«ΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ» - ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΑ - του Γρ. Νικηφ. Κοσσυβάκη


«ΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ»
ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΑ

Του δικηγόρου-συγγραφέως

Ο Κωνσταντίνος-Ευστάθιος Γεωργανάς υπήρξε ένας Ελλην εξαιρετικών πνευματικών δυνατοτήτων, υψηλοφρόνων ιδανικών, γεραρού ψυχικού σθένους και -εν τέλει- σπανίας πολυτιμότητος γιά τόν σύγχρονο Ελληνισμό.

 Διετέλεσε Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθηνών, αφιερωμένος στήν μαχομένη Δικηγορία επί δεκαετίες και μέ σημαντικές επιτυχίες στόν κλάδο, εφ' όσον διέθετε εντυπωσιακό δικανικό λόγο, αλλά είχε και βαθεία γνώση τής νομικής επιστήμης.

 Παραλλήλως, τόν διακατείχε βαθύς έρως γιά τήν Ιστορία και τόν αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό, στό βωμό τού οποίου εθυσίασε χιλιάδες ώρες δημιουργικής ερεύνης και μελέτης, ενώ εταξίδευσε σέ ακραία σημεία τής Υδρογείου, από τήν Αλάσκα μέχρι τήν νήσο τού Πάσχα και από τήν Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία έως τήν Αίγυπτο και τίς Σκανδιναυϊκές χώρες, καθώς και στήν Βόρειο και Νότιο Αμερική, προκειμένου νά επιβεβαιώσει επί τόπου πρωτοπόρες σκέψεις και εμπνεύσεις του.
 Υπήρξε τέσσερις φορές εκλεγμένος Κοσμήτωρ τού ιστορικού φιλολογικού Συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ", εδημοσίευσε πολλά άρθρα μέ διεισδυτικές ιδέες σχετικές μέ τήν εξερευνητική-θαλασσοπλοϊκή εξακτίνωση τών αρχαίων προγόνων μας, αλλά και μέ τά ποικίλα ίχνη τής Ελληνικής γλώσσας παγκοσμίως, ενώ υπήρξε εισηγητής σέ διεθνή συνέδρια και εκ τών πλέον πρωτοπόρων παρουσιαστών σέ τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, μέ αντικείμενο τά συμπεράσματα τών ερευνών του.

Κορυφαίο εκδοτικό του επίτευγμα υπήρξε τό ογκώδες σύγγραμμά του (εκ 531 μεγάλων σελίδων), μέ τίτλο "ΡΙΖΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ", τό οποίο εξεδόθη εν έτει 1994 από τίς Εκδόσεις "ΔΑΥΛΟΣ" και εμπεριέχει λεξικογραφημένα λήμματα μέ πλήρη βιβλιογραφία 2.500 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων) αρχαίων Ελλήνων και Ελληνίδων διανοητών, κωδικοποιώντας εμπεριστατωμένως τήν πνευματική μας κληρονομία.

Ατυχώς, ο Κ. Ε. Γεωργανάς απεβίωσε αδοκήτως στίς 18 Οκτωβρίου 2005, αφήνοντας δυναπλήρωτο κενό στίς τάξεις τών επιστημόνων Ελληνιστών.

 Τό παρόν άρθρο του είχε δημοσιευθεί στό περιοδικό "ΔΑΥΛΟΣ" (Τομ. Ζ', αρ. τευχ. 74, Φεβρουάριος 1988) και η 3επιμέλεια τής παρούσης δημοσιεύσεως ανήκει στόν Γρηγόριο Νικηφ. Κοσσυβάκη, δικηγόρο-συγγραφέα, γιά τόν οποίο ο Κ.-Ε. Γεωργανάς υπήρξε εγκάρδιος συνάδελφος, πολύτιμος φίλος και πνευματικός Μέντωρ.


"ΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ"
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΑ

ύο αρχές είναι χαραγμένες ανεξίτηλα στήν ψυχή μου, μετά 39 ετών μελέτη τών αρχαιοελληνικών κειμένων:

- (αφ' ενός) η άνευ ορίων έρευνα γιά τήν ανεύρεσιν τής αληθείας
και
- (αφ' ετέρου) η εναρμόνισις πρός τήν φύσιν και τόν παγκόσμιον ρυθμόν.

 Σ' αυτές τίς δύο αρχές εστηρίχθη τό πνεύμα τών προγόνων πού εδημιούργησε τον πολιτισμό και εξύψωσε τόν άνθρωπο.

 Αυτό πού μόλις τώρα διεπίστωσεν η επιστήμη, περί τών αισθήσεων τού ανθρώ-που, ευρίσκεται διατυπωμένο εις τά "Ηθικά" τού Πλουτάρχου (βλ. "Πλατωνικά ζητήματα", τ. ΧΙΙ β Ι1002, σελ. 40), "επί δέ τήν τών σωμάτων γνώσιν, υπό πάντα φωράται τούτοις, αλλ' εκφεύγει πολλά διά μικρότητα τήν αίσθησιν" [ως πρός τήν γνώσιν τών σωμάτων από τό πλήθος πέντε δυνάμεις και αισθητήρια όργανα (διάφορα) μάς έδωκεν η φύσις και δέν γίνονται αντιληπτά τά πάντα μέ αυτά, αλλά διαφεύγουν πολλά διά τήν μικράν κλίμακα εκάστης αισθήσεως].

 Δηλαδή, οι υπόηχοι και οι υπέρηχοι, τά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, πού μικρό τμήμα τους δύναται νά συλλάβη ο οφθαλμός μας, δέν είναι κατακτήσεις τής εποχής μας και τό παρατιθέμενο χωρίον τού Πλουτάρχου αποκαλύπτει τήν γνώσιν υπό τών αρχαίων Ελλήνων τών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

 Oι Ελληνες εταύτιζον τόν ήλιον μέ τόν Απόλλωνα Ηλιον: "τήν τόνδε δύναμιν υπο-λαβόντες Απόλλωνα προσείπον από τής τών ακτίνων αυτού πάλσεως" (Πλατ. Ηθικά fr. 193 τ ΧV σ. 362), αλλά διά τής πάλσεως εξέφρασαν τήν ιδιότητα τού φωτός, τό χαρα-κτηριστικόν τού οποίου είναι πάλσεις, κύματα και ηλεκτρομαγνητικά κύματα. (...)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ περι ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΕΔΩ.

 Εκ τού ταμείου τών "συμφύτων νοήσεων" μετά εμβριθή μελέτην εκ τού στερεοτύ-που τών διασωθέντων ελληνικών κειμένων και συμφώνως πρός τό τού Επιχάρμου διασωθέν "νούς ορή και νούς ακούει, τ'άλλα δέ κωφά και τυφλά" (Πλουτάρχου Ηθικά ΧΙΙ 961 Α σελ. 330), επιθυμώ, χωρίς νά μού προσάψουν, κατά τήν μέθοδό τους, οι γνωστοί-άγνωστοι τόν τίτλον τού "στείρου προγονολάτρου", πρός μείωσιν δι' εμού τού φωτός τής αληθείας και επισκίασίν της, τολμώ ν' αποκαλύψω αληθείας πού αναπηδούν από τά παρουσιασθέντα -ελάχιστα εκ τών πλείστων διασωθέντων κρυμμένων- αρχαία αρχεία, αφήνων στήν αγχίνοια τών αναγνωστών τήν συναγωγή συμπερασμάτων.
 Ο λόγος θά είναι περί τών Ατλαντίων και τού Ατλαντος και τής εσκεμμένης αχλύος πού τούς περιέβαλε. Αλλά ερευνητέα η ετυμολογική σημασία τού Ατλαντος και τής Ατλαντίδος και τής σχέσεώς τους μέ τήν νομιζομένην μέχρι σήμερον αγγλοσαξω-νικήν, όμως ελληνικήν λέξιν land (χώρα).

 Οι δύο λέξεις Ατλας και Ατλαντίς είναι αρχαιότατες ελληνικές, τής σημερινής καθο-μιλουμένης, σύνθετες από τίς ρίζες "Ατα-Λαντ". Η σημασία τής λέξεως "άτα" = μακράν (συνήθης έκφρασις τών γονέων στά μικρά τους: "πάμε άτα" - "πάμε μακράν", τούτο δέ επιβεβαιοί και η γνωστή λέξη αταβισμός. Ατλας λοιπόν σημαίνει "ο μακράν ευρισκόμενος", Ατ/λαντ/ίς σημαίνει η μακράν ευρισκομένη χώρα [συγγενείς λέξεις: Ατα/λαντ/η (η Ατα Λάντ), Υψη/λαντ/ης (Υψηλαντης, ο τής υψηλής, υπερβορείου χώρας)] κ.λπ.

 Ο Πλούταρχος λέγει (τ. ΙΙ βιβλ.ΙΙΙ, Ηθικά 60 Ι-3 σ. 278), "Μετά δέ τήν Υπερίωνος τελευτήν μυθολογούσι τούς υιούς Ουρανού διελέσθαι τήν βασιλείαν, ών υπάρχει Ατλαντα και Κρόνον, τούτων δέ, τόν μέν Ατλαντα λαχείν τούς παρά τόν ωκεανόν τόπους, και τούς τε λαούς Ατλαντίους ονομάσαι και τό μέγιστον τών κατά τήν χώραν ορών ομοίως Ατλαντα προσαγορεύσαι, φασί δ' αυτόν τά περί τήν αστρολογίαν εξακριβώσαι και τόν σφαιρικόν λόγον εις ανθρώπους πρώτον εξενεγκείν. Αφ΄ ής αιτίας δόξας τόν σύμπα-ντα κόσμον επί τών Ατλαντος ώμων οχείσθαι, τού μύθου τήν τής σφαίρας εύρεσιν και καταγραφείν αίνιττομένου"...

 [Μετά τόν θάνατον τού Υπερίωνος μυθολογούν ότι οι υιοί τού Ουρανού μοιράστηκαν τήν βασιλείαν, οι Ατλας και Κρόνος, έλαχον δέ στόν Ατλαντα οι τόποι πού ήσαν στόν Ωκεανό κοντά και οι λαοί ωνο-μάσθηκαν Ατλάντιοι και τό πιό μεγάλο όρος ομοίως ωνομάσθη Ατλας απ' αυτόν. Λέγουν ότι εξηκρί-βωσε τά περί αστρολογίας και πρώτος διετύπωσε (έδωσε) στούς ανθρώπους τόν σφαιρικόν λόγον (δηλ. τήν σφαιρικότητα τών ουρανίων σωμάτων). Από αυτήν τήν αιτίαν επιστεύθη ότι όλος ο κόσμος (τό σύμπαν) φέρεται επί τών ώμων τού Ατλαντος, τού μύθου υποδηλούντος τήν εύρεσιν και κατα-γραφήν τής σφαίρας].

 Δηλαδή, ο Ατλας δέν είναι ο αφελής ήρως πού φέρει τήν γήν ή τόν ουρανόν επί τών ώμων του, αλλά ο πρωταρχικός μύστης, ερευνητής πού έκαμε επιστήμην τήν αστρο-λογίαν μέ τήν εξακρίβωσιν τών νόμων πού διέπουν τά ουράνια σώματα και πρώτος αυτός εχάρισε στούς ανθρώπους τόν σφαιρικόν λόγον, δηλ. ότι η γή και τά ουράνια σώματα είναι σφαιρικού σχήματος.

 Οι Ατλάντιοι λοιπόν και ο Ηρακλής, πού συνήντησε τόν Ατλαντα στίς εκστρατείες του ανά τήν γήν, εδιδάχθησαν απ' αυτόν τόν σφαιρικόν λόγον και εφωτίσθησαν.

 Ο Ηρακλής (Ηρας/κλέος, όπου η Ηρα ταυτίζεται μέ τήν Δήμητρα, Δημήτηρ = γή μήτηρ, μάνα γή, άρα Ηρακλής = κλέος τής γής), είναι τό κλέος, η δόξα τής Γής, ο σκεπτόμενος, φιλοσοφών και εξερευνών άνθρωπος, ο Ελλην, μετέδωσεν εις τούς λοιπούς ανθρώπους, κατά τήν αυγήν τού πολιτισμού (Ατλας και Ηρακλής είναι εκ τών πρώτων ηρώων) τήν φοβεράν αστρολογίαν και τόν σφαιρικόν λόγον.

 Είναι τυχαίον όμως, ότι η ταλαίπωρος ανθρωπότης, μέ τούς μεσαίωνες πού επέ-ρασε κατά τούς ιστορικούς χρόνους, ως μή έδει, μέ τήν απαγόρευσιν τής μελέτης τών διασωθέντων ελληνικών κειμένων, ωπισθοδρόμησεν, εχρειάσθη δέ νά περάσουν πολλοί αιώνες μετά τήν Αναγέννησιν, πού προήλθε από τήν βαθμιαίαν επιστροφήν στίς πηγές (τό ελληνικόν πνεύμα) γιά ν' αρχίσουν νά διαλύονται τά σκότη, και τούς τελευταίους πλέον αιώνες νά ξαναγίνη, μετά πάροδον απωλεσθεισών χιλιετιών, κοι-νός τόπος ο σφαιρικός λόγος, χωρίς οι σκοταδισταί, πού καραδοκούν, νά παραιτού-νται τού σκοπού των;;;

 Ενώ δέ παγκοσμίως εκδίδουν, μελετούν και εξερευνούν τά κείμενα τών προγόνων μας, επιβεβαιούν δέ καθημερινώς τήν ακρίβειαν τούτων μέ τά ευρήματα τών ανα-σκαφών εις όλας τάς ηπείρους, μήκη και πλάτη, πού καταδεικνύουν τήν παρουσίαν και επίδρασιν τών μυστών-ηρώων-εξερευνητών Ελλήνων και τήν επίδρασίν των εις όλους τούς πολιτισμούς και λαούς, εις αυτόν τόν τόπον, μέρος τής κοιτίδος τού ελλη-νισμού και πολιτισμού, εγκληματικώς αποκόπτονται οι ατυχείς απόγονοι από τίς ρίζες.

Μόνη απάντησις και αντίδρασις αποτελεσματική είναι η μελέτη και γνώσις τής αληθείας."

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ

 [ΣΗΜ.: Τό παρόν αποτελεί τό εισαγωγικόν σειράς άρθρων πού μέ βάσιν τά διασωθέντα ελληνικά κείμενα επιδιώκουν νά συμβάλλουν στήν γνώσι τής αληθείας.]

ΠΗΓΗ: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 22.4.2020.

ΛΕΞΕΙΣΑΤΛΑΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ, Κοσσυβακης, Ελληνισμος, δικηγορος, ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΡΙΖΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 1994, Εκδοσεις ΔΑΥΛΟΣ, 2005, περιοδικο ΔΑΥΛΟΣ, 1988, ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ, απολλων ηλιος, αταλαντη, υψηλαντης
Share on Google Plus

About ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

    ΣΧΟΛΙΑ
    ΣΧΟΛΙΑ ΜΕΣΩ Facebook

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ