«Έφυγε» ο συγγραφέας Απόστολος Γονιδέλλης - του Δημ. Συμεωνίδη

«Έφυγε» ο συγγραφέας
Απόστολος Γονιδέλλης

2.2.1949 – 11.6.2022

 

Του Δημήτρη Συμεωνίδηdsymeonidis@outlook.com

 

Πέθανε ὁ ἀγαπητός φίλος Ἀπόστολος Γονιδέλλης σέ ἡλικία 73 χρόνων, ἀπό τήν καταραμένη ἀσθένεια .Μέ τόν ἀείμνηστο Ἀπόστολο, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια καί ἔχω κάνει ἀρκετά προγράμματα στό RADIO SYMBAN ,παρουσιάζοντας τά βιβλία του. Ἡ κηδεία του θά γένει 14 Ἰουνίου 2022 καί ὥρα 6 μμ στόν  ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Λουτρῶν Λέσβου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΟΝΙΔΕΛΛΗ, ΕΔΩ.


Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  του συγγραφέα  Αποστόλου Γονιδέλλη

Ὁ Ἀπόστολος Γονιδέλλης γεννήθηκε στὰ Λουτρὰ τῆς Λέσβου - είχε καταγωγή από την Φώκαια Μικράς Ασίας - καὶ ἀσχολεῖται πολλὰ χρό­νια μὲ τὰ γράμ­ματα, ἔχοντας ἐκδώσει τὴν πρώτη του ποι­ητικὴ συλλογὴ σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν. Ἔχει γράψει διηγήματα, παιδι­κὰ παραμύθια, λαογραφικὰ κείμενα καὶ πεζογραφήματα.Ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἀσχολεῖται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν μελέτη τῆς Ἀρ­χαίας Ἑλλάδος καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν Ἑλληνική Προϊστορικὴ Πα­ράδοση καὶ τὸ Ἑλλη­νικὸ Κοσμογονικὸ καὶ Θεογονικὸ σύστημα.Τὸ ἔργο του ἔχει ἀναγνωρισθεῖ τόσο ἀπ᾿ τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ ὅσο καὶ ἀπὸ πανε­πιστημιακοὺς δασκάλους καὶ σοβαροὺς μελετητές, ὡς μία ἀξιόλογη ἐργα­σία ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παγκόσμια πρωτο­τυπία ὡς πρὸς τὴν παρουσίαση τῆς Προϊ­στορικῆς μας Παραδόσεως. Θεωρεῖ­ται δὲ ἕνας ἀπ’ τοὺς λίγους ἐξειδι­κευμένους ἐρευνητές τῶν ἔργων τοῦ Ἡσιό­δου. Ἔχει ἐπίσης παρουσιασθεῖ ἀπὸ πολλοὺς τη­λεο­πτι­κοὺς καὶ ραδιο­φωνικοὺς σταθμούς τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Μυτιλήνης καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ ἀπὸ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες.Εἶναι τακτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν καὶ ἔχει δια­τε­λέ­σει μέλος τοῦ Δ.Σ. Ἀρθρογραφεῖ σὲ περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες καὶ ἔχει δώσει, καὶ συνεχίζει νὰ δίνει, μεγάλο ἀριθμὸ διαλέ­ξεων σὲ πολι­τι­στικοὺς συλλό­γους τῆς Ἀθήνας καὶ ἄλλων, ἐπαρχιακῶν πόλεων, προ­ω­θώ­ντας θέματα ποὺ ἀφο­ροῦν τὸν ἑλλη­νισμό, ἐνῶ παράλληλα διδάσκει σὲ σειρὰ σεμιναρίων τὸ Ἑλληνικὸ Κο­σμο­γονικὸ καὶ Θεογονικὸ σύστημα.Ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν ἔχει καὶ πολλὲς ἄλλες δραστη­ριό­τητες. Εἶναι ἐνεργὸ μέλος σὲ διαφόρους πολιτιστικοὺς καὶ φιλανθρω­πικοὺς συλλό­γους καὶ ὀργα­νισμούς, ἔχοντας διατελέσει Πρόεδρος τοῦ Συλλλόγου Βοηθείας Παιδιῶν Αἰθιοπίας καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐθελοντικῶν Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων Ἑλλάδος.

Μέχρι σήμερα, χει ἐκδώσει 19 βιβλία, μὲ ἕναν πρωτότυπο τρόπο, μὲ πίνακες καὶ σχε­διαγράμματα καὶ μὲ τὴν συλλογὴ ὅλων τῶν πληροφοριῶν ἀπὸ τὴν Ἀρ­χαία Ἑλληνική Γραμματεία.

Το έργο  που δεν πρόλαβε να τελειώσει είναι:

- Η Εγκυκλαπαίδεια για την Λέσβο

Τόν Αὔγουστο τοῦ 2018 στό πλαίσιο ἐκδήλωσης μέ τούς ἁπανταχοῦ ἀπόδημους Μυτιληνιούς τῆς διασπορᾶς στό δῆμο Λέσβου, ὁ δήμαρχος Σπύρος Γαληνός ἀπένειμε τιμητικό ἔπαινο, στόν «ἐκ Μυτιλήνης ὁρμώμενο συγγραφέα Ἀπόστολο Γονιδέλλη, γιά τήν προσφορά του στή λεσβιακή γραμματεία καί στήν ἀνάδειξη τῆς ἱστορίας τῆς Μυτιλήνης, μέσα ἀπό τό πλούσιο συγγραφικό του ἔργο».

 

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Με τον γενικὸ τίτλο «Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ»:

1. ΘΕΟΓΟΝΙΑ – ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ

2. ΤΙΤΑΝΕΣ – ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ

3. ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ – ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

4. ΑΦΡΟΔΙΤΗ – Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΡΗ

5. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΝΥΚΤΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΓΑΙΑΣ-ΠΟΝΤΟΥ

6. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ

7. ΤΕΚΝΑ ΦΟΡΚΥΟΣ-ΚΗΤΟΥΣ

8. ΤΕΚΝΑ ΩΚΕΑΝΟΥ-ΤΗΘΥΟΣ – ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΘΕΟΙ

9. ΤΕΚΝΑ ΩΚΕΑΝΟΥ-ΤΗΘΥΟΣ – ΩΚΕΑΝΙΔΕΣ

10. ΤΕΚΝΑ ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ-ΘΕΙΑΣ – ΗΛΙΟΣ - ΣΕΛΗΝΗ - ΗΩΣ

Μέ τόν κύκλο «ΗΣΙΟΔΟΣ», ὅλα τά γνωστὰ ἔργα τοῦ ποιητῆ, σέ μία πρωτότυπη ἔκδοση ποὺ καλύπτει πλήρως τή ζωὴ καί τό ἔργο του:

1. ΘΕΟΓΟΝΙΑ

2. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

3. ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Με τον κύκλο «ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» έχει

εκδώσει τα παρακάτω βιβλία:

1.     ΔΑΦΝΙΣ & ΧΛΟΗ, τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐκδίδει στὴν Λέσβο, καὶ τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν ἀρχὴ γιὰ μία σειρὰ βιβλίων μὲ θέμα τὴν Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Λέσβου καὶ τὸν μεγάλο πολιτισμό της, καθὼς καὶ τὴν παρουσίαση ὅλων τῶν πνευματικῶν τέκνων της, τῆς ἀρχαίας περιόδου.

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

3. ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

4. ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΣ

5. Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΗΘΥΜΝΑ

6. ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ἀρθρογραφοῦσε σέ περιοδικά καί ἐφημερίδες καί εἶχε δώσει μεγάλο ἀριθμό διαλέξεων προωθῶντας θέματα πού ἀφοροῦν τόν ἑλληνισμό. Ἀρθρογραφοῦσε και στο ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥἘκτός ὅλων αὐτῶν ἦταν ἐνεργό μέλος σέ διάφορους πολιτιστικούς καί φιλανθρωπικούς συλλόγους καί ὀργανισμούς.

Ἡ πολυσχιδής προσωπικότητα τοῦ δέν εἶχε νά κάνει μόνο μέ τή συγγραφή. Γιά πολλά χρόνια μαζί μέ μιά ὁμάδα φίλων του ἵδρυσε ὀρφανοτροφεῖα (ἕξι τόν ἀριθμό) στή Αἰθιοπία καί ἔδινε ἐλπίδα σέ δεκάδες παιδιά τά ὁποῖα δόθηκαν γιά υἱοθεσία.

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 11.6.2022.


ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΘΕΟΓΟΝΙΑ – ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ, ΤΙΤΑΝ ΤΙΤΑΝΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ ΟΥΡΑΝΙΔΕΣ ΘΕΟΙ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΡΗ, ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΝΥΚΤΑ, ΓΑΙΑ ΠΟΝΤΟΣ, ΕΡΙΔΑ, ερις, ΦΟΡΚΥΣ ΚΗΤΟΣ, ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΗΘΥΣ ΠΟΤΑΜΙΟΙ ΘΕΟΙ, ΩΚΕΑΝΙΔΕΣ, ΥΠΕΡΙΩΝ ΥΠΕΡΙΩΝΑΣ ΘΕΙΑ – ΗΛΙΟΣ - ΣΕΛΗΝΗ - ΗΩΣ, ΗΣΙΟΔΟΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ, ΑΣΠΙΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ Ηρακλη ηρακλης, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΣΒΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΦΝΙΣ και ΧΛΟΗ βιβλιο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑΙΟΣ ΑΝΤΙΣΣΑ, ΜΗΘΥΜΝΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ελληνισμος Γονιδελλης, Γονιδελης Λουτρα Λεσβου Φωκαια Μικρας Ασιας, Μικρα Ασια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ