ΘΡΑΚΙΚΑ - του Γ. Λεκάκη

ΘΡΑΚΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ Α'

ΤΕΥΧΟΣ Α' & Β'

1928

 

Το “Θρακικόν Κέντρον”, Προς τους απανταχού Θράκας

Προκήρυξις της Επιτροπής επί της Εκδόσεως του Περιοδικού

Η Θράκη καλεί τους ερευνητάς της

Γ. Χατζηδάκι, Η Ελληνική Θράκη

Αρχαιολογικά

Σ. Πελεκίδη, Μνημεία της Θράκης

Ι. Β. Παπαδοπούλου, Επιτύμβιος στήλη ευρεθείσα εν Σωσθενίω του Βοσπόρου

Χ. Τσούντα, Απεικόνισις Θρακών εις εν αγγείον

Γ. Α. Σωτηρίου, Ανάγλυφον αγίου Γεωργίου εξ Ηρακλείας Προποντίδος

Κ. Κουρτίδου, Βυζαντιναί αρχαιότητες εν Ανδριανουπόλει

Ν. Δ. Βέη, Θεοδόσιος Μητροπολίτης Μηδείας και Σωζοπόλεως

Ιστορικά

Απ. Δοξιάδου, Απελευθέρωσις-Υποδούλωσις Θράκης

Μυρτίλου Αποστολίδου, Περί των αρχαίων Θρακών

Αλέξ. Παπαδόπουλου, Παρασκηνιακή ανασκόπησις του Θρακ. ζητήματος

Αχιλ. Σαμοθάκη, Βασιλεύς-ποιητής Κότυς ο Ε'

Στίλπωνος Κυριακίδου. Καπουκίνος Robert de Dreux στη Θράκη 1666

Χρονικόν, Ένα ταξίδι στη Θράκη στα 1433

Λαογραφικά

Ελπινίκης Σαραντή, Τα Κρατητικά

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, Παροιμίες Σαράντα Εκκλησ. Αν. Θράκης

Θεολ. Βαφείδη, Δημώδεις δοξασίες και δεισιδαίμονες συνήθειες Αδρ/λεως

Δ. Χατζηπαναγιώτη, Το χαλβασάββατο

Μ. Παπαχριστοδούλου, Αστέριου Ζήκου, Δ. Χατζηπαναγιώτη, Θρακιώτικα άσματα και τραγούδια

Παραμύθια

Γλωσσικά

Μ. Φιλήντα, Από τη γλώσσα της Θράκης

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, Γλωσσάριο από τη Σαρανταεκκλ. Γλώσσα

Μνημόσυνα

Περ. Παπαχριστοδούλου, Ο Βιζυηνός

Γ. Αναγνωστοπούλου, Σταμάτιος Ψάλτης

Κ. Κουρτίδη, Γεώργιος Ιακώβου Λαμπουσιάδης

Βιβλιογραφία-Βιβλιοκρισία

Αριστ. Κουρτίδη, Κώστα Γεραγά: Αναμνήσεις εκ Θράκης

Μ. Α. Σ., Νεΐρ Βέη: “Ανατολική Θράκη”

Προκήρυξις Λαογραφικού και Γλωσσικού Διαγωνισμού

 

ΤΕΥΧΟΣ Γ' & Δ', 1928

Αρχαιολογικά, Βυζαντινά, Ιστορικά, Γεωγραφικά

Κων. Μ. Κωνσταντόπουλου, Ιάκωβος Αρχιεπίσκοπος Σηλυβρίας

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Κοσμά Μητροπολίτου Βιζύης, Επτά Επιστολαί

Μ. Γεδεών, Όσα γνωστά μοι, Λαμπουσιάδης

Γ. Λαμπουσιάδου, Τρεις Ανέκδοτοι Μελέται περί Αδριανουπόλεως

Κων Γ. Κουρτίδου, Ελληνικαί αρχαιότητες εν Αδριανουπόλει

Κ. Παπαϊωαννίδου, Γεωγραφική περιγραφή Σωζοπόλεως Βορείου Θράκης

Η Ηράκλεια και το τέλος του 17ου αιώνος

Δημ. Λουκοπούλου, Πάτερ Ιάκωβος ο νέος που τελείωσε μαρτυρικά στο Διδυμότειχο το 1520

Κ. Μυρτίλου Αποστολίδου, Περί Φιλιππουπόλεως και των αρχαιότερων αυτής ονομάτων Ευμολπιάς και Κενδρισσός

Τα πρακτικά της σχολής Στενημάχου

Ν. Βέη, Περί της Μονής της Θεοτόκου της Χάλκης

Αδ. Αδαμαντίου, Αι γεωγραφικαί περιπέτειαι του ονόματος Θράκη

Τοπωνυμικά, Λαογραφικά, Γλωσσικά

Α. Κ. Π. Σταμούλη, Τοπωνυμικά Θράκης

Ελπινίκης Σαραντή-Σταμούλη, Σύμμικτα λαογραφικά (τραγούδια, κάλαντα)

Πολύδ. Παπαχριστοδούλου, Δεισιδαιμονίες Σαράντα Εκκλησιών

Ιωάννου Μαγκριώτη, Ήθη και έθιμα Ευκαρύου

Κωνστ. Παπαΐωαννίδου, Έθιμα Σωζοπόλεως της Βορείου Θράκης

Κωνστ. Κουρτίδου, Γλωσσοδέτες, ευχές και κατάρες Αδριανουπόλεως

Πολ. Παπαχριστοδούλου, Γλωσσάριο από τη Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα

Μνημόσυνα

Σαράντης Αρχιγένης

Ιωσήφ Ραφτόπουλος

Βιβλιογραφία-Βιβλιοκρισία

Τα Θρακικά, ήτοι Αρχαία Θράκη, οι Αρχαίοι Θράκες

Τα Διονύσια

Τα Ελευσίνια Μυστήρια

Ορφικά-Ορφισμός, Κωνσταντίνου Γ. Κουρτίδου

 

ΤΟΜΟΣ 18ος, 1943

Πραγματείαι

Αχ. Θ. Σαμοθράκη, Σύντομος ιστορική επισκόπησις της νήσου Σαμοθράκης

Γ. Κωνσταντινίδου, Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική κοινότης. 

1) Οι ιεροί ναοί του άστεως και των περιχώρων

Ο Αδριανουπολίτης Νεομάρτυς Άγιος Μαυρουδής

Κ. Μυρτίλου Αποστολίδου, Κώδικες Ανατολικής Θράκης

Μ. Α. Σ., Κώδιξ Εξαστέρου (Σηλυβρίας)

Αχ. Θ. Σαμοθράκη, Ολίγα τινά περί Τραϊανουπόλεως

Μ. Α. Σταμούλη, Αναμνήσεις από την Ανατολικήν Θράκην

Αντ. Α. Σταμούλη, Ταξείδια εις την Θράκην (Μεγάλος Τσεκμετζές, Κινικλή)

Γλωσσικά-Λαογραφικά

Ελπινίκης Σαραντή-Σταμούλη, Από τα αγιάσματα της Θράκης

Ευστρατίου Ζήση, Γλωσσάριον Αυδημίου

Αρχιμ. Νικ. Βαφείδου, Λαογραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου και δημοτικά άσματα Σουφλίου

Γ. Κωνσταντινίδου, Παραμύθι της Αδριανουπόλεως. Η μοιρασιά

Μνημόσυνα

Γρηγ. Αχ. Λιβαδά, Α. Ρ. Ιωάννης Π. Καρδαμάτης

Απόστολος Δοξιάδης

Φ. Μ., Θεολόγος Γ. Εξηντάρης

Ιωάννης Μανδαλίδης

Κ., Αναστασία Σταύρου Αλβανοπούλου

Φ. Μ., Πολύκλειτος Θ. Βεζιρτζής

Γεώργιος Κ. Κωνσταντινίδης

Απόστολος Αποστολίδης

Ρητορίδης Χατζόπουλος

Βασίλειος Αγγελής

Νικ. Παρίσης

Δημ, Μαργαριτώφ

Αθηνάς Γαϊτάνου Γιαννιού, Νοεμή Ζωηρού

Σημειώσεις-Προσθήκαι-Διορθώσεις

Νεομάρτυρες Θράκης

Η κατά της Θράκης επιδρομή των Σαρακηνών τω 829

Φιλογενείς Θράκες

Ανακάλυψις χρυσού στέμματος εν Θράκη

Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης

Ανάμνησις από την Ανατολικήν Θράκην

Αχ. Θ. Σαμοθράκη, Ένας Θραξ συνάδελφος εν Σηλυβρία

Γέφυρα Διαμαντή-Αδριανουπόλεως

Αρχιερείς Θράκης

Συμβολή Θρακών εις την επανάστασιν

Διάφορα

Διορθώσεις ΙΖ' Τόμου

 

ΤΟΜΟΣ 19ος, 1944

Θρακικού Κέντρου Διοικητικόν Συμβούλιον, Ευεργέται, Δωρηταί

Πραγματείαι

Αχ. Θ. Σαμοθράκη, Η Αίνος και αι εκκλησίαι της

Γ. Κωνσταντινίδου

1) Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης

2) Εκπαιδευτήρια και Σωματεία

Γ. Λαμπουσιάδου, Περί Κυρίλλου

Κ. Μυρτ. Αποστολίδου, Συλλογή αρχαίων επιγραφών ανευρεθεισών εν Παυταλία, νυν Κιουστεντιλίω και περί αυτήν

Ανέκδοτοι επιστολαί του Αγίου Φιλιππουπόλεως Χρυσάνθου προς τον ενδοξότατον βέην Μιχαήλ Άθαν. Γκιουμουσγκερδάνην πρόκριτον Φιλιππουπόλεως

Το Σαμμακόβι και τα μεταλλεία του

Μιλτ. Σαραντή, Το Δέλτα του Βυζαντίου

Γλωσσικά και Λαογραφικά

Κ. Παπαΐωαννίδου, Βιολογικά ήθη και έθιμα Σωζοπόλεως

Παροιμίαι επιχωριάζουσαι εν Σωζοπόλει

Παροιμιώδεις φράσεις

Γλωσσάριον Σωζοπόλεως

Θ. Κιακίδης, Η σπορά και η επεξεργασία του λιναριού στο Σαμμακόβι

Βιβλιογραφίαι

Βιβλιογραφικαί σημειώσεις και συμπληρώσεις

Σημειώσεις-Προσθήκαι-Διορθώσεις

Κ. Κουρτίδου, Και πάλιν περί της Μονής Δαδιάς

Ε. Σ. Σ., Από τα Αγιάσματα της Θράκης

Επωνυμίαι Παναγίας εν Θράκη

Περί Κυρίλλου του ΣΤ'

Διάφορα

Διορθώσεις ΙΗ' τόμου.

ΠΗΓΗ: Γ. Λεκάκης "Ελληνική Βιβλιογραφία". ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 7.3.2001.

(*) Το λήμμα αυτό, όπως όλα του ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΣΜΟΥ, συμπληρώνονται και ανανεώνονται συνεχώς.


ΘΡΑΚΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΣ Θρακικον Κεντρον απανταχου Θρακες Εκδοση Περιοδικο Θρακη ερευνητης Χατζηδακις, Ελληνικη Αρχαιολογικα Πελεκιδης, Μνημεια Θρακης Παπαδοπουλος Επιτυμβιος στηλη ευρημα Σωσθενιο Σωσθενιον Σωσθενι Βοσπορος Τσουντας, Απεικονισις Θρακων αγγειον Σωτηριου, Αναγλυφον αγιου Γεωργιου Ηρακλεια Προποντιδος Κουρτιδης Βυζαντινες αρχαιοτητες Ανδριανουπολις Βεης, Θεοδοσιος Μητροπολιτης Μηδειας Σωζοπολις Ιστορικα Δοξιαδης, Απελευθερωσις Υποδουλωσις Αποστολιδης, Περι των αρχαιων Θρακων Παρασκηνιο ανασκοπησις Θρακικο ζητημα Σαμοθρακης, Βασιλευς ποιητης Κοτυς ο Ε Κυριακιδης Καπουκινος Robert de Dreux ντρω 1666 Χρονικον, ταξιδι 1433 Λαογραφικα Σαραντη, Κρατητικα Παπαχριστοδουλου, Παροιμιες Σαραντα Εκκλησιες Ανατολικη Θρακη Βαφειδης, Δημωδεις δοξασιες δεισιδαιμονες συνηθειες Αδριανουπολις Χατζηπαναγιωτης, χαλβασαββατο Παπαχριστοδουλου, Ζηκος, Θρακιωτικα ασματα και τραγουδια Παραμυθια Γλωσσικα Φιληντας, γλωσσα γλωσσαριο Σαρανταεκκλησιες Βιζυηνος Αναγνωστοπουλος, Ψαλτης Λαμπουσιαδης Βιβλιογραφια Βιβλιοκρισια Γεραγας Αναμνησεις Νειρ Βεης Λαογραφια Γλωσσικος Διαγωνισμος αρχαιολογια Βυζαντιο Ιστορια Γεωγραφικα Κωνσταντοπουλος, Ιακωβος Αρχιεπισκοπος Σηλυβριας Γεδεων, Κοσμας Μητροπολιτης Βιζυης, Επιστολες Λαμπουσιαδης ανεκδοτη Μελετη Αδριανουπολη Ελληνικες αρχαιοτητες Αδριανουπολις Παπαιωαννιδης, Γεωγραφια περιγραφη Σωζοπολη Βορειος Ηρακλεια 17ος αιωνας μχ Λουκοπουλος, Πατερ Ιακωβος μαρτυρας Διδυμοτειχο 1520 Φιλιππουπολις ονομα Ευμολπιας και Κενδρισσος πρακτικα σχολη Στενημαχος ιερα Μονη ΙΜ Θεοτοκου της Χαλκης Αδαμαντιου, Τοπωνυμικα, Σταμουλης, Τοπωνυμα Σαραντη Σταμουλη, Συμμικτα τραγουδι, καλαντα δεισιδαιμονιες Μαγκριωτης, ηθη και εθιμα Ευκαρυο εθιμα Σωζοπολεως γλωσσοδετης, ευχη και καταρα Σαρανταεκκλησιωτικη Αρχιγενης Ραφτοπουλος Βιβλιο Θρακικο Αρχαια Αρχαιοι Διονυσια Ελευσινια Μυστηρια Ορφικα Ορφισμος, Πραγματεια νησος Σαμοθρακη Κωνσταντινιδης κοινοτης. ιερος ναος αδριανουπολιτης Νεομαρτυς αγιος Μαυρουδης Κωδικες κωδιξ Εξαστερου Σηλυβρια Τραιανουπολις Ταξειδι Μεγαλος Τσεκμετζες, Κινικλη αγιασματα Ζησης, Γλωσσαριον Αυδημιου αρχιμανδριτης Βαφειδης περιφερεια Διδυμοτειχου δημοτικα ασματα Σουφλι Παραμυθι μοιρασια λιβαδας, Καρδαματης Εξηνταρης Μανδαλιδης Αλβανοπουλου Βεζιρτζης Χατζοπουλος Αγγελης Παρισης Μαργαριτωφ Γιαννιου, Νοεμη Ζωηρου νεομαρτυρες επιδρομη Σαρακηνοι 829 9ος Φιλογενεις Ανακαλυψις χρυσο στεμμα Κοινοτητα αναμνησις Θραξ Σηλυβρια Γεφυρα Διαμαντη Αρχιερεις επαναστασις 1821 Αινος εκκλησιες εκπαιδευτηριο και Σωματειο Κυριλλος επιγραφη Παυταλια, Κιουστεντιλιο ανεκδοτες επιστολες Φιλιππουπολεως Χρυσανθος μπεης Γκιουμουσγκερδανη προκριτος Σαμμακοβι μεταλλειο Σαραντης Δελτα Βυζαντιο βιολογικα ηθη εθιμο Παροιμιες Παροιμιωδεις φρασεις Γλωσσαριον Κιακιδης, σπορα επεξεργασια λιναρι Σαμμακοβο Δαδιας αγιασμα Επωνυμιες Παναγια ΣΤ Θρακικο Κεντρο Εκδοσις ερευνητες Χατζηδακης, Μνημειο ευρηματα Σοσθενιο Σοσθενιον Σοσθενι Απεικονιση αγγειο Αναγλυφο αγιος Γεωργιος Προποντιδας Προποντιδα Προποντις Βυζαντινη Μηδεια Σωζοπολη Απελευθερωση Υποδουλωση ανασκοπηση Βασιλιας Κοττυς Καπουτσινος ντρο 17ος 15ος Παροιμια 40 Εκκλησιες Δημωδη δοξασια δεισιδαιμονας συνηθεια χαλβας σαββατο Θρακιωτικο ασμα τραγουδι Παραμυθι Αναμνηση Σηλυβρια Βιζυη Επιστολη ανεκδοτο Βορεια Πατηρ μαρτυς 16ος Φιλιππουπολη Ευμολπιαδα Κενδρισος Στενημαχου Θεοτοκο Χαλκη Τοπωνυμα, Τοπωνυμο Συμμεικτα τραγουδια, δεισιδαιμονια Ευκαρυον γλωσσοδετες, ευχες καταρες θεος Διονυσος Ελευσινα Ορφεας Ορφευς, κοινοτητα αδριανουπολιτες Νεομαρτυρας Κωδικας Εξαστερο Τραιανουπολη Κινικλι Αυδημιο Αυδημι αρχιμανδριτες Διδυμοτειχο δημοτικο ασμα Σουφλι εβρου εβρος Παραμυθια Σαρακηνος Φιλογενης Ανακαλυψη Θρακας Διαμαντης Αρχιερεας επανασταση του 1821 εκπαιδευτηρια Σωματεια επιγραφες Παφταλια, Κιουστεντιλι Γκιουμουσγκερδανης προκριτοι Σαμακοβι μεταλλεια παροιμια Παροιμιωδης φραση Σαμακοβο Δαδια Επωνυμια επωνυμο επωνυμα

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ