Το 1807 Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Παπαβλαχάβας, Δημητριάδης, Λαζαίοι, Σταθάς, Νικοτσάρας, Τσάμης στην ΙΜ Ευαγγελίστριας στην ΣΚΙΑΘΟ ορκίσθηκαν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 - ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ - του Ν. Μπαραμπούτη


Το 1807 Κολοκοτρώνης, Μιαούλης, Παπαβλαχάβας, Δημητριάδης, Λαζαίοι,
Σταθάς, Νικοτσάρας, Τσάμης
στην ΙΜ Ευαγγελίστριας στην ΣΚΙΑΘΟ ορκίσθηκαν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…

ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣΤό ἔτος 1807 εἰς αὐτήν τήν Ἱεράν Μονήν ὁ Κολοκοτρώνης, ὁ Μιαούλης, ὁ Παπαβλαχάβας, ὁ διδάσκαλος τοῦ Γένους Στέφανος Δημητριάδης, οἱ Λαζαῖοι, ὁ Σταθάς, ὁ Νικοτσάρας, ὁ Τσάμης καί ἄλλοι καπεταναῖοι μέ τό δισάκκι τους εἰς τόν ὦμον γιά τόν δρόμο, πού μέσα θα εἶχε κάποιο ξεροκόμματο, κανμιά ἐλιά καί κανένα παγούρι μέ νερό, ἐπῆγαν εἰς τό Μοναστήριον τῆς Εὐαγγελίστριας τῆς Σκιάθου νά Ὁρκισθοῦν διά τήν Ἐλευθερίαν μας. Εἰς αὐτήν τήν Ἱεράν Μονήν ὑφάνθη, εὐλογήθη, ἀνυψώθη αὐτή ἡ σημαία, καί εἰς αὐτήν Ὁρκίσθηκαν ὑπό τάς Εὐλογίας τοῦ μοναχοῦ Νήφωνα νά μᾶς ἀπελευθερώσουν. Ἄσπρος Σταυρός σέ γαλάζιο φόντο.

Μακρυγιάννης: «Ἐμεῖς τούς παππάδες τούς εἴχαμε μαζί εἰς κάθε μετερίζι, εἰς κάθε πόνον καί δυστυχίαν. Ὄχι μόνον διά νά βλογᾶνε τά ὄπλα τά ἱερά, ἀλλά καί αὐτοί μέ ντουφέκι καί γιαταγάνι, πολεμώντας σάν λεοντάρια».

Ὁ Κολοκοτρώνης ὁ ὁποῖος ὁμιλώντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α΄ Λυκείου εἰς τήν Πνύκα στις 7.10.1838 μεταξύ τῶν ἄλλων, τούς εἶπεν: «Πρέπει να φυλάξετε τὴν πίστην σας καὶ να τὴν στερεώσετε, διότι, ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ πίστεως καὶ ἔπειτα ὑπὲρ πατρίδος».

Ὅλαι αἱ σημαῖαι τῆς Ἐπαναστάσεως ἐναντίον τῆς τυρραννικῆς Τουρκοκρατίας εἶχον τόν Σταυρόν.

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ εἶναι ἡ ἐπικεφαλίς τῆς Ἐπαναστατικῆς Προκηρύξεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Φυλικῆς Ἐταιρείας Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, ἐναντίον τῶν Τυράννων Τούρκων, τῆς ὁποίας ἰδρυταί εἶναι οι Ξάνθος Ἐμμανουήλ, Σκουφάς Νικόλαος, Τσακάλωφ Ἀθανάσιος.


Ὡς ἡμερομήνια ἐνάρξεως τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀπό τόν Ἀλέξανδρον Ὑψηλάντη εἶχεν ὀρισθεῖ ἡ 25ῃ Μαρτίου καί ὄχι τυχαίως. Ἤθελεν νά συμπέση ἡ ἡμέρα ἐνάρξεως τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγῶνος τῶν Ἑλλήνων, μέ τήν Χαρμόσυνον εἴδησιν πρός τήν Παναγία, ὅτι θά Κυοφορήση τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, «ὡς Εὐαγγελιζομένη τήν πολιτικήν λύτρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ  Ἔθνους».ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821, ΕΔΩ.

1.1.1822 εἶναι μία ἀπό τάς σημαντικοτέρας καί ιερωτέρας ἡμερομηνίας τοῦ γένους τῶν Ἑλλήνων, καθ΄ ὅτι εἶναι ἡ πρώτη συνέλευσις τῶν Ἑλλήνων μετά ἀπό 400 χρόνια Σκλαβιάς καί διεκπεραιώθησαν δύο γεγονότα:

Α) Ἐψηφίσθη τό πρῶτον προσωρινόν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος

Και

Β) ἐγγράφη καί ἀνεκοινώθη ἡ Διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐλλάδος.

Οἱ τότε ἐκπρόσωποι τῶν Ἑλλήνων ἔφερον τήν ὀνομασίαν πληρεξούσιοι ἤ παραστάται καί ἤσαν 60, βεβαίως συμμετεῖχον καί ἄλλοι.


Ἡ πρώτη σελίς τοῦ πρώτου Συντάγματος τῶν Ἑλλήνων γράφει:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ

καί συνεχίζοντας γράφει:

Τό Ἑλληνικόν Ἔθνος, τό ὑπό τήν φρικώδη ὀθωμανικήν δυναστείαν, μή δυνάμενον νά φέρῃ τόν βαρύτατον καί ἀπαραδειγμάτιστον ζυγόν τῆς τυρραννίας, καί ἀποσεῖσαν αὐτόν μέ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά τῶν νομίμων παραστατῶν του εἰς τήν ἐθνικήν συνηγμένην Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τήν Πολιτικήν του αὑτοῦ Ὕπαρξιν καί Ἀνεξαρτησίαν.

ἐν Ἐπιδαύρῳ
τήν α΄ἰανουαρίου ἔτει, αωκβ΄
καί Α΄τῆς ἀνεξαρτησίας.

ΕΛΛΗΝ = μία ψυχή ἐν δυσί σώμασιν ἐνοικουμένη = Ὀρθοδοξία + Πολιτεία.

Ἡ μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὄλων τῶν ἐποχῶν εἶναι ο Περικλῆς, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος διακυβερνήσεως ὀνομάζεται ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Τοῦ ἀνδρός τοῦτο διασώζεται ἀπό τόν Θουκυδίδη μία μνημειώδης ὁμιλία, ὁ «ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους» καί λέγει: «Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν».

Ἐπομένως καί δίκαιον καί πρέπον εἶναι νά τιμῶμεν τούς Ἥρωας προγόνους μας, διότι αὐτοί μᾶς παρέδωσαν Πατρίδαν Ἐλευθέραν.Βεβαίως σήμερον ὑπάρχουν ἄριστοι Ἕλληνες πού εἶναι ἄθεοι, ἀλλά ὄχι ἀντίΧριστοι. Οἱ Ἕλληνες ἄθεοι θά εἰσέλθουν εἰς μίαν Ἑκκλησίαν νά ἀνάψουν ἔνα κερί διά νά τιμήσουν μέ εὐλάβειαν τούς προγόνους μας.
Αὐτοί πού μάχονται καί μισοῦν κάθε τί τό Ἑλληνικόν, ἀκόμη καί τήν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 εἶναι ἡ ἠγεσία καί ὄχι οἱ ψηφοφόροι ἑνός κόμματος πού αὐτοπροσδιορίζεται ὡς προοδευτικό, ἀλλά ἐπιδεικνύει καί μίαν μετά πάθους ἀντίΧριστον καί ἀνθελληνικήν συμπεριφοράν. Ἔχουν γράψει εἰς ἐφημερίδαν: Δεν επιζητούσαν, δηλαδή, τη διαφυγή από μια απροσδιόριστη «σκλαβιά» στην οποία ήταν δήθεν υποδουλωμένη η καθημερινότητα τους, αφού ως γνωστόν στην πολυεθνική οθωμανική αυτοκρατορία υπήρχε πλήρης ελευθερία διδασκαλίας και ανάπτυξις.
Τίθεται ἔνα ἐρώτημα, αὐτήν τήν παραμόρφωσιν, διαστρέβλωσιν καί παραχάραξιν τῆς Ἱστορικῆς ἀληθείας τήν ἔχουν γράψει Τούρκοι ἤ Ἕλληνες. Διότι αὐτά ἰσχυρίζονται οἱ Τούρκοι εἰς τήν ἱστορίαν τους. Τί θά ἔγραφαν, ὅτι εἶναι βάνδαλοι, βάρβαροι, αἰμοχαρεῖς αἰμοσταγεῖς καί κατσαπλιάδες. Ἔχουν δέ βάλει σκοπόν τῆς ζωῆς των τόν διαχωρισμόν κράτους Ἑκκλησίας.

Εἰς τά ἀπομνημονεύματα του ὁ Μακρυγιάννης γράφει, πῶς πῆγαν εἰς τήν οἰκίαν δύο ἐπιτήδειοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, μισομαθεῖς καί ἄθρησκοι, καί μοῦ ξηγῶνται ἔτσι: «Πουλᾶς Ἑλλάδα, Μακρυγιάννη;» - δηλ. Μακρυγιάννη εἶσαι Ἐθνικόφρων. Καί ὁ Μακρυγιάννης γράφει: «Καί ἐπῆγα πάλιν εἰς τούς φίλους μου τούς Ἁγίους. Ἄναψα τά καντήλια καί ἐλιβάνισα λιβάνιν καλόν ἁγιορείτικον. Καί σκουπίζοντας τά δάκρυά μου τούς εἶπα. Δέν βλέπετε ποῦ θέλουν νά κάμουν τήν Ἑλλάδα παλιοψάθα; Βοηθεῖστε, διότι μᾶς παίρνουν, αὐτοί οἱ μισοέλληνες καί ἄθρησκοι, ὅ,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν ἔχομεν».

πίσης ὁ Κολοκοτρώνης λέγει εἰς τήν ὀμιλίαν του πρός τούς μαθητάς: «μερικοί γιά ταῖς δόξες καί ταῖς ἡδονές ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». 

Ἐπανάστασις τοῦ 1821 δέν ἔχει ὀλοκληρωθεῖ, πρέπει δέ νά ἀπαλλαγῆ ἀπό αὐτά τά βαρίδια καί νά ἐκτοπισθοῦν οἱ «ἀπροκάλυπτοι ἐχθροί» τῶν Ἐλλήνων ὡς εἶπεν εἰς προεκλογικήν συγκέντρωσιν εἰς τήν Θεσσαλονίκην ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος.

Ἕλληνες κατά 99,5% εἴμεθα οἱ ἀπόγονοι, οἱ κληρονόμοι, οἱ διάδοχοι, τῶν μεγαλυτέρων Σοφῶν καί Ἡρώων τοῦ πλανήτη Γῆ.
Ἕνα ἔχομεν Ἰερόν χρέος νά τούς τιμῶμεν καί νά κατορθώσωμεν νά τούς ξεπεράσωμεν.


ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 25.3.2020.


ΛΕΞΕΙΣ: 1801, Κολοκοτρωνης, Μιαουλης, Παπαβλαχαβας, Δημητριαδης, Λαζαιοι, Σταθας, Νικοτσαρας, Τσαμης, στην ΙΜ Ευαγγελιστριας ΣΚΙΑΘΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 1821, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, Μπαραμπουτης, διδασκαλος του Γενους, καπετανιος, Ευαγγελιστρια, Σκιαθος, ορκος, Νηφωνας, Νηφων, Σταυρος, Μακρυγιαννης, παππας, οπλα, ντουφεκι, γιαταγανι, μαθητης, Α Λυκειου, Πνυκα, 1838, πιστη, αρματα, πατριδα, σημαια, Επανασταση του 1821, Τουρκοκρατια, Ἐπαναστατικη Προκηρυξη, Φιλικη Εταιρεια, Υψηλαντης, Τυραννος, Τουρκοι, Ξανθος, Σκουφας, Τσακαλωφ, 25ῃ Μαρτιου, 25 Μαρτιου, Ευαγγελισμος, 1822, συνελευση, σκλαβια, πολιτευμα, Διακηρυξη Ανεξαρτησιας της Ελλαδος, πληρεξουσιος, παραστατης, Συνταγμα, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, οθωμανικη δυναστεια, Επιδαυρος, ορθοδοξια, Περικλης, Θουκυδιδης, επιταφιος του Περικλεους, προγονοι, δικαιο, πρεπον, ηρωας, αθεοι, αντίΧριστοι, Εκκλησια, εθνικοφρων, αγιοι, καντηλι, λιβανι αγιορειτικο, παλιοψαθα, μισοελληνες, αθρησκοι, τζιβαιρικο, μουσουλμανοι, βαριδι, Θεσσαλονικη, Βενιζελος, ηρωας
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ