Η αρχαία ελληνική Ιβηρική Χερσόνησος

Η αρχαία ελληνική
Ιβηρική Χερσόνησος

Η Ἱσπανία, ή Ἰβηρία / Ἰβηρίη («ὅπως ἄν τις ὀνομάζειν ἐθέλῃ») ελέγετο και Σπανία ή Πανία και Εσπερία. Εν τέλει Ιβηρία έμεινε να καλείται η ανατολική χερσόνησος. Αργότερα, όλη η χερσόνησος απεκλήθη Ιβηρική.

Ονομάσθηκε από τον ποταμό Ίβηρα / Ιβήριο.

Η δε Ισπανία ονομάσθηκε από τον γίγαντα Ίσπανο. 

ΠΗΓΕΣ: Mon. Anc. Gr. 16.1, Str. 3.4.19, Agathem. 7, Gal. 12. 388, Id. 6.613, cf. 12.428, D.S.5.37, 1,1631. ΣΟΥΔΑΣ. Στέφ. Βυζ. Εθνικά. Γ. Λεκάκης "Σύγχρονης Ελλάδος περιήγσις - Ιβηρική Χερσόνησος".


Ἱσπανίας Βαιτικῆς θέσις

Εὐρώπης πίναξ β.

Τῆς Ἱσπανίας, κατὰ δὲ Ἕλληνας Ἰβηρίας, τρεῖς εἰσιν ἐπαρχίαι,

- Βαιτικὴ καὶ

- Λουσιτανία καὶ

- Ταρρακωνησία.

Καὶ τῆς μὲν Βαιτικῆς ἡ πρὸς δυσμὰς καὶ ἄρκτους πλευρὰ ἀφορίζεται τῇ τε Λουσιτανίᾳ καὶ τῆς Ταρρακωνησίας μέρει, ἧς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Τὸ ἀνατολικώτερον στόμα Ἄνα τοῦ ποταμοῦ δ γ λζ _

Ἡ πρὸς ἀνατολὰς τοῦ ποταμοῦ ἐπιστροφή γ λθ

Τὸ πρὸς τῷ πέρατι τῆς Λουσιτανίας τοῦ ποταμοῦ μέρος θ λθ

Καὶ ἡ ἐντεῦθεν γραμμὴ γραφομένη παρὰ τὴν Ταρρακωνησίαν ὡς ἐπὶ τὸ Βαλλιαρικὸν (Βαλλεαρίδων νησων) πέλαγος πέρας ἔχουσα ιβ λζ δ

Αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ἐπέχουσι μοίρας ιδ μ

Ἡ δὲ πρὸς μεσημβρίαν πλευρὰ τῆς Βαιτικῆς περιορίζεται τῷ μὲν Ὠκεανῷ κατὰ τὴν ἐκτὸς θάλασσαν καὶ τὸν Ἡράκλειον πορθμὸν (Γιβραλτάρ), τῷ δὲ Ἰβηρικῷ πελάγει κατὰ τὴν ἐντὸς θάλασσαν.

Καὶ ταύτης δὲ τῆς πλευρᾶς ἡ περιγραφὴ ἔχει οὕτως·

Μετὰ τὰς τοῦ Ἄνα ποταμοῦ ἐκβολὰς ἐν τῇ ἐκτὸς θαλάσσῃ Τουρδητανῶν

Ὄνοβα Αἰστουαρία δ γο λζ γ

Βαίτιος ποταμοῦ τὸ ἀνατολικὸν στόμα ε γ λζ

Αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ιβ λη _

Ἡ κατὰ Ἄσταν ἀνάχυσις λ _δ

Τουρδούλων

Μενεσθέως λιμήν λ γ

Τὸ ἀκρωτήριον, ἀφ᾽ οὗ ὁ πορθμὸς, ἐν ᾧ Ναὸς Ἥρας ε _δ λ ιβ - ΗΡΑΙΟΝ

Βαίλωνος ποταμοῦ ἐκβολαί λ

Βαίλων πόλις δ λ ιβ

Βαστούλων τῶν καλουμένων Ποινῶν

Μενραλία _ λ ιβ

Τρανσδούκτα _γ λ ιβ

Βαρβήσολα πόλις ζ δ λ

Καρτηΐα ζ _ λ

Κάλπη ὄρος καὶ στήλη τῆς ἐντὸς θαλάσσης ζ _ λ δ

Ἐν δὲ τῷ Ἰβηρικῷ πελάγει

Βαρβησόλα ποταμοῦ ἐκβολαί ζ γο λ γ

Σουέλ η λ _γ ιβ

Σαλδούβα ποτ. ἐκβολαί η _ λζ

Μάλακα η _γ λζ _

Μαίνοβα θ δ λζ δ

Σέξ θ _δ λζ δ

Σηλάμβινα ι δ λζ δ

Ἐξοχή ι _γ λζ ιβ

Ἄβδαρα ι _δ λζ - ΑΒΔΗΡΑ, αποικία Θρακών

Πόρτος Μάγνος ια γ λζ ιβ - ΜΕΓΑΣ ΛΙΜΗΝ

Χαριδήμου ἀκρωτήριον ια _ λ _γ

Τὸ δὲ λοιπὸν τῆς ἐπαρχίας καὶ πρὸς ἀνατολὰς χειμερινὰς ἀφορίζεται παρὰ τὸ Βαλλιαρικὸν πέλαγος τῇ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου Χαριδήμου ἀκρωτηρίου γραμμῇ μέχρι τοῦ ἐκτεθειμένου πέρατος, ἐφ᾽ ἦς

Βάρεια πόλις ια _δ λζ

Κατέχουσι δὲ τὴν μὲν ἀπὸ Μενραλίας μέχρι Βαρείας πόλεως παράλιον οἱ εἰρημένοι Βάστουλοι, τὴν δὲ ὑπὲρ τούτους μεσόγειον καὶ πρὸς τῇ Ταρρακωνησίᾳ Τούρδουλοι, ἐν οἷς μεσόγειοι πόλεις

Σεγίδα θ λη _γ

Ἰλουργίς θ _ λη γο

Οὐώγια θ λη _

Καλπουρνιάνα θ _δ λη

Καικίλα θ δ λη

Βανιάνα ι λη δ

Κορδύβη _μητρόπολι_ς θ γ λη ιβ - νυν ΚΟΡΔΟΒΑ

Οὐλία θ _ λη

Ὀβούλκων ι λη

Ἀρκιλακίς η _δ λζ _δ

Δητοῦνδα η γο λζ γ ιβ

Μουργίς η δ λζ γ

Σάλδουβα η _δ λζ γ

Τοῦκκι η λζ

Σάλαρ ζ _ λζ

Βάρλα ζ λ γο

Ἔβορα δ λ _γ ιβ

Ὄνοβα λ γ

Ἰλλίπουλα μεγάλη θ γο λη

Σέλια θ γο λζ _δ

Οὐεσκίς θ _ λζ _

Ὄσκουα θ _γ λζ _

Ἀρτιγίς θ γο λζ γ ιβ

Καλλίκουλα ι λζ _δ

Λακιβίς ι δ λζ _

Σακιλίς ι γ ιβ λζ _γ

Λακιππώ ι δ λζ γ

Ἰλλιβερίς ια λζ γο

Τὴν δὲ ἔτι ἐνδοτέρω καὶ παρὰ τὴν Λουσιτανίαν Τουρδητανοί, ἐν οἷς πόλεις

Κάνακα δ γο λη

Σερία δ γο λζ _δ

Ὄσκα ε λζ δ

Καιριάνα ε λη δ

Οὔριον ε γο λη γ

Ἰλλίπουλα λη

Σεγίδα _ λζ _δ

Πτουκί ε _ λζ _

Σάλα ε γο λζ _

Νάβρισσα ε γο λζ γ

Οὐγία ε _ λζ

Ἄστα λζ

Κορτίκατα ιβ λη γ

Λαιλία _ λη ιβ

Ἰτάλικα ζ λη

Μαξιλούα γ λζ _γ

Οὐκία ζ λζ γο

Κάρισσα _ λζ _

Κάλδουβα γο λζ δ

Παισοῦλα ζ λζ

Σαγουντία _ λζ ιβ

Ἄσινδον _ λ _ γ

Νερτόβριγα ζ λη _γ

Κοντριβοῦτα ζ γο λη _γ ιβ

Ῥηγίνα ζ λη _γ ιβ

Κούρσου η λη γο

Μιρόβριγα ζ λη γ ιβ

Σπολήτινον ζ γ λη γ

Ἰλλίπα μεγάλη ζ γο λη

Ἵσπαλις ζ δ λζ _γ

Ὀβούκολα η λζ _δ

Καλλίκουλα ζ γο λζ _

Ὀλέαστρον ζ λζ _

Οὐρσώνη ζ _ λζ ιβ

Βαισιππώ ζ δ λζ ιβ

Φόρνακις η _ λη _γ

Ἄρσα η γο λη _ιβ

Ἄσυλα η _ιβ λη γ ιβ

Ἀστιγίς η δ λη γ

Καρμονία η λη

Βαιτικῶν Κελτικῶν

Ἀρουκκί ε _γ λη _γ

Ἀροῦνδα _ λη _γ

Κούργια _ λη γο

Ἀκινιππώ _ λη γ ιβ

Οὔαμα δ λη γ ιβ

Ὄρη δὲ ὀνομάζεται τῆς Βαιτικῆς τό τε Μαριανὸν, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας λζ γο

καὶ τὸ καλούμενον Ἰλλίπουλα, οὗ τὸ μέσον ἐπέχει μοίρας ζ γ λζ _

Καὶ παράκειται τῇ Βαιτικῇ Ἱσπανίᾳ νῆσος ἐν τῇ Ἐκτὸς θαλάσσῃ καὶ πόλις ἐν αὐτῇ

Γάδειρα, ἧς θέσις ε λ


Ἱσπανίας τῆς Λουσιτανίας θέσις - ΝΥΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:

Εὐρώπης πίναξ β.

 

Τῆς δὲ Λουσιτανίας ἡ μὲν νοτία πλευρὰ κοινὴ οὖσα πρὸς τὴν Βαιτικὴν βορείαν πλευρὰν εἴρηται, ἡ δὲ ἀπ᾽ ἄρκτων πλευρὰ συνῆπται τῇ Ταρρακωνησίᾳ παρὰ τὸ δυσμικὸν μέρος τοῦ Δορίου ποταμοῦ, οὗ αἱ μὲν ἐκβολαὶ εἰς τὴν Ἐκτὸς θάλασσαν φέρουσι καὶ ἐπέχουσι μοίρας ε γ μα _γ τὸ δὲ πρὸς τῷ πέρατι τῆς Λουσιτανίας τοῦ ποταμοῦ μέρος ἐπέχει μοίρας θ μα _γ αἱ δὲ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ια γο μα γο

Ἡ δὲ ἀπ᾽ ἀνατολῶν πλευρὰ καὶ αὐτὴ μὲν συνῆπται τῇ Ταρρακωνησίᾳ, ἐπιζευγνύει δὲ τὰ εἰρημένα πέρατα πρός τε τῷ Ἄνᾳ ποταμῷ καὶ τῷ Δορίῳ ποταμῷ.

Ἡ δὲ ἀπὸ δυσμῶν πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν Δυτικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως.

Μετὰ τὰς τοῦ Ἄνα ποταμοῦ ἐκβολὰς Τουρδητανῶν

Βάλσα γ γο λζ _δ

Ὀσσόνοβα γ λζ _γ

Ἱερὸν ἀκρωτήριον β _ λη δ

Καλλίποδος ποτ. ἐκβολαί ε λθ

Σαλάκεια ε ιβ λθ γ ιβ

Καιτόβριξ δ _γ ιβ λθ _

Λουσιτανῶν

Βαρβάριον ἄκρον δ _γ λθ _γ

Ὀλιοσίπων ε μ δ - Νυν ΛΙΣΣΑΒΩΝ, ΟΔΥΣΣΟΥΠΟΛΙΣ, ΟΔΗΣΣΟΣ, κλπ. η πόλις του Οδυσσέα:

Τάγου ποταμοῦ ἐκβολαί ε _ μ _

τὸ μέχρι τῆς Ταρρακωνησίας αὐτοῦ μέρος θ μ _

αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ια γο μ _δ

Σελήνης ὄρος, ἄκρον ε μ γο

Μόνδα ποταμοῦ ἐκβολαί ιε μ _γ

Οὐάκου ποταμοῦ ἐκβολαί ε μα γ

μεθ᾽ ἃς αἱ τοῦ Δορίου ποταμοῦ ἐκβολαί ε γ μα _γ

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ Ἱερὸν ἀκρωτήριον Τουρδητανοὶ, ἐν οἷς αἱ ἐν τῇ Λουσιτανίᾳ πόλεις μεσόγειοι

Πὰξ Ἰουλία ε γ λθ

Ἰουλία Μυρτιλίς ε δ λη _δ

Τὰ δ᾽ ἐνδοτέρω τούτων Κελτικοὶ, ἐν οἷς αἱ ἐν τῇ Λουσιτανίᾳ πόλεις

Λακκόβριγα ε _δ μ δ

Καιπιάνα ε γ μ

Βραιτόλαιον μ

Μιρόβριγα ε γ λθ _δ

Ἀρκόβριγα ε γο λθ _ιβ

Μερίβριγα λθ γο

Κατραλευκός ε γο λθ γ

Πύργοι λευκοί λθ γ

Ἀρανδίς λθ ιβ

Τὰ δὲ ὑπὲρ τούτους Λουσιτανοὶ, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι

Λαυαρή ε _ μα _δ

Ἀρίτιον ε γο μα _

Σέλιον μα γ

Ἐλβοκορίς _ μα δ

Ἀραδούκτα γο μα _

Οὐερούριον ζ δ μα ιβ

Οὐελλαδίς γο μα ιβ

Αἰμίνιον ζ γ μα

Χρητίνα ε _ μ γο

Ἀράβριγα ε γο μ _

Σκαλαβὶς κολωνία μ _γ ιβ

Τακουβίς γ μ _δ

Κονκορδία γο μ _

Ταλάβριγα ζ _ μ _δ

Ῥουστικάνα ζ γο μ _

Μενδικουληία _γ μ δ

Καύριον γο μ

Τούρμογον η μ δ

Βούρδουα ζ γ μ

Κόλαρνον _γ λθ _δ

Σάλλαικος γο λθ _

Ἀμμαία ζ λθ γ

Ἔβουρα ζ λθ ιβ

Νῶρβα Καισάρεια ζ _γ λθ _γ ιβ

Λικινιάνα ζ γ λθ γο

Αὐγούστα Ἠμερίτα η λθ _

Εὐανδρία ζ γ λθ δ

Γεραία ζ γο λθ ιβ

Καικίλια Μετέλλινα η _ λθ _

Κάπασα η γο λθ

Ἀνατολικώτατοι δὲ Οὐέττονες, ἐν οἷς πόλεις

Λαγκία Ὀππιδάνα η _ μα γο

Κοτταιόβριγα η μα _

Σαλμάντικα η _γ μα _γ

Αὐγουστόβριγα η μα δ

Ὄκελον η γ μα δ

Κάπαρα η _ μα

Μανλιάνα η γ μα

Λακονίμουργι η γ μ _δ

Δεόβριγα η γο μ γο

Ὀβίλα η _γ μ γ ιβ

Λάμα η _ μ ιβ

Νῆσος δὲ τῇ Λουσιτανίᾳ παράκειται

Λονδοβρίς γ μα

Ἱσπανίας Ταρρακωνησίας θέσις

Εὐρώπης πίναξ β.

Τῆς δὲ Ταρρακωνησίας ἡ μὲν δυσμικὴ πλευρὰ καὶ παρὰ τὸν Δυτικὸν Ὠκεανὸν ἔχει οὕτως.

Μετὰ τὰς τοῦ Δορίου ποταμοῦ ἐκβολὰς Καλλαϊκῶν Βρακάρων

Αὔου ποταμοῦ ἐκβολαί ε _ μβ δ

Αὔαρον ἄκρον ε _ μβ _

Νήβιος ποταμοῦ ἐκβολαί ε γο μβ _δ

Λιμίου ποτ. ἐκβολαί ε _ μγ δ

Μινίου ποταμοῦ ἐκβολαί ε γ μγ γο

Αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ια _ μδ δ

Καλλαϊκῶν Λουκηνσίων

Ὀρούιον ἄκρον ε _ μδ

Οὐΐα ποταμοῦ ἐκβολαί ε γο μδ γ

Ταμάρα ποταμοῦ ἐκβολαί ε γο μδ γο

Ἀρτάβρων

Ἀρτάβρων λιμὴν ε γ με

Νέριον ἀκρωτήριον ε δ με

Ἡ δὲ ἀρκτικὴ πλευρὰ, ἧς ὑπέρκειται Ὠκεανὸς ὁ καλούμενος Καντάβριος, περιγράφεται οὕτως.

Μετὰ τὸ Νέριον ἀκρωτήριον ἕτερον ἀκρωτήριον, ἐφ᾽ οὗ

Σηστίου ἡλίου βωμοὶ, ἄκρον ε γο με _

Οὔιρ ποταμοῦ ἐκβολαί δ με _

Τὸ ἐφεξῆς ἄκρον _ με _

Καλλαϊκῶν τῶν Λουκηνσίων ἐν τῷ Μεγάλῳ λιμένι

Φλαούιον Βριγάντιον _δ με

Λαπατία Κώρου ἄκρον τὸ καὶ

Τρίλευκον η δ με _γ

Μεάρου ποταμοῦ ἐκβολαί θ με _δ

Ναβίου ποταμοῦ ἐκβολαί ι γ με γο

Ναβιαλαουίωνος ποταμοῦ ἐκβολαί ια γ με _δ

Παισικῶν

Φλαουιοναουία ια _δ με γ ιβ

Ναίλου ποτ. ἐκβολαί ιβ με _

Καντάβρων

Νοίγα Οὐκεσία ιγ με γο

Αὐτριγόνων

Νερούα ποταμοῦ ἐκβολαί ιγ μδ γο

Φλαουιόβριγα ιγ _ μδ δ

Καριστῶν

Δηούα ποταμοῦ ἐκβολαί ιγ _δ μδ γ ιβ

Οὐαρδούλων

Μηνόσκα ιδ γ με

Οὐασκόνων / ΒΑΣΚΟΙ

Οἰασσὼ πόλις ιε με ιβ

Οἰασσὼ ἄκρον Πυρήνης ιε με _γ

Ἡ δὲ πρὸς θερινὰς ἀνατολὰς πλευρὰ ὁρίζεται τῇ Πυρήνῃ ἀπὸ τοῦ εἰρημένου ἀκρωτηρίου μέχρι τῆς ἐπὶ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς θάλασσαν ἀκρωρείας, καθ᾽ ἣν ἵδρυται

Ἱερὸν Ἀφροδίτης, οὗ θέσις κ γ μβ γ

Κυρτοῦται δέ πως τὸ ὄρος ὡς ἐπὶ τὴν Ἱσπανίαν, ὥστε τὸ μεταξὺ τῆς κυρτότητος πρὸς τῇ Ταρρακωνησίᾳ ἐπέχειν μοίρας ιζ μγ

Τῶν δὲ λοιπῶν τῆς Ταρρακωνησίας πλευρῶν αἱ μὲν παρά τε τὴν Λουσιτανίαν καὶ τὴν Βαιτικὴν εἴρηνται· ἡ δὲ λοιπὴ καὶ παρὰ τὸ Βαλλιαρικὸν πέλαγος, τετραμμένη δὲ πρὸς χειμερινὰς ἀνατολὰς, περιγραφὴν ἔχει τοιαύτην.

Μετὰ τὸ πρὸς τῇ Βαιτικῇ πέρας, ὃ ἦν ιβ λζ 

Βαστιτανῶν παράλιος

Οὔρκι ιβ λζ γ ιβ

Κοντεστανῶν παράλιος

Λούκεντον ιβ λζ _

Καρχηδὼν Νέα ιβ δ λζ _γ ιβ

Σκομβραρία ἄκρα ιβ _γ ιβ λη ιβ

Τάβερος ποτ. ἐκβολαί ιβ _ λη _

Ἀλωναί ιβ γο λη _ιβ

Σαιτάβιος ποτ. ἐκβολαί ιγ λη _δ

Ἰλλικιτανὸς λιμὴν ιγ _ λη _δ

Σούκρωνος ποτ. ἐκβολαί ιδ λη _γ

Ἠδητανῶν παράλιος

Παλλαντία ποτ. ἐκβολαί ιδ γο λη _γ ιβ

Τούριος ποταμοῦ ἐκβολαί ιε λθ

Διάνιον ιε γο ιβ λθ _

Ἰλερκαόνων παράλιος

Τενέβριον ἄκρον ιε _γ ιβ λθ γο

Τενέβριος λιμήν ιε _ μ

Ἴβηρος ποτ. ἐκβολαί ι μ _

Τὸ μεταξὺ τοῦ μήκους τοῦ ποταμοῦ ιδ μβ

Αἱ πηγαὶ τοῦ ποταμοῦ ιβ _ μδ

Κοσσετανῶν παράλιος

Ταρράκων ι γ μ γο

Σούβουρ ι _γ μ _δ

Λαιητανῶν παράλιος

Βαρκινών ιζ δ μα / ΒΑΡΚΗ, ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Ῥουβρικάτου ποτ. ἐκβολαί ιζ _ μα

Βαιτουλών ιζ _γ μα γ

Λουνάριον ἄκρον ιη _ μα _

Αἰλουρών ιη μα _δ

Βλάνδα ιη δ μβ

Ἰνδιγετῶν παράλιος

Σαμβρόκα ποτ. ἐκβολαί ιη _ μβ

Ἐμπορίαι ιη _δ μβ γ / αποικία ΦΩΚΑΕΩΝ

Κλωδιανοῦ ποτ. ἐκβολαί ιθ μβ _

Ῥόδη πόλις ιθ _ μβ _ / αποικία Ροδίων

μεθ᾽ ἣν τὸ εἰρημένον Ἀφροδίσιον Ἱερόν κ γ μβ γ

Ὄρη δὲ ἐν τῇ Ταρρακωνησίᾳ κατονομάζεται

τό τε Οὐίνδιον, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας θ με καὶ ια _ μδ _

καὶ τὸ Ἐδούλιον ὄρος, οὗ τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ιδ γο μβ _ καὶ ι μγ

καὶ ἡ Ἰδουβέδα, ἧς τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ιδ μα _ καὶ ιδ γ λθ

καὶ ἡ Ὀρτοσπέδα, ἧς τὰ πέρατα ἐπέχει μοίρας ιβ λζ γο καὶ ιδ λθ γο

Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν περὶ τὸ Νέριον ἀκρωτήριον Ἄρταβροι, ἐν οἷς πόλεις

Κλαυδιομέριον ε _δ με

Νοούιον μδ _δ

Ἐχόμενοι δὲ τούτων Καλλαϊκοὶ οἱ Λουκήνσιοι, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι αἵδε·

Βοῦρον η δ με ιβ

Ὀλίνα η _ με _

Οὔικα θ γ με γ

Λιβοῦνκα ι με γ

Πιντία ι με ιβ

Καρόνιον ζ μδ _δ

Τουρουπτίανα γ μγ _δ

Γλανδόμιρον ζ μγ _

Ὄκελον η γ μδ γ ιβ

Τούρριγα η _γ μδ _ιβ

Καπορῶν.

Ἰρία Φλαουία γ ιβ μδ _

Λοῦκος Αὐγούστου ζ γ ιβ μδ γ ιβ

Κιλινῶν.

Ὕδατα Θερμά γ μδ γ

Λεμαύων

Δακτόνιον ζ _ μδ

Βαιδύων.

Φλαουία Λαμβρίς ζ γ μδ _δ

Σεουρρῶν

Ταλαμίνη η _ μδ _

Ὕδατα Κουίντινα η _ με

Χάρτης της Ιβηρικής με πιστοποιημένα αρχαία ελληνικά ευρήματα.

Ἀπ᾽ ἀνατολῶν δὲ τούτων παράκειται ἡ Ἀστουρία, καὶ πόλεις ἐν αὐτῇ αἵδε

Λοῦκος Ἀστουρῶν ια με

Λαβερνίς ια μδ _

Ἰντεράμνιον ι δ μδ γ

Ἀργεντέολα θ γ μδ _δ

Λαγκίατοι θ γ μγ _

Μαλίακα ι γ μδ

Γίγια ια _ μγ _δ

Βέργιδον Φλαούιον η _ μδ

Ἰντεράμνιον Φλαούιον θ μδ

Λεγίων ζ Γερμανική θ μδ _

Βριγαικινῶν

Βριγαίκιον ι μδ _γ

Βαιδουνηνσίων

Βαιδουνία ι _γ μδ γ ιβ

Ὀρνιακῶν

Ἰντερκατία ια μδ δ

Λουγγόνων

Παιλόντιον ια γο μδ _γ

Σαιλινῶν

Ναρδίνιον ι γ μγ _δ

Σουπερατίων

Πεταυόνιον θ _ μγ γο

Ἀμακῶν

Ἀστούρικα Αὐγούστα θ _ μδ

Τειβούρων

Νεμετόβριγα ζ _ μγ _δ

Γιγουρρῶν

Φόρος Γιγουρρῶν η μγ _δ

Μεταξὺ δὲ τοῦ Μινίου καὶ τοῦ Δορίου ποταμοῦ τὰ μὲν ἐπὶ θαλάσσῃ κατέχουσι Καλλαϊκοὶ οἱ Βρακάριοι, ἐν οἷς πόλεις αἵδε·

Βρακαραυγούστα μγ γο

Καλάδουνον _ μγ _

Πίνητος _γ μγ _ιβ

Κονπλούτικα η γ μγ γ ιβ

Τουντόβριγα η _ μγ γ ιβ

Ἀραδούκκα μα _γ ιβ

Τουροδῶν

Ὕδατα Λάϊα _ μγ γ ιβ

Νεμετατῶν

Οὐολόβριγα μβ _ιβ

Κοιλερινῶν

Κοιλιόβριγα μβ γ

Βιβαλῶν

Φόρος Βιβαλῶν ζ γ μγ γ

Λιμικῶν

Φόρος Λιμικῶν _γ μβ _δ

Γρουίων

Τοῦδαι η γ μβ _δ

Λουαγκῶν

Μερούα ζ _ μβ γο

Κουακερνῶν

Ὕδατα Κουακερνῶν ζ γ μβ γ

Λουβαινῶν

Κάμβαιτον η μβ γ

Ναρβασῶν

Φόρος Ναρβασῶν η μβ

Τὰ δὲ ἐντὸς τούτων Οὐακκαῖοι, ἐν οἷς πόλεις αἵδε· - ΒΑΚΚΑΙΟΙ (< ΒΑΚΧΑΙΟΙ;, ΒΑΣΚΟΙ, κλπ.)

Βαργιακίς θ _δ μγ γ ιβ

Ἰντερκατία ι δ μγ γ ιβ

Οὐιμινάκιον ια μγ _

Πόρτα Αὐγούστα θ γο μγ γ

Αὔτρακα ι μγ δ

Λακόβριγα ι γ μγ γ

Ἀουία ι γ μγ

Σεγοντία Παραμίκα θ _ μγ

Γέλλα θ γο μβ _γ ιβ

Ἀλβόκελα θ ιβ μβ γο

Ῥαῦδα θ γ μβ _ιβ

Σεγίσαμα Ἰουλία θ _γ μβ γο

Παλλαντία ι _ μβ _

Ἔλδανα θ μβ γ

Κωούγιον θ γο μβ γ ιβ

Καῦκα ι μβ γ

Ὀκτώδουρον θ γο μβ

Πίντια ι μβ

Σεντική θ μα _γ ιβ

Σαραβίς θ γο μα _γ ιβ

Τὰ δ᾽ ἀπ᾽ ἀνατολῶν Ἀστουρίας κατέχουσι Κανταβροὶ, καὶ πόλεις ἐν αὐτοῖς μεσόγειοι

Κονκάνα ιβ μδ _γ ιβ

Ὀτταουιόλκα ιβ γο μδ _δ

Ἀργενόμεσκον ιβ μδ _ Οὐαδινία ια _γ μδ γ ιβ Οὐέλλικα ιβ _ μδ δ Καμάρικα ια γο μδ ιβ Ἰουλιόβριγα ιβ μδ Μόροικα ια _δ μγ _γ

Ὑπὸ δὲ τούτους Μούρβογοι, ἐν οἷς πόλεις

Βραῦον ιβ μγ γο

Σισάρακα ια _ μγ _

Δεοβρίγουλα ια _γ μγ γ ιβ Ἀμβίσνα ια μγ ιβ Σεγίσαμον ιβ μγ

Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Κανταβρῶν Αὐτρίγονες, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι

Οὔξαμα Βάρκα ιγ μδ δ

Σεγισαμόνκουλον ιγ μγ _γ ιβ

Οὐιρούεσκα ιβ _ μγ _γ Ἀντεκουΐα ιγ μγ γο Δεόβριγα ιγ δ μγ _ Οὐινδέλεια ιβ γο μγ δ Σαλιόγκα ιγ μγ ιβ

Καὶ ὑπὸ μὲν τοὺς Μουρβόγους Πελένδονες, ἐν οἷς πόλεις

Οὐισόντιον ια μβ _γ

Αὐγουστόβριγα ια _ μβ γο

Σαουία ιβ _ μβ γο

Ὑπὸ δὲ τοὺς Αὐτρίγονας Βήρωνες, ἐν οἷς πόλεις

Τρίτιον Μέταλλον ιγ μβ _γ

Ὀλίβα ιγ μβ γο

Οὐάρεια ιγ _ μβ _δ

Ὑπὸ δὲ τοὺς Πελένδονας καὶ τοὺς Βήρωνας Ἀρεουάκαι, ἐν οἷς πόλεις

Κομφλοέντα ια μβ _ιβ

Κλουνία κολωνία ια μβ

Τέρμες ια _ μβ γ ιβ

Οὔξαμα Ἀργαῖλα ια _ μβ

Σεγορτία Λάγκα ιβ _ μα γο

Οὐέλουκα ια _γ μα _γ ιβ

Τουκρίς ιβ γο μβ _

Νουμαντία ιβ _ μα _γ

Σεγουουία ιγ _ μβ γ ιβ

Νοοῦα Αὐγούστα ιγ δ μβ

Πάλιν μεσημβρινώτεροι μὲν τῶν τε Οὐακκαίων καὶ τῶν Ἀρεουακῶν εἰσι Καρπητανοί, ἐν οἷς πόλεις

Ἰλούρβιδα θ γο μα γο

Ἐγελέστα ι _ μα γο

Ἰλαρκουρίς ια μα _ιβ Οὐάραδα ια _ μα _

Θέρμιδα ιβ μα _ιβ

Τιτουλκία ι γ μα γ Μάντουα ια γο μα δ

Τώλητον ι μα

Κόμπλουτον ι _γ μα ιβ Κάρακκα ια γ μ _γ Λιβόρα θ γ ιβ μ _δ Ἴσπινον ι δ μ _δ Μετέρκωσα ι γ μ _ιβ

Βαρνακίς ια μ _

Ἀλτέρνια ι _ μ γ ιβ Πατερνιάνα θ _γ μ δ Ῥίγουσα ι _ μ δ Λαμίνιον ι _γ λθ _γ ιβ

Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων Κελτίβηρες, ἐν οἷς πόλεις

Βέλσινον ιγ γο μα _γ ιβ

Τουριασσώ ιγ _ μα _γ

Νερτόβριγα ιδ μα _δ

Βίλβιλις ιγ _δ μα _

Ἀρκόβριγα ιγ ιβ μα γ ιβ Καίσαδα ιβ μα Μεδίολον ιγ μα Ἄττακον ιγ _ μα ιβ Ἐργαούικα ιβ γ μ _δ Σηγόβριγα ιγ _ μ γο Κονδαβόρα ιγ _γ μ _ Βούρσαδα ιβ _δ μ _ιβ Λάξτα ιγ γ μ _ Οὐαλερία ιβ _ μ γ ιβ Ἰστόνιον ια _ μ δ Ἄλαβα ιβ μ γ Λιβάνα ιβ γ μ Οὔρκεσα ια γο λθ _δ

Μεσημβρινώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Καρπητανῶν Ὠρητανοὶ καὶ πόλεις

Σαλαρία θ γ μ

Σισαπώνη ι λθ _γ ιβ

Ὤρητον Γερμανῶν θ λθ γο Αἰμιλιάνα ι λθ γο Μιρόβριγα θ _ λθ _ Σάλικα ι γο λθ γ ιβ Λιβισῶκα ια γ ιβ λθ _ Καστουλών θ _ λθ Λουππαρία θ _δ λθ Μέντησα ι γ ιβ λθ Κερουαρία ια λθ ιβ Βιατία ι λη _δ Λακκουρίς ι _γ λη _ Τουία ι γ λη _

Καὶ ὑπὸ μὲν τὰ ἀνατολικὰ τῶν Κελτιβήρων Λωβητανοὶ, ὧν πόλις

Λώβητον ιγ μ γ

Ὑπὸ δὲ τούτους καὶ παρὰ τοὺς Ὠρητανοὺς Βαστιτανοὶ, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι

Πουκιαλία ιγ γ λθ _γ

Σαλαρία ιγ λθ γο

Τούρβουλα ιγ _ λθ _δ Σάλτιγα ιβ λθ _ Βιγέρρα ιβ _ λθ _ιβ Ἄβουλα ια γο λθ δ Ἀσσώ ιβ λθ Βέργουλα ια γ λη _γ ιβ Κάρκα ια λη _ιβ Ἴλουνον ια _ λη γο Ἀρκιλακίς ια γ λη γ Σέγισα ια _ λη _ Ὀρκελίς ια _ λη ιβ Οὐεργιλία ια _ λζ _ιβ Ἄκκι ια _δ λζ _ιβ

Μεθ᾽ οὓς ἐπὶ θαλάσσῃ οἰκοῦντες Κοντεστανοὶ καὶ πόλεις μεσόγειοι

Μενλαρία ιγ _ λθ δ

Οὐαλεντία ιδ λθ ιβ

Σαιταβίς ιγ λθ Σαιταβίκουλα ιγ γο λη _γ ιβ Ἰλικίς ιβ γ λη _ Ἰασπίς ιβ γ λη _γ ιβ

Ἀνατολικώτεροι δὲ τούτων τε καὶ τῶν Βαστιτανῶν καὶ τῶν Κελτιβήρων Ἠδητανοὶ καὶ πόλεις μεσόγειοι

Καισαραυγούστα ιδ _ μα _

Βέρναβα ιδ μα δ

Ἐβόρα ιδ γο μα

Βέλεια ιδ μ _δ Ἄρσι ιδ γο μ γο Δαμανία ιδ _ μ _ Λεονίκα ιδ γο μ δ Ὀσικέρδα ιδ δ μ Ἠτόβησα ιδ γ λθ _δ Λάσσιρα ιδ _γ λθ γο

Ἤδητα ἡ καὶ Λείρια ιδ γ ιβ λθ γ ιβ

Σάγουντον ιδ _ιβ λθ γ

Ὧν ἔτι ἀνατολικώτεροι Ἰλερκάονες καὶ πόλεις μεσόγειοι

Καρχηδὼν παλαιά ι γ μα γ - ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ

Βισκαργίς ιδ _γ ιβ μα

Θεαύα ιε δ μ γο Ἄδεβα ιε γο μ _ Τιαριουλία ιε _ μ γ ιβ Σίγαρρα ιε ιβ μ δ

Δέρτωσα ιε  μ

Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τοῦ Ἴβηρος καὶ τῆς Πυρήνης τμήματι τοῖς μὲν Αὐτρίγοσιν, οὓς μέσους ὁ ποταμὸς διαρρεῖ, παράκεινται ἀπ᾽ ἀνατολῶν Καριστοὶ καὶ πόλεις μεσόγειοι

Σουεστάσιον ιγ γο μδ

Τουλλίκα ιγ γο μγ _δ

Οὐέλεια ιγ _γ ιβ μγ γ

Τούτων δὲ ἀνατολικώτεροι Οὐάρδουλοι καὶ πόλεις μεσόγειοι

Γέβαλα ιδ μγ _γ

Γαβάλαικα ιδ _ μγ _δ

Τουλλόνιον ιγ _γ μγ _

Ἄλβα ιδ _ιβ μγ _

Σεγοντία Παράμικα ιδ _ μγ δ

Τρίτιον Τουβόρικον ιγ γο μγ Θαβούκα ιδ μβ _γ

Μετὰ δὲ τούτους Οὐάσκονες καὶ πόλεις μεσόγειοι

Ἰτούρισσα ιε γ ιβ μγ _γ ιβ

Πομπαιλών ιε μγ _δ

Βιτουρίς ιε _ μγ _δ Ἄνδηλος ιε μγ _ Νεμαντουρίστα ιε _ιβ μγ γ ιβ Κουρνόνιον ιδ _γ μγ δ Ἰάκκα ιε _ μγ δ Γρακουρίς ιε μγ Καλαγορίνα ιδ γο μβ _γ ιβ Κάσκοντον ιε μβ _δ Ἐργαουΐκα ιδ _ μβ _ιβ Τάρραγα ιδ _δ μβ _ Μουσκαρία ιδ γ μβ γ ιβ Σέτια ιδ γο μβ δ Ἀλαυῶνα ιδ γο μα _γ ιβ

Καὶ ἔτι μετὰ τούτους Ἰλέργητες, ἐν οἷς πόλεις μεσόγειοι

Βεργουσία ι _ μγ

Κέλσα ι μβ _δ

Βέργιδον ιε _ μβ _ Ἐράγα ι μβ _ Σουκκῶσα ιε μβ _ Ὄσκα ι μβ _ Βουρτίνα ιε μα _γ ιβ Γάλλικα Φλαουΐα ιε _ μα γο Ὤργια ιε μα _ Ἰλέρδα ιε _ιβ μα γ ιβ

Ὑπὸ δὲ τούτους ἀνατολικώτατοι μὲν εἰσὶ Κερητανοὶ, ὧν πόλις

Ἰουλία Λίβικα ιζ γ μβ _δ

Ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν ἀπὸ δύσεως Αὐσητανοὶ καὶ πόλεις

Ὕδατα Θερμά ι γο μβ _

Αὔσα ι μβ

Βαικούλα ιζ μβ δ

Γεροῦνδα ιζ _γ ιβ μβ δ

Καὶ μετ᾽ αὐτοὺς Καστελλανοὶ, ὧν πόλεις μεσόγειοι

Σεβένδουνον ι γο μβ

Βάσσι ιζ _γ ιβ μβ ιβ

Ἔγωσα ιζ μα _γ ιβ

Βέσηδα ιζ _ μα _γ

Καὶ ἔτι τούτων δυσμικώτεροι Ἰακκητανοὶ, ἐν οἷς πόλεις

Λήσα ι γ μβ

Οὔδουρα ι _ μα _δ

Ἀσκερρίς ι μα γο

Σετελσίς ι γο μα _ιβ

Τηλοβίς ι μα _

Κερεσός ιε γο μα γ

Βακασίς ι _δ μα γ ιβ

Ἰεσσός ιε _ μα

Ἀναβίς ι γ μα

Κίννα ιε _γ μ _γ

Εἰσὶ δὲ καὶ τῶν μὲν Ἰνδιγετῶν μεσόγειοι πόλεις

Δεκιάνα ιη γο μβ _ιβ

Ἰουγκαρία ιη _ μβ γ

τῶν δὲ Λαιητανῶν μεσόγειος πόλις

Ῥουβρικάτα ιζ γ μα γ ιβ

Νῆσοι δὲ παράκεινται τῇ Ταρρακωνησίᾳ ἐν μὲν τῷ Κανταβρίῳ Ὠκεανῷ

αἱ καλούμεναι Τρίλευκοι σκόπελοι τρεῖς, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας θ μ _δ

Ἐν δὲ τῷ Δυτικῷ Ὠκεανῷ

αἱ Καττιτερίδες δέκα τὸν ἀριθμὸν, ὧν τὸ μεταξὺ ἐπέχει μοίρας δ με _

καὶ αἱ τῶν Θεῶν νῆσοι δύο τὸν ἀριθμόν δ γο μγ γ

Ἐν δὲ τῷ Βαλλιαρικῷ πελάγει αἵ τε Πιτυοῦσαι νῆσοι δύο, ὧν

ἡ μὲν ἐλάττων καλεῖται Ὀφιοῦσα ιδ _γ λη γ

ἡ δὲ μείζων Ἔβυσσος, ἐν ᾗ πόλις ὁμώνυμος ιδ λη ιβ

καὶ αἱ Βαλλιαρίδες νῆσοι δύο, Γυμνήσιαι δὲ ἑλληνιστὶ, ὧν

ἐν μὲν τῇ μείζονι πόλεις δύο

Πάλμα ι λθ δ

Πολλεντία ι _δ λθ δ

ἐν δὲ τῇ ἐλάττονι πόλεις αἵδε,

Ἴαμνα ιζ λθ _

Μαγώ ιζ _ λθ _ / ΜΑΓΙΟΡΚΑ

ΠΗΓΗ: Κλαύδιος Πτολεμαίος "Γεωγραφική Υφήγησις". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2.5.2018.

αρχαια Ιβηρικη Χερσονησος, Κλαυδιος Πτολεμαιος Ιβηρια Ισπανια Βαιτικη Ευρωπη Ελληνες Ιβηριας, επαρχια, Λουσιτανια Ταρρακωνησια, Ταρακωνησια στομα ποταμος ποταμι Ανας Βαλλιαρικο πελαγος Ωκεανος Ηρακλειος πορθμος, Ιβηρικο Τουρδητανοι Ονοβα Αιστουαρια Βαιτιος Αστας Τουρδουλοι Μενεσθεως λιμην μενεσθεας, ακρωτηριον, Ναος Ηρας ηραιο ηραιον λιμανι, ακρωτηριο ηραιον ηραιο, Βαιλωνας εκβολες, Βαιλων πολις Βαστουλων Ποινων Βαστουλοι Ποινες Μενραλια Τρανσδουκτα, Βαρβησολα, Καρτηια, Καλπη ορος στηλη θαλασσα Βαρβησολας Σουελ Σαλδουβα Μαλακα Μαινοβα Σεξ Σηλαμβινα Εξοχη Αβδαρα αβδηρα Πορτος Μαγνος μεγας λιμην Χαριδημου ακρωτηρι χαριδημος Βαρεια Μενραλια Βαστουλοι, μεσογειος πολεις Σεγιδα Ιλουργις Ουωγια Καλπουρνιανα Καικιλα Βανιανα Κορδυβη κορδοβα Ουλια Οβουλκων Αρκιλακις Δητουνδα Μουργις Σαλδουβα Τουκκι Σαλαρ Βαρλα Εβορα Ονοβα Ιλλιπουλα μεγαλη Σελια Ουεσκις Οσκουα Αρτιγις Καλλικουλα Λακιβις Σακιλις Λακιππω λακιππος Ιλλιβερις Τουρδητανια Κανακα Σερια Οσκα Καιριανα Ουριον Σεγιδα Πτουκι Σαλα Ναβρισσα Ουγια Αστα Κορτικατα Λαιλια Ιταλικα Μαξιλουα Ουκια Καρισσα Καλδουβα Παισουλα Σαγουντια Ασινδον Νερτοβριγα Κοντριβουτα Ρηγινα Κουρσου Μιροβριγα Σπολητινον Ιλλιπα Ισπαλις Οβουκολα Καλικουλα Ολεαστρον Ουρσωνη Βαισιππω Βαισιππος Φορνακις Αρσα Ασυλα Αστιγις Καρμονια Κελτικη Αρουκκι Αρουνδα Κουργια Ακινιππω Ουαμα Ορη Μαριανον, Ιλιπουλα, Γαδειρα, Δοριος δωριος Δυτικος Ωκεανος ατλαντικος Βαλσα Οσσονοβα Ιερον ακρωτηριον Καλλιποδος Σαλακεια Καιτοβριξ Βαρβαριον ακρον Ολιοσιπων λισσαβων λισσαβωνα Ταγος Σεληνη Μονδας Ουακος Παξ Ιουλια Μυρτιλις Κελτες Λακκοβριγα Καιπιανα Βραιτολαιον Μιροβριγα Αρκοβριγα Μεριβριγα Κατραλευκος Πυργοι λευκοι Αρανδις Λαυαρη Αριτιον Σελιον Ελβοκορις Αραδουκτα Ουερουριον Ουελλαδις Αιμινιον Χρητινα Αραβριγα Σκαλαβις κολωνια Τακουβις Κονκορδια Ταλαβριγα Ρουστικανα Μενδικουληια Καυριον Τουρμογον Βουρδουα Κολαρνον Σαλλαικος Αμμαια Εβουρα Νωρβα Καισαρεια Λικινιανα Αυγουστα ημεριτα Ευανδρια Γεραια Καικιλια Μετελλινα Καπασα Ουεττονες, Λαγκια οππιδανα Κοτταιοβριγα Σαλμαντικα Αυγουστοβριγα Οκελον Καπαρα Μανλιανα Λακονιμουργι Δεοβριγα Οβιλα Λαμα Λονδοβρις Καλλαικοι Βρακαροι Αυος Αυαρον ακρο Νηβιος Λιμιος Μινιος Λουκηνσιοι Ορουιον Ουιας Ταμαρας Αρταβρων Αρταβροι Νεριον Κανταβριος, Νεριο Σηστιολ θεος ηλιος ηλιου βωμοι, Ουιρ ουιρος φλαουιον Βριγαντιον Λαπατια Κωρου ακρον κωρος Τριλευκον Μεαρος Ναβιος Ναβιαλαουιωνας Παισικων, Φλαουιοναουια Ναιλος Κανταβρων, Νοιγα Ουκεσια Αυτριγονων, Νερουας Φλαουιοβριγα Καριστων, Δηουας Ουαρδουλων Μηνοσκα Ουασκονων, βασκωνοι βασκοι, βασκονες, βασκονοι, Οιασσω Πυρηνη Πυρηναια ακρωρεια Ιερον αφροδιτης, αφροδισιο Βαιτες Βαστιτανοι Ουρκι Κοντεστανοι Αουκεντον Καρχηδων Νεα Σκομβραρια Ταβερος Αλωναι Σαιταβιος Ιλλικιτανος λιμην Σουκρωνος Ηδητανοι Παλλαντιας Τουριος Διανιον Ιλερκαονες Τενεβριον Τενεβριος Ιβηρ Κοσσετανοι Ταρρακων Σουβουρ Λαιητανοι Βαρκινων βαρκινοι βαρκη, βαρκελωνη, βαρκελονη μπαρτσελονα Ρουβρικατος Βαιτουλοι Λουναριον Αιλουρων Βλανδα Ινδιγετες Σαμβροκας Εμποριαι εμποριον εμπορειος, εμποριος φωκαεων φωακεις Κλωδιανος Ροδη ροδος Αφροδισιον Ουινδιον, Εδουλιον Ιδουβεδα, Ορτοσπεδα, Αρταβροι, Κλαυδιομεριον Νοουιον Καλλαικοι Λουκηνσιοι, Βουρον Ολινα Ουικα Λιβουνκα Πιντια Καρονιον Τουρουπτιανα Γλανδομιρον Οκελον Τουρριγα Καπορων Ιρια Φλαουια Λουκος Αυγουστου Κιλινων Υδατα Θερμα Λεμαυων Δακτονιον Βαιδυων Φλαουια Λαμβρις Σεουρρων, Ταλαμινη Υδατα Κουιντινα Αστουρια, Αουκος Αστουρων Λαβερνις Ιντεραμνιον Αργεντεολα Λαγκιατοι Μαλιακα Γιγια Βεργιδον Φλαβιον Ιντεραμνιο Φλαβιο Λεγιων Γερμανικη Βριγαικινοι Βριγαικιο Βαιδουνηνσιων Βαιδουνια ορνιακων ιντερκατια λουγγονων παιλοντιον σαιλινων ναρδινιον σουπερατιων πεταυονιον αμακων αστουρικα Αυγουστα τειβουρων νεμετοβριγα γιγουρρων φορος Γιγουρρων βρακαραυγουστα καλαδουνον πινητος κονπλουτικα τουντοβριγα αραδουκκα τουροδων υδατα Λαια νεμετατων ουολοβριγα κοιλερινων κοιλιοβριγα βιβαλων Φορος Βιβαλες λιμικων γρουιων τουδαι λουαγκων μερουα κουακερνων λουβαινων καμβαιτον ναρβασων ναρβασες Ουακκαιοι, βαργιακις ιντερκατια ουιμινακιον πορτα Αυγουστα αυτρακα λακοβριγα αουια σεγοντια Παραμικα γελλα αλβοκελα ραυδα σεγισαμα Ιουλια παλλαντια ελδανα κωουγιον καυκα οκτωδουρον πιντια σεντικη σαραβις αστορια Κανταβρια κονκανα οτταουιολκα αργενομεσκονουαδινια ουελλικα καμαρικα ιουλιοβριγα μοροικα Μουρβογοι, βραυον σισαρακα δεοβριγουλα αμβισνα σεγισαμον κανταβρων αυτριγονες, ουξαμα Βαρκα σεγισαμονκουλον ουιρουεσκα αντεκουια δεοβριγα ουινδελεια σαλιογκα Μουρβογια Πελενδονες, ουισοντιον αυγουστοβριγα σαουια αυτριγονοι Βηρωνες, τριτιον Μεταλλον ολιβα ουαρεια Πελενδονια αρεουακαι, κομφλοεντα κλουνια κολωνια τερμες ουξαμα αργαιλασεγορτια Λαγκα ουελουκα τουκρις νουμαντια σεγουουια νοουα Αυγουστα βασκοι Καρπητανοι, ιλουρβιδα εγελεστα ιλαρκουρις Ουαραδα θερμιδα θερμις τιτουλκια Μαντουα τωλητον κομπλουτον καρακκα λιβορα ισπινον μετερκωσα βαρνακις αλτερνια πατερνιανα ριγουσα λαμινιον Κελτιβηρες, βελσινον τουριασσω νερτοβριγα βιλβιλις αρκοβριγα καισαδα μεδιολον αττακον εργαουικα σηγοβριγα κονδαβορα βουρσαδα λαξτα ουαλερια ιστονιον αλαβα λιβανα ουρκεσα Ωρητανοι σαλαρια σισαπωνη ωρητον Γερμανοι Αιμιλιανα Μιροβριγα Σαλικα Λιβισωκα Καστουλων λουππαρια μεντησα κερουαρια βιατια λακκουριςτουια λωβητανοι, λωβητον Ωρητανια Βαστιτανοι, πουκιαλια σαλαρια τουρβουλα σαλτιγα βιγερρα αβουλα ασσω βεργουλα καρκα ιλουνον αρκιλακις σεγισα ορκελις ουεργιλια ακκι μενλαρια ουαλεντια σαιταβις σαιταβικουλα ιλικις ιασπις ηδητανια καισαραυγουστα βερναβα εβορα βελεια αρσι δαμανια λεονικα οσικερδα ητοβησαλασσιρα ηδητα λειρια σαγουντον ιλερκαονες καρχηδὼν καρθαγενη βισκαργις θεαυα αδεβα τιαριουλια σιγαρρα δερτωσα Αυτριγοσιν, Καριστοι σουεστασιον τουλλικα ουελεια Ουαρδουλοι γεβαλα γαβαλαικα τουλλονιον αλβασεγοντια Παραμικα τριτιο Τουβορικον θαβουκα ουασκονες ιτουρισσα πομπαιλων βιτουρις ιε _ μγ _δ Ανδηλος ιε μγ _ Νεμαντουριστα ιε _ιβ μγ γ ιβ Κουρνονιον ιδ _γ μγ δ Ιακκα ιε _ μγ δ Γρακουρις ιε μγ Καλαγορινα ιδ γο μβ _γ ιβ Κασκοντον ιε μβ _δ Ἐργαουικα ιδ _ μβ _ιβ Ταρραγα ιδ _δ μβ _ Μουσκαρια ιδ γ μβ γ ιβ Σετια ιδ γο μβ δ αλαυωνα ιλεργητες, βεργουσια κελσα βεργιδον ιε _ μβ _ εραγα ι μβ _ Σουκκωσα ιε μβ _ Οσκα ι μβ _ Βουρτινα ιε μα _γ ιβ Γαλλικα Φλαουια ιε _ μα γο ωργια ιε μα _ Ιλερδα ιε _ιβ μα γ ιβ Κερητανοι, Λιβικα Αυσητανοι θερμα αυσα βαικουλα γερουνδα Καστελλανοι, σεβενδουνον βασσι εγωσα βεσηδα ιακκητανοι, λησα ουδουρα ασκερρις σετελσις τηλοβις κερεσος βακασις ιεσσος αναβις κιννα δεκιανα ιουγκαρια λαιητανοι ρουβρικατα Τριλευκοι σκοπελοι κασσιτεριδες Καττιτεριδες Θεων νησοι πιτυς Πιτυουσαι νησοι οφιουσαεβυσσος,βαλεαριδες Βαλλιαριδες νησοι Γυμνησιαι γυμνησιες ελληνιστι, Παλμα Πολλεντια Ιαμνα Μαγω, ιβηριη Σπανια Πανια Εσπερια Ιβηρας / Ιβηριος βακχαιοι, βακχος γιγαντας Ισπανος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ