Δικαστική νίκη αμερικανικών εκδοτικών οίκων κατά του Internet Archive

Δικαστική νίκη
αμερικανικών εκδοτικών οίκων
κατά του Internet Archive

Στις 24 Μαρ­τί­ου, το Δι­κα­στή­ριο των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών, στη Νό­τια Πε­ρι­φέ­ρεια της Νέ­ας Υόρ­κης, έκα­νε δε­κτή την αγω­γή των εκ­δο­τι­κών ομί­λων Hachette Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons και Penguin Random House και απέρ­ρι­ψε το αί­τη­μα της ψη­φια­κής δα­νει­στι­κής βι­βλιο­θή­κης Internet Archive. Με άλ­λα λό­για, το δι­κα­στή­ριο επι­βε­βαί­ω­σε τη θέ­ση των εκ­δο­τών ότι τα απο­κλει­στι­κά δι­καιώ­μα­τά τους εί­χαν πα­ρα­βια­στεί και απέρ­ρι­ψε την υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή της αντί­δι­κης πλευ­ράς πε­ρί «θε­μι­τής χρή­σης».

Ο José Borghino, γε­νι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Διε­θνούς Ένω­σης Εκ­δο­τών (International Publishers Association-IPA), δή­λω­σε: Δε­δο­μέ­νης της τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας αυ­τής της υπό­θε­σης για την πα­γκό­σμια εκ­δο­τι­κή βιο­μη­χα­νία, η IPA αι­σθά­νε­ται εν­θαρ­ρυ­μέ­νη από την από­φα­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού δι­κα­στη­ρί­ου. Η στα­θε­ρή υπο­στή­ρι­ξη των βα­σι­κών αρ­χών των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των εί­ναι ιδιαί­τε­ρα πα­ρή­γο­ρη. Η IPA επι­βε­βαί­ω­σε τη στή­ρι­ξη στις αρ­χές αυ­τές στο υπε­ρα­σπι­στι­κό υπό­μνη­μα που κα­τέ­θε­σε στο Δι­κα­στή­ριο, κα­τα­θέ­το­ντας συγ­χρό­νως και τις ανη­συ­χί­ες της σχε­τι­κά με τις διε­θνείς συμ­βα­τι­κές υπο­χρε­ώ­σεις των Ηνω­μέ­νων Πο­λι­τειών για τη δια­τή­ρη­ση της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των στο Δια­δί­κτυο.

Η Maria A. Pallante, πρό­ε­δρος και διευ­θύ­νου­σα σύμ­βου­λος της Ένω­σης Αμε­ρι­κα­νών Εκ­δο­τών (Association of American Publishers), δή­λω­σε: Η εκ­δο­τι­κή κοι­νό­τη­τα εί­ναι ευ­γνώ­μων στο Δι­κα­στή­ριο για την εφαρ­μο­γή του νό­μου πε­ρί πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και για τον σε­βα­σμό του δε­δι­κα­σμέ­νου. Απορ­ρί­πτο­ντας επι­χει­ρή­μα­τα που θα εξω­θού­σαν την εύ­λο­γη χρή­ση σε πα­ρά­λο­γα όρια, το Δι­κα­στή­ριο υπο­γράμ­μι­σε την προ­σφο­ρά των συγ­γρα­φέ­ων, των εκ­δο­τών και των δη­μιουρ­γι­κών αγο­ρών στην πα­γκό­σμια κοι­νω­νία. Χαι­ρε­τί­ζο­ντας τη γνω­μο­δό­τη­ση, ευ­χα­ρι­στού­με επί­σης τις χι­λιά­δες δη­μό­σιες βι­βλιο­θή­κες σε όλη τη χώ­ρα που εξυ­πη­ρε­τούν κα­θη­με­ρι­νά τις κοι­νό­τη­τές τους μέ­σω νό­μι­μων αδειών χρή­σης ηλε­κτρο­νι­κών βι­βλί­ων. Ελ­πί­ζου­με ότι η εν λό­γω από­φα­ση θα απο­δει­χθεί δι­δα­κτι­κή για τον ενα­γό­με­νο και για οποιον­δή­πο­τε άλ­λον θε­ω­ρεί τον νό­μο εμπό­διο στα συμ­φέ­ρο­ντά του.

Οι εται­ρί­ες-μέ­λη της Ένω­σης Αμε­ρι­κα­νών Εκ­δο­τών εί­χαν κα­τα­θέ­σει αγω­γή για πα­ρα­βί­α­ση πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των κα­τά του Internet Archive την 1η Ιου­νί­ου 2020.

Οι εκ­δό­τες επι­κα­λέ­στη­καν το δε­δι­κα­σμέ­νο κα­τά της μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νης αντι­γρα­φής και δη­μό­σιας δια­νο­μής, ιδί­ως όταν πρό­κει­ται για τη με­τά­δο­ση ολό­κλη­ρων έρ­γων σε όλο τον κό­σμο χω­ρίς άδεια, που αντα­γω­νί­ζο­νται ευ­θέ­ως τις κα­θιε­ρω­μέ­νες αγο­ρές.

Το δια­κύ­βευ­μα εί­ναι με­γά­λο κα­θώς πρό­κει­ται για τον βιο­πο­ρι­σμό των δη­μιουρ­γών αλ­λά και για το θε­σμο­θε­τη­μέ­νο πλαί­σιο που κα­θι­στά τη δη­μιουρ­γία έρ­γων λό­γου εφι­κτή.

ΠΗΓΗ: IPA, Απρί­λιος 2023, ΟΣΔΕΛ, ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 2.5.2023.

Δικαστηριο αμερικανικος εκδοτικος οικος Internet Archive αμερικανοι εκδοτες Ηνω­μενες Πο­λι­τειες Νε­α Υορ­κη αγω­γη εκ­δο­τι­κοι οικοι ομι­ος ψη­φια­κη δα­νει­στι­κη βι­βλιο­θηκη εκ­δο­ης απο­κλει­στι­κα πνευματικα δι­καιω­μα­α πα­ρα­βια­η απορ­ρι­η θε­μι­τη χρη­ση
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ