ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»


ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020
ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»


O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045025 που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 9/22.4.2019 θέμα 26ο, ΑΔΑ ΨΩ3Κ46914Β-ΝΝΥ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-­2020 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν λάβει το διδακτορικό τους (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2009 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα Ε, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/19-4-2019, θέμα 33ο (ΑΔΑ ΨΓΙΛ46914Β-0ΗΥ) απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα που αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.     Η Πρόσκληση πραγματοποιείται βάσει της με αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019 (κωδ. ΕΔΒΜ96), της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
2.     Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3.     Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων των δύο (2) μαθημάτων από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο και των τριών (3) συνολικά το ακαδημαϊκό έτος, ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
4.     Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
5.     Ο ορισμός των επιστημονικών πεδίων και των αντιστοιχούντων μαθημάτων πραγματοποιήθηκε βάσει εισηγήσεων των Συνελεύσεων ανά Τμήμα του ΤΕΙΔΜ.
6.     Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζονται με πρόταση της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
7.     Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, που θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
8.     Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος, μετά από γραπτή τους αίτηση και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
9.     Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
10.  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει καταρχήν κάθε φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εφόσον:
- δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο του και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσει για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή του γίνει αποδεκτή,
-  είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτηση του και:
         Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01/01/2009.
         δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Η παρούσα προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και κατά την υπογραφή της σύμβασης.
         δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
         δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα
Επιπλέον, για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
11. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
12. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
13.                Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο
14.                Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:
• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
• λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
Παραδείγματα εκτίμησης ύψους αμοιβής (3/3=12.510,00€): (α) 3 Μαθήματα = Αμοιβή 3/3, (β) 2 Μαθήματα = Αμοιβή 2/3, (γ) 1 Μάθημα = Αμοιβή 1/3, (δ) 2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων = Αμοιβή 3/3, (ε) 1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων = Αμοιβή 2/3
15.                Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται στη συμπλήρωση απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
16.                Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ανά Επιστημονικό Πεδίο έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……/..-…-2019
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ....

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙΔΜ, Κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙΔΜ, Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, καθημερινά και ώρες εργασίας ή ταχυδρομικά από την Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ, στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


24.4.2019
Αρ. Πρωτ: 4313/24-04-2019.

Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ