοσας πραγματικότητας, ποτέ δέν βρέθηκε λύση στά ζωτικά προβλήματα ατν τν νθρώπων - σκλά­βων. πλς τούς συντήρησαν στή φτώχεια καί τήν μιζέρια τους.

Μετά τήν πτώση το νατολικο Μπλόκ, - στερα πό πενήντα (50) χρόνια πομόνωσης -, δόθηκε στούς Βορειοηπειρτες δυνατότητα νά συναντηθον μέ τίς πολιτικές γεσίες πού κυβερνον τήν Πατρίδα λλάδα.

Στίς πορίες καί τούς προβληματισμούς μας δέν δόθηκαν πό τούς ρμοδίους κανοποιητικές παντήσεις, μς ντιμετώπισαν σάν ξένους, φηρημένα - παρδαλά.

ρκετοί γωνιστές Βορειοηπειρτες, πού δέν συμβιβάστηκαν μ’ ατή τήν μειοδοτική - ντεθνική στάση πέστησαν πολλά καί φίστα­νται.

δυσκολία γιά τήν μή ρθή καί θνικά λανθασμένη ντιμετώ­πιση ατο το θνικο ζητήματος, συνέβη γιά δυό κυρίως λόγους:

Πρτον Μητέρα Πατρίδα ταν προετοίμαστη γιά τήν νέα τάξη πραγμάτων, πού πιβλήθηκε στά Βαλκάνια μετά τήν πτώση το να­τολικο μπλόκ. Αφνιδιάστηκε. χασε χρόνο πολύτιμο. κρατική ἀ­τολμία κι διαφορία πνιξε τίς λπίδες τς Γαλάζιας Πατρίδας!

Δεύτερον (μακάρι νά διαψευστ), πως κ τν πραγμάτων διαπιστώνεται, ο Κυβερνντες τήν λλάδα μᾶς ἀντιμετωπίζουν σάν νά χουν πογράψει μυστικές συμφωνίες γιά τό ξεπούλημα τοῦ λληνι­σμοῦ τς Βορείου πείρου. πέφευγαν νά σχοληθον μέ κάθε τί τό θνικό. κόμη κι’ ν ατό ταν πολιτιστικο ποβάθρου (π.χ. Διάδοση λληνικς στό ξωτε­ρικό). πέφευγαν κάθε τί τό δύσκολο. γκα­ταλεί­ποντας μογενες καί ποδήμους.

Μελετώντας τήν στορία τς Χώρας μας συμπεραίνουμε τι, ο πολιτικές μας δυνάμεις δέν εχαν ποτέ κοινή ξωτερική πολιτική πού νά ποβλέπει στήν σωτηρία καί τήν πίλυση το θνικο Ζητήματος τς Βορείου πείρου. ς πόρροια ατν τν φαρμοσμένων πο­λιτικν, τό Βορειοηπειρωτικό δηγήθηκε σέ φαλο κύκλο· βυθίστηκε στό βορ­κο.

πειδή τίς ξηγήσεις πολλν Ταγν το θνους τίς βρίσκουμε πρό­χειρες - βάσιμες, ποφάσισα τήν κδοση το παρόντος πονήματος. πόφαση ατή δέν λήφθη αθαιρέτως· βασίζεται σέ ναφο­ρές μέ ἐ­πιχειρήματα.

μεγαλύτερη ξία ατο το βιβλίου γκειται στό γεγονός τι εἶ­ναι συγχρόνως πραγματεία καί μαρτυρία. Καταγγέλλονται γεγονότα (κάποια - χι λα) καί ξετυλίγονται μπροστά μας ο πορρέουσες τραγικές συνέπειες πό τίς πολιτικές πού κολουθήθηκαν πό τίς γε­σίες τν λληνικν Κυβερνήσεων.

Γιά νά δε ναγνώστης καί νά κρίνει, δημοσιεύω συμβάντα, πό τά πλέον ρνητικά καί πλέον τυχοδιωκτικά, πού κατά καιρούς χουν διαπραχτε πό τά κυβερνητικά πιτελεα τς χώρας μας, γιά τά ποῖα δέν κάνω κτιμήσεις, λλά δίνω ξηγήσεις καί παραθέτω ποδείξεις.

χω τήν συνείδηση, τι λόγω τν πολλν διαχρονικν ντεθνι­κν πράξεων καί παραλείψεων τό παρόν ντυπο εναι μία γνήσια ν­τί­δραση- πανάσταση ναντίον τῆς μειοδοτικῆς πολιτικῆς πού κο­λου­θεῖ­ται σέ σχέση μέ τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.

Πολλοί πού διάβασαν βιβλία, στά ποα περιγράφονται ο συν­θκες ζως -τά δεινά πού ποστήκαμε ο λληνες τς Βορείου πεί­ρου πό τίς λβανικές Κυβερνήσεις καί τό λβανικό κατεστημένο- ξέ­φρα­σαν τήν ντονη πιθυμία τους, νά κπονήσω κδοση βιβλίου, που θά κατατεθον στήν στορία τά δεινά πού προκλήθηκαν στούς λληνες τς Βορείου πείρου καί πό τούς κυβερνντες τῆς διας μας τῆς Πατρίδας.

νταποκρινόμενος στήν κκληση φίλων καί διαφόρων ναγνω­στν μου, λλά κυρίως μέ τήν βοήθεια τς Παναγις, δηγήθηκα στήν πόφαση τς κδοσης καί δημοσίευσης κάποιων τέτοιων γεγονότων, γιατί τό νιώθω θνική πιταγή.

Πιστεύω κράδαντα, τι καταγγελία ντεθνικν πράξεων εναι συνέχεια το δίκαιου γώνα μας, στόν ποο ντάχθηκα πό τήν δε­κα­ετία το 1970.

Κατέβαλα πίμονη προσπάθεια συλλογς καί καταγραφς συμβάντων πού συνετέλεσαν στήν χειροτέρευση τς κατάστασης το λλη­νικο Ζητήματος τς Βορείου πείρου. Ἀπό τήν ἄλλη, κατέβαλα τήν ἴδια προσπάθεια ὥστε νά βρῶ θετικές Κυβερνητικές Πράξεις καί νά τίς προβάλω, δυστυχῶς βρῆκα ἐλάχι­στες (Βλ. σελ. 271 - 284).

ναγνώστη, λα ατά πού θά μάθεις σως νά σέ πογοητεύ­σουν. μως, νά εσαι σίγουρος, τι παροσα πραγματεία, κατ’ να­λογία το μεγάλου κακο πού ο Ταγοί το θνους προκάλεσαν στή Βόρειο Ἤ­πειρο, εναι μόνο μία σταγόνα πό τό πολύ δηλητήριο πού χουν κ­χύ­σει στίς ψυχές μας.

“Ἡ Καταγγελία μειοδοτικν πράξεων εναι θνικά φέ­λιμη προσπάθεια.”

Δέν κρινα ρθό νά κδοθε τό ντυπο ατό χωρίς τήν παράθεση κάποιων πρωτότυπων - γνήσιων γγράφων πού χουν σταλε καί κα­τατεθε στίς πηρεσίες το λληνικο Κράτους πρίν καί μετά τήν πτώση τς δικτατορίας στήν λβανία. τσι ναγνώστης μέσως θά σχηματίσει τήν κρίση του γιά τίς μολογίες καί μαρτυρίες μας.

κτός τν λλων, παραθέτω καί τά τσαλακωμένα πρωτότυπα μη­νύματα πού χουν σταλε μέ παράτολμο τρόπο, πρίν τό 1990 πό τόν δη τς λβανίας στήν λλάδα.

Παραθέτω κάποια γγραφα (λάχιστα) πό φακέλους συνα­γω­νι­στν, τά ποῖα πιβεβαιώνουν τήν λυσσαλέα ντίδραση τν ν­θρώ­πων πού πηρετοσαν στίς μυστικές πηρεσίες τς λβανίας καί τόν συγχρονισμό μέ τούς χαφιέδες τους, γιά τήν κατάρτιση κατη­γοριῶν βασισμένων σέ συκοφαντίες καί ραδιουργίες, μέ σκοπό τήν ξόντωση τν γωνιστν καί τόν κφοβισμό τν πολλν… Πιστεύω τι τσι θά γγίξω περισσότερο τίς ψυχές τν λεύθερων λλήνων καί θά νιώσουν καλύτερα τόν πόνο μας.

Προσπάθησα, στε κατάθεση καί παρουσίαση τν γεγονότων νά εναι σο τό δυνατόν κριβέστερη.

κτός ατν πού πιό πάνω νέφερα, πιπλέον προχώρησα σ’ αὐ­τές τίς μολογίες διότι:

1. Μετά τή συγγραφή το πρώτου μου βιβλίου «λεύθερος Φυλακισμένος» (1997), μίλησα στό ραδιόφωνο τς κκλησίας τς λλάδος μέ τόν Πρωτοπρεσβύτερο καί Ἀκαδημαϊκό πατέρα Γεώργιο Μεταλληνό καί τόν συμπαραστάτη τν γώνων μας κύριο Κώστα Χολέβα. πατέρας Γ. Μεταλληνός ταν διαπίστωσε τι εμαι διστακτικός καί δέν ναφέρομαι σέ λεπτομέρειες γιά τούς διωγμούς το λλη­νισμο στήν Βόρειο πειρο καί στήν ερύτερη λβανία, μο επε:

«Κύριε Κυριακο, δέν ξέρω ν κάποιος λλος, σάν καί σένα, πό τά δεκαοκτώ (18) του χρόνια νά χει ποστε γιά περίπου εκοσι (20) μνες εδική νάκριση σέ παρόμοιες συνθκες πανθρωπις. Θέλω νά σέ συμβουλέψω καί νά σο π, που σταθες καί που βρεθες νά μο­λογες σα πέστης σύ καί ο φίλοι σου, σα εδες καί σα κουσες. Μέ τίς πρεσ­βεες τς Παναγίας, Χριστός μας σέ σωσε πό λους τούς κινδύνους, γιά νά μολογες τά πάθη τν φίλων καί τά δικά σου. νή­κεις στήν κατηγορία τν γωνιστν θνοομολογητν. ν σιωπς εναι σάν νά καταθέ­τεις τά πλα καί νά παραιτεσαι πό τούς γνες. Θά συνεχίσεις τόν ερό γώνα μέ τό πλο τς νημέρωσης».

2. Τό 2017, πρίν τήν κδοση το γδοου βιβλίου, «ΠΡΟΔΟΣΙΑ καί ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ» εχα τήν τιμή νά συναντήσω τόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπό μας κ.κ. ναστάσιο Γιαννουλάτο. Τόν ρώτησα, ν στό νέο μου βιβλίο, θά μο πιτρέψει νά ναφερθ σ’ να γεγονός πού χει μεση σχέση μέ τόν διο γιά τήν περίοδο τς περιβόητης «δίκης τν πέντε» τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

 Μέ συμβούλεψε λέγοντας:

«Νά ναφερθες, παιδί μου. Ο νθρωποι πάσχουμε πό μνησία κάνουμε πώς ξεχνμε. Νά τά λέμε καί νά τά πενθυμίζουμε, γιατί τσι θά γίνουμε πηρέτες το καλο καί δικτες το κακο. ταν σοῦ δίνεται εκαιρία, νά ναφέρεσαι σ’ ατά τά γεγονότα γιά νά γίνουν κατανοητά στούς πολλούς…».

πάκουσα στίς συμβουλές τους. Ατό προσπαθ καί ατό κάνω πάντα.

νεργ κατά τήν συνείδησή μου καί εμαι πόλογος γιά σα γράφω. Δέν πολόγισα τίποτε, οτε θεωρ τή ζωή μου πολύτιμη.

ξιστορ τά γεγονότα πως τά εδαμε καί πως τά ζήσαμε. λ­πίζω νά μήν «πυροβοληθ» πό τήν αστηρή κρίση τν ναγνω­στν, διότι ς νθρωποι εναι δύνατον νά τά χουμε δε καί νά τά ξέρουμε λα…

Τά γράφω γιά νά τά διαβάσουν καί κανένας νά μή μπορε νά πε τι δέν τά ξερα καί γι’ατό δέν χω εθύνη.

Βέβαια, ξαίρεση ποτελον κάποιοι θεόφοβοι νεοέλληνες, πού ν καί γνωρίζουν τά δεινά τν λλήνων τς Βορείου πείρου, πιδει­κνύουν γκληματική σιωπή καί πάθεια.

Γιατί;

Γιατί βγαλαν πό μέσα τους τόν φόβο το ΘΕΟΥ καί μπκε φό­βος τν νθρώπων, τν ληστν, τν κακοποιν καί λοιπά καί λοιπά.

διαίτερη ντύπωση προκαλε φηρημένη - κακόβουλη” συμπε­ριφορά τς Μάνας λλάδας πέναντι στούς βασανισμένους λ­λη­νες. Ο κυβερνντες τήν λλάδα, γενικά μς τούς Βορειοη­πει­ρτες (προπαντός τούς ντικαθεστωτικούς Βορειοηπειρτες τν καθεστώτων Χότζια - λία), μς θεωρον «περίσσιο βάρος». Σάν νά βιάζονται νά μς ξεφορτωθον. Νά ξεφορτωθον ποιούς;

Ατούς πού δέν πρόδωσαν;

Ατούς πού μόνο καί μόνο γιά τά λληνικά δεώδη πέστησαν τά πάνδεινα στά σκοτεινά μπουντρούμια τν τυραννικν καθεστώτων Χότζια - λία - Μπερίσια;

Ατούς τούς τυραννισμένους λληνες, πού ο πληγές τους κόμα στάζουν αμα!...

Γιατί σ’ ατούς Μάνα λλάδα συμπεριφέρεται πονα;

Γιατί σάν κακιά μητριά τούς νοίγει κι’ λλες πληγές;

Τήν πάντηση σ’ ατά τά ρωτήματα δέν θά τήν δώσουν τά θύματα. Θά χουμε ση πομονή χρειαστε καί θά ρθει ρα νά κούσουμε τήν πάντηση πό τούς θύτες!!!

Τίς ρνητικές συνέπειες ατν τν μειοδοτικν πράξεων τίς πο­στήκαμε μεσα στό πετσί μας, σοι μασταν στήν πρώτη γραμμή το γώνα γιά τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα.

Γιά νά παλύνω, στω λίγο τόν πόνο το γωνιστ Βορειοηπειρώτη, στό παράρτημα το βιβλίου παραθέτω ποδείξεις καί μαρτυρίες λλήνων ξιωματικν καί Στρατιωτν, θυμάτων τν συμμο­ριτν κατά τήν περίοδο το μφυλίου, ο ποοι γιά πολλά χρόνια πέφεραν τά δια δεινά σάν μς τούς Βορειοηπειρτες στά στρατόπεδα καταναγκα­στικς ργασίας τς λβανίας. Ατοί ο ρωες, μετά τόν παναπα­τρι­σμό τους (1956 - ᾽57), ντιμετωπίστηκαν πό τούς κυβερνντες τήν λλάδα μέ τήν δια προχειρότητα, φηρημάδα, σκλη­ρότητα, διαφορία καί πανθρωπιά, πως καί μες μετά τό 1990.

Ατή τραγική πραγματικότητα πιβεβαιώνει τήν ποψη τι:

«Ο Κυβερνντες τήν λλάδα διαχρονικά γκληματον -κτελον ατούς τούς λληνες- τούς ρωες, πού δέν μπόρεσαν νά σκοτώσουν ο ρατοί χθροί τῆς Πατρίδας μας καί πού πιμένουν, πού δέν καταθέτουν τά ὅπλα, δέν συμβιβάζονται μέ μειοδοτικές πολιτικές…».

Παραθέτω κόμα να μικρό πόσπασμα πό τό βιβλίο «Χαμένες Εκαιρίες γιά λληνο- λβανική Προσέγγιση» το γωνιστ-πιστή­μο­να Βορειοηπειρώτη (Δρ. Βασιλείου Ι. Φώτου), ποος στά βαθειά γεράματα πληγώθηκε βαρειά διότι διαπίστωσε τήν γκατάλειψη–προ­δοσία τν λληνικν Κυβερνήσεων σέ σχέση μέ τό λληνικό Ζήτημα τς Βορείου πείρου.

Παραθέτω πόσπασμα (κάτι ξεχωριστό - σπάνιο), πό τό βιβλίο «λληνισμός καί Λαοί Νοτιοανατολικς Ερώπης», το διακεκριμένου Ἐ­πιστήμονα χιλλέως Γ. Λαζάρου (Ρωμανιστῆ - Βαλκανολόγου). Εναι διαμφισβήτητο - τρανταχτό στορικό Ντοκουμέντο, γιά τό ποο δικαιο­λογημένα ο λβανικοί κύκλοι τό ποφεύγουν (σιωπον σάν νά μήν ξέ­ρουν τήν παρξή του), λλά πρός πορία λων, ποτέ δέν τό να­φέ­ρουν καί ο παράγοντες πού χαράζουν τήν ξωτερική πολιτική τς λ­λάδος.

Μελετώντας ατό τό βιβλίο:

πό τή μία θά πονέσεις πολύ, γιατί τά δεινά πού ο ξένοι προκάλεσαν στά δέρφια σου εναι πειρα.

άν ο ρωές μας δέν ντιστέκονταν, λα θά εχαν χαθε. Στή Βόρειο πειρο, τίποτε δέ θά σο θύμιζε λλάδα... κριβς γι’ατό, θά ζήσεις στιγμές θνικο Μεγαλείου. Θά εσαι περήφανος γι’ατούς, πού ς λληνες πραξαν στό κέραιο τό καθκον τους.

πό τήν λλη, θά νιώσεις θνική ταπείνωση, ηδία καί ντροπή, ταν διαβάσεις στορίες γιά πράξεις πού διαπράχτηκαν πό κάποιους «πατριτες», πού κυβερνον τήν Χώρα μας.

Ο σκηνοθέτες τς θνικς προδοσίας σκοπεύουν, σέ πρώτη φάση, νά πογοητευτον ο γωνιστές καί σέ δεύτερη φάση, νά κλεί­σει, μέ τόν πιό δυνηρό τρόπο, τό θνικό θέμα τς Βορείου πείρου: Νά ν­ταφιαστε.

Θά διαπιστώσεις τήν πεισματώδη διαλλαξία τν γωνιστν, τόσο πέναντι στούς ξένους τυράννους, σο καί πρός τούς ντόπιους μειοδότες τν θνικν θεμάτων.

Νικήσαμε τότε τήν θηριωδία τν πάνθρωπων καθεστώτων καί τν συνεργατν τους. Σήμερα παλεύουμε κατά τν ρατν - ορά­των κινδύνων, συνέπεια τν πράξεων τν λειτουργν της λληνικς Πολιτείας καί λλων παραγόντων.

Γιά νά μήν προκαλέσω μεγάλο πόνο συγκρατήθηκα, προσπάθησα νά μετριάσω τήν ργή. Ο γνες, τά πάθη, ο μεγάλες λπίδες, ασι­ο­δοξία, πελπισία παρουσιάζονται πλά, περιγράφονται μέ ζωντανό λόγο, πού λλοτε νακουφίζει τήν ψυχή καί λλοτε ς ρεμα σκοτει­νν δάτων συγκλονίζει τήν πίστη στόν συνάνθρωπο.

Δέν λησμονήσαμε σα, ς γωνιστές, μέ αταπάρνηση πράξαμε. στόσο, καταθέτουμε στήν στορία ατά πού θά φελήσουν τόν λλη­νισμό καί δέν πεκτεινόμαστε σέ κενα πού θά πράξουμε στό μέλλον.

Τρέχουμε πρός τό τέρμα τς ζως μας γιά τό βραβεο τς ἐ­θνι­κς δικαίωσης. σοι εμαστε σ’ ατό τόν γώνα, ατό τό φρόνημα χουμε.

πιβάλλεται νά μελετήσουμε τά βιβλία ατά, νά τά χουμε πάντοτε κοντά μας, νά τά προσφέρουμε καί σέ λλους. σο περισσότερη ἐ­νημέρωση θά χει κάθε λληνας, τόσο μεγαλύτερη θά εναι εθύνη του καί τόσο πιό κοντά θά εναι στιγμή τς θνικς δικαίωσης.

Ο σύγχρονοι ρωες δέν παραδίδουν τά πλα.

Γράφουν κόμα μία λαμπρή σελίδα στήν στορία το λληνι­σμο.

μαρτυρία ατή θά εναι χρήσιμη καί πιστεύω νά ποτελέσει διαμφισβήτητο ντοκουμέντο γιά τήν σωστή καταγραφή τς στο­ρίας το Βορειοηπειρωτικο λληνισμο.

Προσδοκ τι τά γραφόμενα θά ξιοποιηθον πό τόν στορικό τοῦ μέλλοντος.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Διαχρονικά, λλά περισσότερο καί μέ μεγαλύτερη νταση πό τό 1991 καί πειτα, ποστηρίζεται πό κάποια Μ.Μ.Ε. τς χώρας μας δθεν μεγάλη συμπαράσταση τς πίσημης Πολιτείας γενικά στήν Ἐ­θνική λληνική Μειονότητα τς λβανίας (τούς Βορειοηπειρτες) καί εδικά στούς διωκόμενους λληνες κατά τήν περίοδο τς διακυβέρνησης τς λβανίας πό τούς Χότζια - λία (1944 - 1991).

πιπλέον γιά τήν κατάσταση πού πικρατε σήμερα στήν Βόρειο πειρο, ποκρύπτεται λήθεια. Δέν προβάλλονται ο διώξεις τν ναπομεινάντων λλήνων στίς περιοχές πού ατοί κατοικον. Ατή στάση σοδυναμε μέ γκατάλειψη τν δερφν μας καί δηγε στόν φανισμό τόν ξεριζωμό τν γηγενν λλήνων πό τίς πατρογονικές τους στίες.

πό τήν λλη, σκόπιμα δέν προβάλλεται οτε ντίσταση τν λίγων πού γωνίζονται γιά τά ερά τς Φυλς μας. Ατοί ο λίγοι γωνιστές περιθωριοποιονται πό τήν πίσημη λληνική Πολιτεία καί ντιμετωπίζονται κόμα καί χθρικά πειδή δέν συμβιβάζονται μέ πό­ψεις τν λληνικν Κυβερνήσεων καί πολλν Μ.Μ.Ε. Μέ ποιές πό­ψεις;

Μέ μειοδοτικές πόψεις, πως:

«Δέν πάρχει Βόρειος πειρος», «Ατή περιοχή νομάζεται Νότια λβανία».

κόμα καταβάλλεται προσπάθεια παρουσίασης νός λλου καλο προφίλ τν λβανικν Κυβερνήσεων, ν ποστηρίζεται τι, τά τελευ­ταῖα χρόνια δημοκρατικς διακυβέρνησης τς λβανίας, χει βελτιωθε διαβίωση τς «λληνικς Μειονότητας» πού ζε κε.

λα ατά εναι ποκριτικά, ξυπηρετον κακόβουλο σχέδιο. Ο Βορειοηπειρτες βιώνουν διαχρονικά τήν τυραννία, πως κάθε σκλάβος.

μαρτία γράφει στορία.

Γιά νά φωτιστον περισσότερες σκοτεινές πτυχές καί γιά νά πι­λυθε τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα, μία εναι λύση:

«Χρειάζεται χάραξη σωστς καί θνικά ρθς ξωτερικς πολιτι­κς, ποία θά εναι σταθερή καί δέv θά λλάζει κάθε φορά πού θά ναλ­λάσ­σονται τά κόμματα στήν ξουσία καί τήν διακυβέρνηση τς χώρας».

 Ο γωνιστές γι’ ατό τόν σκοπό εναι σέ γρήγορση, κάνουν τά πάντα… Προσπαθον νά μεταλαμπαδεύσουν τόν γώνα τους καί κα­λον τούς νεότερους σέ σύνεση.

Μόνον τσι θά ζήσουν σφαλες ο νθρωποι κεῖ, στά πατρα τους δάφη.

 Τό ργο περιλαμβάνει 13 κεφάλαια καί τά περιεχόμενα στό παράρτημα, (Γεγονότα, Διμερες καί Πολυμερες Διεθνες Συμβάσεις, Συνθκες καί Πρωτόκολλα) συμπληρώνουν τό κείμενο, τό μπλουτί­ζουν καί διευκολύνουν τόν ναγνώστη στή μελέτη καί καλύτερη κατανόηση τν γεγονότων, λλά κυρίως βοηθον νά γνωρίσουμε τά κατοχυρωμένα δικαιώματα τν Γηγενν λλήνων Βορειοηπειρωτν.

 - Τά δυό (2) πρτα κεφάλαια σελ. 27-78, ναφέρουν τήν κατάσταση πού πικρατοσε στήν λβανία τήν χρονική περίοδο (1985 - 1990). Τόν ρόλο το γέτη τς Σοβιετικς νωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ καί τήν μιλία το γέτη τν λβανν Ραμίζ λία στά μέλη το Πολιτικο Γραφείου καί τς Κεντρικς πιτροπς το Κόμματός τους, μέ σκοπό τήν τόνωση το θικο τους (Νοέμβριος 1989).

ναφορά σ’ ατά τά γεγονότα κρίνεται παραίτητη γιά νά μπομε στό πνεμα τς τότε πικρατοσας κατάστασης.

κόμα ναλύεται στάση τν ντικαθεστωτικν λλήνων καί τρόπος πού ατοί ντιμετώπισαν τούς μεγάλους κινδύνους.

 - Τό τρίτο (3) κεφάλαιο, σελ. 79-104, ναφέρεται στίς πρτες μέρες φίξεως το συγγραφέα στήν λλάδα. Ἐπίσης σέ πιστολές, πού τό 1986 - 1988 εἶχαν σταλε παράνομα σέ λληνικούς φορες, σέ φωτογραφικό λικό καί πιστολές λεύθερων λλήνων.

 - Τό Τέταρτο (4) κεφάλαιο, σελ. 105-132, ναφέρεται στήν ἄ­φιξη τν Βορειοηπειρωτν στήν λλάδα, στίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, πού ντιμετώπισαν κατά τήν γωνιστική τους πορεία.

 - Τό Πέμπτο (5) κεφάλαιο, σελ. 133-142, ναφέρεται στήν νη­συχία το γρυπνου εράρχη, ειμνήστου Σεβαστιανο γιά τήν κακή πορεία το θνικο Βορειοηπειρωτικο Ζητήματος καί τήν γανά­κτησή του γιά τήν ντεθνική συμπεριφορά τν κυβερνώντων τή χώρα.

 - Τό κτο (6) κεφάλαιο, σελ. 143-144, ναφέρεται στήν νά­θε­ση καθηκόντων στόν ρακλ Σύρμο καί στόν γράφοντα, τήν να­χώρη­σή τους γιά τήν πειρο καί σέ πειρασμούς.

- Τό βδομο (7) κεφάλαιο, σελ. 145-166, ναφέρεται στίς δραστηριότητες στήν πειρο, στίς παφές τους μέ γετικά στελέχη τς ΟΜΟΝΟΙΑΣ…

- Τό γδοο (8) κεφάλαιο, σελ. 167-196, ναφέρεται στούς γῶ­νες στήν Βόρειο πειρο καί στό σχέδιο παξίωσης τν γωνι­στν.

- Τό νατο (9) κεφάλαιο, σελ. 197-206, ναφέρεται στήν περ­γία πείνας τν πρώην πολιτικν φυλακισθέντων Βορειο­ηπει­ρω­τν, στήν διοργάνωση καί τήν προσπάθεια δρυσης παραρτήματος τς ΟΜΟΝΟΙΑΣ δ στήν λλάδα (ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ).

- Τό Δέκατο (10) κεφάλαιο, σελ. 207-216, ναφέρεται σέ πό­πειρες προβοκατόρων - προδοτν μέ σκοπό νά μπλέξουν τόν γράφοντα σέ τρομοκρατικά σενάρια καί στήν «ξιοποίησή» του!!!

- Τό νδέκατο (11) κεφάλαιο, σελ. 217-222, ἀναφέρεται σέ πράξεις συμπαράστασης το Πρόεδρου τς Δημοκρατίας, κυρίου Κω­στῆ Στεφανόπουλου, καί στό πρτο βμα δικαίωσης τν Βορειοηπει­ρω­τν.

- Τό Δωδέκατο (12) κεφάλαιο, σελ. 223-248, ἀναφέρεται σέ νέες ταλαιπωρίες, (πράξεις καί παραλείψεις) τν κυβερνώντων τήν λλάδα, στήν κατάσταση, πού πικρατοσε στήν λβανία μετά τό 1991, στά γεγονότα τς Δίκης τν Πέντε (5) τς ΟΜΟΝΟΙΑΣ (1994 - 1995),

- Τό Δέκατο τρίτο (13) κεφάλαιο, σελ. 249-268, ναφέρεται σέ πράξεις διαπρεπν λλήνων (λληνικο Μεγαλείου).

- Τό Παράρτημα σελ. 269-334, ναφέρεται:

• Στήν λληλεγγύη τν πανταχο λλήνων καί τν ρχηγν λ­λων κρατν,

• Σέ πιστολή - κκληση τν γωνιστν πρός τούς κυβερνντες τήν λλάδα (2006),

• Σέ ποσπάσματα πό τρία (3) βιβλία λλήνων ξιωματικν καί στρατιωτν αχμαλώτων τν κομμουνιστν καί τν λβανν συν­τρόφων τους (1948 -1956),

• Σέ προσφορές τν θνικν Εεργετν πό τίς περιοχές τς Βορείου πείρου,

• Γίνεται ἐπίσης ναφορά στόν γραφο Πνευματικό Κανόνα το ΘΕΟΥ, καί

• Στά Προφητικά Λόγια τοῦ γίου Παϊσίου γιά τήν Δικαίωση τς Βορείου πείρου.

Κατά γενική μολογία, τά περισσότερα κεφάλαια το ργου ἀ­να­φέρουν τόν μπαιγμό καί τήν κοροϊδία, πού πέστησαν δ στήν δια τους τήν Πατρίδα λλάδα, ατοί ο λληνες Βορειοηπειρτες πού κράτησαν ζωντανή τήν λληνική δέα στήν σκλαβωμένη Βόρειο Ἤ­πει­ρο, κράτησαν ψηλά τήν Σημαία καί τό Σταυρό καί δέν πωλήθηκαν.

 

ΠΗΓΗ: Εκδόσεις Πελασγός. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 15.3.2020.

ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Κυριακου, ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ