Το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» Μακεδονίας και άραγε τι κρύβεται πίσω από το ότι το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού δεν επιλαμβάνεται των διεθνών παλαιοανθρωπολογικών του υποχρεώσεων, όπως π.χ. όσον αφορά τις καταστροφικές φθορές που διαχρονικά έχει υποστεί;

Το κρανίο

του «Ανθρώπου των Πετραλώνων»
της Μακεδονίας


και άραγε τι κρύβεται πίσω από το ότι
το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού
δεν επιλαμβάνεται
των διεθνών παλαιοανθρωπολογικών
του υποχρεώσεων,
όπως π.χ. όσον αφορά
τις καταστροφικές φθορές
που διαχρονικά έχει υποστεί;


ο σημαντικότερο παλαιοανθρωπολογικό εύρημα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά ολόκληρης της προϊστορικής Ευρώπης βρέθηκε το 1960 στο σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Αντιπροσωπεύεται από το απολιθωμένο κρανίο του «Αρχανθρώπου» (ενός προ-ανθρώπινου εξελικτικού σταδίου, που έχει εξάλλου αναφερθεί ως Homo neanderthalensis, Homo erectus, αρχαϊκός Homo sapience ή / και Homo heidelberghensis). Το απολίθωμα αυτό σχετίζεται επίσης με τους «Αρχανθρώπους» των υπόλοιπων ηπείρων του παλαιού κόσμου και συνεπώς με όλους τους σημερινούς ανθρώπους. Ωστόσο κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, εκτός από τις προαναφερμένες διαφωνίες σχετικά με την ταξινόμηση, έχουν ανακύψει επίσης διάφορες άλλες, όπως παραδείγματος χάριν για το φύλο (κατά πόσο ανήκε σε άνδρα ή γυναίκα), τον παλαιολιθικό εργαλειακό του εξοπλισμό (ο οποίος κατά κάποιους δεν είναι παρά απλές πέτρες) και την ηλικία (που έχει εκτιμηθεί από 50.000 έως 700.000 έτη).
Πέρα από τις όποιες διχογνωμίες (αλλά για λόγους που σχετίζονται και με αυτές), σύμφωνα με πέντε παλαιοανθρωπολόγους (έναν Αμερικανό εξ ΗΠΑ, έναν Βρετανό, έναν Γερμανό και δύο Έλληνες) το εν λόγω εύρημα έχει υποστεί διάφορες ανεπανόρθωτες ζημιές. Μάλιστα, ο ένας από τους δύο Έλληνες, ο δρ. Ν. Α. Πουλιανός διατελεί ο μόνος παλαιοανθρωπολόγος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και παρ’ όλο που εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία εκλέγεται αδιάλειπτα στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων ανθρωπολόγων, αποκλειστικά με ψήφους συναδέλφων του από το εξωτερικό, κατά «σύμπτωση» τέθηκε το 2012 με τον 1ο μνημονιακό νόμο, αλλά και με ψευδείς κατηγορίες (οι οποίες εν έτει 2019 συνεχίζουν να τελούν ακόμα ανεξιχνίαστες) σε «προσωρινή» (που τελικά έγινε τριετής !!!) αργία. Σήμερα κατά «διαβολική» σύμπτωση, αλλ’ οπωσδήποτε σε «πολιτισμένα» πλαίσια συνεχίζει να βρίσκεται υπόδικος έναντι του ΣτΕ, αλλά κι απέναντι σε νέες χαλκευμένες αιτιάσεις ενώπιον μιας ακόμα ΕΔΕ (από τις περίπου 10 συνολικά), που πρόσφατα εκτοξεύτηκαν ξανά εναντίον του…
 Όπως ήταν φυσικό (κι ανεξάρτητα από τα παραπάνω μνημονευόμενα γεγονότα), για τις καταστροφικές παρεμβάσεις στο κρανίο των Πετραλώνων εκ μέρους της ΑΕΕ έγιναν προς το Υπ. Πολιτισμού καταγγελίες, οι οποίες εξυπακούεται ότι είχαν συνοδευτεί επίσης κι από προτάσεις για παραπέρα προστασία του απολιθώματος. Η Αρχαιολογική Υπηρεσία όμως αντί ν' αναλάβει τις ευθύνες της παίρνοντας αντίστοιχα μέτρα, «προτίμησε» να παραπέμψει το όλο θέμα στις καλένδες... Έτσι, σχηματίστηκε μια επιτροπή από 5-6 μέλη ΔΕΠ του καταγγελλόμενου (;) ΑΠΘ κι έναν δήθεν «αρμόδιο», αλλά οπωσδήποτε καθ’ όλα νομιμοποιημένο ακόμα και με Π. Δ. αρχαιολόγο, παραδόξως (;) όμως χωρίς τη συμμετοχή ούτε καν ενός βιολογο-ανατόμο-ανθρωπολόγου. «Ως εκ θαύματος»… η ανωτέρω επιτροπή αποφάνθηκε το 2014 (τί άλλο;) πως «όλα είναι εν τάξει». Από κοντά και οι λοιπές «εξουσίες» (συμπεριλαμβανόμενης και της 4ης), καθώς ουδέποτε διερευνήθηκε το ζήτημα περαιτέρω. Έτσι, δεν είναι βεβαίως ν’ απορεί κανείς (με βάση κι απ’ αυτό επίσης το παράδειγμα) για το πώς κατέληξε να βρεθεί η Ελλάδα (προσχεδιασμένα ή μη) στη δίνη των διαφόρων μνημονίων.
 Όπως και να έχει, εκείνο που εν κατακλείδι ενδιαφέρει είναι ένα απλό, αλλά ταυτόχρονα άκρως σημαντικό ερώτημα: Πότε θα διερευνηθούν οι αντίστοιχες καταγγελίες για τις καταστροφικές παρεμβάσεις αναφορικά με το κρανίο των Πετραλώνων, ώστε επί τέλους να ληφθούν επίσης τα πιο κατάλληλα μέτρα προστασίας του ευρήματος;".

ΠΗΓΗ - SOURCE: ΑΕΕ.

What is it hidden behind the fact
that the Greek Ministry of Culture
does not deal with its international
paleoanthropological obligations,
as for example with regard
to the devastating damages
provoked on the skull
of “Petralona Man”?

Europe’s most important paleoanthropological – prehistoric find was discovered in 1960 at the Khalkidhiki’s Petralona Cave . It is represented by the fossilized skull of “Archanthropus” (i.e. a pre-human evolutionary stage, in addition referred to as Homoneanderthalensis, Homo erectus, archaic Homo sapience and / or Homo heidelberghensis). This fossil is also related to the “Archanthropuses” of the other old world continents and therefore to all of the today humans as well. However during the past decades, besides the above mentioned disputes on taxonomy, various others as for example the sex (male or female), its Paleolithic equipment (that for some ones is nothing more than simple stones) and the chronology (estimated from 50,000 to 700,000 years ago) have been arisen.
Besides of any controversies (but for reasons that are also related to them) according to five paleoanthropologists (an American from US, a British, one German and two Greeks), the fossil has suffered over time several irreparable damages. In fact, one of the Greeks (Dr. N. A. Poulianos) is working in the Archaeological Service, but although more than a decade has being uninterruptedly elected to the Council of European anthropologists, exclusively by the votes of his colleagues from abroad, he “temporally” (however for three years long!!!) was set in 2012 on holiday, on the basis of the 1st memorandum law and many phony but still uninvestigated robberies. Today both “diabolically and culturally" he still continues to be respondent in front of the Athens Supreme Court, but also before another recently dismantled (after about totally 10), administrative investigation...
As it was natural (and regardless to the above mentioned facts), denunciations concerning the catastrophic interventions on Petralona skull, towards the Greek Ministry of Culture are followed by the Anthropological Association of Greece, accompanied moreover indeed by proposals regarding the fossil’s further protection. However, the Archaeological Service instead of assuming its responsibilities by taking measures, «preferred» to send the entire matter to calendula... Thus a committee is formed to which paradoxically (?) was not included any physical anthropologist, but only 5 to 6 members - ? - of the denounced Geological Department of Thessaloniki University and an allegedly but however “legitimate” responsible on Greek paleoanthropology archaeologist. “Miraculously”... the above committee decided (what else?) that "everything is fine". Exactly the same path is followed by the other "authorities" (4th one included), since the mater was never investigated any further. Therefore it is not to wonder (on the basis of this example too) of how Greeceended up (pre-designed or not) in the vortex of the various memoranda.
 Anyway what ultimately interests is a simple, but at the same time a very important question: When the corresponding complaints for the catastrophic interventions regarding Petralona skull will be investigated, so that the most appropriate measures to protect the find can be finally taken?


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: κρανιο, Πετραλωνα, Χαλκιδικη, κρανιο αρχανθρωπου, αρχανθρωπος, αρχανθρωπος Πετραλωνων, Μακεδονια, Πουλιανος
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ