Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ αφιερωμένη στην πολύτιμη ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΑΔΗ


Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
αφιερωμένη
στην πολύτιμη ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΑΔΗ


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821, ΕΔΩ.

Στα "ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ" του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ
"ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"
διαβάζουμε κατ’ αρχάς:
«Τη πολυτίμω Νεολαία της Ελλάδος
Τ’απομνημονεύματα ταύτα ανατίθενται».

Και συγκινημένοι αντιγράφουμε:

«ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εις Σας, φιλτάτη Νεολαία,
αγαθή της πατρίδος ελπίς,
εις Σας ανατίθημι το μικρόν μου τούτον φιλοπόνημα,
το οποίον και σας προσφέρω,
το τελευταίον εκπληρών χρέος προς την πατρίδα,
διότι Σας ενδιαφέρει κυρίως
η μελέτη της
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Από αυτήν θα γνωρίσετε οποία και πόσα δεινά
υπέστησαν οι πατέρες σας,
έως <ότου> αποσείσωσι τον πικρόν της δουλείας ζυγόν
και ανακτήσωσι την πολύπαθη μητέρα σας,
την ωραίαν Ελλάδα,
την οποίαν αι διχόνοιαι των προγενεστέρων υπέβαλον εις βαρυτάτας αλύσεις.
Θα πληροφορηθήτε ότι απεφάσισαν και πάλιν κατά το 1821
ν’αποθάνωσι διά την ελευθερώσωσι
και μόνος ο δυνατός εν πολέμοις τους έσωσεν από τον όλεθρον,
και τους εβοήθησε ν’αφαιρέσωσι διά των όπλων
από τας χείρας της τυραννίας
την ανεκτίμητον κληρονομίαν σας.
Και ιδού, αγαθή Νεολαία,
της δυνάμεως του Υψίστου εν ασθενεία τελειουμένης,
ιδού κέκτησθε ό,τι ιερώτερον, τιμιώτερον,
προσφιλέστερον εις το σύμπαν.
Κέκτησθε την οποίαν οι Οθωμανοί,
ως κατεκτημένην υπ’αυτών,
ετυράννουν φιλοστοργωτάτην μητέρα σας,
την γενέτειραν των μεγάλων ανδρών,
οίτινες ευηργέτησαν τον κόσμον,
την μητέρα των ημιθέων και των ηρώων,
την εστίαν των Μουσών και των Χαρίτων,
και ήδη αποτελείτε και Σεις έθνος
και βασίλειον χριστεπώνυμον ελληνικόν
και έχετε νόμους ελληνικούς
και Κυβέρνησιν ελληνικήν
και όνομα, όχι πλέον Ρωμαίων, αλλ’Ελλήνων,
και σημαίαν του σταυρού ελληνικήν,
και στόλον ελληνικόν,
και στρατόν ελληνικόν
και νόμισμα ελληνικόν
και πάντα όσα και τ’άλλα αυτόνομα
και ανεξάρτητα έθνη έχουσι,
και απολαύετε όλων των δικαίων,
όσα ο Θεός εχάρισεν
εις το κατ’εικόνα αυτού και ομοίωσιν,
εις το λογικόν ον.
Αλλ’εις σας ανήκει,
πολύτιμος Νεολαία
της τε ενεστώσης και των επερχομένων γενεών,
εις σας ανήκει,
το φιλόπατρι
και τας άλλας αρετάς των προγόνων ασκούντες,
να διατηρήσετε εις τον αιώνα την οποίαν οι πατέρες σας,
προ πάντων διά της Θείας Αντιλήψεως,
διά τε ποταμών αιμάτων, δακρύων, ιδρώτων
και διά θυσιών παντοίων
και πολλών και μεγάλων ανεκτήσαντο
γλυκυτάτην και πράγμα και όνομα πατρίδα.
Εις Σας ανήκει μάλιστα
να πληρώσετε τον μέγαν του Έθνους προορισμόν
και να καταστήσετε το ελληνικόν όνομα
ενδοξότερον και λαμπρότερον εκείνου
των όντως λαμπρών και ενδόξων προγόνων.
Προς τούτο έχετε πάντα τα προάγοντα επί το κρείττον
και τελειότερον τα έθνη.
Αι Μούσαι θα είναι ασφαλείς οδηγοί σας εις τα μεγάλα
και οι πράξεις των τε παλαιών και των νεωτέρων Ελλήνων
θα είναι ειλικρινείς σύμβουλοί σας.
Έρρωσθε».


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821, ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», εκδ. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαρίλαος Τρικούπης, Αθήναι, 2007. ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 1.1.2020.

ΛΕΞΕΙΣ: ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, επανασταση 1821, 1821, νεολαια
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ