Ἀνεμογεννήτριες: ἡ μεγαλύτερη παγκόσμια ἀπάτη ὅλων τῶν ἐποχῶν - Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. VALERY GISCARD D’ ESTAING - του Ν. Μπαραμπούτη


Ανεμογεννήτριες:
Η μεγαλύτερη παγκόσμια απάτη όλων των εποχών

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΙΣ ΤΟΝ κ. VALERY GISCARD DESTAING

Του ιατρού Νικολάου Μπαραμπούτη
  

Κυριάκος Μητσοτάκης τήν 14/10/2019 μετέβει εἰς τήν Κάρυστον καί ἐγκαινίασεν ἕνα (αἰολικό πάρκο), ἐκθιάζοντας το, ὡς ἕνα μεγάλο ἀναπτυξιακό ἔργο. Ὡς πρό τοῦτο ἄνοιξεν καί ἕνα λάκο φυτεύοντας μία Ἐλιά. Οἱ Καρυστινοί ὅμως αἰσθάνονται ὅτι τούς ἄνοιξεν τόν λάκον διά νά τούς θάψη ζωντανούς. Βεβαίως τά Μασικά Μέσα Παραπληροφορήσεως ἀπέκρυψαν ἀπό τάς εἰδήσεις τό πλῆθος καί τόν δυναμικότητα τῶν Καρυστινῶν πού ἐξέφραζαν τήν ἀντίθεσιν τους εἰς τήν δολοφονίαν τους.
 Ἕνας ἀπό τούς τελευταίους μεγάλους πολιτικούς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως εἶναι καί ὁ τέως πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Κος Κος Valéry Giscard d'Estaing. Δέν ὑπηρξεν μόνον μεγάλος πολιτικός ἀλλά καί ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος καί ὡς ἄνθρωπος τοῦ πνεύματος εἶναι καί φιλέλλην. Αὐτός καί τό ἐπιστημονικόν του ἐπιτελεῖον ἔχουν ταχθεῖ ἐναντίον τῆς μεγαλύτερης ἀπάτης ὄλων τῶν ἐποχῶν, καί αὐτή εἶναι αἱ ποιητικῶς ἀποκαλούμεναι ἀνεμογεννήτριαι. Ἡ Γαλική τηλεόρασις καί ὅλαι αἱ ἐφημερίδαι ἠσχολήθησαν μέ τήν «ὀργήν» τοῦ Valéry Giscard d'Estaing ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ἐνδεικτικῶς ἀφέρωμεν: Le Parisien: Le coup de colère de Giscard contre les éoliennes. Ὀργή θυμοῦ τοῦ Giscard ἐναντίον τῶν αἰολικῶν παρκων. LE MOND: Vent de colère contre les éoliennes. Une guerre sourde oppose les "pro" et les "anti-éoliens" qui ont rallié Valéry Giscard d'Estaing à leur cause. Ἀέρας θυμοῦ ἐναντίον τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀπό τόν Valéry Giscard d'Estaing. Καί τοῦτο διότι κατά τόν Κον Κον Valéry Giscard d'Estaing οἱ ἀνεμογεννητριάδες εἶναι: «un puissant lobby qui a imposé un régime d'aides financières abusif», δηλ, οἱ ἀνεμογενητριάδες εἶναι «ἕνα ἰσχυρό lobby πού ἔχει ἐπιβάλλει ἕνα καταχρηστικό χρηματοοικονομικό καθεστώς ἐπιδοτήσεων». Καί ποιό εἶναι αὐτό τό lobby; εἶναι Γερμανική Siemens καί Δανέζικη Vestas.
 Νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι μερικοί πολιτικοί ἦσαν τακτικοί θαμῶνες εἰς τά γραφεία τῆς Siemens γιά νά πάρουν τά δωράκια τους, καφετιέρες, γραφεία, κ.τ.λ. Τί ἐστί τοπίον
 Τί ἐστί ἄνθρωπος
 Τί ἐστί ἀνεμογεννήτρια
 Καί ὑπέρ τίνος πρέπει νά κλίνη ἡ ζυγαριά


Ἀνεμογεννήτριες:
ἡ μεγαλύτερη παγκόσμια ἀπάτη
ὅλων τῶν ἐποχῶν

Τί εἶναι τοπίον, τοῦτο περιγράφεται μέ ὀρθολογισμόν καί γλαφυρότητα εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν διά τό τοπίον, τό ὁποῖον ἔχει ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνικήν πολιτείαν, N 3827/2010 -ΦΕΚ Α΄30/25.2.2010- «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου».
 «Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου, που υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 2000».
 Τί εἶναι ἀνεμογεννήτρια, εἶναι ἕνας πυλώνας <ἕνα παλούκι> τεραστίων διαστάσεων ὕψους ἀπό 80 ἕως καί 110μ καί διαμέτρου ἕως καί 2 ἕως 4μ. Κάθε μία ἀνεμογεννήτρια ἔχει τρία φτερά, μήκους τό κάθ΄ ἕνα ἕως καί 60 μέτρων. Χρήζουν μίαν βάσιν στηρίξεως μέ διαστάσεις 16 χ 16=256 τ.μ καί βάθους 3μ. Ἤτοι ἀπαιτούνται τουλάχιστον 768 κυβικά μέτρα τσιμέντου, τό δέ συνολικόν βάρος μιάς μεγάλης ἀνεμογεννήτριας κυμαίνεται ἀπό 223 τόνους, 264 τόνους, 313 τόνους, 490 τόνους.
 Πέραν τῆς ἐγκαταστάσεως των ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, διά τήν μεταφοράν τοῦ ρεύματος ἀπαιτεῖται ἐπί τοῦ ἐδάφους ἄλλο ἕνα δίκτυο ἡλεκτροφόρων καλωδίων πολλῶν χιλιομέτρων, καί τήν τοποθέτησιν νέων στήλων τῆς Δ.Ε.Η γιά τήν στήριξιν τῶν αἰωρουμένων ἡλεκτροφόρων καλωδίων, ὡς καί τήν κατασκευή ὑποσταθμῶν. Τά δέ λεγόμενα αἰολικά πάρκα θεωρούνται διεθνῶς βιομηχανική ἐγκατάστασις. Προκαλοῦν θόρυβο εἰς ἀπόστασιν ἕως καί 1000 μέτρων, ἀπό τήν περιστροφήν τῶν πτερίγων ποῦ σκίζουν τόν ἀέρα καί ἀπό τά γρανάζια, ἀλλά παράγουν καί ἐκπέμπουν ὑπόηχους (μή γενομένους ἀντιληπτούς ἀπό τά ὄργανα ἀκοῆς) πού μεταδίδονται καί αὐτοί εἰς μεγάλας ἀποστάσεις ἀπό τήν πηγήν προελεύσεως μέ ἰδιαιτέρως ἐπιβαρυντικάς συνεπείας διά τήν ὑγείαν τῶν ἀνθρώπων.
 Οἱ προπαγανδιστές καί οἱ χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου αὐτά τά σκιάχτρα τά ἔχουν ὀνομάσει ἀνεμογεννήτριες, εἰς δέ τήν περιοχήν ἐγκαταστάσεως των, ἔχουν δώσει τήν ποιητικήν ἔκφρασιν αἰολικόν πάρκο, γιά νά φαντάζεται κάποιος πού δέν ἔχει γνῶσιν ὅτι πρόκειται γιά ἕνα καταπράσινον λειβάδι στολισμένον μέ ποικηλόμορφα δένδρα, λουλούδια, ἄνθη, σιντριβάνια κ.τ.λ. Ἐάν διά τούς ἰδιοκτήτας τῶν ἐταιριῶν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἄς κτίσουν τάς βίλας των μέσα εἰς τό ἰδικόν τους αἰολικόν πάρκο. Κάποιος κος Τσιπουρίδης πού ἦτο προπαγανδιστής τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀλλά ὡς φαίνεται καί καλά ἀμοιβόμενος, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἐπιμεληθεῖ ἑνός 12σέλιδου προπαγανδιστικοῦ φιλαδίου μεταξύ ἀλλων ἀναφέρει ὅτι <ὁπως και να έχει όλο και περισσότεροι συνυπογράφουν την έκφραση οι άνεμοεννήτριες στολίζουν τίς βουνοκορφές παρά οι ανεμογεννήτριες ασχημαίνουν το τοπίο> ἐπίσης δηλώνει, <δεν έχουμε την πολιτέλεια να ασκούμε αισθητική περιβαλλοντική πολιτική εις βάρος τῆς ανάπτυξης των Α.Π.Ε>. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἀλλά καί αἱ ἐταιρεῖαι αἰολικῶν πάρκων προκειμένου νά ὑπηρετήσουν τόν μαμανά δολοφονοῦν τήν λογικήν, μέ συνέπειαν νά δολοφονοῦν τό τοπίον καί τό περιβάλλον ἀλλά καί συγχρόνως δολοφονοῦν καί τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης οἱ προπαγανδιστές δηλ. οἱ χρυσοθύρες τοῦ ἀνέμου προκειμένου νά πείσουν τούς ἀφελεῖς διατυμπανίζουν ὅτι μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἐνδιαφέρονται νά σώσουν τόν πλανήτην Γῆ ἀπό τήν κλιματικήν ἀλλαγήν λόγω τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου προερχόμενον ἀπό τήν παραγωγήν CO2 ἀπό τά ἐργοστάσια πού παράγουν τό ἡλεκτρικόν ρεῦμα.
Εν τω μεταξύ, η Γερμανία συνεχίζει κανονικά την παραγωγή... λιγνίτη.
Πρόκειται μάλλον για το εργοστάσιο Boxberg στην Δρέσδη,
το οποίο καίει τον γερμανικό λιγνίτη,
το... Schwarze Gold, τον γερμανικό μαύρο χρυσό,
όπως τον είχε αποκαλέσει η Μέρκελ το 2013.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ το ΕΔΩ.


 Ἀλλά ἀς ἐξετάσωμεν ἀν τοῦτο εἶναι ἀληθές ἤ ψευδές, ἀν δηλ. θά ἐπέλθη μείωσις τοῦ CO2 μέ τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἤ μεγαλυτέρα παραγωγή;».
 Ποῖος μᾶς ἐγγυᾶται, ὅτι τό παραγόμενον CO2 διά τήν κατασκευήν τήν μεταφοράν καί ἐκγατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας δέν εἶναι μεγαλύτερον ἀπό τό προσδοκόμενον ὄφελος ὥς ἐναλακτική πηγή ἐνεργείας ἡλεκτρικοῦ ρεύματος , ἀπό τήν 20ετήν λειτουργία της. Ἐπιμελῶς δέ οἱ ἀνεμογεννητριάδες εἰς τήν περιβαλλοντικήν μελέτην τους δέν περιλαμβάνουν αὐτήν τήν σχέσιν. Δέν ἀναφέρονται οὐδόλως εἰς τήν παραγωγήν CO2 διοξειδίου τοῦ ἄνθρακος διά τήν κατασκευήν μιᾶς ἕως καί τήν ἐγκατάστασιν μιάς ἀνεμογεννήτριας πολλῷ δέ μᾶλλον πόσον θά παραχθῆ ἀπό τήν ἐγκατάστασιν χιλιάδων ἀνεμογεννητριῶν, πολλά τά λεφτά γιά τούς λάτρεις τοῦ χρήματος. Τό δέ παραγόμενον CO2 διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος προέρχεται ἀπό τάς κατωτέρω δραστηριότητας Α) αὐτό πού παράγεται ἀπό τήν ἐξόρυξιν τοῦ μεταλεύματος ἀπό τά μεταλεία Β) τήν παραγωγήν του ἀπό τό νταμάρι γιά νά γίνη τό τσιμέντο ἀπό τούς πετρελαιοκίνητους ἐσκαφεῖς. Γ) τό διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευή τῶν 768 κυβικῶν μέτρων τσιμέντου ἀπό τήν τσιμεντοβιομηχανίαν γιά τήν θεμελίωσιν μόνον μιᾶς ἀνεμογεννήτριας. Δ) τό CO2 πού θά παραχθῆ ἀπό τά γιγαντιαία μέσα μεταφορᾶς τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ε) τό διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος πού θά παραχθῆ ἀπό τά ἐρπιστριοφόρα διά τήν διάνοιξη τοῦ ὁδικοῦ δικτύου εἰς τάς βουνοπλαγιάς καί τό ὁποῖον εἶναι μιά διαρκής πληγή εἰς τάς βουνοπλαγιάς μας ΣΤ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν διάνοιξη τῶν τεράστιων λάκκων γιά τήν θεμελίωσιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν Ζ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τῶν μηχανημάτων τῆς ἴδιας τῆς ἀνεμογεννήτριας. Η) αὐτό ποῦ θά παραχθῆ γιά τήν κατασκευή καί ἐγκατάστασιν τῶν κολώνων μεταφορᾶς τοῦ ρεύματος καί τῶν ὑποσταθμῶν. Θ) αὐτό πού θά παραχθῆ διά τήν κατασκευήν τοῦ ἴδιου τοῦ πυλώνα ὕψους 120 μέτρων, καί βεβαίως τό CO2 πού θά παραχθῆ γιά τήν κατασκευή τῶν χιλιάδων τόνων τῶν σιδεροβεργῶν πού θά παραχθοῦν γιά νά ἐνισχύσουν τό μπετόν τῆς θεμελιώσεως τῆς ἀνεμογεννήτριας, κ.τ.λ.
 Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννητριάδες ἐπιμελῶς ἀποκρύπτουν καί δέν ἀναφέρονται εἰς τό γεγονός, ὅτι διά νά λειτουργήσουν οἱ ἀνεμογεννήτριες, πρέπει συγχρόνως νά λειτουργοῦν καί τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η διά νά διοχετεύσουν τό παραγόμενον ρεῦμα. Καί τοῦτο συμβαίνει διότι οἱ ἀνεμογεννήτριες παράγουν ἀσταθήν, διακοπτομένην καί ἀπρόβλεπτον ἐνέργειαν, προκαλλόντας ἀνισορροπίαν εἰς τό σύστημα. Πότε φυσάει καί πότε δέν φυσάει, πότε φυσάει ἐδῶ καί πότε φυσάει ἐκεῖ, κ.τ.λ. Ἀλλά ἡ παροχή ρεύματος εἰς τά ἐργοστάσια καί τά Νοσοκομεία πρέπει νά εἶναι συνεχής καί ὄχι διακοπτόμενη, καί ὄχι μόνον εἰς αὐτά ἀλλά καί ὅταν μεγειρεύομεν κ.τ.λ.


 Διά τοῦ λόγου τό ἀληθές ἔχουν ἐκπονηθεῖ μελέται ὅπως τοῦ Ὀλανδοῦ φυσικοῦ Δρ Κίς λέ Πέρ, δημοδιευθεῖσα εἰς τήν Βρετανικήν Civitas ἡ ὁποία εἶναι μία <δεξαμενή σκέψεως>, ὅπου ἀποδεικνύει ὅτι τό παραγόμενον CO2 εἶναι μεγαλύτερον διά τήν κατασκευήν, τήν μεταφοράν, καί ἐγκατάστασιν μιᾶς ἀνεμογεννήτριας ἀπό τό προσδοκόμενον ὅφελος. Ὑποστηρίζει δέ ὅτι εἰς τήν Ὀλλανδία ἀκόμη καί κατά τήν διάρκειαν ἡμερῶν μέ “κανονικόν αἰολικόν δυναμικόν” στην πραγματικότητα αὐξήθηκε ἡ κατανάλωσις φυσικοῦ ἀερίου, ἀντί νά γίνη ἐξοικονόμησις εἰς τό ὀρυκτό καύσιμον. Ἀποδεικνύεται οὕτως ὅτι τό παραγόμενον διοξείδιον τοῦ ἄνθρακος εἶναι περισσότερον ἀπό τόν ψευδοπροσδοκόμενον περιορισμόν του. Ἐξ αὐτοῦ προκύπτει ὅτι μολύνουν τό περιβάλλον καί τήν ἀτμόσφαιραν μέ CO2 καί δέν τό προστατεύουν.
 Τό CO2 ἐνοχοποιῆται διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί τήν κλιματικήν ἀλλαγήν. Ἡ συνολική μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2 εἶναι περίπου 3×1015 kg (3.000 γιγατόνοι). Δηλ. γιά νά τό καταλάβουμαι βάζομαι τό 3 μπροστά καί ἀκολουθοῦν 15 μηδενικα 3.000.000.000.000.000 kg. Ἡ δέ συγκέντρωσις του κυμαίνεται ἐποχικῶς ἀλλά καί σέ περιφερειακήν βάσιν. Ἡ διακύμανσις αὐτή ὀφείλεται κατά κύριον λόγο εἰς τήν ἐποχικήν ἀνάπτυξιν τῶν φυτῶν εἰς τό Βόρειον ἡμισφαίριον. Οἱ συγκεντρώσεις μειώνονται εἰς τόν Βορρᾶ ἐπειδή τό καταναλώνουν κατά τήν διάρκειαν τῆς ἀνοίξεως καί τοῦ Καλοκαιριοῦ καί αὐξάνεται κατά τόν χειμώνα καί φθινόπωρον ὅταν τά φυτά πεθαίνουν καί ἀποσυντίθενται. Εἰς τάς ἀστικάς περιοχάς αἱ συγκεντρώσεις εἶναι μεγαλύτεραι. Ἄλλαι πηγαί CO2 εἶναι αὐτή τῶν ἡφαιστείων, ἐπίσης τό ἀπελευθερούμενον ἀπό τάς θερμάς πηγάς. Παράγεται ἀπό τήν ἀποσύνθεσιν τῶν ὀργανικῶν οὐσιῶν, ἀπό τήν ἀναπνοήν ὅλων τῶν φυτῶν καί τῶν ζώων κ.λ.π. Ἐμεῖς ἐπνέομεν περίπου ἔνα κιλό CO2 τήν ἡμέρα Αἱ ἐκπομπαί CO2 ἀπό τάς δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου ἀνέρχονται ἐτησίως σέ 27 δισεκατομμύρια τόνους. Τό σύνολον τοῦ CO2 ἀπορροφᾶται ἀπό τήν θάλασσαν, ἀλλά καί ἀπό τά δένδρα καί τά φυτά, διά τήν φωτοσύνθεσιν καί παραγωγήν τοῦ ὀξυγόνου. Πηγή: Βικιπαίδεια. Ἐμεῖς νά προσθέσωμεν καί τά τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων τόνων CO2 πού παράγονται ἀπό τά πυρκαγιάς εἰς τήν Ἀμερικήν, Αὐστραλίαν, Πορτογαλίαν, Ἰταλίαν, Γαλλίαν, Ἑλλάδα τόν Ἀμαζόνιον καί ἀλλαχοῦ, συνεπεία τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας τῶν Κρατῶν, ἀλλά καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἑνώσεως, πού ἀντί νά χρηματοδοτοῦν τήν πρόληψιν ἀλλά καί τήν πυρόσβεσιν μέ προσωπικό, μέ πυροσβεστικά ἀεροπλάνα καί ἐλικόπερα, χρηματοδοτοῦν τά lobby τῶν ἀνεμογεννητριάδων ἀπό τά ὁποία εἶναι ἐξαρτώμενα. Τό ἀποψίλωμα τῶν δασῶν ἀλλά καί τό κάψιμο ἑκατομμυρίων ἐκτάσεων δασῶν συντελοῦν εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Διαβάζομεν εἰς τάς 08/09/2019 εἰς τήν ἐφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ διά τόν Ἀμαζόνιον: «Η αποψίλωση των δασών αυξήθηκε δραματικά τους τελευταίους τέσσερις μήνες: 738,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάιο, 936,3 km2 τον Ιούνιο, 2.255,4 km2 τον Ιούλιο και πλέον 1.700,8 km2 τον Αύγουστο - Σφοδρή κριτική ασκείται στον πρόεδρο της Βραζιλίας σχετικά με την ενθάρρυνση της αποψίλωσης».
Νά προσθέσωμεν καί τάς τεραστίας πυρκαϊάς πού κατάκαιγαν γιά μῆνες τό Ἀμαζόνιον, καί ὡς ἐκ τούτου τήν παραγωγήν τρισεκατομμυρίων τόνων CO2. Καί θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι τό ἐργοστάσιο τῆς Δ.Ε.Η εἰς τήν Πτολεμαΐδα εἶναι ὑπεύθυνον διά τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου καί ὅτι θά σώσουν τό περιβάλλον μέ τό παλούκωμα τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Καταστρέφοντας τό κάλος τῶν βουνῶν μας καί τῶν βουνοκορυφῶν μας.
Ὁ Ἀμαζόνιος εἶναι μία τεράστια πηγή παραγωγῆς Ὀξυγόνου καί μία τεράστια πηγή ἀπορροφήσεως CO2. Οἱ πολιτισμένες κυβερνήσεις οὐδεμίαν παρέμβασιν ἔκαμαν ἐπ’αὐτῶν ἀλλά καί οἱ (ἐπιστήμονες) σιωποῦν. Ἀντιθέτως Οἱ (πολιτισμένες) κυβερνήσεις καί (ἐπιστήμονες) μᾶς παλουκώνουν τίς ἀνεμογεννήτριες, πολλά τά λεφτά γιά τήν Siemens καί τήν ΤΕΡΝΑ πού συνεχῶς διαφημίζεται.
 Ἐάν ἀπό τήν συνολικήν μᾶζα τῶν ἀτμοσφαιρικῶν ἐκπομπῶν τοῦ CO2, ἀφαιρέσεται τό CO2 ἀπό τάς ἀνθρωπίνας δραστηριότητας, θά διαπιστώσετε ὅτι τοῦτο δέν εἶναι καί τόσον σημαντικόν διά τήν αὔξησιν τοῦ CO2 εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Ἐάν δέ εἰς τήν συνολικήν μάζαν προσθέσετε τά τρισεκατομμύρια τῶν τρισεκατομμυρίων πού παράγονται ἀπό τάς πυρκαϊάς, ἡ παραγωγή CO2 ἀπό τάς ἀνθρωπίνας δραστηριότητας εἶναι ἀσήμαντος.
 Νά τονίσωμεν δέ ὅτι ἕνα στρέμμα δάσους ἀπορροφᾶ 400 κιλά CO2 ἐτησίως. Νά σημειώσωμεν δέ πόσον CO2 παράγομεν μόνον μέ τά τρία μέσα διά τάς μετακινήσεις μας, α) μέ τά αὐτοκίνητα μας, β) μέ τά ἀεροπλάνα, γ) μέ τά πλοία. ἀλλά καί αὐτό πού βάζομεν εἰς τά ἀναψυκτικά μας.
 Ἐπειδή ἐσᾶς τούς ἀνεμογεννητριάδες σᾶς ἔπιασεν ὁ πόνος διά τόν πλανήτην Γῆ τόν ὁποῖον θέλετε νά σώσετε ἀπό «τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών (πλημμύρες, καύσωνες, πυρκαγιές, λειψυδρία κ.τ.λ)» δύνασθε νά μᾶς ἀπαντήσετε τά ἐργοστάσια τῆς Δ.Ε.Η εἰς τήν Ἑλλάδα ποίαν συμμετοχήν ἔχουν καί πόσον συμβάλλουν εἰς τήν αὔξησιν τοῦ CO2 τῶν 3×1015 kg καί πλέον, πού παράγονται εἰς τήν ἀτμόσφαιραν. Ἄποψις μας εἶναι ὅτι, ἡ συμβολή εἶναι μηδενική, ἐσεῖς δέ τάς ἰδικάς σας ἐνεργείας μολύνετε τήν Γῆ καί τήν ἀτμόσφαιραν.
 Ἡ διάρκεια ζωῆς τους εἶναι 20 χρόνια, ἰκανά ὅμως νά προσκομίσουν τεράστια κέρδη εἰς τάς ἑταιρείας, αἱ ὁποῖαι θά πωλοῦν ἀκριβά τό παραγόμενον ρεῦμα εἰς τήν Δ.Ε.Η καί ἐμεῖς μετά θά χρυσοπληρώνωμεν τό ρεῦμα σέ αὐτούς ὡς καταναλωτές. Ἡ Δ.Ε.Η παράγει τό ρεῦμα μέ 59.93 ΕΥΡΩ/MWh (μεγαβατώρα), ἐνῶ ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι 89,97 ΕΥΡΩ/MWh--101,85 ΕΥΡΩ/MWh εἰς τό μή διασυνδεδεμένον σύστημα, στοιχεία προερχόμενα ἀπό τήν ΡΑΕ. Ἐξ΄ αὐτοῦ συμπεραίνεται ὅτι τό κόστος παραγωγῆς ἀπό τάς ἀνεμογεννήτριας εἶναι περίπου ὑπερδιπλάσιον αὐτό τῆς παραγωγῆς ἀπό τήν Δ.Ε.Η. Εἰς τήν ἄνω τιμή τοῦ κόστους ρεύματος τῶν ἀνεμογεννητριῶν, δέν ἔχομεν στοιχεία διά νά παρουσιάσωμεν τήν τιμήν τῆς πωλήσεως ρεύματος εἰς τήν Δ.Ε.Η, ἡ ὁποία σαφῶς καί θά αὐξάνη τό κοστολόγιον. Ἡ δέ Δ.Ε.Η ὑποχρεοῦται ἐκ τῆς νομοθεσίας νά ἀγοράζη τό ρεῦμα, ἀκόμη καί ὅταν δέν τό ἔχει ἀνάγκη.
Δηλ. ὁ κάθε ταλαίπορος καί πεινασμένος Ἕλληνας πληρώνει τάς ἑταιρείας δηλ. τούς <χρυσοφόρους Μήδους>. Εἰς τόν ἐπονείδιστον λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η ὑπάρχει ἕνα ποσόν πού πληρώνωμεν ἐμεῖς οἱ ἀφελεῖς παρά τήν θέλησιν μας διά τάς ὀνομαζομένας ἀνενεωσίμους πηγάς ἐνεργείας. Σέ συνολικό λογαριασμό τῆς ΔΕΗ 424,00Ε τά 217,26Ε εἶναι γιά τήν ΔΕΗ καί τά 52,12 διά τούς ἀνεμογεννητριάδες, ὡς ἐπίσης σέ ἄλλο λογαριασμό τῶν 187.00 τά 34,12 εἶναι γιά δαύτους. Τά ρολόγια τῆς ΔΕΗ εἶναι 7.500.000 περίπου, σκεφθεῖτε πόσα χρήματα μᾶς ἀφαιροῦν βιαίως ἀπό τήν τσέπην μας τόν χρόνο.ὄταν σέκάθε λογαριασμό τῆς ΔΕΗ τούς πληρώνομεν.Δηλ. αὐτό τό ἰσχυρό lobby ἔχει ἐπιβληθεῖ εἰς τάς κυβερνήσεις νά νομοθετοῦν ὑπέρ αὐτῶν καί νά πριμοδοτοῦμεν ἐμεῖς τούς ἀνεμογεννητριάδες. Ἐάν προσθέσομεν ὅτι τό κόστος παραγωγῆς ρεύματος εἶναι ὑπερδιπλάσιον αὐτοῦ πού παράγει ἡ Δ.Ε.Η, τότε αὐτονόητον εἶναι ὅτι διά τήν Δ.Ε.Η πληρώνομεν ὑπερδιπλάσια χρήματα, ἐνῶ χωρίς αὐτούς θά πληρώναμε τά μισά χρήματα. Ὅταν ὁ Ἕλληνας εἶναι ἄνεργος καί δέν ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀγοράση ἕνα κουλούρι εἰς τό παιδί του, εἶναι ὑποχρεωμένος καί ἄνευ τῆς θελήσεως του νά πληρώνη εἰς τό διπλάσιον τόν λογαριασμόν τῆς Δ.Ε.Η. ἐξ αἰτίας τῶν ἀνεμογεννητριάδων. Δ΄αὐτό βλέπομεν πολλά νοικοκυριά νά εἶναι βυθισμένα εἰςτό σκοτάδι διότι τούς διακόπτουν τό ρεῦμα, τό ὁποῖον εἶναι ἕνα ἀγαθόν προστατευόμενον.
 Ἡ παραμονή τους εἰς τάς βουνοκορφάς μας, ὡς σκιάχτρα θά εἶναι αἰώνια, διότι είς τήν περιβαλλοντικήν μελέτην δέν περιλαμβάνεται ἀπομάκρυνσις αὐτῶν μετά τό πέρας λειτουργίας των. Ὡς ἐκ τούτου θά θυμίζουν εἰς τάς ἐπόμενας γεναιάς τήν διαχρονικήν ἀνικανότητα μας να ἀποτρέψωμεν τήν ἐκγατάστασιν τους. Σεβαστοί κύριοι τό τοπίον καί τό περιβάλλον τό ἔχομεν δανεισθεῖ ἀπό τά παιδιά μας, καί καθῆκον ἔχομεν νά τό παραδόσωμεν ὅπως τό παραλάβαμεν. Λόγω δέ αὐτῶν τῶν χαρακτηριστικῶν ἄπαντες δηλώνουν ὅτι μέ <ἐνοχλοῦν πού τίς βλέπω> <δέν μοῦ ἀρέσουν>, <δέν θέλω νά τίς βλέπω> < δέν θέλω να τίς ἀκούω>. Ἐπειδή δέ τοποθετοῦνται ἐπί τῶν βουνοκορυφῶν, εἶναι ὁρατές εἰς μακρινάς ἀποστάσεις, ἕως καί 20 χιλιομέτρων. Εἰς τούς κατοίκους ποῦ εὐρίσκονται πλησίων τῶν ἀνεμογεννητριῶν προκαλοῦν ὁπτικήν ρύπανσιν, ἀκουστικήν ὅχλησιν, πνευματικόν κάματον καί ψυχικήν δυσθυμίαν. Διατυμπανίζετε δέ ὅτι οἱ ἀνεμογεννήτριαι «αποτελούν πόλο ἐλξης νεων μορφών τουρισμού», σᾶς διαψεύδουν τό Πανεπιστήμιον Πατρῶν, τό Μετσόβιο Πολιτεχνεῖον, τό Τεχνολογικόν Ἐκπαιδευτικόν Ίδρυμα Καβάλας, ἀλλά καί ἡ πραγματικότητα. Αὐτά καταγράφουν ὅτι δημιουργούνται: αἰσθητικά προβλήματα, ὀπτική ρύπανσις καί ἠχορύπανσις ὡς καί ψυχολογικά προβλήματα , ὡς καί μία σειρά ἄλλων προβληματων.
 Τήν πατρίδα μας προσφάτως εἶχεν ἐπισκεφθεῖ ἡ κα Μέρκελ, ἡ ὁποία ἐνδιαφέρθηκεν διά τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀμεμογεννητριῶν εἰς τήν πατρίδαν μας, προωθώντας ἔτσι τήν κερδοφορίαν τῆς Γερμανικῆς ἑταιρείας SIEMENS, καί ὄχι γιατί τήν ἔπιασεν ὁ πόνος γιά τό περιβάλλον.
 Τό κόστος μιᾶς ἀνεμογεννήτριας εἶναι τεράστιον, μέρος δέ τοῦ κόστους καταναλώνεται διά τήν ἐξαγοράν τῶν κοινοταρχῶν, δημάρχων καί ἄλλων παραγόντων ἐκ τῶν ὁποίων μερικοί ἐνδίδουν εἰς τήν ἐξαγοράν τους, ὥστε νά ἐπιτρέπουν τήν ἐγκατάστασιν τῶν ἀνεμογεννητριῶν εἰς τόν τόπον τους, ἀγνοώντας τούς κατοίκους πού τούς ψήφισαν. Ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ πολιτεία διά τούς δικούς της λόγους ἔχει ἐνδώσει εἰς τούς ἀνεμογεννητριάδες, καταστρατηγόντας τό δίκαιον καί τήν Εὐρωπαϊκήν σύμβασιν προστασίας τοῦ τοπίου πού ἡ ἴδια ἔχει ψηφίσει.
Ὅπου ἐγκαθίστανται οἱ ἀνεμογεννήτριες ἐπιφέρουν:
Α) Τεραστίαν περιβαλλοντική καί οἰκολογικήν καταστοφήν εἰς τόν τόπον ἐκγαταστάσεων των καί τό περιβάλλον. Οὐδεμία τουριστική, οἰκιστική ἤ ἄλλη δραστηριότητα εἶναι δυνατόν νά ἀναπτυχθῆ σέ πολλές ἑκατοντάδες μέτρα ἀπό τόν χῶρον ἐγκαταστάσεως τῶν ἀνεμογεννητριῶν. Ἡ περιοχή ἐγκαταστάσεως τῶν ἐνεμογεννητριῶν εἶνα μία νεκρή ζώνη μία νεκρή περιοχή. Μετατρέπουν ἕναν παράδεισον σέ μία κόλαση
Β) Θανατηφόρον κτύπημα εἰς τόν τουρισμόν τῆς περιοχῆς.
Γ) Ἡ ἀξία τῶν οἰκιῶν καί ἡ ἀγοραστική δύναμις τῶν οἰκοπέδων αὐτομάτως χάνεται σέ μιά ἀπόστασιν 2 χιλιομέτρων πέρυξ τῶν ἀνεμογεννητριῶν.
Δ) Ἀπό τήν ἐκγατάστασιν τους ρυπαίνονται οἱ χιλιοτραγουδισμένες βουνοκορφές μας προκαλώντας αἰσθητικήν παραμόρφωσιν σέ αὐτές.
 Ε) Ἡ Νότιος Εὔβοια καί εἰδικῶς ἡ περιοχή τοῦ Κάβο Ντόρο, εἶναι μία καμένη περιοχή, μία ἀκατοίκητος περιοχή ἀπό τήν παρουσίαν ἐκατοντάδων ἀνεμογεννητριῶν. Οὐδεμία τουριστική ἤ οἰκοδομική ἤ ἄλλη δραστηριότης εἶναι δυνατόν να ἀναπτυχθῆ σέ αὐτά τά πανέμορφα τοπία.
 Ὅσοι ἀεροπορικῶς ἔχουν περάσει ἀπό την Εὔβοια, ὅλοι δηλώνουν τό ἀπαίσιο θέαμα ποῦ παρουσιάζει ἡ Εὔβοια, εἶναι ἕνας θρῆνος
 Ἐπί πλέον οἱ ἀνεμογεννήτριες προκαλοῦν Τό σύνδρομο τῶν ἀνεμογεννητριῶν, πού βεβαίως οἱ ἀνεμογεννητιάδες τό ἀπορρίπτουν.
 Τό «σύνδρομον τῶν ἀνεμογεννητριῶν» εἶναι πραγματικόν, λέγει τό ἐπιτελεῖον τῆς ὀργανώσεως Waubra foundation: Οἱ ἀνεμογεννήτριες καθώς περιστρέφονται παράγουν θόρυβο. Ὁ βόμβος καί ἡ δόνησις παράγουν μέ τήν σειρά τους ὑπόηχους οἱ ὁποῖοι ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά καί ἀναλόγως τῆς συχνότητος μέ τήν ὁποίαν παράγονται προκαλοῦν μίαν ποικηλίαν παρενεργειῶν εἰς τόν ἄνθρωπον ὅπως ὀξυθυμία, ἴλιγγο, ἀστάθεια, μαθησιακά προβλήματα ἤ εφιάλτες εἰς τά παιδιά. Δύνανται νά ἐπιδράσουν ἄμεσα εἰς τό κεντρικό νευρικό σύστημα τοῦ ἀνθρωπίνου ὸργανισμοῦ, προκαλώντας ἀποπροσανατολισμό, μειωμένην ἀντίληψη τοῦ χώρου, ἔντονη ἀνησυχία, μειωμένη διαύγεια σκέψης, ζάλη, ἴσως και δυσκολία εἰς τήν ἄρθρωσιν. Ἀλλά καί εἰς τό καρδιαγγειακόν σύστημα προκαλώντας αὔξησιν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως καί ἀρρυθμίας.
 Εἶναι γνωστόν ὅτι ὑπάρχει ἕνα παγκόσμιο κίνημα κατά των ἀνεμογεννητριῶν. Εἰς τάς 4-10-2008 ἔχει ἰδρυθεί ἡ EPAWuropean Platform Against Windfarms) μέ ἔδρα το Παρίσι , εἰς τήν οποίαν συμμετέχουν ὀργανώσεις ἀπό ὅλα τά κράτη της Εὐρώπης. Ἐπίσης ἔχει ἰδρυθεῖ ἡ NAPAW (North American Platform against Wind power) πού ἑνώνει ὀργανώσεις ἀπό τίς Η.Π.Α, Καναδά, Μεξικό, Κεντρική Αμερική καί Καραϊβική. Αἱ ὀργανώσεις αὐταί έχουν ἰδρυθεί ἀπό ἐπιστήμονες μέ γνώσεις, σωφροσύνη, ἠθική, ἀγάπη γιά τό περιβάλλον, σεβασμό στήν ἄγρια φύση καί τά ὡραία τοπία.
 Εἰσέτι δέ ἡ ὑπηρεσία ἐνέργειας τῆς Γερμανικῆς Κυβερνήσεως, τό γραφεῖον ἐθνικών λογαριασμῶν τῆς Βρετανίας, ἡ Γαλλική Ἀκαδημία Τεχνολογιῶν, ἡ GUARDIAN ἀναφέρονται εἰς τήν ἀναποτελεσματικότητα τῶν αἰολικῶν πάρκων. Ἡ προσφορά των εἰς τό φαινόμενον τοῦ θερμοκηπίου εἶναι λιγότερο του 0,1%.
 Ἐμεῖς ἀν καί δέν εἴμεθα εἰδικοί ἐπ΄αὐτῶν παρατηρήσαμεν, ἐρευνήσαμεν καί συλλογισθήκαμεν αὐτά, ἐσεῖς πού εἶσθε εἰδικοί μέ πανεπιστημιακήν γνῶσιν διατί δέν τά ἀναφέρετε. Ἀναφέρεσθε σέ ἀνύπαρκτα πλεονεκτήματα, καί οὐδόλως ἀναφέρεσθε εἰς τά ὑπαρκτά μειονεκτήματα. Οὔτως ἀπλῶς ἐπιβεβαιώνετε τόν Πλάτωνα πού λέγει: «πᾶσα τέ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» ΠΛΑΤΩΜΟΣ ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ 247α
 Ἡ ἐπιστήμη ὁφείλει νά εἶναι ἀνθρωποκεντρική, τά δέ παραγόμενα ἀγαθά αὐτῆς σκοπόν ἔχουν τήν καλλιτέραν διαβίωσιν, τήν ψυχικήν ἡρεμίαν καί γαλήνην, τήν εὐδαιμονίαν καί εὐεξίαν τοῦ ἀνθρώπου.
 Τί ἐστί ἄνθρωπος ΠΛΑΤΩΝ εἰς τό βιβλίον του «ΚΡΑΤΥΛΟΣ»399b-399c διά στόματος Σωκράτους μᾶς ἐξηγεῖ: «ὧδε. σημαίνει τοῦτο τὸ ὄνομα ὁ ἄνθρωπος ὅτι τὰ μὲν ἄλλα θηρία ὧν ὁρᾷ οὐδὲν ἐπισκοπεῖ οὐδὲ ἀναλογίζεται οὐδὲ ἀναθρεῖ». Δηλ. Σωκράτης: λοιπόν, σημαίνει τοῦτο τό ὄνομα ἄνθρωπος, ὅτι τά μέν ἄλλα θηρία(τά ζῶα) καί ἔξ αὐτῶν ὅσα βλέπουν, τίποτε δέν ἐρευνοῦν, τίποτε δέν ἀναλογίζονται καί τίποτε δέν ἐξετάζουν μέ προσοχή.
 Ὁ δέ Ἀριστοτέλης είς τά «ΠΟΛΙΤΙΚΑ»[1253a15-19] του λέγει: «λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν».
Δηλ. ἀπό ὅλα τά ζῶα λόγον ἔχει μόνον ὁ ἄνθρωπος· ὁ δέ λόγος ὑπάρχει διά νά δηλώνεται τό ἐπωφελές ἀπό τό βλαβερόν ἐπομένως καί τό δίκαιον καί τό ἄδικον· τοῦτο δέ εἶναι ἕνα ἰδιαίτερον χαρακτηριστικόν τοῦ ἀνθρώπου ἐν συγκρίσει μέ τά ἄλλα ζῷα, μόνον αὐτός ἔχει τήν αἴσθησιν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ τοῦ δικαίου καὶ ἀδίκου.
 Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό κόσμημα τοῦ σύμπαντος, ἀλλά ὑπάρχουν μερικοί πού ἀμαυρώνουν αὐτό τό κόσμημα. Ἐμεῖς λοιπόν σκεπτόμενοι ὡς ἄνθρωποι παρατηρήσαμεν, ἐρευνήσαμεν, συλλογισθήκαμεν καί γράφομεν αὐτά. Διαπιστώνομεν ὅτι ἐσεῖς εἶσθε κακόβουλοι, ἄδικοι καί βλαβεροί διά ἐμᾶς καί τόν τόπον μας.
 Ἡ δέ Εὐρωπαϊκή σύμβασις διά τό τοπίον εἶναι γραμμένη ἀπό ἐπιτροπή σοφῶν, εἶναι καθαρῶς μία ἀνθρωποκεντρική σύμβασις πού ἀποπνέει σεβασμόν καί ἐκτίμησιν εἰς τήν προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί μέ ἐπίγνωσιν ὅτι τό τοπίον καί περιβάλλον παίζουν πρωτεύοντα ρόλον εἰς τήν ψυχικήν εὐεξίαν, ἠρεμίαν καί γαλήνην, δ΄αὐτό καί τό προστατεύουν μέ αὐτήν τήν νομοθεσίαν. Μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «Έχοντας επίγνωση ότι το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς συνεισφέροντας στην ανθρώπινη ευημερία και στον καθορισμό της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Αναγνωρίζοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας ζωής των ανθρώπων οπουδήποτε: σε αστικές περιοχές και στην ύπαιθρο, σε υποβαθμισμένεςπεριοχές, όπως και σε περιοχές υψηλής ποιότητας, σε περιοχές αναγνωρισμένες ως εξαιρετικού φυσικού κάλλους, όπως και σε περιοχές χωρίς ιδιαιτερότητες·
 Πιστεύοντας ότι το τοπίο είναι ένα σημείο-κλειδί για την ατομική και κοινωνική ευημερία και ότι η προστασία, η διαχείριση και ο σχεδιασμός του συνεπάγεται δικαιώματα και ευθύνες για τον καθένα».

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 17.10.2019.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για τις ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΚΑΡΥΣΤΟ, ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΥΒΟΙΑ, ΕΔΩ.

Μητσοτακης, Καρυστος, αιολικο παρκο, ανεμογεννητριες, Ευβοια, ντ' Εστεν, ενεργεια, ανεμογεννητρια, 2021 Γερμανια λιγνιτης εργοστασιο Boxberg Δρεσδη, γερμανικος λιγνιτης, Schwarze Gold, μαυρος χρυσος, Μερκελ 2013, Μπαραμπουτης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ