Η Ελλάς το 1822 ανοίγει τας αγκάλας της στους αδελφούς κατοίκους των Νήσων του Αιγαίου και των Σποράδων


Η Ελλάς το 1822
ανοίγει τας αγκάλας της
στους αδελφούς κατοίκους
των Νήσων του Αιγαίου
και των Σποράδων


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (*)


Αφ’ ης η Πατρίς δια της εν Επιδαύρω γενομένης Εθνικής Συνελεύσεως εσύστησε κεντρικήν Διοίκησιν ουσιώδη, και εις κατόρθωσιν του Ιερού αγώνος της, και εις βεβαίωσιν των Ελληνικών δικαιωμάτων ενώπιον της Ευρώπης, προσήλωσε τους οφθαλμούς της και εις τα πράγματα των συγγενών Νήσων. Η ανάγκη της Εθνικής Συνελεύσεως ήτον κατεπείγουσα, και δια τούτο μέγα μέρος των Νήσων είχε μείνει χωρίς επιτρόπους εις την Νομοθεσίαν, άλλ’ η συσταθείσα Διοίκησις, πιστεύουσα, ότι τα εν Επιδαύρω κοινή γνώμη νομοθετηθέντα, ως εθνικά συμφέροντα, ήσαν και εις τας Ελληνικάς Νήσους αρεστά και ασπάσια, εσκόπει πάντοτε να πληρώση τας ευχάς της Πατρίδος, συνάγουσα εις το σημείον μιας και της αυτής τύχης τα χωρισμένα μέλη. Πολεμικαί διευθετήσεις κατά των θαλασσίων κινημάτων του εχθρού εμπόδισαν εξαίφνης ταύτην την αξιόλογον πολιτικήν εργασίαν. Η προσωρινή Διοίκησις της Πατρίδος ανοίγει τέλος τας αγκάλας εις τους αδελφούς κατοίκους των Νήσων· τόσω περισσότερον προθυμείται και προματεύει ευτυχή έκβασιν, όσον η πραγματεία της ευρίσκεται σύγχρονος με τας ειλικρινείς και Ελληνικάς αγγελίας πολλών Νήσων· ενώ διορίζει Επάρχους Αντεπάρχους, και λοιπούς δημοσίους υπουργούς, και φροντιστάς των κοινών υποθέσεων πέμπει άνδρα; Αρμοστάς
τον [;] κύριον Βενιαμίν λέσβιον,
τον κύριον Νικόλαον Οικονομία Υδραίον,
τον κύριον μινίστρον  [;] Κωνσταντίνον Μεταξάν,
τον κύριον Βασίλειον Νικολάου [;],
των οποίων έργον θέλει είσθαι και την εσωτερικήν των Νήσων κατάστασιν ακριβώς να γνωρίσωσι, και τας γενικάς σχέσεις των αυτών Νήσων με την Διοίκησιν να ευκολύνωσι, και εις όλους τους κατοίκους αυτών τα αληθή συμφέροντα, και χρέη των να διδάξωσι· Συγχρόνως δε να τους παρακινήσωσιν εις γενναίαν συνδρομήν είτε δι’ εκουσίων συνεισφορών, είτε δια δανείων, τα οποία ζητεί η Διοίκησις δια ν’ απαντήση τας χρείας του έθνους, και να ματαιώση τα σχέδια του εχθρικού στόλου εναντίον αυτών των Νήσων δια της διαμονής της Ναυτικής των Ελλήνων δυνάμεως εις την θάλασσαν.
Το Βουλευτικόν Σώμα περιμένει με χαράν την άφιξιν των πληρεξουσίων Παραστατών των Νήσων· η Διοίκησις της Πατρίδος εκτελεί και θέλει εκτελέσει πάση δυνάμει τα μεγάλα της χρέη· Οι κάτοικοι των Ελληνικών Νήσων συναισθάνονται βέβαια τα εδικάτων, και θέλουν ενωθή από καρδίας με τους αδελφούς των, τρέχοντες ομού εις πάσαν τύχης ροπήν. Σκληρά τα πρώτα, και το παν εδάμασεν η επιμονή των Ελλήνων, η σημερινή πάλη είναι περί ψυχής κατά τεράτων υποχθονίων· αν η Γη έφριξε δια τα δεινά της, η Γη είναι και το θέατρον, όπου η σεμνή ιστορία μετά την νίκην μας θέλει διδάξει την ευδαιμονίαν μας και την δόξαν· αν θελήσωμεν δε να μην αμελήσωμεν όσα μόνον δυνάμεθα σήμερον, είναι βέβαιον ότι προσεχώς θέλομεν ζήσει αδιάσειστα τρόπαια, και κατορθώσει μεγαλουργίας ανεξαλείπτους από την μνήμην των μεταγενεστέρων.
Κάτοικοι των Ελληνικών Νήσων! βλέπετε τον τυραννικόν Γίγαντα; ήθελε τον καταπνίξει εξαισίως η αναπνοή των Ελλήνων, συμπυκνωμένη εις μίαν εστίαν… Άμποτε αι προλαβούσαι κακομοιρίαι και η αισχύνη, πικροί και θανατηφόροι καρποί της ασκέπτου διχονοίας των προγόνων μας, παριστάμεναι πάντοτε εις την μνήμην μας, να σώσωσι τιμίαν και ακέραιον την Πατρίδα!

Εν Κορίνθω, την 23. Απριλίου. 1822.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
Α. ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Ο ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Θ. ΝΕΓΡΗΣ

(*) Σποράδες = Κυκλάδες.


ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑΚορινθος, 1822, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ, ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ, ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΕΓΡΗΣ, Επαρχος, Αντεπαρχος, υπουργος, φροντιστης, Αρμοστης, Βενιαμιν λεσβιος, Λεσβος, Οικονομιας, Υδρα, Μεταξας, Νικολάου, νησια, Αιγαιο, Σποραδες, Επιδαυρος, Εθνικη Συνελευση
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ