Πει­ρα­τι­κοί ιστό­το­ποι δια­θέ­τουν και δια­κι­νούν πα­ρά­νο­μα εκα­τομ­μύ­ρια εκ­παιδευ­τι­κά κι επι­στη­μο­νι­κά και λογοτεχνικά βι­βλία και άρ­θρα - Νέο χτύπημα κατά της διαδικτυακής πειρατείας από τον ΟΣΔΕΛ

Πει­ρα­τι­κοί ιστό­το­ποι
δια­θέ­τουν και δια­κι­νούν
πα­ρά­νο­μα εκα­τομ­μύ­ρια
εκ­παιδευ­τι­κά κι επι­στη­μο­νι­κά
και λογοτεχνικά βι­βλία και άρ­θρα

Νέο χτύπημα κατά της διαδικτυακής πειρατείας από τον ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο της απο­στο­λής του, ερευ­νά συ­στη­μα­τι­κά την πα­ρά­νο­μη κυκλο­φο­ρία και διά­θε­ση προ­στα­τευό­με­νων έρ­γων λό­γου στο δια­δί­κτυο. Το Τμή­μα Antipiracy συ­γκε­ντρώ­νει και δια­χει­ρί­ζε­ται τις κα­ταγ­γε­λί­ες δη­μιουρ­γών κι εκ­δο­τών και στη συ­νέ­χεια προ­χω­ρά στις απα­ραί­τη­τες κα­τά πε­ρί­πτω­ση νο­μι­κές ενέρ­γειες.

Στην κα­τεύ­θυν­ση αυ­τή, τον πε­ρα­σμέ­νο Μάιο, ο Ορ­γα­νι­σμός, με­τά από κα­ταγ­γε­λί­ες δικαιού­χων, διε­ξή­γα­γε έρευ­να κι εντό­πι­σε ιστό­το­πους με πει­ρα­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο. Στη συνέ­χεια προ­χώ­ρη­σε άμε­σα στην υπο­βο­λή αι­τή­μα­τος προς την Επι­τρο­πή για τη Γνω­στοποί­η­ση Δια­δι­κτυα­κής Προ­σβο­λής Δι­καιω­μά­των Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας και Συγ­γε­νικών Δι­καιω­μά­των (ΕΔΠ­ΠΙ) του ΟΠΙ ζη­τώ­ντας τη δια­κο­πή της πρό­σβα­σης. Ση­μειώ­νου­με ότι η ΕΔΠ­ΠΙ συ­στή­θη­κε με τον ν. 4481/2017 και ως στό­χο έχει να διευ­κο­λύ­νει την εξω­δι­κα­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση πε­ρι­πτώ­σε­ων δια­δι­κτυα­κής προ­σβο­λής δι­καιω­μά­των πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας ή/και συγ­γε­νι­κών δι­καιω­μά­των.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΔΩ.

Με πρό­σφα­τες απο­φά­σεις της (24/2021, 26/2021) η εν λό­γω Επι­τρο­πή έκα­νε δε­κτό το αί­τη­μα του ΟΣ­ΔΕΛ και διέ­τα­ξε τους πα­ρό­χους να προ­χω­ρή­σουν στη δια­κο­πή της πρόσβα­σης στους πα­ρα­κά­τω ιστό­το­πους που δια­κι­νού­σαν πα­ρά­νο­μα προ­στα­τευό­με­νο πε­ριε­χό­με­νο: libgen.rs, library.lol, gen.​lib.​rus.​ec, libgen.st, libgen.lc, libgen.gs, 1lib.org, booksc.org, z-lib.org, bookos-z1.org, book4you.org, singlelogin.org, kupdf.net, trellas.info, gr1lib.org, it1lib.org, de1lib.org, bg1lib.org, ru1lib.org, tr1lib.org, cn1lib.org.

Τo libgen εί­ναι ένας πει­ρα­τι­κός ιστό­το­πος ο οποί­ος δια­θέ­τει και δια­κι­νεί πα­ρά­νο­μα εκα­τομ­μύ­ρια εκ­παι­δευ­τι­κά κι επι­στη­μο­νι­κά βι­βλία και άρ­θρα. Οι υπό­λοι­ποι ιστό­το­ποι που ανα­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω και οι οποί­οι εντο­πί­στη­καν πρό­σφα­τα, δια­κι­νούν εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες βι­βλία κά­θε εί­δους, με­τα­ξύ αυ­τών και πολ­λά βι­βλία λο­γο­τε­χνί­ας.

Ση­μειω­τέ­ον ότι και στο πα­ρελ­θόν εί­χε δια­τα­χθεί η δια­κο­πή της πρό­σβα­σης στον libgen, όμως πο­λύ σύ­ντο­μα κα­τά τη συ­νή­θη πρα­κτι­κή των δια­χει­ρι­στών αυ­τού του εί­δους των ιστό­το­πων, επα­να­λει­τούρ­γη­σε σε άλ­λες ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις. Με τη νέα ρύθ­μι­ση όμως του άρθ. 48 του ν. 4821/2021 προ­βλέ­πε­ται όχι μό­νο η δια­κο­πή της πρό­σβα­σης (live dynamic blogging) στις ιστο­σε­λί­δες που δια­κι­νούν πα­ρά­νο­μα πε­ριε­χό­με­νο, αλ­λά δίνε­ται και η δυ­να­τό­τη­τα στην αρ­μό­δια Επι­τρο­πή του Υπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού να επι­βά­λει τη δια­κο­πή πρό­σβα­σης και στις ιστο­σε­λί­δες που θα επα­να­λει­τουρ­γή­σουν με ονο­μα­σία πα­ρεμ­φε­ρή, σε αντι­κα­τά­στα­ση αυ­τών που κα­ταρ­γή­θη­καν, εντός 24 ωρών.

Το γε­γο­νός ότι τα μέ­λη της ακα­δη­μαϊ­κής κοι­νό­τη­τας κα­τα­φεύ­γουν σε ιστό­το­πους με πει­ρα­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο, πα­ρά τη δια­νο­μή των δω­ρε­άν συγ­γραμ­μά­των που εξα­σφα­λί­ζει το κρά­τος, κα­τα­δει­κνύ­ει την ανά­γκη της ακα­δη­μαϊ­κής κοι­νό­τη­τας για πρό­σβα­ση σε συ­μπλη­ρω­μα­τι­κό εκ­παι­δευ­τι­κό υλι­κό. Πλέ­ον όμως εί­ναι εύ­κο­λη η πρό­σβα­ση των χρη­στών στις νό­μι­μες πλατ­φόρ­μες των εκ­δο­τών επι­στη­μο­νι­κών βι­βλί­ων και πε­ριο­δι­κών, ενώ πα­ράλ­λη­λα προ­σφέ­ρε­ται η δυ­να­τό­τη­τα στις ακα­δη­μαϊ­κές βι­βλιο­θή­κες, μέ­σω των προ­γραμ­μά­των αδειο­δό­τη­σης των Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, να πα­ρέ­χουν κι αυ­τές νό­μι­μη πρό­σβα­ση στους φοι­τη­τές και στο δι­δα­κτι­κό κι ερευ­νη­τι­κό προ­σω­πι­κό. Ως εκ τού­του η κα­τα­φυ­γή σε πα­ρά­νο­μο πε­ριε­χό­με­νο εί­ναι αδι­καιο­λό­γη­τη και υπο­νο­μεύ­ει το οι­κο­σύ­στη­μα του βι­βλί­ου, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο την επι­βί­ω­ση συγ­γρα­φέ­ων, με­τα­φρα­στών, εκ­δο­τών, αλ­λά κι όλων των επαγ­γελ­μα­τιών του βι­βλί­ου. Το ίδιο βε­βαί­ως ισχύ­ει και για τα υπό­λοι­πα εί­δη βι­βλί­ων που δια­κι­νού­νται πα­ρά­νο­μα στο δια­δί­κτυο, πα­ρά το γε­γο­νός ότι στη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία τους προ­σφέ­ρο­νται νό­μι­μα σε έντυ­πη ή/και σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή.

Η συ­νέ­χι­ση των προ­σπα­θειών για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου της πει­ρα­τεί­ας βι­βλί­ων στο δια­δί­κτυο απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για τον ΟΣ­ΔΕΛ. Με την ενερ­γή συμ­βο­λή των συγ­γρα­φέ­ων και των εκ­δο­τών τους οποί­ους εκ­προ­σω­πεί, σκο­πεύ­ει να εντα­τι­κο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα Anti-piracy και να υλο­ποι­ή­σει κα­μπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης της κοι­νής γνώ­μης για τη ση­μα­σία του σε­βα­σμού και της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των.

ΠΗΓΗ: ΟΣΔΕΛ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.11.2021.

Πει­ρα­τι­κος ιστο­το­πος εκ­παιδευ­τι­κα επι­στη­μο­νι­κα λογοτεχνικα βι­βλια βιβλιο αρ­θρα διαδικτυακη πειρατεια ΟΣΔΕΛ, πνευματικα δικαιωματα, διαδικτυο πειρατια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ